Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.436

Rīgā 2002.gada 24.septembrī (prot. Nr.40, 1.§)

Kārtība, kādā ārvalstu fiziskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par precēm, kuras tiek izvestas no Latvijas Republikas, licences izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā licencētais uzņēmums un veikals norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. ārvalstu fiziskajām personām atmaksā samaksāto pievienotās vērtības nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām precēm, kuras tiek izvestas no Latvijas Republikas;

1.2. Finansu ministrija izsniedz licenci pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai ārvalstu fiziskajām personām (turpmāk - licence);

1.3. uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas saņēmis licenci (turpmāk - licencētais uzņēmums), un mazumtirdzniecības uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai tā filiāle, kurā ārvalstu fiziskajām personām var noformēt īpaša parauga čeku par iegādātajām precēm (turpmāk - veikals), norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu.

2. Pievienotās vērtības nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām precēm saskaņā ar šiem noteikumiem atmaksā, ja ārvalstu fiziskās personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu (turpmāk - valsts robeža) lidostas, ostas vai autoceļu robežkontroles punktos.

 

II. Licences izsniegšana

3. Finansu ministrija izsniedz licenci konkursa kārtībā. Licencēšanas komisija pēc konkursa rezultātu izvērtēšanas pieņem lēmumu par licences piešķiršanu.

4. Licenci izsniedz uz laiku līdz pieciem gadiem. Licencētajam uzņēmumam nav tiesību nodot licenci citai personai.

5. Finansu ministrijai ir tiesības pagarināt licences darbības termiņu un pārreģistrēt licenci uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Licencēšanas komisija pēc licencētā uzņēmuma darbības rezultātu izvērtēšanas pieņem lēmumu par licences pārreģistrēšanu.

6. Lai piedalītos konkursā par licences iegūšanu, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) iesniedz Finansu ministrijā rakstisku iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

6.1. notariāli apliecinātu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecības kopiju un statūtu kopiju;

6.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) nav nodokļu parādu un citu valsts vai pašvaldības budžetā ieskaitāmo obligāto maksājumu parādu;

6.3. nolikuma projektu, kas reglamentē uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) un veikalu darbību. Nolikuma projektā norāda šādu informāciju:

6.3.1. veikali, kuros paredzēts organizēt ārvalstu fizisko personu apkalpošanu tā, lai samaksāto pievienotās vērtības nodokli varētu atmaksāt uz valsts robežas;

6.3.2. kārtība, kādā veikalos paredzēts organizēt ārvalstu fizisko personu apkalpošanu;

6.3.3. atmaksājamā pievienotās vērtības nodokļa apmērs. Tas nedrīkst būt mazāks par 12 procentiem no iegādāto preču vērtības (ja precēm piemērota pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu likme) vai mazāks par sešiem procentiem (ja precēm piemērota pievienotās vērtības nodokļa deviņu procentu likme);

6.4. īpaša parauga čeku, kuru paredzēts aizpildīt veikalā un izsniegt ārvalsts fiziskajai personai, kura iegādājas preces;

6.5. īpaša preču iesaiņojuma paraugu, lai nodrošinātu iespēju uz valsts robežas identificēt veikalā iegādātās preces.

7. Licencētais uzņēmums divu nedēļu laikā informē Finansu ministriju, ja ir izdarīti grozījumi licencētā uzņēmuma statūtos vai nolikumā, mainīts atmaksājamā pievienotās vērtības nodokļa apmērs, īpaša parauga čeka noformējums vai iegādāto preču īpašā iesaiņojuma veids.

8. Lai pārreģistrētu licenci, licencētais uzņēmums ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms licences darbības termiņa izbeigšanās iesniedz Finansu ministrijā rakstisku iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

8.1. notariāli apliecinātu statūtu kopiju (ja statūtos ir izdarīti grozījumi);

8.2. Valsts ieņēmumu dienesta apliecinājumu, ka licencētajam uzņēmumam nav nodokļu parādu un citu valsts vai pašvaldības budžetā ieskaitāmo obligāto maksājumu parādu;

8.3. veikalu sarakstu;

8.4. šo noteikumu 25.punktā minēto informāciju licences darbības laikā (par katru gadu atsevišķi).

