Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.501

Rīgā 2002.gada 4.novembrī (prot. Nr.48, 15.§)

Muitas procedūras - ievešana pārstrādei muitas kontrolē - izpildes kārtība

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 24.panta otro daļu, 62.panta ceturto daļu un 63.panta trešo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana pārstrādei muitas kontrolē -, nosaka pārstrādes laika ierobežojumu konkrētām pārstrādes operācijām vai konkrētām precēm, kā arī nosaka, kad preces nemainītā veidā vai kompensācijas produktus var uzskatīt par tādiem, kas izlaisti brīvam apgrozījumam.

2. Muitas procedūra - ievešana pārstrādei muitas kontrolē - piemērojama šo noteikumu 1.pielikumā minētajām precēm, uz kurām attiecas šajā pielikumā minētās pārstrādes operācijas.

 

II. Vispārīgā kārtība atļaujas muitas procedūrai - ievešana pārstrādei muitas kontrolē - saņemšanai

3. Lai saņemtu atļauju muitas procedūrai - ievešana pārstrādei muitas kontrolē - (turpmāk - atļauja), persona, kura veiks pārstrādes operācijas vai būs atbildīga par to veikšanu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā teritoriālajā muitas iestādē, kuras teritorijā paredzēts veikt pārstrādes operācijas, iesniegumu atļaujas saņemšanai (2.pielikums).

4. Ja paredzēts, ka iesnieguma iesniedzējs vai tā pārstāvis pārstrādes operācijas veiks vairāku rajonu teritorijās, iesniegumā sniedzamas ziņas par preču pārstrādes operāciju secību un precīza norāde par vietām, kur šīs operācijas tiks veiktas. Iesniegumu iesniedz tajā teritoriālajā muitas iestādē, kuras teritorijā veiks pirmās preču pārstrādes operācijas.

5. Atļauju izsniedz tā muitas iestāde, kurā saskaņā ar šo noteikumu 3. un 4.punktā noteikto kārtību iesniegts iesniegums. Atļauja noformējama atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajam paraugam. Atļauju var izsniegt tikai tad, ja ir izpildīti Muitas likuma 73.panta nosacījumi.

6. Atļauju vai pamatotu atteikumu izsniegt atļauju teritoriālā muitas iestāde izsniedz 15 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Atļauja stājas spēkā tās izsniegšanas dienā.

7. Atļauju izsniedz trijos eksemplāros. Viens atļaujas eksemplārs glabājas muitas iestādē, kura ir izsniegusi atļauju, otru atļaujas eksemplāru triju dienu laikā nosūta tai Valsts ieņēmumu dienesta rajona nodaļai, kurā persona reģistrēta kā nodokļu maksātāja, trešo atļaujas eksemplāru saņem iesnieguma iesniedzējs.

8. Ja pārstrādes operācijas paredzēts veikt vairāku rajonu teritorijās, atļauju nevar izsniegt bez to teritoriālo muitas iestāžu piekrišanas, kuru teritorijās tiks veiktas turpmākās pārstrādes operācijas (turpmāk - iesaistītās muitas iestādes). Minētajā gadījumā piemērojama šāda atļaujas izsniegšanas secība:

8.1. pēc tam, kad teritoriālā muitas iestāde, kurā iesniegts iesniegums atļaujas saņemšanai, ir pārliecinājusies par to, ka izpildīti Muitas likuma 73.panta trešajā daļā noteiktie plānoto pārstrādes operāciju ekonomiskie nosacījumi, tā nosūta iesnieguma atļaujas saņemšanai kopiju un atļaujas projektu iesaistītajām muitas iestādēm. Atļaujas projektā ietverama informācija par ieguves normu, pārstrādes produktu apstiprināto identificēšanas metodi un šo noteikumu 3.pielikuma 9.punktā minētajām muitas iestādēm, kā arī informācija par piemēroto vienkāršoto preču deklarēšanas kārtību, preču pārvietošanu un muitas procedūras izpildi un norāde par prasībām, kas izpildāmas attiecībā uz uzraudzības muitas iestādes informēšanu;

8.2. iesaistītās muitas iestādes pēc iesnieguma atļaujas saņemšanai kopijas un atļaujas projekta saņemšanas nekavējoties paziņo par iebildumiem, ja tādi rodas. Iebildumu iesniegšanas termiņš ir 30 dienas no iesnieguma kopijas un atļaujas projekta nosūtīšanas datuma. Ja kāda no iesaistītajām muitas iestādēm izvirza pamatotus iebildumus, atļauja netiek izsniegta;

