Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas kriminālprocesa kodeksā

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu» izdarīt grozījumus un papildinājumus šādos likumdošanas aktos:

I. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā:

1. Papildināt 15. pantu ar šāda satura jaunu ceturto daļu:

«Militārā dienesta formējumos iesauktie dienestnieki, kā arī šajos formējumos uz laiku iesauktie rezervisti par administratīvajiem pārkāpumiem atbild uz vispārīgiem pamatiem.»

2. Papildināt kodeksu ar 200. pantu šādā redakcijā:

«200. pants. Ziņu nesniegšana par obligātā valsts dienesta uzskaitei pakļautajām personām

Par ziņu nesniegšanu obligātā valsts dienesta uzskaites institūcijām par obligātā valsts dienesta uzskaitei pakļautajām personām vai citāda veida Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktās obligātajam valsts dienestam pakļauto personu uzskaites kārtības neievērošanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt rubļiem.»

3. Izteikt 201.1 pantu šādā redakcijā:

«201.1 pants. Izvairīšanās no obligātā valsts dienesta

1) Par obligātajam valsts dienestam vai tā uzskaitei pakļautas personas izvairīšanos ierasties pēc Latvijas Republikas Ministru Padomes Sabiedrības drošības departamenta vai valsts dienesta pārvaldes uzaicinājuma -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit rubļiem, vai soda ar administratīvo arestu uz laiku līdz piecām diennaktīm;

2) par dienestnieka neierašanos bez attaisnojoša iemesla norīkojumā norādītajā organizācijā noteiktajā laikā obligātā valsts dienesta pildīšanas uzsākšanai -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt rubļiem vai soda ar administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm;

3) darba dienestā iesauktam dienestniekam, ja viņš pēc disciplināras sodīšanas atkārtoti nepilda savus dienesta pienākumus vai bez attaisnojoša iemesla neierodas darbā ne vairāk par trim dienām pēc kārtas, vai arī atrodas darbā dzēruma, narkotiska vai toksiska reibuma stāvoklī, -

uzliek naudas sodu līdz simt rubļiem vai soda ar administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm;

4) par neattaisnotiem darba kavējumiem - vairāk par trim dienām pēc kārtas, bet ne vairāk par desmit dienām, ko izdara darba dienestā iesaukts dienestnieks, -

uzliek naudas sodu līdz piecsimt rubļiem vai soda ar administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm;

5) par gada laikā atkārtotu darba disciplīnas pārkāpumu, ja par iepriekšējo pārkāpumu darba dienestā iesauktajam dienestniekam ir bijis uzlikts administratīvais sods, -

uzliek naudas sodu līdz piecsimt rubļiem vai soda ar administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.»

4. Papildināt 213. pantu pēc skaitļa «178.» ar skaitli «200.»

5. Izslēgt 227. panta otrās daļas 1. punktu.

6. Papildināt 270. panta trešo daļu pēc skaitļiem «95.-98.» ar skaitli «200.».

7. Papildināt 287. panta pirmo daļu pēc skaitļa «278.» ar skaitli «200.».

II. Noteikt, ka protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 200. un 201.1 pantā, ir tiesīgi sastādīt Latvijas Republikas Ministru Padomes Sabiedrības drošības departamenta un rajonu (pilsētu) Valsts dienesta pārvalžu priekšnieki, bet par pārkāpumiem, kas paredzēti 201.1 panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, - arī to uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāji, kurās dienestu pilda darba dienestā iesauktie dienestnieki.

III. Latvijas kriminālkodeksā:

1. Izteikt 194.1 pantu šādā redakcijā:

«194.1 pants. Izvairīšanās no iesaukuma aktīvajā valsts dienestā

Par obligātajam valsts dienestam pakļautas personas izvairīšanos no iesaukuma aktīvajā valsts dienestā, ja tā izdarīta pēc administratīvā soda uzlikšanas par tādu pašu pārkāpumu vai arī ja šī izvairīšanas ilgst vairāk par desmit dienām, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz piecsimt rubļiem.

Par izvairīšanos no iesaukuma valsts dienestā, nodarot sev miesas bojājumus vai simulējot slimību, viltojot dokumentus vai citādi krāpjot, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.»