9. Ja saskaņā ar šo noteikumu 6. un 8.punktu iesniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu, licencēšanas komisija ir tiesīga pieprasīt uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) papildu informāciju.

10. Ja licencētais uzņēmums nav iesniedzis rakstisku iesniegumu par licences pārreģistrēšanu saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, Finansu ministrija trīs mēnešus pirms licences darbības termiņa izbeigšanās izsludina jaunu konkursu.

11. Finansu ministrijai, pamatojoties uz licencēšanas komisijas lēmumu, ir tiesības anulēt izsniegto licenci, ja licencētais uzņēmums:

11.1. ir pasludināts par maksātnespējīgu vai tiek likvidēts;

11.2. nepilda saistības ar valsts budžetu;

11.3. nav sniedzis šo noteikumu 25.punktā minēto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju;

11.4. neievēro licencē, šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos minētos nosacījumus;

11.5. ir iesniedzis Finansu ministrijā lūgumu anulēt licenci.

12. Ja licencētais uzņēmums ir iesniedzis lūgumu anulēt licenci sakarā ar licencē norādītās darbības izbeigšanu, tas turpina atmaksāt pievienotās vērtības nodokli līdz cita licencētā uzņēmuma darbības sākšanai. Licenci anulē vienlaikus ar licences izsniegšanu citam uzņēmumam.

 

III. Pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšana

13. Ja ārvalsts fiziskā persona vienā dienā tajā pašā veikalā ir iegādājusies preces, kuru kopējā vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) pārsniedz likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta ceturtajā daļā noteikto summu, un uzrādījusi ārvalstīs izdotu Latvijas Republikā atzītu ceļošanas dokumentu (turpmāk - ceļošanas dokuments), kas apliecina, ka šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā, veikala pārstāvis noformē īpaša parauga čeku (divos eksemplāros) un apliecina to ar parakstu un zīmogu.

14. Īpaša parauga čekā norāda:

14.1. veikala nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

14.2. ārvalsts fiziskās personas vārdu, uzvārdu, ceļošanas dokumenta numuru, rezidences valsti un adresi;

14.3. iegādāto preču nosaukumu un vērtību (bez pievienotās vērtības nodokļa);

14.4. pievienotās vērtības nodokļa likmi;

14.5. samaksāto pievienotās vērtības nodokļa summu;

14.6. aprēķināto atmaksājamo pievienotās vērtības nodokļa summu;

14.7. aizpildīšanas datumu.

15. Iegādājoties veikalā preces, ārvalsts fiziskā persona samaksā preču vērtību (kopā ar pievienotās vērtības nodokli), paraksta noformēto īpaša parauga čeku un saņem tā pirmo eksemplāru kopā ar preču pavadzīmēm-rēķiniem vai elektronisko kases aparātu čekiem (turpmāk - nodokļa rēķini), kas apliecina preču iegādi. Īpaša parauga čeka otrais eksemplārs paliek veikala rīcībā.

16. Izvedot Latvijas Republikā iegādātās preces, ārvalsts fiziskā persona uzrāda lidostas, ostas vai autoceļu robežkontroles punkta muitas ierēdnim ceļošanas dokumentu un minētās preces īpašā iesaiņojumā kopā ar veikalā aizpildīto īpaša parauga čeku.

17. Robežkontroles punkta muitas ierēdnis pārliecinās, ka preces atrodas īpašā iesaiņojumā, un apzīmogo čeku, apliecinot, ka preces tiek izvestas no Latvijas Republikas. Muitas ierēdnim ir tiesības pārbaudīt preču atbilstību īpaša parauga čekā norādītajām precēm.

18. Apzīmogoto īpaša parauga čeku kopā ar nodokļa rēķiniem un ceļošanas dokumentu ārvalsts fiziskā persona uzrāda licencētā uzņēmuma pārstāvim, kurš darbojas lidostā, ostā vai autoceļu robežkontroles punktā speciāli šim nolūkam paredzētā vietā. Licencētā uzņēmuma pārstāvis pārbauda veikalā aprēķināto atmaksājamo pievienotās vērtības nodokļa summu, koriģē to, ja aprēķinos ir pieļauta kļūda, un atmaksā minēto nodokļa summu ārvalsts fiziskajai personai. Īpašā parauga čeks kopā ar nodokļa rēķiniem paliek licencētā uzņēmuma rīcībā.

