Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Zemkopības ministrijas rīkojums Nr.289

Rīgā 2002.gada 6.novembrī

Par grozījumiem Zemkopības ministrijas 2002.gada 21.janvāra rīkojumā Nr.26

Izdarīt Zemkopības ministrijas 2002.gada 21.janvāra rīkojumā Nr.26 "Par valsts atbalstu Eiropas Savienības kvalitātes prasībām atbilstošas produkcijas ražošanai" šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.1.apakšpunktā skaitli "1 100 000" ar skaitli "1 110 000".

2. Aizstāt 1.2.apakšpunktā skaitli "8 473 830" ar skaitli "9 286 960".

3. Aizstāt 1.4.apakšpunktā skaitli "692 600" ar skaitli "1 048 800".

4. Aizstāt 1.5.apakšpunktā skaitli "235 800" ar skaitli "323 200".

5. Aizstāt 1.6.apakšpunktā skaitli "400 000" ar skaitli "580 000".

6. Aizstāt 1.8.apakšpunktā skaitli "272 000" ar skaitli "295 000".

7. Aizstāt 1.9.apakšpunktā skaitli "300 000" ar skaitli "364 200".

8. Aizstāt 1.10.apakšpunktā skaitli "395 000" ar skaitli "464 100".

9. Aizstāt 1.11.apakšpunktā skaitli "2 402 620" ar skaitli "1 121 020".

10. Papildināt ar 1.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.13. Nolikums Nr.13. Agroklimatisko apstākļu - sausuma -izraisītās lauksaimniecības krīzes situācijas stabilizācija 5 923 066".

11. Izteikt nolikuma Nr.1 "Lauksaimniecības zemes ielabošana" 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Augsnes ielabošanai piešķirti Ls 1110 tūkst.:

2.1. meliorēto zemju un esošo meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai vai renovācijai - Ls 671 tūkst.;

2.2. skābo augšņu kaļķošanai - Ls 439 tūkst."

12. Nolikums Nr.2 "Lopkopības attīstība":

12.1. II sadaļā "Dzīvnieku un ganāmpulka reģistra uzturēšana":

12.1.1. aizstāt 2.punktā skaitli "305 000" ar skaitli "395 000";

12.1.2. aizstāt 2.1.punktā skaitli "245 400" ar skaitli "315 400";

12.1.3. aizstāt 2.1.1.punktā skaitli "180 000"ar skaitli "250 000";

12.1.4. aizstāt 2.2.punktā skaitli "59 600" ar skaitli "79 600";

12.1.5. aizstāt 2.2.1.punktā skaitli "20 000"ar skaitli "40 000";

12.2. V sadaļā "Kvalitatīvas liellopu gaļas ražošanas attīstība":

12.2.1. aizstāt 2.punktā skaitli "817 790"ar skaitli "967 790";

12.2.3. aizstāt 2.3.punktā skaitli "722 790" ar skaitli "872 790";

12.2.3. papildināt sadaļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9. par oktobra un novembra mēnesi 6.4., 6.5. un 7.punktā minētos pieteikumus un sarakstus iesniedz līdz 1.decembrim.";

12.3. VI sadaļā "Cūkkopības nozares attīstība":

12.3.1. aizstāt 2.punktā skaitli "750 000" ar skaitli "820 000";

12.3.2. aizstāt 2.1.punktā skaitli "450 000"ar skaitli "520 000";

12.3.3. papildināt 3.punktu ar 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. Subsīdijas par decembra mēnesi tiek maksātas, pamatojoties uz informāciju, kas iesniegta par novembri.";

12.3.4. izteikt 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. šķirnes cūku audzēšanas saimniecības īpašnieks, mākslīgās apsēklošanas stacija vai šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija, kas atbilst 3.1.2. punkta prasībām, līdz katra nākamā ceturkšņa 1.datumam iesniedz LAD reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei pieteikumu par iepriekšējo ceturksni (par IV ceturksni līdz 1.decembrim) pēc formas 2.6.2.";

12.3.5. izteikt 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. VCIDAC līdz katra ceturkšņa 1.datumam (par IV ceturksni līdz 1.decembrim) iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei un Cūku audzētāju asociācijai sarakstu ar ganāmpulkiem, kuru īpašnieki snieguši ikmēneša informāciju par dzīvnieku kustību, pēc formas 2.6.4.";

