Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 462

Rīgā 2002.gada 15.oktobrī (prot. Nr. 44, 33.§)

Valsts aģentūras "Jaunatnes interešu izglītības un sporta centrs" nolikums

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra "Jaunatnes interešu izglītības un sporta centrs" (turpmāk - aģentūra) ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde.

2. Aģentūras izveidošanas mērķis ir, ievērojot Saulesdārza teritorijas vēsturisko nozīmi un tā izvietojumu, atjaunot dažādu jaunatnes sporta sacensību un turnīru, vides izglītības, bērnu vasaras nometņu tradīcijas, pilnveidot un attīstīt vides izglītības un sporta pasākumu organizēšanas sistēmu, kā arī sekmēt atbilstošas sporta izglītības un atpūtas bāzes izveidi.

3. Aģentūrai ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un aģentūras pilnu nosaukumu.

II. Aģentūras funkcijas, kompetence, tiesības un darbība

4. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

4.1. atbilstoši savai kompetencei un saskaņā ar pārvaldes līgumu īstenot bērnu un jauniešu interešu izglītības pasākumus, kā arī sporta pasākumus;

4.2. īstenot citas bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas un profesionālās ievirzes sporta programmas;

4.3. veicināt bērnu un jauniešu vides izglītību, kā arī sekmēt Latvijas mazpulku organizācijas attīstību;

4.4. atbilstoši aģentūras darbības mērķim sniegt fiziskajām un juridiskajām personām šādus publiskus pakalpojumus:

4.4.1. organizēt sporta sacensības;

4.4.2. organizēt bērnu un jauniešu nometnes;

4.5. vadīt un īstenot valsts un starptautiskus projektus un programmas.

5. Aģentūrai ir tiesības atbilstoši izglītības un zinātnes ministra apstiprinātajiem publisko pakalpojumu izcenojumiem iekasēt maksu par tās sniegtajiem pakalpojumiem.

6. Lai nodrošinātu šo noteikumu 4.punktā minēto funkciju izpildi, aģentūra izstrādā vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju, kurā nosaka vēlamos rezultātus un nepieciešamos resursus, kā arī darbības plānu kārtējam gadam, norādot attiecīgos pasākumus un plānoto budžetu.

III. Aģentūras direktors

7. Aģentūras darbu vada tās direktors. Uz aģentūras direktora amatu izsludina atklātu konkursu. Darba līgumu ar aģentūras direktoru slēdz izglītības un zinātnes ministrs.

8. Aģentūras direktora pienākumus nosaka Publisko aģentūru likums, šie noteikumi, aģentūras pārvaldes līgums un darba līgums.

9. Aģentūras direktors vada un organizē aģentūras administratīvo darbu, nodrošina tās darbības nepārtrauktību, izstrādā aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, kā arī darbības plānu un budžeta projektu, nosaka aģentūras struktūru, štata vienību skaitu un darbinieku algas izglītības un zinātnes ministra apstiprinātā aģentūras darba samaksas fonda ietvaros.

10. Aģentūras direktors ir atbildīgs par pārvaldes līguma izpildi.

11. Aģentūras direktors aģentūru pārstāv bez īpaša pilnvarojuma.

IV. Aģentūras konsultatīvā padome

12. Izglītības un zinātnes ministrs izveido aģentūras konsultatīvo padomi (turpmāk - konsultatīvā padome), kurai aģentūras darbības jautājumos ir padomdevēja tiesības.

13. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar izglītības un zinātnes ministra apstiprinātu nolikumu.

14. Konsultatīvās padomes uzdevums ir veicināt efektīvu aģentūras attīstības stratēģijas īstenošanu.

15. Konsultatīvās padomes skaitlisko sastāvu nosaka un tās personālsastāvu apstiprina izglītības un zinātnes ministrs.

V. Kārtība, kādā aģentūra rīkojas ar nekustamo un kustamo mantu, un aģentūras finansēšanas kārtība

16. Aģentūras manta ir nekustamā un kustamā valsts manta, kas atrodas aģentūras valdījumā.

17. Aģentūrai ir tiesības Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā iegādāties tās darbībai nepieciešamo mantu.

18. Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā atsavināt tās valdījumā esošo valsts kustamo mantu. Valsts kustamās mantas atsavināšanā iegūtos līdzekļus ieskaita aģentūras budžetā.

19. Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām aģentūra atbild ar tās valdījumā nodoto valsts mantu un mantu, kuru aģentūra iegādājusies savas darbības nodrošināšanai.

20. Aģentūras finansu līdzekļus veido:

20.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (finansēšanas kārtību paredz pārvaldes līgums);

20.2. pašu ieņēmumi, to skaitā ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

20.3. pašvaldību pasūtījumi;

20.4. ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi.

21. Aģentūra atver kontu Valsts kasē.

22. Aģentūrai ir tiesības ņemt aizņēmumus un uzņemties garantijas Likumā par budžetu un finansu vadību noteiktajā kārtībā.

23. Ja gada beigās aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums ir radies no aģentūras visu veidu ieņēmumiem (izņemot valsts pamatbudžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem) un tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, aģentūras konta atlikumā esošie līdzekļi paliek aģentūras rīcībā un ir izmantojami nākamajā gadā.

VI. Aģentūras pārraudzība

24. Lai pārraudzītu aģentūras darbību, izglītības un zinātnes ministrs ieceļ no Izglītības un zinātnes ministrijas civildienesta ierēdņu vidus amatpersonu, kura ir atbildīga par aģentūras darbības uzraudzību (turpmāk - atbildīgā amatpersona). Atbildīgās amatpersonas pienākumi ir šādi:

24.1. sniegt izglītības un zinātnes ministram atzinumu par:

24.1.1. aģentūras darbības un attīstības stratēģiju;

24.1.2. aģentūras darbības plānu un budžeta projektu kārtējam gadam;

24.1.3. pārvaldes līgumu;

24.2. sniegt izglītības un zinātnes ministram atzinumu par aģentūras kārtējo pārskatu un gada pārskatu, kā arī par aģentūras darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu;

24.3. sniegt izglītības un zinātnes ministram priekšlikumus aģentūras direktora darbības novērtēšanai (arī priekšlikumus par viņa materiālo stimulēšanu vai priekšlikumus par aģentūras direktora disciplināru sodīšanu);

24.4. izglītības un zinātnes ministra uzdevumā pieprasīt informāciju par aģentūras darbību un izvērtēt to;

24.5. izskatīt sūdzības par aģentūras darbību un sniegt izglītības un zinātnes ministram attiecīgus priekšlikumus tās darbības uzlabošanai.

25. Lai veiktu šo noteikumu 24.punktā minētos pienākumus, atbildīgajai amatpersonai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par aģentūras darbību.

26. Atbildīgajai amatpersonai nav tiesību ar tiešiem rīkojumiem iejaukties aģentūras darbā.

VII. Aģentūras reorganizēšana un likvidēšana

27. Ja aģentūru reorganizē vai likvidē, sastāda aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apmēru, kā arī paredz aģentūras mantas un saistību nodošanu citai institūcijai.

28. Aģentūru reorganizē un likvidē Ministru kabinets.

VIII. Noslēguma jautājums

29. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.decembri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns

 

01.12.2002