Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 23. novembra noteikumus Nr. 956 "Valsts aģentūras “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” nolikums".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 479

Rīgā 2002.gada 29.oktobrī (prot. Nr.47, 8.§)

Valsts aģentūras "Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra" nolikums

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra "Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra" (turpmāk - aģentūra) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas izveidota, lai īstenotu valsts politiku meteoroloģijas, klimatoloģijas, hidroloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā. Aģentūra savas funkcijas veic atbilstoši pārvaldes līgumam, kuru ar aģentūras direktoru slēdz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

2. Aģentūras pilnais nosaukums latviešu valodā ir "Valsts aģentūra "Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra"", saīsinātais nosaukums v/a "LHMA". Aģentūras pilnais nosaukums angļu valodā ir "Latvian Hydrometeorological Agency", saīsinātais nosaukums - "LHMA".

3. Aģentūra ir valsts iestāde, un tai ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un pilnu aģentūras nosaukumu.

II. Aģentūras funkcijas

4. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

4.1. nodrošināt valsts meteoroloģiskos un hidroloģiskos novērojumus un kopīgi ar vides aizsardzības institūcijām veikt gaisa kvalitātes un tās ietekmes uz ekosistēmām novērojumus, kā arī sniegt to novērtējumu starptautisko, nacionālo un reģionālo projektu un programmu ietvaros;

4.2. izstrādāt laikapstākļu, hidroloģiskās, kā arī citas specializētās prognozes;

4.3. nodrošināt aeronavigācijai nepieciešamās informācijas izstrādi;

4.4. atbilstoši starptautiskajām prasībām sniegt specializētajam globālajam telekomunikāciju tīklam datus un informāciju aģentūras kompetences jomā;

4.5. sniegt meteoroloģisko, hidroloģisko un - atbilstoši kompetencei - ar vides kvalitāti saistītu informāciju;

4.6. nodrošināt meteoroloģiskās, klimatiskās un hidroloģiskās informācijas uzkrāšanu;

4.7. vienotas vides datu informatīvās sistēmas ietvaros uzturēt datu bāzi par gaisa kvalitāti un tās ietekmi uz ekosistēmām;

4.8. koordinēt vienotas un salīdzināmas mērījumu metodikas izmantošanu meteoroloģiskajos un hidroloģiskajos novērojumos, kā arī novērojumos, kas saistīti ar gaisa kvalitāti un tās ietekmi uz ekosistēmām;

4.9. sagatavot aģentūras darbiniekus un nodrošināt viņu kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši Pasaules Meteoroloģijas organizācijas prasībām;

4.10. sniegt konsultācijas, organizēt un veikt pētījumus savas kompetences jomā;

4.11. nodrošināt valsts starptautisko saistību izpildi atbilstoši aģentūras funkcijām;

4.12. pārstāvēt valsti Pasaules Meteoroloģijas organizācijā, kā arī citās starptautiskajās organizācijās, kuru darbība saistīta ar meteoroloģiju, hidroloģiju un gaisa kvalitātes un tās ietekmes uz ekosistēmām novērtējumu;

4.13. veikt valsts atbildīgās meteoroloģiskās institūcijas funkcijas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju ietvaros;

4.14. brīdināt par bīstamām un stihiskām meteoroloģiskām un hidroloģiskām parādībām, kā arī par parādībām, kas saistītas ar izmaiņām gaisa kvalitātē un var izraisīt ekstremālas situācijas, postījumus un avārijas;

4.15. normatīvos aktos noteiktajā kārtībā piedalīties ārkārtas situāciju pārvaldīšanā. 

III. Aģentūras tiesības

5. Aģentūrai ir šādas tiesības:

5.1. pieprasīt un saņemt no juridiskajām un fiziskajām personām aģentūras uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

5.2. sagatavot un izdot specializētus informatīvos izdevumus, organizēt un vadīt seminārus un konferences, kā arī veikt izglītošanas darbu aģentūras kompetences ietvaros;

5.3. veikt specializētās aparatūras un instrumentu metroloģiskās pārbaudes, kalibrēšanu un uzstādīšanu;

5.4. veikt līgumdarbus un atbilstoši vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra apstiprinātajiem publisko pakalpojumu izcenojumiem iekasēt maksu par pakalpojumiem;

5.5. piedalīties iepirkumos valsts un pašvaldību vajadzībām;

5.6. ņemt aizņēmumus un uzņemties garantijas Likumā par budžetu un finansu vadību noteiktajā kārtībā. 

IV. Aģentūras direktors

6. Aģentūras darbu vada direktors. Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

7. Aģentūras direktors ir atbildīgs par aģentūras darbu un pārvaldes līguma izpildi, kā arī nodrošina valsts budžeta ietvaros piešķirtā asignējuma mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu un citu pārvaldes līgumā noteikto projektu sagatavošanu, realizāciju un pārraudzību.

8. Aģentūras direktors ir Latvijas pastāvīgais pārstāvis Pasaules Meteoroloģijas organizācijā.  

V. Aģentūras manta un finansēšanas kārtība

9. Aģentūras manta ir tās valdījumā nodotā valsts manta. Aģentūra ar valsts mantu rīkojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, likumu "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību", likumu "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" un Likumu par budžeta un finansu vadību.

10. Aģentūras budžetu veido:

10.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem;

10.2. pašu ieņēmumi, arī ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām izpildes;

10.3. ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi;

10.4. aģentūras valdījumā esošās kustamās mantas atsavināšanā iegūtie finansu līdzekļi. 

VI. Aģentūras konsultatīvā padome

11. Lai izvērtētu nozares attīstības perspektīvas un atbalstītu tās nepārtrauktu, kvalitatīvu un daudzveidīgu attīstību, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs izveido konsultatīvo padomi.

12. Konsultatīvās padomes uzdevumi ir:

12.1. veicināt aģentūras attīstības stratēģijas efektīvu ieviešanu;

12.2. sniegt ieteikumus ministram par nepieciešamo rīcību, lai nodrošinātu aģentūras darbības atbilstību valsts politikas un stratēģijas nosacījumiem;

12.3. veicināt saskaņotu hidrometeoroloģijas stratēģijas īstenošanu iesaistīto institūciju darbā.

VII. Noslēguma jautājumi

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1996.gada 3.septembra noteikumus Nr.344 "Valsts Hidrometeoroloģijas pārvaldes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 151.nr.; 1998, 284./285.nr.; 2002, 31.nr.).

14. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.decembri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

 

01.12.2002