19. Ja pievienotās vērtības nodoklis nav atmaksāts lidostas, ostas vai autoceļu robežkontroles punktā, ārvalsts fiziskā persona apzīmogoto īpaša parauga čeku licencētajam uzņēmumam var nosūtīt pa pastu.

20. Šo noteikumu 19.punktā minētajā gadījumā licencētais uzņēmums pārbauda veikalā aprēķināto atmaksājamo pievienotās vērtības nodokļa summu, koriģē to, ja aprēķinos ir pieļauta kļūda, un atmaksā ārvalsts fiziskajai personai, veicot bankas pārskaitījumu vai nosūtot bankas čeku. Īpašā parauga čeks paliek licencētā uzņēmuma rīcībā.

21. Pievienotās vērtības nodokli neatmaksā, ja:

21.1. īpaša parauga čeks nav aizpildīts pareizi;

21.2. īpaša parauga čeks nav apzīmogots robežkontroles punktā;

21.3. uzrādītās preces neatbilst īpaša parauga čekā norādītajām precēm;

21.4. uzrādītās preces ir lietotas;

21.5. ārvalsts fiziskā persona pieprasa atmaksāt pievienotās vērtības nodokli vēlāk nekā trīs mēnešus pēc īpaša parauga čeka aizpildīšanas;

21.6. pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu pieprasa cita fiziskā persona, nevis tā ārvalsts fiziskā persona, kura norādīta īpaša parauga čekā.

 

IV. Licencētā uzņēmuma un veikala savstarpējie norēķini un norēķini ar valsts budžetu

22. Pievienotās vērtības nodokļa summu, kas taksācijas periodā iekasēta no ārvalstu fiziskajām personām, veikals iemaksā valsts budžetā likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā kārtībā.

23. Licencētais uzņēmums reizi mēnesī izraksta veikalam rēķinu par kopējo pievienotās vērtības nodokļa summu, kuru ārvalstu fiziskās personas ir samaksājušas, iegādājoties preces veikalā, un kura norādīta apzīmogotajos īpaša parauga čekos, kuri no šīm personām saņemti robežkontroles punktos. Minēto rēķinu licencētais uzņēmums veikalam nosūta kopā ar katra īpaša parauga čeka pirmo eksemplāru.

24. Veikals reizi mēnesī atmaksā licencētajam uzņēmumam rēķinā norādīto pievienotās vērtības nodokļa summu. Veikalam ir tiesības taksācijas periodā samazināt valsts budžetā maksājamo nodokļa summu par licencētajam uzņēmumam atmaksāto pievienotās vērtības nodokļa summu.

25. Licencētais uzņēmums veic atmaksātā pievienotās vērtības nodokļa uzskaiti par katru kalendāra mēnesi un līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam rakstiski iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā tas reģistrēts kā nodokļu maksātājs, šādu informāciju:

25.1. uz konkrētām ārvalstīm izvesto preču vērtība atbilstoši īpaša parauga čekiem;

25.2. pievienotās vērtības nodokļa summa, kas saņemta no konkrētiem veikaliem;

25.3. atmaksātā pievienotās vērtības nodokļa summa.

26. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde rakstiski informē Finansu ministriju, ja licencētais uzņēmums divu mēnešu laikā:

26.1. nav sniedzis informāciju saskaņā ar šo noteikumu 25.punktu vai ir sniedzis nepatiesu informāciju;

26.2. licencētajam uzņēmumam ir nodokļu parādi vai citi valsts vai pašvaldības budžetā ieskaitāmo obligāto maksājumu parādi.

 

V. Noslēguma jautājumi

27. Licencētais uzņēmums ārvalsts fiziskajai personai atmaksā pievienotās vērtības nodokli par 2002.gadā Latvijas Republikā saņemtajiem izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs, ja ārvalsts fiziskā persona pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu pieprasa triju mēnešu laikā pēc īpaša parauga čeka aizpildīšanas.

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumus Nr.213 "Kārtība, kādā ārvalstu fiziskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par precēm, kuras tiek izvestas no Latvijas Republikas, un par Latvijas Republikā saņemtajiem izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 81.nr.).

29. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministra vietā - vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

 

01.01.2003