Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.597

Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60, 22.§)

Kārtība, kādā izsniedzams atzinums par preces izcelsmi vai preces atbilstību Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 13.1 panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā, pamatojoties uz personas rakstisku iesniegumu, Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde (turpmāk - atbildīgā muitas iestāde) un Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotas muitas iestādes (turpmāk - pilnvarotā muitas iestāde) sniedz rakstisku atzinumu par preces izcelsmi vai par preces atbilstību Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam (turpmāk - atzinums).

2. Atzinumu sniedz trijos posmos:

2.1. preču pirmsmuitošanas posmā - atbildīgā muitas iestāde;

2.2. preču muitošanas posmā - atbildīgā vai pilnvarotā muitas iestāde;

2.3. preču pēcmuitošanas posmā - atbildīgā vai pilnvarotā muitas iestāde.

3. Paziņojot ar atzinumu saistīto lēmumu, atbildīgā muitas iestāde un pilnvarotā muitas iestāde informē par tā pārsūdzēšanas kārtību.

4. Atzinumu par preces izcelsmi (1.pielikums) un atzinumu par preces atbilstību Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam (2.pielikums) var izmantot tikai iesnieguma iesniedzējs.

 

II. Preču pirmsmuitošanas posms

5. Preču importētājs vai eksportētājs (turpmāk - persona) šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz atbildīgajā muitas iestādē rakstisku iesniegumu, lūdzot sniegt atzinumu.

6. Preču pirmsmuitošanas posmā atbildīgās muitas iestādes atzinums ir saistošs valsts pārvaldes iestādēm tikai attiecībā uz tām precēm, kuru muitošana ir pabeigta.

7. Personas iesniegums preces izcelsmes noteikšanai (3.pielikums) vai iesniegums preces atbilstības Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam noteikšanai (4.pielikums) un visu konkrētā preču sūtījuma dokumentu (piegādes līgums, kvalitāti apliecinoši dokumenti) kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus, attiecināmas tikai uz viena veida precēm. Viena veida preces šo noteikumu izpratnē ir preces, kurām ir vienāds nosaukums, noteikts ražotājs, vienāds ražotāja marķējums, vienāds sastāvs.

8. Ja, nosakot preces izcelsmi vai preces kodu, rodas pamatota nepieciešamība saņemt papildu informāciju, atbildīgā muitas iestāde pieprasa, lai persona to iesniedz. Ja rodas domstarpības, atbildīgajā muitas iestādē jāiesniedz pilna informācija, kā arī, ja nepieciešams, korespondences kopijas.

9. Atbildīgā muitas iestāde atzinumu par preces izcelsmi sniedz 150 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Ja minēto atzinumu nav iespējams sniegt 150 dienu laikā, atbildīgās muitas iestādes pienākums ir par to rakstiski informēt personu, paskaidrojot iemeslus, kāpēc nepieciešams termiņa pagarinājums, un norādīt iespējamo atzinuma sniegšanas laiku, kas nepārsniedz vienu mēnesi no dienas, kad personu rakstiski informē par nepieciešamo pagarinājumu.

10. Atbildīgā muitas iestāde atzinumu par preces atbilstību Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam sniedz triju mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Ja minēto atzinumu nav iespējams sniegt triju mēnešu laikā, atbildīgās muitas iestādes pienākums ir par to rakstiski informēt personu, paskaidrojot iemeslus, kāpēc nepieciešams termiņa pagarinājums, un norādīt iespējamo atzinuma sniegšanas laiku, kas nepārsniedz vienu mēnesi no dienas, kad personu rakstiski informē par nepieciešamo pagarinājumu.

11. Atzinumā par preces izcelsmi (5.pielikums) un atzinumā par preces atbilstību Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam (6.pielikums) ietvertie dati normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā glabājami atbildīgās muitas iestādes datu bāzē. Pilnvarotā muitas iestāde minētos atzinumus kopā ar personas iesnieguma vienu eksemplāru (3. vai 4.pielikums) 10 darbdienu laikā pēc atzinuma sniegšanas nodod glabāšanai atbildīgās muitas iestādes datu bāzē.

