Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Precizēts 22.10.2002., Latvijas Vēstnesis Nr.152 (2727)

 Ministru kabineta noteikumi Nr.421

Rīgā 2002.gada 10.septembrī (prot. Nr.38, 30.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 4.novembra noteikumos Nr.428 "Ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 1998.gada 4.novembra noteikumos Nr.428 "Ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 33.nr.; 1999, 366./367.nr.) šādus grozījumus::

1.1. aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus "Veselības statistikas, informācijas un medicīnas tehnoloģiju centrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra" (attiecīgā locījumā) un vārdus "Valsts obligātās veselības apdrošināšanas centrālais fonds" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4. Zāļu iegādes izdevumi, ņemot vērā slimības raksturu un smaguma pakāpi, saskaņā ar šiem noteikumiem tiek kompensēti pacientiem, kuriem ir diagnosticēta kāda šo noteikumu 1.pielikumā minētā slimība un ir nepieciešams lietot kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles, medicīniskās ierīces vai preces. Attiecīgos izdevumus kompensē, piemērojot šādas kompensācijas kategorijas:

4.1. I kategorija - kompensācija 100 % apmērā, ja pacientam diagnosticēta slimība, kuras gadījumā bez attiecīgo zāļu lietošanas nav iespējams uzturēt pacienta dzīvības funkcijas;

4.2. II kategorija - kompensācija 90 % apmērā, ja pacientam diagnosticēta slimība, kuras ārstēšanā bez attiecīgo zāļu lietošanas ir apgrūtināta pacienta dzīvības funkciju uzturēšana;

4.3. III kategorija - kompensācija 75 % apmērā, ja pacientam diagnosticēta slimība, kuras ārstēšanā bez attiecīgo zāļu lietošanas nav iespējams uzturēt pacienta veselības stāvokli;

4.4. IV kategorija - kompensācija 50 % apmērā, ja pacientam diagnosticēta slimība, kuras ārstēšanā ir nepieciešama attiecīgo zāļu lietošana, lai uzlabotu pacienta veselības stāvokli.

5. To kompensējamo zāļu sarakstā iekļaujamo zāļu vispārīgos nosaukumus, kas ir Pasaules veselības organizācijas ieteiktie zāļu starptautiskie nepatentētie nosaukumi vai, ja tādi nav ieteikti, - plaši lietotie nosaukumi, un to medicīnisko ierīču un preču nosaukumus, kas paredzētas šo noteikumu 1.pielikumā minēto slimību ārstēšanai, kā arī atbilstoši klīniskajai un izmaksu efektivitātei noteiktos izrakstīšanas ierobežojumus saskaņā ar Farmācijas likumā noteikto pilnvarojumu apstiprina labklājības ministrs. Zāļu vispārīgos nosaukumus neapstiprina šādos gadījumos:

5.1. zāļu efektivitāte attiecīgās diagnozes ārstēšanā nav klīniski pamatota (trūkst klīnisko pētījumu datu) un dokumentēta;

5.2. zāļu lietošana ambulatorajā ārstniecībā nav pamatota atbilstoši dokumentācijai, kas iesniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu reģistrēšanu;

5.3. nav pierādītas zāļu lietošanas klīniskās un to izmaksu efektivitātes priekšrocības;

5.4. zāļu lietošana rada papildu izmaksas zāļu iegādes kompensācijas sistēmai, un esošo budžeta līdzekļu ietvaros nav iespējas tās kompensēt.";

1.3. papildināt 8.2.apakšpunktu aiz vārdiem "bāzes cenai" ar vārdiem "nosakot kompensāciju 50 % apmērā";

1.4. izteikt 12.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.6. izstrādāt dokumentus ar ieteikumiem par šo noteikumu 1.pielikumā minēto slimību racionālu farmakoterapiju, kā arī farmakoekonomisko aprēķinu veikšanas metodoloģiju, ar kuru pieteikuma iesniedzējs pamato attiecīgo zāļu izmaksu efektivitāti;";

1.5. papildināt noteikumus ar 12.7. un 12.8.apakšpunktu šādā redakcijā::

"12.7. izskatīt jautājumu par kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu svītrošanu no zāļu saraksta, ja attiecīgās zāles nav pastāvīgi pieejamas Latvijā;

