Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 05.04.2003. - 29.05.2007. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 28. augusta noteikumus Nr. 580 "Nacionālās reģionālās attīstības padomes nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.594

Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60, 19.§)
Izdoti saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 15.panta trešo daļu

1. Nacionālā reģionālās attīstības padome (turpmāk – padome) ir Ministru kabineta izveidota koleģiāla konsultatīva institūcija, kura koordinē reģionālo attīstību un teritorijas plānošanu valstī.

2. Padome veic Reģionālās attīstības likumā, Teritorijas plānošanas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus un funkcijas.

3. Padomei ir šādas tiesības:

3.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām tās funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju;

3.2. uzaicināt valsts, pašvaldību un citu institūciju amatpersonas un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī ekspertus ar padomdevēja tiesībām piedalīties padomes sēdēs.

4. Padomes priekšsēdētāju un padomes sastāvu nosaka Reģionālās attīstības likums.

5. Padomes priekšsēdētājs:

5.1. vada padomes darbu;

5.2. apstiprina padomes sēdes darba kārtību;

5.3. sasauc un vada padomes sēdes;

5.4. pārstāv padomi saskaņā ar tās pilnvarojumu;

5.5. paraksta padomes lēmumus, padomes sēžu protokolus un citus dokumentus.

6. Padome ievēlē padomes priekšsēdētāja vietnieku, ja to atbalsta vismaz divas trešdaļas padomes locekļu. Padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē no plānošanas reģionu attīstības padomju priekšsēdētāju vai viņu norīkoto pārstāvju vidus.

7. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā padomes priekšsēdētāja pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

8. Padomes sekretariāta funkcijas veic Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija.

(Grozīts ar MK 01.04.2003. noteikumiem Nr. 143)

9. Padomes sēdes notiek ne retāk kā četras reizes gadā.

10. Padomes ārkārtas sēdi var sasaukt, ja to ierosina padomes priekšsēdētājs (padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā – padomes priekšsēdētāja vietnieks) vai vismaz pieci padomes locekļi.

11. Padomes sēdes ir atklātas.

12. Padomes sēdes darba kārtību un attiecīgos sēdes materiālus nosūta padomes locekļiem un uzaicinātajām personām ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms padomes sēdes.

13. Padomes ārkārtas sēdes darba kārtību un attiecīgos sēdes materiālus nosūta padomes locekļiem un uzaicinātajām personām ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms padomes sēdes.

14. Padomes loceklis ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms padomes sēdes var iesniegt izskatīšanai padomes sēdē papildu jautājumus.

15. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā deviņi padomes locekļi.

16. Padome pieņem lēmumus, atklāti balsojot, ja tos atbalsta vismaz divas trešdaļas padomes locekļu.

17. Padomes sēdes tiek protokolētas.

18. Ja padomes loceklis nepiekrīt padomes lēmumam, attiecīgā padomes locekļa atsevišķo viedokli pēc viņa pieprasījuma ieraksta padomes sēdes protokolā.

19. Padomes sekretariāts piecu darbdienu laikā pēc padomes sēdes visiem padomes locekļiem nosūta padomes sēdes protokolu, kā arī visām iesaistītajām institūcijām un amatpersonām – padomes lēmumus.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis
05.04.2003