Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Konvenciju par vienkāršotu savstarpējās izdošanas procedūru Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas sastādīta, pamatojoties uz K 3.pantu Līgumā par Eiropas Savienību

2.pants. Saskaņā ar Konvencijas 9.pantu Latvija nepiemēro Eiropas Konvencijas par izdošanu 14.pantā minētos noteikumus, ja persona saskaņā ar Konvencijas 7.pantu piekrīt izdošanai un skaidri atsakās no tiesībām uz īpašiem noteikumiem.

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas 12.panta trešo daļu Latvija gadījumos, kad apcietinātā persona ir devusi savu piekrišanu pēc Konvencijas 8.pantā noteiktā 10 dienu termiņa, var izmantot vienkāršoto procedūru, ja tā šajā laikā ir saņēmusi pieprasījumu par izdošanu Eiropas Konvencijas par izdošanu 12.panta izpratnē.

4.pants. Saskaņā ar Konvencijas 12.panta trešo daļu Latvija gadījumos, kad nav iesniegts pieprasījums par pagaidu apcietināšanu un pēc pieprasījuma par izdošanu ir saņemta personas piekrišana, var izmantot šajā Konvencijā noteikto vienkāršoto procedūru.

5.pants. Saskaņā ar Konvencijas 16.panta trešo daļu, līdz Konvencija stājas spēkā, Latvija piemēro Konvenciju attiecībās ar tām dalībvalstīm, kuras sniegušas šajā Konvencijas pantā paredzēto paziņojumu. Šis paziņojums stājas spēkā 90 dienas pēc tā deponēšanas.

6.pants. Saskaņā ar Konvencijas 15.pantu kompetentā iestāde Konvencijas 4.-8., 10. un 14.panta izpildei Latvijā ir Ģenerālprokuratūra.

7.pants. Ārlietu ministrija paziņo Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāram par Latvijas sniegtajiem paziņojumiem.

8.pants. Līdz ar šo likumu izsludināma Konvencija latviešu valodā. Likuma stāšanās spēkā tiek noteikta ar īpašu likumu.

9.pants. Konvencija stājas spēkā tās 17.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 9.oktobrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2002.gada 29.oktobrī
Konvencija par vienkāršotu savstarpējās izdošanas procedūru Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas sastādīta, pamatojoties uz K 3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību

Šīs konvencijas AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, Eiropas Savienības dalībvalstis,

atsaucoties uz Padomes 1995. gada 9. marta aktu;

vēloties uzlabot dalībvalstu tiesisko sadarbību krimināllietās, gan attiecībā uz procesuālajām darbībām, gan tiesas spriedumu izpildi,

saprotot izdošanas nozīmīgumu tiesiskajā sadarbībā, lai sasniegtu šos mērķus,

pārliecinātas, ka ir jāvienkāršo izdošanas procedūras, ciktāl tas atbilst tiesiskajiem pamatprincipiem, ieskaitot Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas principus,

atzīstot, ka vairumā izdošanas gadījumu persona, kuras izdošana pieprasīta, piekrīt nodošanai,

atzīstot, ka ir vēlams šādos gadījumos līdz minimumam samazināt laiku, kas vajadzīgs izdošanai, kā arī aizturēšanas laiku izdošanas mērķiem,

ņemot vērā, ka tādēļ Eiropas 1957. gada 13. decembra Konvencijas par izdošanu piemērošanai būtu jākļūst vieglākai, vienkāršojot un uzlabojot izdošanas procedūras,

ņemot vērā, ka Eiropas Konvencijas par izdošanu noteikumi jāpiemēro visiem jautājumiem, uz ko neattiecas šī konvencija,

IR VIENOJUŠĀS PAR ŠĀDIEM NOTEIKUMIEM:

1. pants

Vispārīgi noteikumi

1. Šīs konvencijas mērķis ir veicināt Eiropas Konvencijas par izdošanu piemērošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs, papildinot tās noteikumus.

2. 1. daļa neietekmē labvēlīgāku noteikumu piemērošanu divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos, kas ir spēkā starp dalībvalstīm.