12.8. ja kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļautas trīs dažādu ražotāju zāles ar vienu zāļu vispārīgo nosaukumu, kompensējamo zāļu sarakstā neiekļaut zāles, kuras lietojot ārstēšanas izmaksas ir lielākas par jau iekļauto zāļu izmaksām.";

1.6. papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Ja pieteikuma iesniedzējs nav veicis samaksu par pieteikuma ekspertīzi, pieteikums netiek izskatīts līdz samaksas saņemšanas brīdim.";

1.7. izteikt 20.punktu šādā redakcijā::

"20. Zāles, medicīniskās ierīces un preces tiek iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā uz laiku līdz diviem gadiem. Lai zāles, medicīniskās ierīces un preces tiktu iekļautas sarakstā atkārtoti, pieteikuma iesniedzējs pusgadu pirms termiņa beigām iesniedz Zāļu cenu aģentūrā atkārtotu pieteikumu.";

1.8. svītrot 23.4.apakšpunktā vārdus "vai veselības valsts ministra";

1.9. papildināt noteikumus ar 23.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.5. ja kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļautas citas zāles ar attiecīgo vispārīgo nosaukumu vai medicīniskās ierīces un preces, kuras lietojot ārstniecības izmaksas ir zemākas par jau sarakstā iekļauto zāļu vai medicīnisko ierīču un preču izmaksām.";

1.10. papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Zāļu cenu aģentūrai ir tiesības neiekļaut kompensējamo zāļu sarakstā zāles, kuru izmaksas salīdzinājumā ar lētākajām tāda paša zāļu vispārīgā nosaukuma kompensējamo zāļu sarakstā iekļautajām zālēm, rēķinot pēc zāļu terapeitiskās devas, vienas zāļu formas ietvaros atšķiras vairāk nekā par 20 %.";

1.11. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Zāļu cenu aģentūrai ir pienākums no kompensējamo zāļu saraksta svītrot zāles, medicīniskās ierīces un preces, iepriekš par to rakstiski informējot pieteikuma iesniedzēju un Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūru, šādos gadījumos:

24.1. zāles, medicīniskās ierīces un preces normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izņemtas no tirgus vai aizliegta to izplatīšana;

24.2. netiek ievērota kompensācijas bāzes cena;

24.3. pieteikuma iesniedzējs nenodrošina kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču un preču pastāvīgu esamību tirgū;

24.4. pieteikuma iesniedzējs, pamatojoties uz šo noteikumu 23.5.apakšpunktu, nesamazina zāļu, medicīnisko ierīču un preču cenu;

24.5. pieteikuma iesniedzējs mēneša laikā pēc rēķina izrakstīšanas nav veicis samaksu par zāļu, medicīnisko ierīču un preču uzturēšanu kompensējamo zāļu sarakstā.";

1.12. papildināt noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Par lēmumu svītrot zāles no kompensējamo zāļu saraksta Zāļu cenu aģentūra pieteikuma iesniedzēju informē uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas, vienlaikus sniedzot lēmuma pamatojumu, kā arī pēc pieteicēja rakstiska pieprasījuma izsniedz ekspertu atzinuma izrakstu.";

1.13. izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības Zāļu cenu aģentūras lēmumu pārsūdzēt Labklājības ministrijā, bet Labklājības ministrijas lēmumu - tiesā.";

1.14. izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Ārsts, ņemot vērā slimības raksturu un smaguma pakāpi, nosaka attiecīgajam pacientam piemērotāko, efektīvāko un izmaksu ziņā lētāko ārstēšanas veidu. Konkrētu zāļu izrakstīšanas pamatotības atbilstību noteiktajām prasībām un ieteikumiem kontrolē attiecīgā slimokase un uzrauga Labklājības ministrija.";

1.15. papildināt V nodaļu ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Ārstu profesionālo asociāciju pienākums ir atbilstoši specialitātei sadarboties ar Labklājības ministriju, Zāļu cenu aģentūru, Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūru un slimokasēm pacientu skaita dinamikas, kā arī zāļu izrakstīšanas analīzē tajās diagnožu grupās, kuru ārstēšanai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumi tiek kompensēti atbilstoši šiem noteikumiem.";