8.3. ja šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētā teritoriālā muitas iestāde šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētajā termiņā nav saņēmusi iebildumus pret atļaujas projektu, pēc nepieciešamo pasākumu veikšanas, lai nodrošinātu iespējamā muitas parāda par ievestajām precēm samaksu, tā var izsniegt atļauju;

8.4. muitas iestāde, kas izsniedz atļauju, nosūta tās kopiju iesaistītajām muitas iestādēm;

8.5. šo noteikumu 8.3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā izsniegtā atļauja ir derīga tikai to muitas iestāžu teritorijās, kurām bija dota iespēja par saviem iebildumiem paziņot šo noteikumu 8.1. un 8.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

9. Lai nodrošinātu muitas procedūras sekmīgu uzraudzību un aprēķinātu muitas maksājumus, muitas iestādes var pieprasīt, lai atļaujas saņēmējam būtu preču uzskaites žurnāls. Žurnālā norāda šādu informāciju:

9.1. ievesto preču muitas deklarācijas numurs, preču ievešanas datums un daudzums;

9.2. iegūto pārstrādes produktu muitas deklarācijas numurs, daudzums un datums, kad pārstrādes produkti izlaisti brīvam apgrozījumam;

9.3. pēc pārstrādes operācijām radušies preču atlikumi.

10. Uzskaites dokumentiem par muitas procedūru - ievešana pārstrādei muitas kontrolē - jābūt pieejamiem uzraudzības muitas iestādes pārstāvim, lai varētu pārbaudīt muitas procedūras izpildes pareizību.

11. Ja pārstrādes operācijas veic divos vai vairākos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), preču uzskaites žurnālā norāda informāciju par muitas procedūras veikšanu visos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās).

12. Ja iesnieguma iesniedzēja tirdzniecības darījumu uzskaites dokumenti dod iespēju uzraudzīt attiecīgo muitas procedūru, muitas iestāde var atzīt šos uzskaites dokumentus par derīgiem arī muitas procedūrai - ievešana pārstrādei muitas kontrolē. Minētajā gadījumā atsevišķa preču uzskaite nav nepieciešama.

13. Atļaujas derīguma termiņu muitas iestāde nosaka, ņemot vērā laikposmu, kas nepieciešams pārstrādes operāciju veikšanai un muitas procedūras piemērošanai pārstrādes produktiem. Ja atļaujas derīguma termiņš pārsniedz divus gadus, atļaujā noteiktajos termiņos periodiski pārskatāmi nosacījumi, uz kuriem pamatojoties atļauja izsniegta.

14. Izsniedzot atļauju, muitas iestāde nosaka laikposmu, kurā pārstrādes produkti izlaižami brīvam apgrozījumam vai kurā tiem piemērojams cits muitas režīms, ņemot vērā to laikposmu, kas nepieciešams, lai veiktu paredzētās pārstrādes operācijas, un laikposmu, kas nepieciešams, lai pārstrādes produktiem piemērotu muitas režīmu.

15. Pēc atļaujas saņēmēja pamatota lūguma, ja tas ir iespējams, uzraudzības muitas iestāde atļaujā minēto termiņu var pagarināt.

16. Ieguves normu vai tās noteikšanas metodi nosaka, pamatojoties uz pārstrādes tehnoloģiskā procesa datiem, un šī informācija atspoguļojama atļaujas saņēmēja uzskaites dokumentos. Muitas iestādes periodiski pārskata ieguves normu vai tās noteikšanas metodi.

 

III. Vienkāršotā kārtība atļaujas saņemšanai

17. Šo noteikumu 18. un 19.punktā noteiktā kārtība piemērojama, ja pārstrādes operācijas tiks veiktas viena rajona teritorijā.

18. Ja netiek piemērota vienkāršotā deklarēšanas kārtība, tad, piesakot preces attiecīgajai muitas procedūrai, teritoriālā muitas iestāde, kurai ir tiesības izsniegt atļauju, izmantojot vienkāršoto kārtību atļaujas saņemšanai, iesniegto deklarāciju par preču pieteikšanu attiecīgajai muitas procedūrai uzskata arī par iesniegumu atļaujas saņemšanai. Minētās deklarācijas pieņemšana uzskatāma par atļaujas izsniegšanu, un uz šīs deklarācijas pieņemšanu jebkurā gadījumā attiecināmi tie paši noteikumi, kas attiecas uz atļaujas izsniegšanu un minēti Muitas likuma 73.pantā.