12.4. VII sadaļā "Zirgkopības nozares attīstība":

12.4.1. aizstāt 3.punktā skaitli "120 000" ar skaitli "150 000";

12.4.2. aizstāt 3.1.punktā skaitli "87 500" ar skaitli "107 500";

12.4.3. aizstāt 3.2.punktā skaitli "25 050" ar skaitli "35 050";

12.4.4. papildināt 5.1.apakšpunktu aiz vārdiem "katru ceturksni" ar vārdiem "(IV ceturksnī līdz 1.decembrim)";

12.5. VIII sadaļā "Aitkopības un kazkopības nozares attīstība":

12.5.1. aizstāt 2.punktā skaitli "70" ar skaitli "86";

12.5.2. aizstāt 2.1.punktā skaitli "50" ar skaitli "66";

12.5.3. izteikt 3.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.3. īpašnieks iesniedz pārrauga apstiprinātu sarakstu līdz katra ceturkšņa pēdējā mēneša 15.datumam (par ceturto ceturksni līdz 25.novembrim) Latvijas Aitu audzētāju asociācijai (turpmāk - LAAA), kurā norādīts subsidējamā dzīvnieka identitātes numurs un novērtējuma klase";

12.5.4. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5.VCIDAC līdz katra nākamā ceturkšņa 1.datumam (IV ceturksnī līdz 1.decembrim) iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē ganāmpulka sarakstus, norādot dzīvnieku skaitu, kuri atbilst subsīdiju saņemšanai.";

12.5.5. izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. šķirnes aitu audzēšanas saimniecības īpašniekam 1 reizi ceturksnī par sertificētu vaislas teķi, E un I klases vaislas aitu māti - Ls 5 mēnesī, ja līdz katra nākamā ceturkšņa 1.datumam (IV ceturksnī līdz 1.decembrim) Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē tiek iesniegts pieteikums pēc formas 2.8.1.";

12.6. aizstāt IX sadaļas "Vaislas materiāla iegāde ārvalstīs" 2.punktā skaitli "232 938" ar skaitli "318 068";

12.7. izteikt X sadaļas "Ciltsdarba dokumentu izstrādāšana, izdošana, aprobācija un starptautiskas nozīmes dzīvnieku audzēšanas pasākumu organizēšana Latvijā" 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Ciltsdarba dokumentu izstrādāšanai, izdošanai, ieviešanai un starptautiskas nozīmes dzīvnieku audzēšanas pasākumu organizēšanai Latvijā piešķirti Ls 31 288, t.sk. PVN.";

12.8. XI sadaļā "Lopkopības ražošanas nozares stabilizēšana" aizstāt skaitli "1400" ar skaitli "1742".

13. Nolikums Nr.3 "Augkopības attīstība":

13.1. izteikt I sadaļas "Tiešie maksājumi par sējplatību" 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Pēc 1.novembra sausuma radīto zaudējumu kompensācijai tiek papildus piešķirtas subsīdijas šādiem kultūraugiem:

Kultūraugs

Ls/ha

Summa, Ls

Griķi (neatkarīgi no sēklas materiāla kvalitātes)

15

142 002,30

Kartupeļi

60

80 600,40

Atklāta lauka dārzeņi

60

85 284,60

13.2. aizstāt VI sadaļas "Kartupeļu realizācija cietes ražošanai" 6.punktā skaitli "2" ar skaitli "3".

14. Nolikums Nr.4 "Izglītība, zinātne un informācijas izplatīšana":

14.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.

Sadaļas nosaukums

Subsīdiju apjoms, Ls

I

Kursi, semināri, mācību prakses un studijas ārzemēs, konferences

70 000

II

Informācijas sagatavošana un izplatīšana

311 012

III

Demonstrējumu saimniecības un lauksaimniecības izstādes

70 000

IV

Lauksaimniecībā pielietojamie zinātnes projekti

597 788

 

Kopā

1 048 800

14.2. I sadaļā "Kursi, semināri, mācību prakses un studijas ārzemēs, konferences":

14.2.1. aizstāt 2.punktā skaitli "55 000" ar skaitli "70 000";

14.2.2. papildināt 3.2.apakšpunktu aiz vārdiem "līdz 1.decembrim" ar vārdiem "izņemot LOSP izvirzīto pārstāvju piedalīšanās sarunās par sadaļu "Lauksaimniecība"";