1.16. izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Kompensācijas summa, kuru pacientam par ambulatorajai ārstniecībai paredzētajām zālēm, medicīniskajām ierīcēm vai precēm sedz slimokase no valsts obligātās veselības apdrošināšanas līdzekļiem, veidojas, kompensācijas bāzes cenai pieskaitot aptiekas piecenojumu un iegūtajai summai piemērojot kompensācijas kategorijai atbilstošo kompensācijas procentu. Kompensācijas bāzes cenu aprēķina, zāļu ražotāja cenai pieskaitot lieltirgotavas piecenojumu (2.pielikums). Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu, medicīnisko ierīču un preču aptiekas cenu nosaka, izmantojot šādu formulu:

KMAC = KBC x k + X, kur

KMAC - kompensējamo medikamentu aptiekas cena;

KBC - kompensācijas bāzes cena;

k - korekcijas koeficients (3.pielikums);

X - korekcijas summa latos (3.pielikums).";

1.17. papildināt noteikumus ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Ja ārsts, izrakstot recepti par diferencētu samaksu, lietojis zāļu vispārīgo nosaukumu, farmaceita pienākums ir izsniegt lētākās šim nosaukumam atbilstošās kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles.";

1.18. izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Izsniedzot kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles, medicīniskās ierīces un preces, aptiekā no pacienta (neatkarīgi no iesniegto recepšu skaita) iekasē maksu par pacienta apkalpošanu - 10 santīmu.";

1.19. izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Kompensācijas kārtība atbilstoši šiem noteikumiem un saskaņā ar finansējuma pieaugumam atbilstošu kompensācijas kārtības ieviešanas plānu tiek ieviesta līdz 2005.gada 31.decembrim, pakāpeniski iekļaujot kompensējamo zāļu sarakstā zāles, medicīniskās ierīces un preces, kas nepieciešamas šo noteikumu 1.pielikumā minēto slimību ārstēšanai. Noteikumi īstenojami kārtējā gada valsts budžetā piešķirto līdzekļu ietvaros.";

1.20. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 4.novembra
noteikumiem Nr.428

Slimības, kuru ārstēšanai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumi tiek kompensēti

Diagnozes kods Diagnozes grupa/diagnoze Kompensācijas apmērs (%) Ierobežojumi
1 2 3 4

1. Acu un to palīgorgānu slimības

H40

Glaukoma

   

H40.1

Primāra atvērta leņķa glaukoma

90

 

H40.2

Primāra slēgta leņķa glaukoma

90

 

H40.3

Sekundāra glaukoma acs traumas dēļ

90

 

H40.4

Sekundāra glaukoma acs iekaisuma dēļ

90

 

H40.5

Sekundāra glaukoma citu acs slimību dēļ

90

 

H40.6

Sekundāra medikamentu izraisīta glaukoma

90

 

H40.8

Cita veida glaukoma

90

 

H10

Konjunktivīts

50

bērniem līdz 3 g.

2. Ausu un aizauss paugura slimības

H65

Nestrutojošs vidusauss iekaisums

50

bērniem līdz 3 g.

3. Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi

D66

Pārmantots VIII faktora deficīts

100

 

D67

Pārmantots IX faktora deficīts

100

 

D68

Citi koagulācijas traucējumi

100

 

D68.0

Villebranda slimība

100

 

D68.1

Pārmantots XI faktora trūkums

100

 

D68.2

Pārmantots citu recēšanas faktoru trūkums

100

 

D68.3

Cirkulējošo antikoagulantu ierosināti hemorāģiski traucējumi

100

 

D68.4

Iegūts koagulācijas faktoru trūkums

100

 

D68.8

Citi precizēti koagulācijas traucējumi

100

 

D76.0

Citur neklasificēta Langerhansa šūnu histiocitoze

75

 

D86

Sarkoidoze

75

 

4. Asinsrites sistēmas slimības

4.1. Reimatisms

I00

Akūts reimatisms bez norādes par sirds bojājumu

50

 

I01

Akūts reimatisms ar sirds bojājumu

   

I01.0

Akūts reimatisks perikardīts

50

 

I01.1

Akūts reimatisks endokardīts

50

 

I01.2

Akūts reimatisks miokardīts

50

 

I01.8

Cita akūta reimatiska sirds slimība

50

 

I02

Reimatiska horeja

   

I02.0

Reimatiska horeja ar sirds bojājumu

75

 

I02.9

Reimatiska horeja bez sirds bojājuma

75

 

I05

Reimatiskas mitrālā vārstuļa kaites

   

I05.0

Mitrāla stenoze

75

 

I05.1

Reimatiska mitrāla insuficience

75

 