2. pants

Pienākums nodot personas

Dalībvalstis uzņemas ar vienkāršotu procedūru, kā noteikts šajā konvencijā, nodot cita citai personas, kuras tiek meklētas izdošanas nolūkā, saskaņā ar šādu personu piekrišanu un pieprasījuma saņēmējas valsts piekrišanu, kā noteikts šajā konvencijā;

3. pants

Nodošanas nosacījumi

1. Saskaņā ar 2. pantu jebkura persona, uz kuru attiecas pagaidu apcietināšanas pieprasījums saskaņā ar 16. pantu Eiropas Konvencijā par izdošanu, jānodod saskaņā ar šīs konvencijas 4. līdz 11. pantu un 12. panta (1).

2. Uz 1. daļā minēto nodošanu neattiecas pieprasījuma par izdošanu iesniegšana vai to dokumentu iesniegšana, kas minēti 12. pantā Eiropas Konvencijā par izdošanu.

4. pants

Sniedzamā informācija

1. Šādu informāciju no pieprasījuma iesniedzējas valsts uzskata par atbilstošu aizturētās personas informēšanai, lai piemērotu 6. un 7. pantu, kā arī 5. panta (2) minētās kompetentās iestādes informēšanai:

a) meklētās personas identitāte;

b) iestāde, kas pieprasa apcietināšanu;

c) lēmuma par apcietināšanu, cita dokumenta ar līdzīgu likumīgo spēku vai izpildāma sprieduma esamība;

d) noziedzīga nodarījuma veids un juridiskā kvalifikācija;

e) apstākļu apraksts, kādos tika veikts noziedzīgais nodarījums, ieskaitot laiku, vietu un meklētās personas līdzdalības pakāpi;

f) noziedzīgā nodarījuma sekas, ciktāl tas iespējams.

2. Neskarot 1. daļu, papildus informāciju var pieprasīt, ja minētajā daļā noteiktā informācija ir nepietiekama, lai ļautu pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei piekrist personas nodošanai.

5. pants

Piekrišana

1. Apcietinātās personas piekrišanu dod saskaņā ar 6. un 7. pantu.

2. Pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentā iestāde dod piekrišanu saskaņā ar valsts procedūrām.

6. pants

Personai sniedzamā informācija

Ja personu, kuru meklē izdošanai, apcietina citas dalībvalsts teritorijā, kompetentā iestāde informē šo personu saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem par pieprasījumu, kas ir saistīts ar šo personu un par viņa piekrišanas iespējamību nodot viņu pieprasījuma iesniedzējai valstij ar vienkāršotu procedūru.

7. pants

Piekrišanas konstatēšana

1. Apcietinātās personas piekrišanu un, ja vajadzīgs, skaidru atteikšanos no tiesībām uz īpašiem noteikumiem, dod pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentā tiesu iestādē saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

2. Katrai dalībvalstij ir jāpieņem pasākumi, lai nodrošinātu, ka 1. daļā minēto apstiprinājumu un, ja vajadzīgs, atteikšanos, konstatē tā, lai attiecīgā persona būtu to izteikusi brīvprātīgi un pilnībā apzinoties sekas. Šajā sakarā apcietinātajai personai ir tiesības uz aizstāvību.

3. 1. daļā minēto piekrišanu un, ja vajadzīgs, atteikšanos, protokolē; protokolēšanas kārtība ir saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas valsts tiesību aktiem.

4. 1. daļā minēto piekrišanu un, ja vajadzīgs, atteikšanos, nevar atsaukt; Pēc ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu deponēšanas dalībvalstis var norādīt deklarācijā, ka piekrišanu un, ja vajadzīgs, atteikšanos, var atsaukt saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem. Šajā gadījumā laiku starp paziņojumu par piekrišanu un tā atsaukšanu neņem vērā, nosakot Eiropas Konvencijas par izdošanu 16. panta (4) noteiktos periodus.