19. Šo noteikumu 18.punktā minētajai deklarācijai pievieno deklarētāja aizpildītu dokumentu, kurā norādīta šāda informācija:

19.1. iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un adrese vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese -, ja iesniedzējs un deklarētājs nav viena un tā pati persona;

19.2. preču pārstrādes veicēja vārds, uzvārds, personas kods un adrese vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese -, ja pārstrādi veic trešā persona, nevis iesniedzējs vai deklarētājs;

19.3. pārstrādes operāciju veids;

19.4. iegūto pārstrādes produktu tirdzniecības raksturojums un tehniskais apraksts;

19.5. ieguves norma vai, ja nepieciešams, tās noteikšanas metode;

19.6. termiņš, kas noteikts, lai ievestajām precēm piemērotu muitas procedūru;

19.7. vieta, kur paredzēts veikt pārstrādes operācijas.

 

IV. Preču deklarēšana muitas procedūrai - ievešana pārstrādei muitas kontrolē

20. Ja preces deklarē muitas procedūrai - ievešana pārstrādei muitas kontrolē -, tām netiek piemēroti muitas maksājumi vai tirdzniecības politikas pasākumi.

21. Deklarāciju par muitas procedūras - ievešana pārstrādei muitas kontrolē - piemērošanu iesniedz vienā no preču ievešanas muitas iestādēm, kas norādītas atļaujā, izņemot šo noteikumu 18. un 19.punktā noteiktos gadījumus, kad piemēro vienkāršoto kārtību atļaujas saņemšanai.

22. Ja piemēro vienkāršoto kārtību atļaujas saņemšanai, šo noteikumu 21.punktā minēto deklarāciju par muitas procedūras piemērošanu precēm iesniedz teritoriālajā muitas iestādē, kurai ir tiesības izsniegt atļauju, izmantojot minēto kārtību.

23. Preču aprakstam šo noteikumu 21.punktā minētajā deklarācijā jāatbilst tam aprakstam, kas ir sniegts atļaujā.

24. Vienkāršotā deklarēšanas kārtība, kas paredzēta, lai vienkāršotu muitas procedūras formalitātes, deklarējot preces attiecīgajai muitas procedūrai, piemērojama atbilstoši Muitas likuma 147.1 un 147.2 pantā noteiktajai kārtībai.

25. Ja atļaujas saņēmēja veiktā preču uzskaite neatbilst šo noteikumu 9., 10., 11. un 12.punktā noteiktajām prasībām, muitas iestāde aizliedz veikt preču muitošanu saskaņā ar Muitas likuma 147.1 un 147.2 pantu.

 

V. Muitas procedūras - ievešana pārstrādei muitas kontrolē - izpilde

26. Muitas procedūra - ievešana pārstrādei muitas kontrolē - uzskatāma par izpildītu, ja attiecīgais ievesto preču daudzums atbilstoši ieguves normai ir iestrādāts pārstrādes produktos vai preces nemainītā veidā deklarētas citam muitas režīmam, kā arī ir izpildīti visi pārējie minētās procedūras norisei nepieciešamie nosacījumi.

27. Ja nepieciešams aprēķināt muitas parādu (Muitas likuma 75.pants), parāda summu nosaka, aprēķinot to ievesto preču daļu, kura izmantota pārstrādes produktu ražošanā. Šīs daļas aprēķināšanai piemēro kvantitatīvās skalas metodi vai vērtības skalas metodi, kuras tiek izmantotas, izpildot muitas procedūru - ievešana pārstrādei.

28. Deklarāciju par muitas procedūras - ievešana pārstrādei muitas kontrolē - izbeigšanu iesniedz vienā no muitas procedūras izpildes muitas iestādēm, kas uzrādītas atļaujā, izņemot gadījumus, kad piemēro vienkāršoto kārtību atļaujas saņemšanai.

29. Ja piemēro vienkāršoto kārtību atļaujas saņemšanai, šo noteikumu 28.punktā minēto deklarāciju iesniedz muitas iestādē, kas izsniegusi atļauju.

30. Pēc atļaujas saņēmēja pamatota lūguma uzraudzības muitas iestāde, ja iespējams, var atļaut šo noteikumu 28.punktā minēto deklarāciju iesniegt citā muitas iestādē, nevis tajā, kas minēta šo noteikumu 28. un 29.punktā.

31. Ievesto preču vai pārstrādes produktu aprakstam šo noteikumu 28.punktā minētajā deklarācijā jāatbilst tam aprakstam, kas ir sniegts atļaujā.

