Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 23.06.2010. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā

1.pants. Konvencija par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā (turpmāk — Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Saskaņā ar Konvencijas 5.pantu galvenās iestādes funkcijas Latvijā pilda Tieslietu ministrija.

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas 5.pantu Tieslietu ministrija pieņem lūgumus sniegt informāciju angļu, franču vai latviešu valodā.

4.pants. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā. Likuma stāšanās spēkā tiek noteikta ar īpašu likumu.

5.pants. Konvencija stājas spēkā tās 7.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to informē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

6.pants. Saskaņā ar Konvencijas 6.panta trešo daļu Latvijas Republika paziņo, ka piemēro Konvenciju attiecībās ar dalībvalstīm, kas ir sniegušas tāda paša veida paziņojumu.

(20.05.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.06.2010.)

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 19.septembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2002.gada 9.oktobrī
Convention
Abolishing the Legalization of Documents Between the Member States of the European Communities

The Member States of the European Communities,

Convinced of the desirability of ensuring the free movement of documents between their States,

Desiring for this purpose to adopt uniform rules concerning the abolition of all forms of legalization of documents,

Have agreed as follows:

Article 1

1. This Convention shall apply to public documents which are drawn up in the territory of a contracting State and which have to be produced in the territory of another contracting State or shown to the diplomatic or consular agents of another contracting State even if those agents are acting in the territory of a State which is not a party to this Convention.

2. The following shall be deemed to be public documents:

a) Documents emanating from an authority or an official connected with the courts or tribunals of the State, including those emanating from a public prosecutor, a clerk of the court or a process server ('huissier de justice');

b) Administrative documents;

c) Notarial acts;

d) Official certificates which are placed on documents signed by persons in their private capacity, such as official certificates recording the registration of a document or the fact that it was in existence on a certain date, and official and notarial authentications of signatures.

3. This Convention shall also apply to documents drawn up in their official capacity by the diplomatic or consular agents of a contracting State acting in the territory of any State, where such documents have to be produced in the territory of another contracting State or shown to the diplomatic or consular agents of another contracting State acting in the territory of a State which is not a party to this Convention.

Article 2

Each contracting State shall exempt the documents to which this Convention relates from all forms of legalization or of equivalent or similar formality.

Article 3

For the purposes of this Convention legalization means only the formal procedure for certifying the authenticity of a signature, the capacity in which the person signing the document has acted and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which it bears.

Article 4

1. If the authorities of the State in whose territory the document is produced have serious doubts, with good reason, as to the authenticity of the signature, the capacity in which the person signing the document has acted or the identity of the seal or stamp, they may request information directly from the relevant central authority, designated in accordance with Article 5, of the State from which the act or documents emanated. Requests for information may be made only in exceptional cases and shall set out the grounds on which they are based.

2. Whenever possible, requests for information shall be accompanied by the original document or by a photocopy thereof. Such a request and the reply thereto shall not be made subject to any tax, duty or charge.

Article 5

3. Each contracting State shall, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of this Convention, designate the central authority responsible for receiving and forwarding the requests for information referred to in Article 4. It shall indicate the language(s) in which the authority will accept requests for information.

Article 6

1. This Convention shall be open for signature by the Member States. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Foreign Ministry of Belgium.

2. This Convention shall enter into force 90 days after the deposit of the instruments of ratification, acceptance or approval by all the States which are members of the European Communities at the date on which this Convention becomes open for signature.

3. Each State may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, or at any later date until the entry into force of this Convention, declare that the Convention will apply to it, in its relations with other States that have made the same declaration 90 days after the date of deposit.

Article 7

1. This Convention shall be open for accession by any State which becomes a Member of the European Communities. The instruments of accession shall be deposited with the Foreign Ministry of Belgium.

2. This Convention shall enter into force for any State acceding thereto 90 days after the deposit of its instrument of accession.

Article 8

1. Each Member State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2. Each Member State may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval or at any later date, by declaration addressed to the Foreign Ministry of Belgium extend this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorized to give undertakings.

