Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21.nr.; 2000, 15., 19.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

papildināt pantu ar jaunu 9.punktu šādā redakcijā:

"9) nosaka kārtību, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem;";

uzskatīt līdzšinējo 9.punktu par 10.punktu.

2. 5.pantā:

papildināt pantu ar jaunu 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"15) apstiprina vispārējās izglītības iestāžu izglītības procesa organizācijai nepieciešamo dokumentu (izglītojamo personu lietu, klases žurnālu, mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālu, valsts atzītu izglītības dokumentu uzskaites žurnālu u.c.) saturu un uzbūvi, to noformēšanas prasības, uzskaites kārtību;

16) apstiprina obligātās prasības izglītojamo uzņemšanai vispārējās izglītības iestādēs, izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes;

17) apstiprina prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs;";

uzskatīt līdzšinējo 15.punktu par 18.punktu.

3. Izteikt 12.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) informējot izglītojamo vecākus (personas, kas realizē vecāku varu) (turpmāk - vecāki), lemj par izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē;".

4. Papildināt 15.panta otro daļu ar vārdiem "izņemot pirmsskolas izglītības programmas".

5. Aizstāt 17.panta otrajā daļā vārdu "izstrādā" ar vārdiem "var izstrādāt".

6. Papildināt 18.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja izglītības iestāde īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam programmas paraugam atbilstošu vispārējās izglītības programmu, tai piešķir licenci šīs programmas īstenošanai. Šajā gadījumā izglītības iestāde norāda tās izraudzīto Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto programmas paraugu."

7. Aizstāt 19.panta otrajā daļā vārdus "Pedagogs izstrādā" ar vārdiem "Pedagogam ir tiesības izstrādāt vai izraudzīties no Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajiem mācību priekšmetu programmu paraugiem".

8. Aizstāt 20.panta otrajā daļā un 32.panta trešajā daļā vārdus "ārstu komisijas atzinumu" ar vārdiem "ģimenes ārsta atzinumu".

9. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

"21.1 pants. Pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanas obligātums

(1) Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta.

(2) Vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei."

10. Papildināt 22.panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārdiem "izglītības iestādēs" ar vārdiem "un grupās".

11. Papildināt 23.pantu pēc vārdiem "pirmsskolas izglītības programmas saturu" ar vārdiem "pirmsskolas izglītības programmas paraugus".

12. Izteikt 28.panta 5. un 6.punktu kā 5.punktu šādā redakcijā:

"5) izglītojamajiem no 5 līdz 7 gadu vecumam - 120 minūtes."

13. 39.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamie Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja izglītojamais nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem vai arī vairāk kā trijos no tiem saņēmis vērtējumu, kas atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm, viņam tiek izsniegta liecība."

14. Izteikt 48.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi izglītojamie Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību un sekmju izrakstu.

(2) Ja izglītojamais nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem vai arī vairāk kā divos no tiem saņēmis vērtējumu, kas atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm, viņam tiek izsniegta liecība."

15. Izteikt 60.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Uzņemšana sociālās korekcijas izglītības iestādēs notiek likumā noteiktajā kārtībā."

16. Izteikt 62.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) No valsts budžeta mērķdotācijām sedz:

1) pedagogu un tiem attiecībā uz darba samaksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pielīdzināto ar pedagoģisko procesu saistīto speciālistu darba samaksas izdevumus pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas;

2) to pedagogu darba samaksas izdevumus, kuri izglītības iestādēs īsteno piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmas."

17. Pārejas noteikumos:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Šā likuma 48.panta trešās daļas pirmais teikums stājas spēkā 2002./2003.mācību gadā, bet otrais teikums - 2003./2004.mācību gadā.";

papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Šā likuma 39.panta trešā daļa un 48.panta otrā daļa stājas spēkā 2003.gada 1.septembrī."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 31.oktobrī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2002.gada 20.novembrī

21.11.2002