14.2.3. izteikt 3.6.2.apakšpunkta iekavas šādā redakcijā: "LOSP iesniedz pieteikumu ar ZM apstiprinātu tāmi Lauku atbalsta dienestā pirms brauciena, un Lauku atbalsta dienests izmaksā avansā tāmē norādīto summu; uz 3.6.2.apakšpunktu neattiecas šīs sadaļas 3.1., 3.3., 3.4., 3.7.-3.11. un 3.13.";

14.3. II sadaļā "Informācijas sagatavošana un izplatīšana":

14.3.1. aizstāt 2.punktā skaitli "267 000" ar skaitli "311 012";

14.3.2. aizstāt 2.3.punktā skaitli "43 600" ar skaitli "65 487";

14.3.3. aizstāt 2.5.punktā skaitli "36 600" ar skaitli "58 125";

14.4. IV sadaļā "Lauksaimniecībā pielietojamie zinātnes projekti":

14.4.1. aizstāt 2.punktā skaitli "300 000" ar skaitli "597 788";

14.4.2. papildināt 1.3.apakšpunktu aiz vārdiem "gaļas produktu" ar vārdiem "un zivju produktu";

14.4.3. papildināt 2.punktu aiz vārda "pārbaudi" ar vārdiem "un Ls 40 000 dioksīna koncentrācijas līmeņa noteikšanai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča zivīs un to produktos";

14.4.4. aizstāt 8.punktā vārdus "līdz 2002.gada 1.novembrim" ar vārdiem "līdz 2003.gada 1.aprīlim";

14.5.5. papildināt 20.punktu aiz vārda "pārbaudi" ar vārdiem "un dioksīna koncentrācijas līmeņa noteikšanai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča zivīs un to produktos";

14.6.6. papildināt 20.punktu aiz vārda "tāme" ar vārdiem "un Valsts zivsaimniecības pārvaldē apstiprinātā tāme";

14.7.7. papildināt 20.punktu ar jauniem 20.4. un 20.5.apakšpunktu šādā redakcijā: "20.4.nodrošināt plānoto paraugu noņemšanu, sagatavošanu, transportēšanu un analīzi" un "20.5.gala norēķins tiek veikts pēc gala atskaites, samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma un Valsts zivsaimniecības pārvaldē apstiprinātā darba pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā".

15. Nolikuma Nr.5 "Latvijas un ārvalstu kopprojektu līdzfinansējums" 2.punktā aizstāt skaitli "235 800" ar skaitli "323 200".

16. Nolikums Nr.6 "Zivsaimniecības attīstība":

16.1. izteikt 2.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"2. Zivsaimniecības nozares attīstībai piešķirti Ls 580 tūkst., t.sk. Ls 30 tūkst. benzopropēna līmeņa noteikšanai zivju produkcijā, no kuriem Ls 3000 ir pārejošie maksājumi";

16.2. papildināt 2.punktu ar 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. laboratorisko izmeklējumu veikšanu pārtikas produktos, kuras veic šī nolikuma 4.6.apakšpunktā minētos pasākumus.";

16.3. papildināt 4.punktu ar 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.6.benzopirēna koncentrācijas noteikšanai zivīs, zivju produkcijā un ražošanā izmantojamos palīgmateriālos.";

16.4. papildināt 6.punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Šī nolikuma 4.6.apakšpunktā minētajiem pasākumiem subsīdijas var tikt piešķirtas darījumiem, kuri tiek veikti laikā līdz 2003.gada 1.aprīlim.";

16.5. papildināt 9.punktu pēc vārdiem "80% apjomā no ieguldītajiem līdzekļiem" ar tekstu šādā redakcijā:

"un izņemot šī nolikuma 4.6.apakšpunktā paredzētos izdevumus (tai skaitā PVN) benzopirēna koncentrācijas noteikšanai, par ko subsīdijas tiek izmaksātas 100% apjomā no ieguldītajiem līdzekļiem.";

16.6. papildināt 10.punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Vienai personai vai individuālā darba veicējam, līgumus slēdzot pēc 1.decembra, kopējā subsīdijās izmaksājamā summa gada laikā netiek limitēta. Ja līdz 1.decembrim saņemti pieteikumi par summu, kas pārsniedz nolikumā paredzētos līdzekļus, izmaksājamo summu sadala proporcionāli atbilstoši pieteikumiem.";