8. pants

Paziņojums par piekrišanu

1. Valsts, kura saņēmusi pieprasījumu, tūlīt paziņo pieprasījuma iesniedzējai valstij par personas piekrišanu. Lai pieprasījuma iesniedzēja valsts vajadzības gadījumā varētu iesniegt pieprasījumu par izdošanu, valsts, kura saņēmusi pieprasījumu, vēlākais 10 dienās pēc pagaidu apcietināšanas paziņo tai, vai persona ir devusi piekrišanu.

2. 1. daļā minēto paziņojumu dara zināmu tieši starp kompetentajām iestādēm.

9. pants

Atsacīšanās no tiesībām uz īpašiem noteikumiem

Katra dalībvalsts ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumenta deponēšanas laikā vai citā laikā var deklarēt, ka Eiropas Konvencijas par izdošanu 14. pantā noteiktos noteikumus nepiemēro, ja persona saskaņā ar šīs konvencijas 7. pantu:

a) piekrīt izdošanai; vai

b) piekrīt izdošanai un skaidri atsakās no tiesībām uz īpašiem noteikumiem.

10. pants

Paziņojums par izdošanas lēmumu

1. Neatkarīgi no Eiropas Konvencijas par izdošanu 18. panta (1) noteiktajiem noteikumiem, ar vienkāršotu procedūru pieņemtu lēmumu par izdošanu un informāciju par vienkāršoto izdošanas procedūru paziņo tieši tās valsts kompetentajai iestādei, kura saņēmusi pieprasījumu, kā arī pieprasījuma iesniedzējas valsts kompetentajai iestādei, kas pieprasījusi pagaidu apcietināšanu.

2. 1. daļā minēto lēmumu paziņo vēlākais 20 dienās no dienas, kad persona devusi piekrišanu.

11. pants

Nodošanas termiņš

1. Nodošanu veic 20 dienās no dienas, kad lēmumu par izdošanu paziņoja saskaņā ar 10. panta (2) nosacījumiem.

2. Pēc 1. daļā noteiktā termiņa, ja personu tur apcietinājumā, viņu atbrīvo pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijā.

3. Ja personas nodošanu 1. daļā noteiktajā termiņā aizkavē apstākļi, kas nav 10. panta (1) minētās attiecīgās iestādes kontrolē, tā informē otru iestādi. Abas iestādes vienojas par jaunu nodošanas dienu. Šajā gadījumā nodošana notiek 20 dienās no dienas, par kuru panākta jaunā vienošanās. Ja attiecīgā persona pēc šī termiņa beigām joprojām ir apcietinājumā, viņu atbrīvo.

4. Šī panta 1., 2. un 3. daļu nepiemēro gadījumos, ja pieprasījuma saņēmēja iestāde vēlas izmantot Eiropas Konvencijas par izdošanu 19. pantu.

12. pants

Piekrišana, ko dod pēc 8. pantā noteiktā termiņa beigām vai citos apstākļos

1. Ja apcietinātā persona ir devusi savu piekrišanu pēc 8. pantā noteiktā 10 dienu termiņa, pieprasījuma saņēmēja valsts:

— veic vienkāršoto procedūru, kā noteikts šajā konvencijā, ja tā vēl nav saņēmusi pieprasījumu par izdošanu Eiropas Konvencijas par izdošanu 12. panta nozīmē,

— var izmantot šo vienkāršoto procedūru, ja tā šajā laikā ir saņēmusi pieprasījumu par izdošanu Eiropas Konvencijas par izdošanu 12. panta nozīmē.

2. Ja nav iesniegts pieprasījums par pagaidu apcietināšanu un, ja pēc pieprasījuma par izdošanu ir dota personas piekrišana, pieprasījuma saņēmēja valsts var izmantot šajā konvencijā noteikto vienkāršoto procedūru.

3. Ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumenta deponēšanas laikā katra dalībvalsts paziņo, vai tā paredz piemērot 1. daļas otro punktu un 2. daļu, kā arī nosacījumus to piemērošanas gadījumā.

13. pants

Atkārtota izdošana citai dalībvalstij

Ja izdotajai personai nav piemēroti īpaši noteikumi saskaņā ar dalībvalsts deklarāciju, kas noteikta šīs konvencijas 9. pantā, Eiropas Konvencijas par izdošanu 15. pantu nepiemēro šīs personas atkārtotai izdošanai citai dalībvalstij, ja vien iepriekšminētajā deklarācijā nav noteikts citādi.

