Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

aizstāt 4.punktā vārdu "uzņēmējsabiedrība" ar vārdu "komercsabiedrība";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) pensiju plāna dalībnieks - fiziskā persona, kura pati vai par kuru darba devējs vai cita fiziskā persona izdara iemaksas privātajā pensiju fondā un kurai ir tiesības saņemt papildpensijas kapitālu atbilstoši šim likumam un pensiju plānam;";

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11) saistītas personas - divas vai vairākas personas, ja tās atbilst kaut vienai no likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" minētajām saistītu uzņēmumu pazīmēm;";

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) atvasinātie finansu instrumenti - finansu iespējas līgumi, standartizēti nākotnes līgumi, nestandartizēti nākotnes līgumi, procentu likmju mijmaiņas līgumi un valūtas mijmaiņas līgumi."

2. 3.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta bezpeļņas finansu un kredīta akciju sabiedrība" ar vārdiem "komercreģistrā reģistrēta finansu un kredīta akciju sabiedrība";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pensiju fonds drīkst emitēt tikai vārda akcijas. Pensiju fonda akcijas nedrīkst laist publiskajā apgrozībā.";

aizstāt trešajā daļā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "darbību".

3. Izslēgt 4.panta ceturtajā daļā vārdus "tieši vai ar darba devēja starpniecību".

4. 6.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par slēgta pensiju fonda dibinātājiem (akcionāriem) var būt tikai tādas personas (darba devēji), kuras noslēdz ar pensiju fondu kolektīvās dalības līgumu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja pēc atklāta pensiju fonda darbības uzsākšanas pensiju fonda akcionārs vairs neatbilst šā panta otrajā daļā noteiktajām prasībām, tam piederošās akcijas atsavināmas Komerclikumā noteiktajā kārtībā. Ja neviens no atklāta pensiju fonda akcionāriem vairs neatbilst šā panta otrajā daļā noteiktajām prasībām, Finansu un kapitāla tirgus komisija nosaka termiņu, līdz kuram akcionāriem ir jāatsavina akcijas tādai personai, kura atbilst prasībām, kas šā panta otrajā daļā noteiktas atklāta pensiju fonda akcionāram, vai nosaka citus pasākumus, kas veicami šā pensiju fonda darbības turpināšanai."

5. 7.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "likumos "Par akciju sabiedrībām" un "Par bezpeļņas organizāciju"" ar vārdu "Komerclikumā";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā" ar vārdu "komercreģistrā".

6. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "likumos "Par akciju sabiedrībām" un "Par bezpeļņas organizāciju"" ar vārdu "Komerclikumā";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram" ar vārdiem "komercreģistra iestādei";

aizstāt trešās daļas ievaddaļā vārdus "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā" ar vārdu "komercreģistrā";

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus "likumu "Par akciju sabiedrībām" un "Par bezpeļņas organizāciju"" ar vārdu "Komerclikuma".

7. 9.pantā:

izteikt trešās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

"10) ieguldīšanas noteikumi, kas tiks ievēroti pensiju plānā, un ar ieguldījumiem saistīto risku apraksts;";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pensiju plānā var paredzēt, ka pensiju plāna dalībnieks, sasniedzot pensiju plānā noteikto vecumu, var turpināt dalību pensiju plānā, papildus vienojoties ar pensiju fondu par papildpensijas kapitāla izmaksāšanas kārtību. Ja pensiju plānā ir paredzēta iespēja saņemt papildpensijas kapitālu pa daļām, pensiju fonds vienlaikus ar pensiju plānu iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai pensiju fonda valdes apstiprinātu papildpensijas izmaksāšanas metodiku."

