Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 5.panta piekto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālajā un saīsinātajā nosaukumā (firmā) nedrīkst ietvert tādu valsts, pašvaldību un citu publisko institūciju nosaukumus, kuras realizē valsts varas un pārvaldes funkcijas, kā arī ziņas, kas varētu maldināt par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) saistību ar šādām institūcijām."

2. Papildināt 6.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par kooperatīvajām sabiedrībām papildus šā panta pirmās daļas 1.-8.punktā norādītajam Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmas šādas ziņas:

1) valdes locekļu tiesības pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi, kopīgi vai kopīgi ar prokūristu;

2) prokūrista vārds, uzvārds un personas kods, kā arī norāde uz kopprokūru vai filiāles prokūru, ja tāda izdota, un norāde uz Komerclikuma 34.panta otrajā daļā minēto tiesību piešķiršanu, ja tādas piešķirtas."

3. 7.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "veidus" ar vārdiem "maksājumu apliecinošs dokuments par reģistrācijas valsts nodevas samaksu un samaksu par publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"";

papildināt pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Likumā noteiktais personas paraksta paraugs, kā arī maksājumu apliecinošs dokuments par reģistrācijas valsts nodevas samaksu un samaksu par publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" iesniedzams arī grozījumu gadījumos. Ja ārvalstī reģistrēta juridiskā persona kļūst par sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai līgumsabiedrības dalībnieku, iesniedzamajiem dokumentiem pievienojama šīs personas reģistrācijas apliecības kopija.";

izslēgt ceturtās daļas 3.punktā vārdu "(akcionāriem)";

izteikt ceturtās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) dalībniekiem, kuri pieņēmuši lēmumu par grozījumiem paraksttiesīgo personu sastāvā vai viņu paraksta tiesībās (pārstāvības tiesībās), izņemot to uzņēmējsabiedrību dalībniekus, kuri darbojas saskaņā ar likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā panta ceturtās daļas noteikumus nepiemēro, ja:

1) tajā minētā persona paraksta Uzņēmumu reģistram iesniegto sapulces protokolu (lēmumu) vai tā atvasinājumu, kurā ietverts attiecīgais lēmums;

2) tajā minētās personas vietā uz notariālā kārtībā izdotas pilnvaras pamata pieteikumu paraksta cita persona un šī pilnvara ir pievienota pieteikumam.";

papildināt sestās daļas pēdējo teikumu ar vārdiem "pievienojot notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā";

papildināt astoto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Persona, kura iesniedz dokumentus Uzņēmumu reģistram vai saņem dokumentus no Uzņēmumu reģistra, uzrāda pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu."

4. Papildināt 8.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude."

5. Aizstāt 9.panta pirmajā daļā vārdus "tiesībaizsardzības un kontroles institūciju pieprasījuma" ar vārdiem "tiesībaizsardzības, kontroles institūciju un tiesu izpildītāju pieprasījuma".

6. 14.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst komersanta lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.";

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"Pārbaudot Komerclikuma 28.pantā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu gadījumā, ja pieteiktā komersanta firma sakrīt vai acīmredzami neatšķiras no citām komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā ierakstītām vai ierakstīšanai pieteiktām firmām."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Grozījumi šā likuma 9.panta pirmajā daļā par tiesu izpildītāju tiesībām saņemt bezmaksas informāciju no Uzņēmumu reģistra piemērojami, sākot ar 2003.gada 1.janvāri."

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 31.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 19.novembrī

03.12.2002