Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 5. oktobra noteikumus Nr. 830 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.556

Rīgā 2002.gada 23.decembrī (prot. Nr.59, 7.§)

Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" 10.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā maksātnespējīgo darba devēju administratori iesniedz valsts aģentūrā "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk - Maksātnespējas administrācija) pieteikumus naudas līdzekļu piešķiršanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanai, un minēto pieteikumu izskatīšanas un apmierināšanas kārtību.

2. No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem saskaņā ar likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" 4. un 5.pantu apmierina to personu prasījumus, kuras ir atzīstamas par darbiniekiem un kuru darba devējs pasludināts par maksātnespējīgu, ja lēmums uzsākt maksātnespējīgā darba devēja bankrota procedūru ir pieņemts pēc 2002.gada 31.decembra.

3. Atbilstoši likumam "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" apmierina to personu prasījumus par kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, kuras ir vai ir bijušas darba tiesiskajās attiecībās ar maksātnespējīgo darba devēju, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumos, ja personai, kura nav sociāli apdrošinātā persona, arodslimība konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra.

4. Administrators Maksātnespējas administrācijā iesniedz šādus dokumentus:

4.1. aizpildītu administratora pieteikuma veidlapu (atbilstoši prasījumu veidam) (veidlapu paraugi - 1., 2. un 3.pielikumā);

4.2. to darbinieku sarakstu, kuru prasījumi ir apmierināmi (atbilstoši prasījumu veidam) (veidlapu paraugi - 4., 5. un 6.pielikumā);

4.3. darba koplīguma vai darba līgumu kopijas, ja tiek pieprasīti naudas līdzekļi atlaišanas pabalstam, kas pārsniedz likumā noteikto apmēru;

4.4. izpildu dokumentu kopijas, ja tiek ieturētas saskaņā ar tiem piedzenamās summas;

4.5. Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas atzinumu par darbspēju zudumu kopijas, ja tiek pieprasīti naudas līdzekļi darbinieku prasījumu par kaitējuma atlīdzību apmierināšanai;

4.6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par to, vai darbiniekam arodslimības konstatēšanas brīdī (ja arodslimība konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra) ir bijis apdrošinātās personas statuss atbilstoši likumam "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām".

5. Maksātnespējas administrācijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no administratora arī citu informāciju, kas apliecina darbinieku prasījumu un to apmēru pamatotību.

6. Administrators ir atbildīgs par pieteikumā norādīto ziņu (personu datu, summu, maksājumu periodu) patiesumu un atbilstību normatīvo aktu prasībām un apliecina to ar parakstu un administratora zīmogu.

7. Maksātnespējas administrācija, pamatojoties uz administratora pieteikumu un tam pievienotajiem dokumentiem, pieņem lēmumu par naudas līdzekļu piešķiršanu attiecīgā maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanai.

8. Maksātnespējas administrācija var uzaicināt administratoru piedalīties Maksātnespējas administrācijas direktoru kolēģijas sēdē, kurā tiek izskatīts jautājums par naudas līdzekļu piešķiršanu attiecīgā maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanai.

9. Lēmumu par naudas līdzekļu piešķiršanu maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanai pieņem mēneša laikā no dienas, kad administrators ir iesniedzis visus šo noteikumu 4. un 5.punktā minētos dokumentus.

10. Maksātnespējas administrācija ir tiesīga neizskatīt jautājumu, ja administrators nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus mēneša laikā no to pieprasīšanas brīža.

11. Ja administratora pieteikumā norādītie prasījumi neatbilst normatīvo aktu prasībām, Maksātnespējas administrācija pieņem lēmumu atteikt darbinieku prasījumu apmierināšanu.

12. Administratoram ir tiesības atkārtoti iesniegt Maksātnespējas administrācijā pieteikumu naudas līdzekļu piešķiršanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanai, ja, izskatot iepriekš iesniegtos pieteikumus, Maksātnespējas administrācijas direktoru kolēģija ir pieņēmusi šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos lēmumus un administrators ir novērsis pieteikumu neatbilstību normatīvo aktu prasībām.