I05.2

Mitrāla stenoze ar insuficienci

75

 

I05.8

Citas mitrālā vārstuļa kaites

75

 

I06

Reimatiskas aortas vārstuļa kaites

   

I06.0

Reimatiska aortas atveres stenoze

75

 

I06.1

Reimatiska aortāla insuficience

75

 

I06.2

Reimatiska aortas stenoze ar insuficienci

75

 

I06.8

Citas reimatiskas aortas vārstuļa kaites

75

 

I07

Reimatiskas trikuspidālā vārstuļa kaites

   

I07.0

Trikuspidāla stenoze

75

 

I07.1

Trikuspidāla insuficience

75

 

I07.2

Trikuspidāla stenoze ar insuficienci

75

 

I07.8

Citas trikuspidālā vārstuļa kaites

75

 

I08

Vairāku vārstuļu kaites

   

I08.0

Mitrālā un aortas vārstuļa kaite

75

 

I08.1

Mitrālā un trikuspidālā vārstuļa kaite

75

 

I08.2

Aortas un trikuspidālā vārstuļa kaite

75

 

I08.3

Kombinēta mitrālā, aortas un trikuspidālā vārstuļa kaite

75

 

I08.8

Citas vairāku vārstuļu kaites

75

 

I09

Citas reimatiskas sirds slimības

   

I09.0

Reimatisks miokardīts

75

 

I09.1

Reimatiskas endokarda slimības ar neprecizētu vārstuļu bojājumu

75

 

I09.2

Hronisks reimatisks perikardīts

75

 

I09.8

Citas precizētas reimatiskas sirds slimības

75

 

I09.9

Neprecizēta reimatiska sirds slimība

75

 

4.2. Hipertensīvas slimības

I10

Esenciāla (primāra) hipertensija

75

 

I11

Hipertensīva kardiopātija

   

I11.0

Hipertensīva sirds slimība ar (sastrēguma) sirds mazspēju

75

 

I11.9

Hipertensīva kardiopātija bez (sastrēguma) sirds mazspējas

75

 

I12

Hipertensīva nefropātija

   

I12.0

Hipertensīva nefropātija ar nieru mazspēju

75

 

I12.9

Hipertensīva nefropātija bez nieru mazspējas

75

 

I13

Hipertensīva kardionefropātija

   

I13.0

Hipertensīva kardiopātija un nefropātija ar (sastrēguma) sirds mazspēju

75

 

I13.1

Hipertensīva kardiopātija un nefropātija ar nieru mazspēju

75

 

I13.2

Hipertensīva kardiopātija un nefropātija ar (sastrēguma) sirds un nieru mazspēju

75

 

I13.9

Neprecizēta hipertensīva kardiopātija un nefropātija

75

 

I15

Sekundāra hipertensija

   

I15.0

Renovaskulāra hipertensija

75

 

I15.1

Sekundāra hipertensija citu nieru slimību dēļ

75

 

I15.2

Sekundāra hipertensija endokrīnu slimību dēļ

75

 

I15.8

Cita veida sekundāra hipertensija

75

 

I15.9

Neprecizēta sekundāra hipertensija

75

 

4.3. Sirds išēmiskās slimības

I20

Angina pectoris (stenokardija)

   

I20.0

Nestabila stenokardija

75

 

I20.1

Stenokardija ar pierādītu koronāro asinsvadu spazmu

75

 

I20.8

Citas stenokardijas formas

75

 

I20.9

Neprecizēta stenokardija

75

 

I21

Akūts miokarda infarkts

 

sākot ar pirmo ambulatorās aprūpes dienu

I21.0

Akūts transmurāls priekšējās sienas miokarda infarkts

50

 

I21.1

Akūts transmurāls apakšējās sienas miokarda infarkts

50

 

I21.2

Akūts transmurāls citas lokalizācijas miokarda infarkts

50

 

I21.3

Akūts transmurāls neprecizētas lokalizācijas miokarda infarkts

50

 

I21.4

Akūts subendokardiāls miokarda infarkts

50

 

I21.9

Neprecizēts akūts miokarda infarkts

50

 

I25

Hroniska sirds išēmiskā slimība

   

I25.0

Aterosklerotiska kardiovaskulāra slimība

75

 

I25.1

Aterosklerotiska kardiopātija

75

 

I25.2

Pārciests (vecs) miokarda infarkts

75

 

