Darbības ar dokumentu

Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS PADOMES LĒMUMS

Par Latvijas Republikas Augstākas Padomes apsardzes dienesta izveidošanu

 

Lai nodrošinātu Latvijas Republikas tautas deputātu un Latvijas Republikas Augstākās Padomes ēku apsardzību, Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Izveidot Latvijas Republikas Augstākās Padomes apsardzes dienestu. Uzdot tā funkcijas pildīt Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas l. policijas bataljonam saskaņā ar štatu sarakstu.

2. Noteikt, ka Latvijas Republikas tautas deputātu un Latvijas Republikas Augstākās Padomes ēku apsardzības jautājumos Latvijas Republikas Augstākās Padomes apsardzes dienests ir pakļauts Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājam.

3. Noteikt, ka Latvijas Republikas Augstākās Padomes apsardzes dienesta pienākumu pildīšanas kārtību nosaka nolikums, kuru apstiprina Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidijs.

4. Uzdot Latvijas Republikas iekšlietu ministram apgādāt Latvijas Republikas Augstākās Padomes apsardzes dienestu ar formas tērpiem, ieročiem, munīciju, operatīvo tehniku, sakaru un speciālajiem līdzekļiem.

5. Uzdot Latvijas Republikas Ministru Padomei nodrošināt Latvijas Republikas Augstākās Padomes apsardzes dienestu ar telpām, autotransportu un citām nepieciešamajām materiāltehniskajām vērtībām.

6. Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes apsardzes dienesta priekšnieku iecelt Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas 1. policijas bataljona komandieri Juri Vectirānu, uzdodot nekavējoties nokomplektēt štatus un materiāltehnisko nodrošinājumu.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 26. augustā

26.08.1991