32. Vienkāršotā deklarēšanas kārtība, kas paredzēta, lai vienkāršotu muitas procedūras formalitātes, piemērojama atbilstoši Muitas likuma 147.1 un 147.2 pantā noteiktajai kārtībai.

 

VI. Muitas procedūras - ievešana pārstrādei muitas kontrolē - izpildes dokuments

33. Atļaujas saņēmējs 30 dienu laikā pēc attiecīgās muitas procedūras izpildes termiņa izbeigšanās iesniedz uzraudzības muitas iestādē muitas procedūras - ievešana pārstrādei muitas kontrolē - izpildes dokumentu (paziņojumu par muitas procedūras izpildi).

34. Izpildes dokumentā ietverama šāda informācija:

34.1. atsauce uz atļaujā norādīto informāciju par atļaujas saņēmēju un pārstrādes veicēju;

34.2. katra ievesto preču veida daudzums un atsauce uz deklarāciju par preču pieteikšanu attiecīgajai muitas procedūrai;

34.3. ievesto preču kods atbilstoši Latvijas kombinētajai nomenklatūrai;

34.4. ievesto preču muitas vērtība;

34.5. noteiktā ieguves norma;

34.6. norāde par pārstrādes produktu veidu, daudzumu un muitas procedūru, kas tiem piemērota, kā arī atsauce uz deklarāciju, uz kuru pamatojoties pārstrādes produktiem piemērota muitas procedūra;

34.7. pārstrādes izmaksas - ja, izlaižot pārstrādes produktus brīvam apgrozījumam, par pārstrādi atbildīgā persona par šo produktu muitas vērtību ir izvēlējusies ievesto preču muitas vērtību, kurai saskaņā ar šo noteikumu 38.4.apakšpunktu pieskaitītas pārstrādes izmaksas;

34.8. pārstrādes produktu kods atbilstoši Latvijas kombinētajai nomenklatūrai.

35. Uzraudzības muitas iestāde var atļaut:

35.1. pēc saskaņošanas ar attiecīgo muitas iestādi izpildes dokumentu sagatavot ar datoru vai citā veidā;

35.2. izpildes dokumentā ietveramo informāciju rakstīt uz preču ievešanas deklarācijas.

36. Uzraudzības muitas iestāde, izdarot attiecīgu atzīmi atļaujā, var noformēt izpildes dokumentu, ņemot vērā šo noteikumu 33.punktā minēto termiņu.

37. Uzraudzības muitas iestāde pārbauda sniegto informāciju un, ja rodas neskaidrības, vēršas pie atļaujas saņēmēja, lai noskaidrotu patiesos apstākļus. Pamatojoties uz veikto pārbaudi, muitas iestāde izdara atzīmi uz izpildes dokumenta un izpildes dokumentu, kā arī ar to saistītos dokumentus glabā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja uzraudzības muitas iestāde izlemj, ka izpildes dokumentu var glabāt atļaujas saņēmējs, dokumentu glabāšanas termiņš nemainās.

38. Ja pārstrādes produkti tiek izlaisti brīvam apgrozījumam, tiem piemērojamie muitas maksājumi nosakāmi pēc pārstrādes galaprodukta. Deklarācijas pieņemšanas dienā par pārstrādi atbildīgā persona izvēlas, kad preces saskaņā ar Muitas likuma 165., 166. un 167.pantu piesakāmas izlaišanai brīvam apgrozījumam un šo pārstrādes produktu muitas vērtība var atbilst šādām vērtībām:

38.1. identisku vai līdzīgu preču muitas vērtībai, kuras ražotas citā valstī tajā pašā vai apmēram tajā pašā laikā;

38.2. pārstrādes produktu pārdošanas cenai, ja to nav ietekmējusi pircēja un pārdevēja savstarpējā saistība, kas minēta Muitas likuma 164.pantā;

38.3. identisku vai līdzīgu preču pārdošanas cenai Latvijā, ja to nav ietekmējusi pircēja un pārdevēja savstarpējā saistība, kas minēta Muitas likuma 164.pantā;

38.4. ievesto preču muitas vērtībai un pārstrādes izmaksām.

39. Ja preces tiek izlaistas brīvam apgrozījumam, tirdzniecības politikas pasākumi piemērojami tikai tad, ja laikā, kad tiek pieņemta deklarācija par preču izlaišanu brīvam apgrozījumam, šie pasākumi attiecas uz ievestajām precēm un precēm, kas identiskas pārstrādes produktiem. Šajā gadījumā tirdzniecības politikas pasākumi piemērojami brīvam apgrozījumam izlaisto ievesto preču daudzumam, kas faktiski izmantots pārstrādes produktu ražošanā.

