Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.pantā:

izslēgt trešās daļas 3.punktā vārdus "vai pēc tam";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "valsts militārā dienesta pārvaldes" ar vārdiem "Militārā dienesta iesaukšanas centra teritoriālās struktūrvienības - valsts militārā dienesta pārvaldes (turpmāk - valsts militārā dienesta pārvaldes)".

2. 5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "esošās civiliestādes - valsts militārā dienesta pārvaldes un Militārā dienesta iesaukšanas centrs" ar vārdiem "esošā civiliestāde - Militārā dienesta iesaukšanas centrs - un valsts militārā dienesta pārvaldes";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Militārā dienesta iesaukšanas centrs darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu."

3. Izteikt 32.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) viņš kļūst par ģimenes locekļu vienīgo apgādnieku;".

4. 42.pantā:

papildināt pantu ar jaunu septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja obligātā aktīvā militārā dienesta karavīrs tiek atvaļināts no dienesta sakarā ar veselības stāvokļa neatbilstību aktīvajam dienestam, kam par iemeslu bijusi slimība, kas iegūta dienesta laikā, bet invaliditātes grupa netiek piešķirta, šim karavīram tiek izmaksāta vienreizēja kompensācija 150 latu apmērā. Dienesta laikā gūto veselības traucējumu ārstēšanas un rehabilitācijas izmaksas viņam sedz Aizsardzības ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā.";

uzskatīt līdzšinējo septīto, astoto un devīto daļu attiecīgi par astoto, devīto un desmito daļu.

5. Aizstāt 45.pantā skaitli "18" ar skaitli "16".

6. Papildināt pārejas noteikumu 6.punktu ar 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) līdz 2001.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 42.panta septītajā daļā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 29.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 11.aprīlī

25.04.2001