2. Papildināt kodeksu ar 1942. pantu šādā redakcijā:

«194.2 pants. Izvairīšanās no valsts darba dienesta

Par valsts darba dienestā iesaukta dienestnieka izvairīšanos no dienesta pildīšanas līdz desmit dienām, ja tā ir izdarīta gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas par tādu pašu pārkāpumu vai ja izvairīšanās ilgst vairāk par desmit dienām, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz tūkstoš rubļiem.

Par izvairīšanos no valsts darba dienesta, nodarot sev miesas bojājumus vai simulējot slimību, viltojot dokumentus vai citādi krāpjot, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz septiņiem gadiem.»

3. Izteikt kodeksa vienpadsmito nodaļu šādā redakcijā:

«Vienpadsmitā nodaļa.
Valsts militārā dienesta noziegumi

226. pants. Valsts militārā dienesta nozieguma jēdziens un tā subjekti

Par valsts militārā dienesta noziegumiem atzīstami šajā nodaļā paredzētie pret noteikto valsts dienesta pildīšanas kārtību vērstie noziegumi, kurus izdarījuši dienestnieki, kas aktīvā valsts dienesta pildīšanai iesaukti militārajā dienestā, kā arī valsts dienestam pakļautās personas laikā, kad tās atrodas militārajās apmācībās.

Par līdzdalību valsts militārā dienesta noziegumos šajā pantā neminētās personas atbild saskaņā ar šā kodeksa vienpadsmitās nodaļas pantiem.

227. pants. Nepaklausība

1) Par nepaklausību, tas ir, par atklātu atteikšanos izpildīt priekšnieka pavēli, kā arī par citu tīšu pavēles neizpildīšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem;

2) par to pašu nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tam bijušas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem;

3) par priekšnieka pavēles neizpildīšanu, ja nav šā panta 1. punktā minēto pazīmju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz trim gadiem;

4) par šā panta 3. punktā minēto nodarījumu, ja tas izdarīts atbildību mīkstinošos apstākļos, -

piemēro Disciplinārā reglamenta noteikumus.

228. pants. Pretošanās priekšniekam vai viņa piespiešana pārkāpt dienesta pienākumus

1) Par pretošanos priekšniekam, kā arī citai personai, kas pilda tai uzliktos valsts dienesta pienākumus, vai par viņa piespiešanu pārkāpt šos pienākumus -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem;

2) par tiem pašiem nodarījumiem, ja tos izdarījusi personu grupa vai ja tie izdarīti, lietojot ieroci, vai ja tiem bijušas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem.

229. pants. Dienestnieka patvaļīga prombūtne

1) Par dienestnieka patvaļīgu aiziešanu no savas dienesta vietas vai par neierašanos bez attaisnojoša iemesla noteiktā laikā dienesta vietā, arī par neierašanos pēc atlaišanas no dienesta vietas, norīkošanas vai pārcelšanas gadījumā, no komandējuma, atvaļinājuma vai ārstniecības iestādes, ja patvaļīgā prombūtne ilgusi vairāk par vienu diennakti, bet ne ilgāk par trim diennaktīm vai kaut arī mazāk par vienu diennakti, bet triju mēnešu laikā atkārtojusies, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem;

2) par tiem pašiem nodarījumiem, ja tie izdarīti atbildību mīkstinošos apstākļos, -

piemēro Disciplinārā reglamenta noteikumus;

3) par šā panta 1. punktā paredzētajiem nodarījumiem, ja patvaļīgā prombūtne ilgusi vairāk par trim diennaktīm, bet nav dezertēšanas pazīmju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

230. pants. Dezertēšana

Par dezertēšanu, tas ir, dienesta vietas atstāšanu ar nolūku izvairīties no aktīvā valsts dienesta, kā arī par neierašanos šajā paša nolūkā dienestā norīkošanas vai pārcelšanas gadījumā, no komandējuma, atvaļinājuma vai ārstniecības iestādes, ja to izdarījis dienestnieks, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz septiņiem gadiem.

231. pants. Izvairīšanas no valsts dienesta, pašam sevi sakropļojot vai citādā veidā

Dienestnieku par izvairīšanos no valsts dienesta pienākumu pildīšanas, nodarot sev kādu miesas bojājumu (pašsakropļošanās) vai simulējot slimību, viltojot dokumentus vai citādi krāpjot, kā arī par atteikšanos no dienesta pienākumu pildīšanas -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz septiņiem gadiem.

