Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 8., 12.nr.; 2001, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18) bērna labklājības minimālais līmenis - līdzekļu un garantiju kopums, kas nepieciešams, lai nodrošinātu bērna tiesības uz attīstību, veselības aprūpi, izglītību un citas bērna tiesības;";

papildināt pantu ar 19.punktu šādā redakcijā:

"19) ielas bērni - bērni, kuri klaiņo, ubago, lielāko laika daļu pavada uz ielas (arī māju bēniņos, pagrabos, pamestās mājās, spēļu automātu salonos u.c.) un kuri nesaņem pietiekamu atbalstu no savas ģimenes vai kuriem saikne ar ģimeni zudusi pilnīgi."

2. Izslēgt 10.panta ceturto daļu.

3. Papildināt 26.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts un pašvaldību pienākumus bērna labklājības minimālā līmeņa nodrošināšanā nosaka citi likumi."

4. Papildināt likumu ar 29.1 pantu šādā redakcijā:

"29.1 pants. Ārpusģimenes aprūpē esošas mātes tiesības

(1) Ārpusģimenes aprūpē esošai nepilngadīgai mātei ir tiesības palikt kopā ar savu bērnu. Šo iespēju nodrošina aizbildnis, audžuģimene vai bērnu aprūpes un audzināšanas iestāde kopā ar pašvaldību.

(2) Bāriņtiesa (pagasttiesa) nepilngadīgas mātes bērnam, ja nepieciešams, ieceļ atsevišķu aizbildni un uzrauga, lai pieņemtie lēmumi vislabāk atbilst nepilngadīgās mātes un viņas bērna interesēm."

5. Izteikt 48.panta piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Bērnam, kuram radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu lietošanas dēļ, nodrošināma obligāta ārstēšana un sociālā rehabilitācija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

6. Izteikt 49.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Bērnam, kuram radušies psihiski vai uzvedības traucējumi narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ, nodrošināma obligāta ārstēšana un sociālā rehabilitācija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

7. 62.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) metodiski vada un uzrauga savas kompetences ietvaros bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbu;";

papildināt pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) nodrošina ārstēšanu un sociālo rehabilitāciju bērniem, kuriem radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ."

8. 65.panta pirmajā daļā:

aizstāt 4.punktā vārdus "reizi pusgadā" ar vārdiem "reizi gadā";

papildināt daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) veic citus pienākumus saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem, kuru izpildē par atbildīgo institūciju noteikts Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs."

9. 66.panta otrajā daļā:

papildināt daļu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7) izstrādā un realizē programmas darbam ar ielas bērniem;";

uzskatīt līdzšinējo 7.punktu par 8.punktu.

10. Papildināt 67.1 pantu pēc vārdiem "vardarbības upuriem" ar vārdiem "un ielas bērniem".

11. Pārejas noteikumos:

izslēgt 1.punktā vārdus "un likumprojektu par ārstnieciska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem".

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 31.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 8.novembrī

22.11.2002