3. Any declaration made in pursuance of paragraph 2 may, as regards any territory specified in that declaration, be withdrawn by means of a declaration addressed to the Foreign Ministry of Belgium. The withdrawal shall have effect immediately or at such later date as may be specified in the declaration.

Article 9

The Foreign Ministry of Belgium shall notify all the Member States of any signature, deposit of instruments, declaration or notification.

Article 10

This Convention replaces between contracting States the provisions of other treaties, conventions or agreements on the simplification or abolition of legalization of documents except when these treaties, conventions or agreements concern documents:

a) which are not covered by this Convention;

b) which have been drawn up in territories to which this Convention does not apply.

Done at Brussels, this twenty-fifth day of May in the year one thousand nine hundred and eighty- seven in all official languages of the European communities, each text being equally authentic, in a single original which shall be deposited in the archives of the Foreign Ministry of Belgium.

The Foreign Ministry of Belgium shall transmit certified copies to the Government of each Member State.

Konvencija
par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā

EIROPAS KOPIENU DALĪBVALSTIS,

būdamas pārliecinātas par to, ka ir vēlams nodrošināt dokumentu brīvu apriti starp šīm valstīm,

tādēļ vēlēdamās pieņemt vienotus noteikumus par jebkādas dokumentu legalizācijas atcelšanu,

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants

1. Šī konvencija attiecas uz publiskiem dokumentiem, kas izdoti kādas līgumslēdzējas valsts teritorijā un kas tiek iesniegti kādas citas līgumslēdzējas valsts teritorijā vai uzrādīti kādas citas līgumslēdzējas valsts diplomātiskajiem vai konsulārajiem pārstāvjiem, pat ja minētie pārstāvji darbojas tādas valsts teritorijā, kas nav šīs konvencijas līgumslēdzēja puse.

2. Par publiskiem dokumentiem uzskata:

a) dokumentus, ko izdevusi iestāde vai amatpersona, kas saistīta ar attiecīgās valsts tiesām, tostarp dokumentus, ko izdevis prokurors, tiesas sekretārs vai tiesizpildītājs;

b) administratīvus dokumentus;

c) notariālus aktus;

d) oficiālus apliecinājumus, kas ir uz dokumentiem, ko personas parakstījušas kā privātpersonas, piemēram, oficiālus apliecinājumus par dokumenta reģistrāciju vai to, ka dokuments ir pastāvējis kādā noteiktā datumā, kā arī oficiālus un notariālus parakstu apliecinājumus.

3. Šī konvencija attiecas arī uz dokumentiem, ko atbilstīgi savai kompetencei sagatavo līgumslēdzējas valsts diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji, kas darbojas kādas valsts teritorijā, ja šādi dokumenti ir jāiesniedz kādas citas līgumslēdzējas valsts teritorijā vai jāuzrāda kādas citas līgumslēdzējas valsts diplomātiskajiem vai konsulārajiem pārstāvjiem, kas darbojas tādas valsts teritorijā, kas nav šīs konvencijas līgumslēdzēja puse.

2. pants

Visus dokumentus, uz ko attiecas šī konvencija, līgumslēdzējas valstis atbrīvo no jebkādas legalizācijas vai kādas citas tādas pašas vai līdzīgas formalitātes.

3. pants

Šajā konvencijā legalizācija nozīmē vienīgi formālu procedūru paraksta autentiskuma apliecināšanai, rīcībspējas un — attiecīgos gadījumos — uz dokumenta esošā zīmoga vai spiedoga apliecināšanai.

4. pants

1. Ja tās valsts iestādēm, kuras teritorijā dokuments tiek iesniegts, ir pamatotas šaubas par paraksta autentiskumu, par personas rīcībspēju, parakstot dokumentu, vai arī par zīmogu vai spiedogu, kas ir uz dokumenta, tās var tieši lūgt informāciju dokumenta vai akta izdošanas valsts attiecīgajai galvenajai iestādei, kas norādīta saskaņā ar 5. pantu. Lūgumus sniegt informāciju var iesniegt tikai izņēmuma gadījumos, un tajos jānorāda pamatojums.

