Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.) šādus grozījumus:

1.6.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktā vārdus "nacionālās un";

izslēgt otrajā daļā vārdus "nacionālo un nozaru attīstības programmu".

2. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Nozares attīstības programma

(1) Nozares attīstības programma ir vidēja termiņa (septiņi gadi) politikas plānošanas dokuments, kas attiecas uz noteiktu jomu un nosaka mērķus, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus šīs jomas attīstībā.

(2) Nozares attīstības programmu izstrādā un īsteno saskaņā ar reģionālās politikas pamatnostādnēm, nacionālo plānojumu un nacionālo attīstības plānu."

3. Izteikt 14.panta 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) apstiprina reģionālās politikas pamatnostādnes un nacionālo attīstības plānu;

2) nosaka valsts reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtību;".

4. Izslēgt 17.panta piektās daļas 5.punktā vārdu "nacionālo".

5. Izslēgt 18.panta otrās daļas 1.punktā vārdus "nacionālajām vai".

6. Izteikt 21.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Reģionālās attīstības finansējumam, kas uzskatāms par komercdarbības atbalstu, piemēro Komercdarbības atbalsta kontroles likuma normas."

7. Pārejas noteikumos:

izslēgt 5.punkta 2.apakšpunktā vārdus un skaitļus "un izdod šā likuma 14.pantā paredzētos noteikumus";

papildināt pārejas noteikumu 5.punktu ar 4., 5. un 6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) līdz 2003.gada 31.decembrim izdod šā likuma 6.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus par nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtību;

5) līdz 2003.gada 1.septembrim izdod šā likuma 14.panta 1. un 2.punktā un 21.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus;

6) līdz 2003.gada 1.oktobrim saskaņā ar šā likuma 20.panta pirmo un trešo daļu izveido Reģionālo fondu un apstiprina tā nolikumu."

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 19.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 28.decembrī

01.01.2003