8. 10.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pensiju plāna dalībnieki piedalās pensiju plānā tieši, noslēdzot ar atklāto pensiju fondu individuālās dalības līgumu. Ja individuālās dalības gadījumā iemaksas pensiju plāna dalībnieka labā veic cita persona, individuālās dalības līgumā norāda arī iemaksas veicošās personas identifikācijas datus, kas tiek sniegti atbilstoši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Individuālās dalības līguma noteikumus pensiju fonda valde iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai. Pensiju fonds drīkst slēgt individuālās dalības līgumus atbilstoši Finansu un kapitāla tirgus komisijai iesniegtajiem noteikumiem, ja Finansu un kapitāla tirgus komisija 10 dienu laikā no individuālās dalības līguma noteikumu saņemšanas dienas nav cēlusi motivētus iebildumus par to neatbilstību šā likuma prasībām.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pensiju fonda valde apstiprina un iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai kārtību, kādā pensiju fonds reģistrē un uzskaita individuālās un kolektīvās dalības līgumus (turpmāk - dalības līgums). Dalības līgumu reģistrāciju un uzskaiti drīkst veikt tikai elektroniski, nodrošinot iespēju trešajām personām izsekot grozījumu izdarīšanai reģistra ierakstos. Par dalības līgumu tūlītēju reģistrāciju un uzskaiti atbilstoši apstiprinātajai kārtībai ir atbildīga pensiju fonda valde. Dalības līgums ir spēkā tikai pēc tā reģistrācijas un individuāla reģistrācijas numura piešķiršanas un norādīšanas katrā līguma eksemplārā. Dalības līguma noteikumi un nosacījumi nedrīkst būt pretrunā ar pensiju plāna noteikumiem."

9. Izteikt 11.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pensiju plāna dalībnieks, sasniedzot pensiju plānā noteikto pensijas vecumu, var rīkoties šādi:

1) izbeigt dalību pensiju plānā un izņemt visu uzkrāto papildpensijas kapitālu;

2) turpināt dalību pensiju plānā atbilstoši pensiju plāna noteikumiem un individuālās dalības līgumam."

10. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pensiju plāna dalībnieka vai tā labā pensiju fondā iemaksātie naudas līdzekļi nekavējoties (ne vēlāk kā nākamajā darbdienā) ieskaitāmi pensiju plāna dalībnieka individuālajā kontā."

11. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pensiju fonda pārvaldes institūciju izveidošanu un darbību regulē Komerclikums, ciktāl šis likums nenosaka citādi. Slēgtajam pensiju fondam padomes izveidošana nav obligāta.";

aizstāt trešās daļas 3. un 4.punktā vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā).

12. Aizstāt 18.panta otrajā daļā vārdu "pilnsapulces" ar vārdu "sapulces".

13. 20.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzņēmējsabiedrības" ar vārdu "komercsabiedrības";

aizstāt piektajā daļā vārdus "saistīti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)" ar vārdiem "saistītas personas".

14. Aizstāt 21.panta ceturtajā daļā vārdus "saistīti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)" ar vārdiem "saistītas personas".

15. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Pensiju kapitāla ieguldīšanas principi un noteikumi

(1) Pensiju kapitāla naudas līdzekļi un citi aktīvi, kas tiek pārvaldīti saskaņā ar konkrētā pensiju plāna noteikumiem (turpmāk - pensiju plāna aktīvi), ieguldāmi atbilstoši attiecīgā pensiju plāna ieguldīšanas noteikumiem, īstenojot tādu ieguldījumu politiku, kas nodrošina pensiju plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laikposmā. Ieguldot pensiju plāna aktīvus, jāievēro piesardzības principi, kas nodrošina riska samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši pensiju plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

(2) Pensiju plāna aktīvus drīkst ieguldīt šajā likumā noteiktajos ieguldījumu objektos, ievērojot noteiktos ieguldījumu ierobežojumus.

(3) Pensiju plāna aktīvus drīkst ieguldīt:

1) Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas, Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas ekonomiskās telpas (turpmāk - EET) valstu valsts un pašvaldību emitētajos vai garantētajos vērtspapīros;

2) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, ja attiecīgās valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā, pēc starptautisko reitinga aģentūru vērtējuma, ir investīciju kategorijā;

3) tādu starptautisku finansu institūciju emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, kuru locekles ir viena vai vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis vai EET valstis;

4) akcijās un citos kapitāla vērtspapīros, ja tie ir iekļauti Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai EET valstī reģistrētas fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā (turpmāk - oficiālais saraksts), kā arī šīs daļas 2.punktā minētajās valstīs reģistrētas fondu biržas - Starptautiskās fondu biržas pilntiesīgas biedres (locekles) - oficiālajā sarakstā;