I25.3

Sirds aneirisma

75

 

I25.4

Koronārās artērijas aneirisma

75

 

I25.5

Išēmiska kardiomiopātija

75

 

I25.6

Asimptomātiska (bezsimptomu) miokarda išēmija

75

 

4.4. Citas sirds slimības

I42

Kardiomiopātija

   

I42.0

Dilatācijas kardiomiopātija

75

 

I42.2

Cita veida hipertrofiskas kardiomiopātijas

75

 

I42.8

Cita veida kardiomiopātijas

75

 

I47

Paroksismāla tahikardija

   

I47.1

Supraventrikulāra tahikardija

75

 

I47.2

Ventrikulāra tahikardija

75

 

I48

Priekškambaru mirdzēšana un plandīšanās

75

 

I50

Sirds mazspēja

   

I50.0

Sastrēguma sirds mazspēja

100

 

I50.1

Kreisā kambara mazspēja

100

 

I50.9

Neprecizēta sirds mazspēja

100

 

4.5. Cerebrovaskulāras slimības

I60

Subarahnoidāls asinsizplūdums

75

pirmajā pusgadā pēc subarahnoidāla asinsizplūduma

I61

Intracerebrāls asinsizplūdums

75

pirmajā gadā pēc intracerebrāla asinsizplūduma

I63

Smadzeņu infarkts

75

pirmajā gadā pēc smadzeņu infarkta

I67

Citas cerebrovaskulāras slimības

   

I67.4

Hipertensīva encefalopātija

75

 

I67.7

Citur neklasificēts smadzeņu arterīts

75

 

I67.8

Citas precizētas cerebrovaskulāras slimības

75

 

4.6. Artēriju, arteriolu un kapilāru slimības

I70

Ateroskleroze

   

I70.2

Ekstremitāšu artēriju ateroskleroze

75

 

5. Audzēji

5.1. Lūpas, mutes dobuma un rīkles ļaundabīgi audzēji

C00

Lūpas ļaundabīgs audzējs

100

 

C01

Mēles saknes ļaundabīgs audzējs

100

 

C02

Citu un neprecizētu mēles daļu ļaundabīgi audzēji

100

 

C03

Smaganu ļaundabīgs audzējs

100

 

C04

Mutes pamatnes ļaundabīgs audzējs

100

 

C05

Aukslēju ļaundabīgs audzējs

100

 

C06

Citu un neprecizētu mutes daļu ļaundabīgi audzēji

100

 

C07

Pieauss dziedzera ļaundabīgs audzējs

100

 

C08

Citu un neprecizētu lielo siekalu dziedzeru ļaundabīgi audzēji

100

 

C09

Mandeles ļaundabīgs audzējs

100

 

C10

Rīkles mutes daļas ļaundabīgs audzējs

100

 

C11

Aizdegunes (nasopharynx) ļaundabīgs audzējs

100

 

C12

Bumbierveida dobuma (sinus/recessus pyriformis) ļaundabīgs audzējs

100

 

C13

Rīkles apakšējās daļas (hypopharynx) ļaundabīgs audzējs

100

 

C14

Lūpas, mutes dobuma un rīkles ļaundabīgi audzēji ar citu un neprecizētu lokalizāciju

100

 

5.2. Gremošanas orgānu ļaundabīgi audzēji

C15

Barības vada ļaundabīgs audzējs

100

 

C16

Kuņģa ļaundabīgs audzējs

100

 

C17

Tievās zarnas ļaundabīgs audzējs

100

 

C18

Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs

100

 

C19

Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs

100

 

C20

Taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs

100

 

C21

Tūpļa (anus) un tūpļa kanāla (canalis analis) ļaundabīgs audzējs

100

 

C22

Aknu un intrahepatisko žultsvadu ļaundabīgs audzējs

100

 

C23

Žultspūšļa ļaundabīgs audzējs

100

 

C24

Citu un neprecizētu žultsceļu daļu ļaundabīgs audzējs

100

 

C25

Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs

100

 

C26

Ļaundabīgs audzējs pārējos un

100

 
 

neprecīzi definētos gremošanas orgānos

   

5.3. Elpošanas sistēmas un krūšu dobuma orgānu ļaundabīgi audzēji

C30

Deguna dobuma un vidusauss ļaundabīgi audzēji

100

 

C31

Deguna blakusdobumu ļaundabīgi audzēji

100

 