16.7. papildināt nolikumu ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Personām, kas piesakās uz subsīdiju saņemšanu saskaņā ar šī nolikuma 4.6.apakšpunktu, Lauku atbalsta dienests pēc pieteikuma saņemšanas slēdz līgumu, kura neatņemama sastāvdaļa ir ZM Veterinārā un pārtikas departamenta un Valsts zivsaimniecības pārvaldes apstiprinātā tāme, un līgumā paredz:

16.1. avansa maksājumu 90% apmērā no summas;

16.2. galanorēķins tiek veikts pēc ZM Veterinārā un pārtikas departamenta un Valsts zivsaimniecības pārvaldes apstiprinātas gala atskaites, samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma un darba pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanas Lauku atbalsta dienestam.";

16.8. papildināt nolikumu Nr.6 ar pielikumu Nr.10 šādā redakcijā:

 

17. Izteikt nolikuma Nr.7 "Lauksaimnieciskās ražošanas tehniskā modernizācija" 3.punktu šādā redakcijā:

"Subsīdijas tik piešķirtas šādām sadaļām:

Sadaļa

Summa,

Ls tūkst.

I Lauksaimnieciskās ražošanas tehniskā modernizācija

1736,31

II 2001.gada kredītprocentu daļēja dzēšana

973,3

III Kredītprocentu garantija

140

Kopā

2849,61

18. Nolikums Nr.8 "Lauksaimniecības nevalstisko organizāciju un ražotāju grupu atbalsts":

18.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Subsīdijas tiek paredzētas šādiem pasākumiem:

Pasākums

Subsīdiju apjoms, Ls tūkst.

Kooperācijas attīstības atbalsts

183

Lauksaimniecības nevalstisko organizāciju atbalsts

112

Kopā

295

18.2. II sadaļā "Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju atbalsts":

18.2.1. izteikt 8.punktu šādā redakcijā: "Līgumā var paredzēt avansa maksājumus, bet ne vairāk kā 50% apmērā no iedalītās summas. (izņēmums - Latvijas Mazpulku organizācija un Latvijas Lauku sieviešu apvienībai var paredzēt avansa maksājumus līdz 80% no iedalītās summas, 30% no avansa summas saņemot pēc pusgada atskaites iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei, lauksaimnieku centru izveidei un Latvijas zemnieku pārstāvja Briselē nodaļai līgumos var paredzēt avansa maksājumus 100% apmērā no iedalītās summas, atlikušo avansa summu saņemot pēc pusgada atskaites iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.";

18.2.2. papildināt sadaļu ar jaunu 10.punktu: "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, lauksaimnieku centri un Latvijas zemnieku pārstāvja Briselē nodaļa iesniedz gala atskaiti par piešķirto subsīdiju līdzekļu izlietojumu līdz 2003.gada 30.aprīlim.";

18.2.3. 4.punktu papildināt ar jaunu apakšpunktu:

"4.7. remontdarbu veikšanai.".

19. Nolikums Nr.9 "Lauksaimniecības pārstrukturizācijas atbalsts":

19.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Kopējais finansējuma apjoms ir 364 200, un subsīdijas tiek paredzētas šādiem pasākumiem:

N.

p.k.

Sadaļas nosaukums

Plānotais finansējuma sadalījums

Ls tūkst.

I

Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība

284 617,36

II

Netradicionālo nozaru attīstība

12 733,45

III

Komercdarbības (uzņēmējdarbības) attīstība laukos

66 849,19

 

Kopā

364 200

19.2. aizstāt I sadaļas "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība"2.punktā skaitli "100 000" ar skaitli "284 617,36".

20. Nolikums Nr.10 "Tirgus veicināšana":

20.1. aizstāt I sadaļa "Piensaimniecības standartizācija un piena tirgus veicināšana" 2.punktā skaitli "20 000" ar skaitli "23 600";

20.2. aizstāt II sadaļas "Latvijas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas uzņēmumu datu bāzes BODE pilnveidošana" 2.punktā skaitli "25 570" ar skaitli "30 172,60";

20.3. aizstāt III sadaļas "Latvijas lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanas stratēģijas realizācija" 2.punktā skaitli "349 430" ar skaitli "412 327,40".

10PIEL COPY.GIF (94670 bytes)

Zemkopības ministrs A.Slakteris

Valsts sekretāre L.Straujuma

"Latvijas Vēstneša" redakcijā saņemts 21.11.2002.

06.11.2002