Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.123

(prot. Nr.59(89), 7.p.) Rīgā 2002.gada 6.novembrī

Par strīda starp a/s "Latvijas gāze" un SIA "Bērzes dārzeņi" izšķiršanu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - komisija) 31.07.2002. saņēma a/s "Latvijas gāze" (reģ.Nr.000300064, jur. adrese - A.Briāna iela 6, Rīga) 30.07.2002. iesniegumu Nr.01-7-1/1165, kurā a/s "Latvijas gāze" lūdza izskatīt strīdu starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju a/s "Latvijas gāze" un sabiedrisko pakalpojumu lietotāju SIA "Bērzes Dārzeņi" (reģ.Nr.000347190, jur. adrese - Ģertrūdes iela 51-9, Rīga) par dabasgāzes cenas aprēķināšanas pareizību un pieņemt abām pusēm saistošu lēmumu.

A/s "Latvijas Gāze" iesniegumā norāda, ka 06.03.2000. starp pusēm tika noslēgts ilgtermiņa dabasgāzes pirkšanas-pārdošanas līgums Nr.607 (turpmāk - Līgums), kura beigu termiņš ir 31.12.2002., SIA "Bērzes dārzeņi" neievēro Līgumā noteikto maksāšanas kārtību, kavē maksājumus, neatrodas savā juridiskajā adresē un apstrīd a/s "Latvijas gāze" veiktos aprēķinus par izlietoto dabasgāzi.

Komisijas padome, ņemot vērā a/s "Latvijas gāze" iesniegumu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 32.panta pirmo daļu un 34.panta otrās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 20.01.1998. noteikumu Nr.23 "Gāzes piegādes un lietošanas noteikumi" 96.punktu, 14.08.2002. pieņēma lēmumu Nr.76, ar kuru nolēma ierosināt strīda starp a/s "Latvijas gāze" un SIA "Bērzes dārzeņi" izskatīšanu.

20.09.2002. komisija saņēma SIA "Bērzes dārzeņi" 19.09.2002. iesniegumu, kurā uzņēmums paskaidro, ka, noslēdzot Līgumu, dabasgāzes cena tika noteikta Ls 60,70 par tūkst. n.m3 pie zemākās siltumspējas 7900 kcal/ n.m3, un atbilstoši Līgumam šādai cenai jāsaglabājas uz trim gadiem ar korekcijām pēc katriem sešiem mēnešiem.

SIA "Bērzes dārzeņi" norāda, ka saskaņā ar Līgumu gāzes pārdošanas cenas aprēķinu veic 10.jūnijā un 10.decembrī, un jaunās cenas stājas spēkā ar kārtējā gada 1.jūniju un nākamā gada 1.janvāri. Kā paredz Ministru kabineta 20.01.1998. noteikumu Nr.23 "Gāzes piegādes un lietošanas noteikumi" 73.punkts, par gāzes tarifa izmaiņām Piegādātājs informē Patērētāju ne vēlāk kā 30 dienas iepriekš. Uzņēmums apgalvo, ka visa Līguma darbības laikā nav saņēmis nevienu paziņojumu par jebkādām cenu izmaiņām, un uzskata, ka nav pamata grozīt dabasgāzes pārdošanas cenu, un atbilstoši Līgumam tai jābūt Ls 60,70.

Turklāt SIA "Bērzes dārzeņi" uzskata, ka a/s "Latvijas gāze" nepiemēro Līgumā paredzētās cenu atlaides, neievēro norēķinu kārtību, jo rēķinus par patērēto gāzi nosūta pa faksu un nenosūta oriģinālus, patvaļīgi maina maksājumu mērķi. Uzņēmums uzskata, ka nav pamatots a/s "Latvijas gāze" viedoklis, ka SIA "Bērzes dārzeņi" pārkāpj noslēgtā Līguma nosacījumus, jo nepielaiž a/s "Latvijas gāze" darbiniekus pie gāzes uzskaites mēraparātiem.

Izvērtējot strīdā iesaistīto pušu iesniegtos dokumentus un noklausoties pušu paskaidrojumus, komisija konstatē un atzīst, ka:

1. Dabasgāze lietotājam tiek piegādāta, pamatojoties uz dabasgāzes piegādes un lietošanas līgumu. Valsts noteiktie obligātie nosacījumi, kas attiecas uz dabasgāzes piegādi un lietošanu, ir noteikti likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un nozares speciālajos normatīvajos aktos. Ministru kabineta 20.01.1998. noteikumi Nr.23 "Gāzes piegādes un lietošanas noteikumi" paredz arī to, ka puses līgumā pēc savstarpējas vienošanās var noteikt papildu nosacījumus (noteikumu 4.punkts). Tātad puses var uzņemties papildu civiltiesiskas saistības, t.i., uzņemties jebkuru atļautu darbību (Civillikuma 1403.pants), kas nav pretrunā tiesībām.