14. pants

Tranzīts

Tranzīta gadījumā saskaņā ar Eiropas Konvencijas par izdošanu 21. pantā noteiktajiem nosacījumiem, ja tiek veikta izdošana ar vienkāršotu procedūru, piemēro šādus noteikumus:

a) ārkārtas gadījumā tranzīta valstij var iesniegt pieprasījumu, kurā ir 4. pantā prasītā informācija, izmantojot jebkādas metodes, kas to rakstiski reģistrē. Tranzīta valsts var darīt zināmu savu lēmumu, izmantojot to pašu metodi;

b) 4. pantā minētajai informācijai ir jābūt pietiekamai, lai ļautu tranzīta valsts kompetentajai iestādei pārbaudīt, vai izdošanu veic ar vienkāršotu izdošanas procedūru, kā arī veikt piespiedu pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai veiktu vis-a-vis izdotās personas tranzītu.

15. pants

Kompetento iestāžu noteikšana

Ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumenta deponēšanas laikā katra dalībvalsts paziņojumā norāda, kuras iestādes ir kompetentas 4. līdz 8., 10. un 14. panta nozīmē.

16. pants

Stāšanās spēkā

1. Konvenciju ratificē, pieņem vai apstiprina. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentu deponē Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariātā. Padomes ģenerālsekretārs paziņo visām dalībvalstīm par šāda dokumenta deponēšanu.

2. Šī konvencija stājas spēkā 90 dienas pēc dienas, kad pēdējā dalībvalsts, kurai jāveic šī formalitāte, ir deponējusi ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentu.

3. Līdz konvencija stājas spēkā, jebkura dalībvalsts, deponējot ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentu vai arī jebkurā citā laikā, var paziņot, ka šo konvenciju piemēro pēc 90 dienām pēc paziņojuma deponēšanas dienas attiecībās ar dalībvalstīm, kas izdarījušas tādu pašu paziņojumu.

4. Visi paziņojumi, kas veikti saskaņā ar 9. pantu, stājas spēkā 30 dienas pēc to deponēšanas, taču ne ātrāk kā šīs konvencijas spēkā stāšanās dienā vai dienā, kad to piemēro attiecīgā dalībvalsts.

5. Šo konvenciju piemēro tikai pieprasījumiem, kas ir iesniegti pēc dienas, kurā tā stājas spēkā vai tiek piemērota starp pieprasījuma saņēmēju valsti un pieprasījuma iesniedzēju valsti.

17. pants

Pievienošanās

1. Šai konvencijai var brīvi pievienoties jebkura valsts, kas kļūst par Eiropas Savienības locekli.

2. Šīs konvencijas teksts pievienojušās valsts valodā, ko sastāda Eiropas Savienības ģenerālsekretariāts un apstiprina dalībvalstis, ir vienlīdz autentisks ar citiem autentiskiem tekstiem. Ģenerālsekretārs nosūta apliecinātu konvencijas teksta kopiju katrai dalībvalstij.

3. Pievienošanās dokumentus deponē Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariātā.

4. Šī konvencija stājas spēkā attiecībā uz jebkuru tai pievienojušos valsti deviņdesmit dienas pēc datuma, kad deponēts pievienošanās dokuments, vai konvencijas spēkā stāšanās datumā, ja tā vēl nav stājusies spēkā minētā deviņdesmit dienu perioda izbeigšanās laikā.

5. Ja šī konvencija nav stājusies spēkā pievienošanās dokumenta deponēšanas laikā, pievienojušās valstis piemēro 16. panta (3).

To apliecinot, apakšā parakstījušās pilnvarotās personas apliecina šo ar savu parakstu.

Briselē, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit piektā gada desmitajā martā, vienā eksemplārā dāņu, holandiešu, angļu, somu, franču, vācu, grieķu, īru, itāļu, portugāļu, spāņu un zviedru valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski, oriģināls glabājas Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos, kas konvencijas kopiju nosūta visām dalībvalstīm.

01.05.2004