C32

Balsenes ļaundabīgs audzējs

100

 

C33

Trahejas ļaundabīgs audzējs

100

 

C34

Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs

100

 

C37

Aizkrūtes dziedzera (thymus) ļaundabīgs audzējs

100

 

C38

Sirds, videnes un pleiras ļaundabīgi audzēji

100

 

C39

Citas un neprecizētas lokalizācijas elpošanas sistēmas un krūšu dobuma orgānu ļaundabīgi audzēji

100

 

5.4. Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji

C40

Ekstremitāšu kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgs audzējs

100

 

C41

Citas un neprecizētas lokalizācijas kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji

100

 

5.5. Melanoma un citi ļaundabīgi ādas audzēji

C43

Ļaundabīga ādas melanoma

100

 

C44

Citi ļaundabīgi ādas audzēji

100

 

5.6. Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji

C45

Mezotelioma

100

 

C46

Kapoši sarkoma

100

 

C47

Perifērisko nervu un veģetatīvās (autonomās) nervu sistēmas ļaundabīgs audzējs

100

 

C48

Retroperitoneālo audu un vēderplēves ļaundabīgs audzējs

100

 

C49

Pārējo saistaudu un mīksto audu ļaundabīgi audzēji

100

 

5.7. Krūts ļaundabīgs audzējs

C50

Krūts ļaundabīgs audzējs

100

 

5.8. Sieviešu dzimumorgānu ļaundabīgi audzēji

C51

Ārējo dzimumorgānu (vulva) ļaundabīgi audzēji

100

 

C52

Maksts ļaundabīgs audzējs

100

 

C53

Dzemdes kakla ļaundabīgs audzējs

100

 

C54

Dzemdes ķermeņa ļaundabīgs audzējs

100

 

C55

Neprecizētu dzemdes daļu ļaundabīgi audzēji

100

 

C56

Olnīcu ļaundabīgs audzējs

100

 

C57

Citu un neprecizētu sieviešu dzimumorgānu daļu ļaundabīgi audzēji

100

 

C58

Placentas ļaundabīgs audzējs

100

 

5.9. Vīriešu dzimumorgānu ļaundabīgi audzēji

C60

Dzimumlocekļa ļaundabīgs audzējs

100

 

C61

Prostatas ļaundabīgs audzējs

100

 

C62

Sēklinieka ļaundabīgs audzējs

100

 

C63

Citu un neprecizētu vīriešu dzimumorgānu daļu ļaundabīgs audzējs

100

 

5.10. Urīnizvadorgānu ļaundabīgi audzēji

C64

Nieres ļaundabīgs audzējs, izņemot nieres bļodiņu

100

 

C65

Nieres bļodiņas ļaundabīgs audzējs

100

 

C66

Urīnvada ļaundabīgs audzējs

100

 

C67

Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs

100

 

C68

Citu un neprecizētu urīnizvadorgānu daļu ļaundabīgi audzēji

100

 

5.11. Acs, smadzeņu un citu CNS daļu ļaundabīgi audzēji

C69

Acs un acs palīgorgānu ļaundabīgs audzējs

100

 

C70

Smadzeņu apvalku ļaundabīgs audzējs

100

 

C71

Smadzeņu ļaundabīgs audzējs

100

 

C72

Muguras smadzeņu, kraniālo nervu un citu centrālās nervu sistēmas daļu ļaundabīgi audzēji

100

 

5.12. Vairogdziedzera un citu endokrīno dziedzeru ļaundabīgi audzēji

C73

Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs

100

 

C74

Virsnieru ļaundabīgs audzējs

100

 

C75

Pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgu struktūru ļaundabīgi audzēji

100

 

5.13. Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji

C76

Citas un neprecīzi apzīmētas lokalizācijas ļaundabīgi audzēji

100

 

C77

Sekundārs un neprecizēts limfmezglu ļaundabīgs audzējs

100

 

C78

Sekundārs elpošanas un gremošanas orgānu ļaundabīgs audzējs

100

 

C79

Sekundārs citas lokalizācijas ļaundabīgs audzējs

100

 

C80

Ļaundabīgs audzējs bez norādes par lokalizāciju

100

 

5.14. Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji

C81

Hodžkina slimība

100

 

C82

Folikulāra (nodulāra) (ne Hodžkina) limfoma

100

 

C83

Difūza (ne Hodžkina) limfoma

100

 