12. Ja atbildīgā muitas iestāde konstatē, ka attiecībā uz viena veida precēm no vienas valsts ir izsniegti dažādi atzinumi par preces izcelsmi, un ja nav pagājuši trīs gadi no pirmā atzinuma izsniegšanas dienas, par atzinumu neatbilstību paziņo personai. Šādā gadījumā, lai noteiktu un precizētu preču izcelsmi, atbildīgā muitas iestāde veic atkārtotu iesniegto dokumentu un paraugu pārbaudi, ja nepieciešams, konsultējoties ar Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

13. Ja atbildīgā muitas iestāde konstatē, ka attiecībā uz viena veida precēm ir izsniegti dažādi atzinumi par preces atbilstību Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam, un ja nav pagājuši seši gadi no pirmā atzinuma izsniegšanas dienas, par atzinumu neatbilstību paziņo personai. Šādā gadījumā, lai noteiktu preces kodu, atbildīgā muitas iestāde pēc konsultēšanās ar Finanšu ministriju un saskaņā ar starptautisko Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, Eiropas Savienības kombinēto nomenklatūru un Latvijas kombinēto nomenklatūru veic atkārtotu iesniegto dokumentu un paraugu pārbaudi.

14. Ja atbildīgā muitas iestāde uzskata, ka iesniegtās ziņas nav pietiekamas atzinuma par preču izcelsmi vai atzinuma par preces atbilstību Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam sniegšanai, tā pieprasa papildu ziņas. Atbildīgā muitas iestāde atzinumu par preču izcelsmi sniedz 150 dienu laikā no papildu informācijas saņemšanas dienas, bet atzinumu par atbilstību Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam - triju mēnešu laikā no papildu informācijas saņemšanas dienas. Termiņš sākas pēdējo ziņu saņemšanas dienā, un atbildīgā muitas iestāde par to informē personu.

15. Ja atbildīgā muitas iestāde konstatē, ka atzinums par preces izcelsmi vai atzinums par preces atbilstību Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam izsniegts uz nepietiekamu vai nepatiesu ziņu pamata, tā attiecīgo atzinumu atzīst par spēkā neesošu.

 

III. Preču muitošanas posms

16. Preču muitošanas posmā personai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības pieprasīt, lai atbildīgā vai pilnvarotā muitas iestāde nosaka preču izcelsmi vai atbilstību Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam.

17. Lai saņemtu atzinumu par preces izcelsmi vai atzinumu par preces atbilstību Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam, persona iesniedz atbildīgajā vai pilnvarotajā muitas iestādē rakstisku iesniegumu un visu konkrētā preču sūtījuma dokumentu (piegādes līgums, preču pavadzīme, kvalitāti apliecinoši dokumenti) kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus.

18. Atbildīgā vai pilnvarotā muitas iestāde attiecīgo atzinumu sniedz šo noteikumu 9. un 10.punktā minētajā termiņā.

19. Ja rodas pamatota nepieciešamība pēc papildu informācijas, atbildīgā vai pilnvarotā muitas iestāde ir tiesīga pieprasīt, lai persona iesniedz papildu informāciju un preču paraugus.

20. Ja atzinuma sniegšanai nepieciešams saņemt laboratorijas analīžu datus (testēšanas pārskatu), atbildīgā vai pilnvarotā muitas iestāde vēršas ar attiecīgu lūgumu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktās iestādes laboratorijā.

21. Ja atbildīgajai vai pilnvarotajai muitas iestādei un personai rodas domstarpības, kas saistītas ar atzinumu, atbildīgā vai pilnvarotā muitas iestāde normatīvajos aktos noteiktajā termiņā pēc konsultēšanās ar Finanšu ministriju un Tirdzniecības un rūpniecības kameru atkārtoti sagatavo atzinumu.

22. Ja atbildīgā vai pilnvarotā muitas iestāde konstatē, ka atzinums par preces izcelsmi vai atzinums par preces atbilstību Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam izsniegts uz nepietiekamu vai nepatiesu ziņu pamata, tā attiecīgo atzinumu atzīst par spēkā neesošu.

 

IV. Preču pēcmuitošanas posms

23. Atbildīgā vai pilnvarotā muitas iestāde pārbauda jau izsniegtos atzinumus, kā arī pārbauda, vai, izsniedzot atzinumus, ir ievērotas procesuālās normas.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 31.decembri.

12F1-~$6 COPY.GIF (103857 bytes)

12F2-~%B COPY.GIF (79030 bytes)

22F1-~$7 COPY.GIF (80170 bytes)

22F2-~%C COPY.GIF (17625 bytes)

32F1-~$8 COPY.GIF (50682 bytes)

32F2-~%D COPY.GIF (13901 bytes)42F1-~$1 COPY.GIF (52567 bytes)

42F2-~%6 COPY.GIF (26745 bytes)

52F1-~$2 COPY.GIF (103977 bytes)

52F2-~7 COPY.GIF (85707 bytes)

52F3-~$Y COPY.GIF (17374 bytes)

62F1-~$3 COPY.GIF (82743 bytes)

31.12.2002