5) komercsabiedrību parāda vērtspapīros, ja tie ir iekļauti šīs daļas 4.punktā minēto fondu biržu (regulētu tirgu) oficiālajos sarakstos;

6) komercsabiedrību kapitāla un parāda vērtspapīros, ja tie nav iekļauti fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā sarakstā, bet attiecīgo vērtspapīru emisijas noteikumos ir paredzēts, ka vērtspapīri šīs daļas 4.punktā minēto fondu biržu (regulētu tirgu) oficiālajos sarakstos tiks iekļauti gada laikā no dienas, kad uzsākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem;

7) termiņnoguldījumos kredītiestādē, kura saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai EET valstī un kurai ir tiesības sniegt finansu pakalpojumus minētajās valstīs;

8) ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopīgo ieguldījumu uzņēmumos (turpmāk - ieguldījumu fonds), ja ieguldījumu fonds ir reģistrēts šīs daļas 1. un 2.punktā minētajā valstī un tam ir pienākums atpirkt ieguldījumu fonda daļas pēc ieguldītāju pieprasījuma;

9) nekustamajā īpašumā, kas ir reģistrēts šīs daļas 1.punktā minētajās valstīs;

10) atvasinātajos finansu instrumentos.

(4) Pensiju plāna aktīvi ieguldāmi, ievērojot šādus ieguldījumu ierobežojumus:

1) ieguldījumi vienas valsts, pašvaldības vai starptautiskas finansu institūcijas emitētajos vai garantētajos vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 35 procentus no pensiju plāna aktīviem. Minēto ierobežojumu drīkst pārsniegt attiecībā uz valsts emitētajiem vērtspapīriem, ja pensiju plāna aktīvos ir vērtspapīri no sešām vai vairākām viena emitenta emisijām un katras emisijas vērtspapīru vērtība atsevišķi nepārsniedz 20 procentus no pensiju plāna aktīviem;

2) ieguldījumi vienas komercsabiedrības emitētajos parāda vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 10 procentus no pensiju plāna aktīviem;

3) ieguldījumi vienas komercsabiedrības emitētajos kapitāla vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 10 procentus no pensiju plāna aktīviem un 10 procentus no attiecīgā emitenta pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita;

4) noguldījumi vienā kredītiestādē nedrīkst pārsniegt 20 procentus no pensiju plāna aktīviem, bet kopējās prasības pret vienu kredītiestādi nedrīkst pārsniegt 25 procentus no pensiju plāna aktīviem, izņemot prasības pēc pieprasījuma pret līdzekļu turētāju;

5) ieguldījumi vienā ieguldījumu fondā nedrīkst pārsniegt 10 procentus no pensiju plāna aktīviem un 10 procentus no attiecīgā ieguldījumu fonda neto aktīviem;

6) ieguldījumi vienā nedalītā nekustamajā īpašumā nedrīkst pārsniegt 10 procentus no pensiju plāna aktīviem, bet kopējie ieguldījumi nekustamajā īpašumā nedrīkst pārsniegt 15 procentus no pensiju plāna aktīviem;

7) ieguldījumi vērtspapīros, ko emitējušas ar pensiju fondu koncernā esošas komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības, kuras ar pensiju fondu ir noslēgušas kolektīvās dalības līgumu, nedrīkst pārsniegt 5 procentus no attiecīgā pensiju fonda izveidoto pensiju plānu kopējiem aktīviem;

8) ieguldījumi vienā koncernā esošu komercsabiedrību emitētajos vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 25 procentus no pensiju plāna aktīviem.

(5) Šā panta ceturtās daļas 1. un 4.punktā minētos ierobežojumus drīkst pārsniegt 12 mēnešu laikā pēc tam, kad izdarīta pirmā pensiju plāna dalībnieka iemaksa, ja pensiju plāna aktīvu vērtība ir mazāka par 100 000 latiem.

(6) Pensiju plāna aktīvus nedrīkst izmantot aizņēmumam, un pensiju plāna naudas līdzekļus aizliegts piešķirt aizdevumos.