2. Kad vien tas iespējams, lūgumiem sniegt informāciju pievieno dokumenta oriģināleksemplāru vai tā fotokopiju. Sakarā ar šādiem lūgumiem un atbildēm uz tiem neuzliek nekādus nodokļus, nodevas vai maksu.

5. pants

3. Parakstot, ratificējot šo konvenciju, pieņemot vai apstiprinot to, katra līgumslēdzēja valsts norāda galveno iestādi, kas ir atbildīga par to, ka 4. pantā minētie lūgumi sniegt informāciju tiek saņemti un nodoti tālāk. Tā norāda valodu(-as), kurā(-s) minētā iestāde pieņems lūgumus sniegt informāciju.

6. pants

1. Šo konvenciju var parakstīt dalībvalstis. To ratificē, pieņem vai apstiprina. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentus deponē Beļģijas Ārlietu ministrijai.

2. Šī konvencija stājas spēkā deviņdesmit dienas pēc dienas, kad ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentus ir deponējušas visas valstis, kas ir Eiropas Kopienu dalībvalstis dienā, kad šī konvencija tiek atvērta parakstīšanai.

3. Līdz dienai, kad konvencija stājas spēkā, ikviena valsts, deponējot ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentu vai pēc tam, var deklarēt, ka 90 dienas pēc šādas deklarācijas deponēšanas konvencija ir piemērojama šīs valsts attiecībās ar pārējām valstīm, kas ir deklarējušas to pašu.

7. pants

1. Šai konvencijai var pievienoties ikviena valsts, kas kļūst par Eiropas Kopienu dalībvalsti. Pievienošanās dokumentus deponē Beļģijas Ārlietu ministrijai.

2. Attiecībā uz valstīm, kas pievienojas šai konvencijai, tā stājas spēkā 90 dienas pēc pievienošanās dokumenta deponēšanas.

8. pants

1. Ikviena dalībvalsts, parakstot šo konvenciju vai deponējot ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentu, var norādīt teritoriju vai teritorijas, uz kurām šī konvencija attiecas.

2. Ikviena dalībvalsts, deponējot ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentu vai pēc tam, ar Beļģijas Ārlietu ministrijai adresētu deklarāciju var attiecināt šo konvenciju uz jebkuru citu teritoriju, ko norāda šajā deklarācijā un par kuras starptautiskajām attiecībām tā ir atbildīga vai kuras vārdā tā ir pilnvarota uzņemties saistības.

3. Saskaņā ar šā panta 2. daļu iesniegtas deklarācijas ir atsaucamas attiecībā uz ikvienu deklarācijā norādītu teritoriju, iesniedzot deklarāciju Beļģijas Ārlietu ministrijai. Atsaukums stājas spēkā uzreiz vai arī kādā vēlākā datumā, ko var norādīt deklarācijā.

9. pants

Beļģijas Ārlietu ministrija informē dalībvalstis par visām parakstīšanām, dokumentu deponēšanām, deklarācijām vai paziņojumiem.

10. pants

Šī konvencija dalībvalstu starpā aizstāj jebkādu citu līgumu, konvenciju vai nolīgumu noteikumus par dokumentu legalizācijas vienkāršošanu vai atcelšanu, izņemot gadījumus, kad šādi līgumi, konvencijas vai nolīgumi attiecas uz dokumentiem:

a) uz kuriem neattiecas šī konvencija;

b) kas izdoti teritorijās, uz kurām neattiecas šī konvencija.

Konvencija parakstīta Briselē, tūkstoš deviņi simti astoņdesmit septītā gada divdesmit piektajā maijā vienā oriģināleksemplārā visās Eiropas Kopienu oficiālajās valodās, kuru deponē Beļģijas ārlietu ministrijas arhīvā; visi teksti ir pilnīgi autentiski.

Beļģijas Ārlietu ministrija dalībvalstu valdībām nosūta apliecinātas kopijas.

23.06.2010