232. pants. Dienesta mantas izšķiešana vai pazaudēšana

1) Par dienestniekiem personiskai lietošanai izsniegto tērpu vai uzkabes priekšmetu pārdošanu, ieķīlāšanu vai nodošanu citam lietošanā (izšķiešana), kā arī par šo priekšmetu pazaudēšanu vai bojāšanu, pārkāpjot to glabāšanas noteikumus, ja to izdarījis dienestnieks, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz vienam gadam;

2) par tiem pašiem nodarījumiem, ja tie izdarīti atbildību mīkstinošos apstākļos, -

piemēro Disciplinārā reglamenta noteikumus;

3) par dienesta lietošanai uzticēto ieroču, munīcijas un pārvietošanās līdzekļu pazaudēšanu vai bojāšanu, pārkāpjot to glabāšanas noteikumus, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz trim gadiem;

4) par ieroču, munīcijas, pārvietošanās līdzekļu, speciālās tehnikas vai citas valsts dienesta mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja nav sevišķi bīstama valsts nozieguma pazīmju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem;

5) par šā panta 4. punktā paredzētajiem nodarījumiem, ja tiem bijušas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem.

233. pants. Sardzes dienesta reglamenta noteikumu pārkāpšana

1) Par sardzes dienesta reglamenta noteikumu un šo noteikumu pielietošanai izdoto pavēļu un rīkojumu pārkāpšanu, kas izdarīta sardzēs un posteņos, apsargājot munīcijas, ieroču un tehnikas noliktavas vai citus objektus, kam ir svarīga nozīme, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz trim gadiem;

2) par to pašu nodarījumu, ja tas izdarīts atbildību mīkstinošos apstākļos, -

piemēro Disciplinārā reglamenta noteikumus;

3) par sardzes vai patruļas dienesta reglamenta noteikumu pārkāpšanu, kam bijušas smagas sekas, kuru novēršanai sardze (postenis) vai patruļa ir nolikta, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem;

4) par sardzes vai konvoja dienesta reglamenta noteikumu pārkāpšanu, kas saistīta ar kaitīgām sekām, kuru novēršanai attiecīgā sardze vai konvojs nostādīts, -

soda ar brīvības atņemšanu no viena gada līdz desmit gadiem.

234. pants. Iekšējā dienesta reglamenta pārkāpšana

1) Par iekšējā dienesta reglamenta pārkāpšanu, ja to izdarījis dienestnieks, kas norīkots diennakts dienestā (izņemot sardzi un patruļu), un ja šim pārkāpumam bijušas kaitīgas sekas, kuru novēršana bija attiecīgā dienestnieka pienākums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem;

2) par to pašu nodarījumu, ja tas izdarīts atbildību mīkstinošos apstākļos, -

piemēro Disciplināro reglamentu.

4. Izslēgt 7.1 panta otrajā daļā vārdus «nepaklausība pastiprinošos apstākļos (227. panta 2. un 3. punkts); pretošanās priekšniekam vai viņa piespiešana pārkāpt dienesta pienākumus (229. pants); vardarbīga rīcība pret priekšnieku (231. pants); reglamenta noteikumu pārkāpšana karavīru savstarpējās attiecībās, ja viņi neatrodas savstarpējas pakļautības attiecībās, pastiprinošos apstākļos (233. panta 2. un 3. punkts); dezertēšana (236. pants); kara mantas tīša iznīcināšana vai bojāšana pastiprinošos apstākļos (240. panta 2. un 3. punkts); kaujas dežūras noteikumu pārkāpšana pastiprinošos apstākļos (246. panta 3. un 4. punkts)».

5.Izslēgt 24. panta 1. un 2. punktā un 50.1 panta 3. punktā vārdus «un 229. panta trešais punkts».

IV. Latvijas kriminālprocesa kodeksā:

1. Aizstāt 76. panta otrajā daļā vārdus «227., 229., 231., 236., 240. pantā, 244. panta 4.-6. punktā, 246. panta 3. un 4. punktā, 249. panta 1. un 3. punktā, 250.-253., 255. un 256. pantā» ar vārdiem «227. panta 1. un 2. punktā, 230. pantā».

2. 127. panta trešajā daļā:

papildināt daļu pēc skaitļa «194. ar skaitli «194.2»;

aizstāt vārdus «227..-247. pantā, 248. panta 4. un 5. punktā, 249.-258. pantā» ar vārdiem «227.-234. pantā»;

izslēgt vārdus «un 248. panta 1.-3. punktā».

V. Likums stājas spēkā ar 1991. gada 1. oktobri.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 10. septembrī

01.10.1991