C84

Perifērisko un ādas T šūnu limfomas

100

 

C85

Citi un neprecizēti (ne Hodžkina) limfomas veidi

100

 

C88

Ļaundabīgas imūnproliferatīvas slimības

100

 

C90

Multiplā mieloma un ļaundabīgi plazmas šūnu audzēji

100

 

C91

Limfoleikoze

100

 

C92

Mieloleikoze

100

 

C93

Monocitāra leikoze

100

 

C94

Citas precizētas leikozes

100

 

C95

Neprecizētu šūnu leikoze

100

 

C96

Citi un neprecizēti limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji

100

 

5.15. Neatkarīgi (primāri) multipli ļaundabīgi audzēji

C97

Neatkarīgi (primāri) multipli ļaundabīgi audzēji

100

 

5.16. Audzēji in situs

D00

Mutes dobuma, barības vada un kuņģa karcinoma in situs

100

 

D01

Citu un neprecizētu gremošanas orgānu karcinoma in situs

100

 

D02

Vidusauss un elpošanas sistēmas karcinoma in situs

100

 

D03

Melanoma in situs

100

 

D04

Ādas karcinoma in situs

100

 

D05

Krūts karcinoma in situs

100

 

D06

Dzemdes kakla karcinoma in situs

100

 

D07

Citu un neprecizētu dzimumorgānu daļu karcinoma in situs

100

 

D09

Citu un neprecizētu lokalizāciju karcinoma in situs

100

 

5.17. Neskaidras vai nezināmas dabas audzēji

D37

Mutes dobuma un gremošanas orgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu

100

 

D38

Vidusauss, elpošanas un krūšu kurvja orgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu

100

 

D39

Sieviešu dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu

100

 

D40

Vīriešu dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu

100

 

D41

Urīnizvadorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu

100

 

D42

Smadzeņu apvalku audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu

100

 

D43

Smadzeņu un centrālās nervu sistēmas audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu

100

 

D44

Endokrīno dziedzeru audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu

100

 

D45

Īstā policitēmija (polycythaemia vera)

100

 

D46

Mielodisplastiskie sindromi

100

 

D47

Pārējie limfaudu, asinsrades un radniecīgu audu audzēji ar neskaidru vai nezināmu dabu

100

 

D48

Citas un neprecizētas lokalizācijas audzēji ar neskaidru vai nezināmu dabu

100

 

6. Ādas un zemādas slimības

6.1. Bulozās dermatozes

L10

Pemfiguss (pemphigus)

   

L10.0

Pemphigus vulgaris

75

 

L10.1

Pemphigus vegetans

75

 

L10.2

Pemphigus foliaceus

75

 

L10.3

Brazīlijas pemfiguss (fogo selvagem)

75

 

L10.4

Pemphigus erythematosus

75

 

L10.5

Medikamentu izraisīts pemfiguss

75

 

L10.8

Cita veida pemfiguss

75

 

L13.0

Dīringa slimība

75

 

6.2. Papuloskvamozās dermatozes

L40

Zvīņēde (psoriasis)

   

L40.0

Psoriasis vulgaris

75

 

L40.1

Ģeneralizēta pustulozā psoriāze

75

 

L40.2

Acrodermatitis continua

75

 

L40.3

Pustulosis palmaris et plantaris

75

 

L40.4

Pilienveida psoriāze (psoriasis en goutte)

75

 

L40.5

Artropātiskā psoriāze (M07.0-M07.3*, M09.0*)

75

 

L40.8

Citas psoriāzes formas

75

 

L27

Iekšķīgi lietotu vielu izraisīts dermatīts

75

bērniem līdz 3 g.

7. Elpošanas sistēmas slimības

J44

Cita hroniska obstruktīva plaušu slimība

75

 

J45

Astma

   

J45.0

Pārsvarā alerģiska astma

75

 

J45.1

Nealerģiska astma

75

 

J45.8

Jaukta tipa astma

75

 

J45.9

Neprecizēta astma

75

 

J47

Bronhektāzes

50

 

J67

Hipersensitivitātes pneimonīts, ko izraisījuši organiski putekļi

75

 

J84

Citas intersticiālas plaušu slimības

75

 

J99

Elpošanas orgānu bojājums citur klasificētu slimību dēļ

75

 

J00

Akūts nazofaringīts

50

bērniem līdz 3 g.

J02

Akūts faringīts

50

bērniem līdz 3 g.