 

VII. Noslēguma jautājums

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 14.jūlija noteikumus Nr.254 "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana pārstrādei muitas kontrolē" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 212.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš

 Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 8.novembri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 4.novembra noteikumiem Nr.501

Pārstrādei muitas kontrolē ievedamo preču un pārstrādes operāciju saraksts

Nr.

p.k.

Preces, kuru pārstrāde muitas kontrolē ir atļauta

Pārstrāde, kuru drīkst veikt

1

2

3

1.

Jebkura veida preces

Pārstrāde paraugu izveidei, kuri tiek uzrādīti,

2.

Jebkura veida preces

vai uzstādīšana preču komplektos. Pārstrāde, kurā tiek samazināts lūžņu un atkritumu daudzums vai tie tiek iznīcināti

3.

Jebkura veida preces

Denaturēšana

4.

Jebkura veida preces

Atsevišķu daļu vai komponentu reģenerācija

5.

Jebkura veida preces

Bojāto daļu atdalīšana vai iznīcināšana

6.

Jebkura veida preces

Pārstrāde, lai likvidētu bojājumu izraisītās sekas

7.

Jebkura veida preces

Preču parastās apstrādes veidi, kurus drīkst veikt muitas noliktavās vai brīvajās zonās

8.

Tabaka, kas klasificēta Latvijas kombinētās nomenklatūras 24.grupā

Pārstrāde homogenizētā vai atjaunotā tabakā, kas klasificēta Latvijas kombinētās nomenklatūras 2403 91 00 apakšpozīcijā, vai tabakas pulverī, kas klasificēts Latvijas kombinētās nomenklatūras ex 2403 99 90 apakšpozīcijā

9.

Jēla vai neapstrādāta tabaka, kas klasificēta Latvijas kombinētās nomenklatūras 2401 10 pozīcijā

Pārstrāde tabakā ar pilnīgi vai daļēji izgrieztu vidējo dzīslu, kas klasificēta Latvijas kombinētās nomenklatūras 2401 20 apakšpozīcijā, un tabakas atkritumos, kas klasificēti Latvijas kombinētās nomenklatūras 2401 30 00 apakšpozīcijā

10.

Produkti, kas klasificēti Latvijas kombinētās nomenklatūras 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 30, 2707 99 91, 2707 99 99 un 2710 00 apakšpozīcijā

Pārstrāde produktos, kas klasificēti Latvijas kombinētās nomenklatūras 2710 00 71 vai 2710 00 75 apakšpozīcijā

11.

Neattīrītas vieglās eļļas, kas klasificētas Latvijas kombinētās nomenklatūras 2707 99 11 un 2707 99 19 apakšpozīcijā

Pārstrāde produktos, kas klasificēti Latvijas kombinētās nomenklatūras 2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 91, 2707 50 99, 2707 99 30, 2902 20 90, 2902 30 90, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 un 2902 44 90 apakšpozīcijā

12.

Hroma trioksīds, kas klasificēts Latvijas kombinētās nomenklatūras 2819 10 00 apakšpozīcijā

Pārstrāde hromā, kas klasificēts Latvijas kombinētās nomenklatūras 8112 20 31 apakšpozīcijā

13.

Naftas eļļas, kuru sastāvā sēra vairāk par 0,2 %, kas klasificētas Latvijas kombinētās nomenklatūras 2710 00 68 apakšpozīcijā

Šī pielikuma pirmajā slejā minēto produktu sajaukums vai viena vai vairāku minēto produktu sajaukums ar naftas eļļu, kuras sastāvā sēra nav vairāk par 0,2 % un kura klasificēta Latvijas kombinētās nomenklatūras 2710 00 67 apakšpozīcijā, lai iegūtu naftas eļļu, kuras sastāvā sēra nav vairāk par 0,2 % un kura klasificēta Latvijas kombinētās nomenklatūras 2710 00 67 apakšpozīcijā

14.

Petroleja, kas klasificēta Latvijas kombinētās nomenklatūras 2710 00 55 apakšpozīcijā

 

Finansu ministrs G.Bērziņš

2-1-501 COPY.GIF (84174 bytes)

2-2-501 COPY.GIF (140895 bytes)

2-3-501 COPY.GIF (47099 bytes)

3-1-501 COPY.GIF (80960 bytes)

3-2-501 COPY.GIF (103228 bytes)

08.11.2002