13. No apstiprinātajām darbinieku prasījumu summām Maksātnespējas administrācija ietur valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli un ieturētās summas iemaksā normatīvajos aktos noteiktajos budžetos.

14. No apstiprinātajām darbinieku prasījumu summām Maksātnespējas administrācija ietur saskaņā ar izpildu dokumentiem piedzenamās summas un pārskaita tās administratoram tālākai samaksai izpildu dokumentos paredzētajām personām.

15. Naudas līdzekļus, kas piešķirti izmaksai darbiniekiem, pārskaita administratoram.

16. Administrators organizē un nodrošina darbinieku prasījumu apmierināšanai piešķirto naudas līdzekļu izmaksu darbiniekiem. Administratoram nav tiesību darbinieku prasījumu apmierināšanai saņemtos naudas līdzekļus izmantot citiem mērķiem.

17. Piešķirtos naudas līdzekļus administrators izmaksā darbiniekiem iespējami īsākā laikposmā, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no naudas līdzekļu saņemšanas dienas.

18. Ja šo noteikumu 17.punktā minētajā laikposmā nav izmaksātas visas naudas summas sakarā ar to, ka maksātnespējīgā darba devēja darbinieki nav ieradušies saņemt viņiem piešķirtās naudas summas, administratora pienākums ir noslēgt ar kredītiestādi līgumu par darbinieku prasījumu apmierināšanai piešķirto neizmaksāto naudas līdzekļu deponēšanu šajā kredītiestādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Pēc tam kad no Maksātnespējas administrācijas saņemta informācija, ka budžetos iemaksājamās summas ir pārskaitītas, administrators informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Valsts ieņēmumu dienestu par Maksātnespējas administrācijas veiktajiem maksājumiem, divu nedēļu laikā no pārskaitījuma izdarīšanas dienas iesniedzot minētajās institūcijās to darbinieku sarakstu, par kuriem ir samaksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

20. Pēc maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanas atbilstoši Maksātnespējas administrācijas pieņemtajam lēmumam un piešķirtajiem naudas līdzekļiem administrators (divu nedēļu laikā pēc pēdējā norēķina veikšanas) iesniedz Maksātnespējas administrācijā pārskatu (saskaņā ar Maksātnespējas administrācijas noteiktu paraugu) par piešķirto naudas līdzekļu izmaksu.

21. Administrators iekļauj prioritāro kreditoru sarakstā Maksātnespējas administrācijas prasījumus, kas radušies, apmierinot maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumus.

22. Administratora pienākums ir pēc Maksātnespējas administrācijas pieprasījuma informēt to par maksātnespējas procesa gaitu, Maksātnespējas administrācijas kā kreditora tiesību realizācijas iespējām un Maksātnespējas administrācijas iespējām atgūt darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksātos naudas līdzekļus.

23. Ja par maksātnespējas risinājumu tiek apstiprināts mierizlīgums vai sanācija, Maksātnespējas administrācijas izmaksāto summu atmaksāšana jāparedz mierizlīgumā vai sanācijas plānā un tās atmaksājamas pirmām kārtām pilnā apmērā pēc maksātnespējas procesa administrācijas izdevumu segšanas.

24. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

1-1-566 COPY.GIF (113341 bytes)

1-2-566 COPY.GIF (54419 bytes)

2-1-566 COPY.GIF (132269 bytes)

2-2-566 COPY.GIF (75446 bytes)

3-1-566 COPY.GIF (103570 bytes)

3-2-566 COPY.GIF (73156 bytes)

4-566 COPY.GIF (40203 bytes)

5-566 COPY.GIF (47076 bytes)

6-566 COPY.GIF (46035 bytes)

01.01.2003