Komisija uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā valsts regulējamās nozarēs tiktu ievērots likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", kā arī attiecīgo valsts regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti (likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 7.panta pirmā un otrā daļa). Komisija kā valsts pārvaldes iestāde (izpildvaras sastāvdaļa) skata strīdus savas kompetences robežās saskaņā ar Satversmē nostiprināto varas dalīšanas principu. Līdz ar to komisija neizskata civiltiesiskus strīdus, kas, pamatojoties uz Satversmes 86.pantu un likumu "Par tiesu varu", ietilpst tiesas kompetencē.

Ņemot vērā minēto, komisija izskata strīdu starp a/s "Latvijas gāze" un SIA "Bērzes dārzeņi" izpildvaras kompetences robežās un izvērtē, vai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas attiecībās ir ievērots likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un attiecīgās valsts regulējamās nozares speciālie normatīvie akti. Tāpēc komisija nevērtē, vai ir ievēroti tie Līguma nosacījumi, par kuriem puses papildus normatīvajos aktos noteiktajam ir vienojušās, t.i., vai ir ievērota kārtība, kādā tiek veikta gāzes pārdošanas cenas korekcija, vai a/s "Latvijas gāze" ir piemērojusi Līgumā paredzētās atlaides, ievērojusi norēķinu kārtību.

2. A/s "Latvijas gāze" un SIA "Bērzes dārzeņi" 06.03.2000. noslēdza ilgtermiņa dabasgāzes pirkšanas - pārdošanas līgumu Nr.607.

Saskaņā ar Enerģētikas likuma 6.panta pirmo daļu a/s "Latvijas gāze" tās licences darbības zonā un licencē noteiktajā termiņā ir pastāvīgas saistības apgādāt enerģijas lietotājus ar gāzi tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par regulatora apstiprinātajiem tarifiem.

A/s "Latvijas gāze", aprēķinot maksu par piegādāto dabasgāzi SIA "Bērzes dārzeņi", sākot no 2000.gada aprīļa līdz 2001.gada februārim, pielietoja Energoapgādes regulēšanas padomes ar 27.11.1997. rīkojumu Nr.74 rūpnieciskajiem, komunālajiem un citiem komerciālajiem patērētājiem apstiprināto maksimālo dabasgāzes tarifu Ls 60,70 par tūkst. n.m3 (pie dabasgāzes zemākās siltumspējas 7900 kcal/ n.m3) un noteica atlaides maksimālajam dabasgāzes tarifam saskaņā ar a/s "Latvijas gāze" valdes 01.12.1999. sēdē apstiprinātajiem noteikumiem "Metodiskie noteikumi dabas gāzes cenas un cenu atlaižu pielietošanai rūpnieciskajiem, komunālajiem u.c. komerciālajiem patērētājiem 2000.gadā" (Līguma 7.pielikums).

Energoapgādes regulēšanas padome 19.12.2000. ar rīkojumu Nr.193 rūpnieciskajiem un citiem komerciālajiem patērētājiem apstiprināja maksimālo dabasgāzes tarifu Ls 66,77 par tūkst. n.m3 (pie dabasgāzes zemākās siltumspējas 7900 kcal/ n.m3) un dabasgāzes cenu diferenci atkarībā no mazuta kotācijas cenas FOB ARA. Sākot no 01.02.2001., kad stājās spēkā ar minēto rīkojumu apstiprinātie tarifi, a/s "Latvijas gāze" norēķinos ar SIA "Bērzes dārzeņi" pielietoja dabasgāzes lietotāju grupai ar gāzes patēriņu no 126 līdz 1260 tūkst. m3 gadā, kam atbilst SIA "Bērzes dārzeņi", noteikto tarifu ar atlaidi Ls 64,37 par tūkst. n.m3.