(7) Ja pensiju plāna aktīvus izmanto pārdošanas ar atpirkšanu vai pirkšanas ar atpakaļpārdošanu darījumos, saistības, kas izriet no šādiem darījumiem, nedrīkst pārsniegt 50 procentus no pensiju plāna aktīviem.

(8) Pensiju plāna aktīvus drīkst ieguldīt atvasinātos finansu instrumentos, ja ir iespējama nepārtraukta, precīza un objektīva atvasināto finansu instrumentu novērtēšana un attiecīgie ieguldījumi tiek veikti, lai nodrošinātos pret noteiktu pensiju plāna aktīvu vērtības svārstību risku, kas var rasties, mainoties attiecīgā aktīva cenai vai valūtas kursam, un ja atvasinātie finansu instrumenti ir iekļauti šā panta trešās daļas 4.punktā minēto fondu biržu (regulētu tirgu) oficiālajā sarakstā vai ja finansu instrumentā ietvertās saistības ir uzņēmusies kredītiestāde, kura saņēmusi attiecīgu licenci un kurai ir atļauts sniegt finansu pakalpojumus Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstīs vai EET valstīs.

(9) Pensiju plāna aktīvus drīkst ieguldīt tādā valūtā, kādā paredzēts izmaksāt uzkrāto papildpensijas kapitālu, ievērojot šādus papildu nosacījumus:

1) pensiju plāna aktīvus drīkst ieguldīt ar saistībām nesaskaņotās valūtās, ja šādu ieguldījumu kopējais apmērs nepārsniedz 30 procentus no pensiju plāna aktīviem;

2) pensiju plāna aktīvu ieguldījumi vienā ar saistībām nesaskaņotā valūtā nedrīkst pārsniegt 10 procentus no pensiju plāna aktīviem.

(10) Pensiju fonda valdes pienākums ir:

1) saskaņā ar attiecīgā pensiju plāna ieguldīšanas noteikumiem sagatavot un iesniegt Finansu un kapitāla tirgus komisijai informāciju par attiecīgā pensiju plāna ieguldījumu politiku;

2) regulāri, ne retāk kā reizi trijos gados izvērtēt noteikto ieguldījumu politiku un iesniegt Finansu un kapitāla tirgus komisijai turpmāk īstenojamās pensiju plāna ieguldījumu politikas detalizētu aprakstu;

3) nekavējoties (ne vēlāk kā triju dienu laikā) iesniegt Finansu un kapitāla tirgus komisijai informāciju par pārmaiņām pensiju plāna ieguldījumu politikā.

(11) Pensiju fonda valde nodrošina pensiju plāna dalībniekiem un pensiju fonda akcionāriem brīvu pieeju informācijai par ieguldījumu politiku, kā arī ievieto minēto informāciju attiecīgā pensiju fonda mājas lapā internetā, ja tāda ir izveidota, vai kāda pensiju fonda akcionāra mājas lapā internetā, ja pensiju fondam nav savas mājas lapas internetā."

16. Izslēgt 25.panta piektajā daļā vārdus "mēneša un".

17. 27.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "likumos "Par akciju sabiedrībām" un "Par bezpeļņas organizāciju"" ar vārdu "Komerclikumā";

aizstāt otrajā daļā vārdu "pilnsapulce" ar vārdu "sapulce";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā" ar vārdu "Komercreģistrā".

18. Aizstāt 28.panta astotajā daļā vārdu "pilnsapulci" ar vārdu "sapulci".

19. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Pensiju fondi, kuru izveidotajos un licencētajos pensiju plānos paredzētie ieguldīšanas noteikumi neatbilst šim likumam, līdz 2002.gada 31.decembrim sagatavo un iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai reģistrēšanai attiecīgus pensiju plāna grozījumus.

4. Līdz 2003.gada 30.jūnijam pensiju fondi, ievērojot pensiju plānu dalībnieku intereses, veic visas nepieciešamās darbības, lai saskaņotu pensiju plānu aktīvu izvietojumu ar šajā likumā paredzētajiem ieguldījumu ierobežojumiem un pensiju plāna ieguldīšanas noteikumiem."

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 10.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 29.oktobrī

12.11.2002