Energoapgādes regulēšanas padome dabasgāzes tarifus noteica atbilstoši tās ar 05.05.1998. rīkojumu Nr.34 apstiprinātajai metodikai "Dabas gāzes tarifu aprēķinu metodika". Saskaņā ar šīs metodikas 2.10.punktu rūpnieciskajiem un komerciālajiem lietotājiem Energoapgādes regulēšanas padome apstiprināja maksimālo tarifu pie zemākās siltumspējas (7900 kcal/ n.m3). Savukārt norēķinos ar rūpnieciskajiem un citiem komerciālajiem patērētājiem katra tekošā mēneša beigās tarifs tiek pārrēķināts pēc faktiskās siltumspējas (atbilstoši metodikas 10.1.punktam). Līdz ar to norēķinos par patērēto dabasgāzi tika piemērots dabasgāzes tarifs, ņemot vērā faktisko siltumspēju.

Kaut arī Energoapgādes regulēšanas padome noteica dabasgāzes maksimālo tarifu un līdz ar to a/s "Latvijas gāze" varēja piemērot SIA "Bērzes dārzeņi" arī lielākas atlaides, komisija atzīst, ka a/s "Latvijas gāze" nav pārkāpusi Enerģētikas likuma 6.panta pirmās daļas prasību apgādāt SIA "Bērzes dārzeņi" ar gāzi par regulatora apstiprinātajiem tarifiem.

3. Energoapgādes regulēšanas padome dabasgāzes lietotājiem piemērojamās atlaides noteica tikai 19.12.2000. ar rīkojumu Nr.193, un tās stājās spēkā 01.02.2001. līdz ar noteikto maksimālo dabasgāzes tarifu. Saskaņā ar šo rīkojumu a/s "Latvijas gāze" bija jāpiemēro SIA "Bērzes dārzeņi" atlaide Ls 2,40 par tūkst. n.m3.

Komisija konstatē, ka a/s "Latvijas gāze", sākot no 01.02.2001. līdz 2002.gada jūlijam (ieskaitot), ir piemērojusi SIA "Bērzes dārzeņi" regulatora noteikto cenu atlaidi.

4. Ministru kabineta 20.01.1998. noteikumu Nr.23 "Gāzes piegādes un lietošanas noteikumi" 73.punkts nosaka, ka par gāzes tarifa izmaiņām Piegādātājs informē Lietotāju ne vēlāk kā 30 dienas pirms to stāšanās spēkā.

Komisija atzīst, ka Līguma 8.pielikuma "Dabas gāzes pārdošanas cenas aprēķins patērētājiem, ar kuriem noslēgts ilgtermiņa gāzes piegādes līgums" 1.2.punktā paredzētās pārdošanas cenas korekcijas un 3.1.punktā paredzētais pārdošanas cenas aprēķins, par ko puses Līgumā ir savstarpēji papildus vienojušās, nav uzskatāmi par gāzes tarifa izmaiņām Ministru kabineta 20.01.1998. noteikumu Nr.23 "Gāzes piegādes un lietošanas noteikumi" 73.punkta izpratnē.

Līdz šim Līguma darbības laikā tikai vienreiz ir notikušas dabasgāzes tarifa izmaiņas. Energoapgādes regulēšanas padome 19.12.2000. ar rīkojumu Nr.193 noteica dabasgāzes maksimālo tarifu Ls 66,77 par tūkst. n.m3, un tas stājās spēkā 01.02.2001. A/s "Latvijas gāze" 28.12.2000. publicēja informāciju par dabasgāzes tarifa izmaiņām laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (Nr.470/472 (2381/2383)). Līdz ar to a/s "Latvijas gāze" ir ievērojusi normatīvajos aktos paredzēto iepriekšējās brīdināšanas kārtību.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 5.punktu un otro daļu, 32.panta pirmo daļu un 35.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.01.1998. noteikumu Nr.23 "Gāzes piegādes un lietošanas noteikumi" 96.punktu, komisijas padome nolemj:

A/s "Latvijas gāze", aprēķinot cenu par dabasgāzi, kas piegādāta SIA "Bērzes dārzeņi" saskaņā ar pušu 06.03.2000. noslēgto ilgtermiņa dabasgāzes pirkšanas - pārdošanas līgumu Nr.607, ir ievērojusi likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un attiecīgās valsts regulējamās nozares speciālos normatīvos aktus.

Lēmums stājas spēkā 2002.gada 1.decembrī.

Šo lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā mēneša laikā pēc tā pieņemšanas.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja I.Šteinbuka

"Latvijas Vēstneša" redakcijā saņemts 12.12.2002.

01.12.2002