J04

Akūts laringīts un traheīts

50

bērniem līdz 3 g.

J06

Augšējo elpceļu infekcija ar multiplu un neprecizētu lokalizāciju

50

bērniem līdz 3 g.

J11

Gripa, ja vīruss nav identificēts bērniem

50

bērniem līdz 3 g.

J13

Streptococcus pneumoniae ierosināta pneimonija

50

bērniem līdz 3 g.

J15

Citur neklasificēta bakteriāla pneimonija

50

bērniem līdz 3 g.

J16

Citu mikroorganismu ierosināta, citur neklasificēta pneimonija

50

bērniem līdz 3 g.

J18

Neprecizēta mikroorganisma ierosināta pneimonija

50

bērniem līdz 3 g.

J20

Akūts bronhīts

50

bērniem līdz 3 g.

8. Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības

E03

Citi hipotireozes veidi

   

E03.0

Iedzimta hipotireoze ar difūzu kāksli

90

 

E03.1

Iedzimta hipotireoze bez kākšļa

90

 

E03.2

Medikamentu vai citu eksogēnu vielu radīta hipotireoze

90

 

E03.3

Pēcinfekcijas hipotireoze

90

 

E03.4

Vairogdziedzera (iegūta) atrofija

90

 

E03.5

Miksedēmas koma

90

 

E03.8

Cita veida precizēta hipotireoze

90

 

E05

Tireotoksikoze

75

 

E10

Insulīnatkarīgs cukura diabēts

100

 

E10.2

Ar nieru komplikācijām

100

 

E10.4

Ar neiroloģiskām komplikācijām

100

 

E11

Insulīnneatkarīgs cukura diabēts

100

 

E11.2

Ar nieru komplikācijām

100

 

E11.4

Ar neiroloģiskām komplikācijām

100

 

E20

Hipoparatireoze

75

 

E22

Hipofīzes hiperfunkcija

   

E22.0

Akromegālija un hipofiziārais gigantisms

90

 

E22.1

Hiperprolaktinēmija

90

 

E22.2

Antidiurētiskā hormona (ADH) neatbilstošas sekrēcijas sindroms

90

 

E22.8

Citi hipofīzes hiperfunkcijas varianti

90

 

E23

Hipofīzes hipofunkcija un citi traucējumi

   

E23.0

Hipopituitārisms

90

 

E23.1

Medikamentu izraisīts hipopituitārisms

90

 

E23.2

Bezcukura diabēts (Diabetes insipidus)

90

 

E25

Adrenogenitāli traucējumi

   

E25.0

Ar enzīmu trūkumu saistīts iedzimts adrenogenitālais sindroms

75

 

E25.8

Citi adrenogenitāli traucējumi

75

 

E27

Citas virsnieru slimības

   

E27.1

Primāra virsnieru garozas mazspēja

90

 

E27.3

Medikamentu izraisīta virsnieru mazspēja

90

 

E27.4

Citi neprecizēti virsnieru garozas mazspējas varianti

90

 

E30.1

Priekšlaicīga pubertāte

90

 

E55

D vitamīna trūkums

 

bērniem līdz 3 g.

E55.0

Aktīvs rahīts

100

 

E78

Lipoproteīnu vielmaiņas traucējumi un citas lipidēmijas

   

E78.0

Izolēta hiperholesterolēmija

50

 

E78.1

Izolēta hipergliceridēmija

50

 

E78.2

Jaukta hiperlipidēmija

50

 

E83

Minerālu vielmaiņas traucējumi

   

E83.0

Vara vielmaiņas traucējumi

90

 

E83.1

Dzelzs vielmaiņas traucējumi

90

 

E84

Cistiskā fibroze

   

E84.0

Cistiskās fibrozes plaušu forma

90

 

E84.1

Cistiskās fibrozes zarnu forma

90

 

E84.4

Cistiskā fibroze ar citām izpausmēm

90

 

E84.9

Cistiskā fibroze, neprecizēta

90

 

E89

Citur nekvalificēti pēcmanipulācijas endokrīni un vielmaiņas traucējumi

   

E89.0

Pēcmanipulācijas hipotireoze

90

 

E89.1

Pēcmanipulācijas hipoinsulinēmija

90

 

E89.2

Pēcmanipulācijas hipoparatireoze

90

 

E89.3

Pēcmanipulācijas hipoparapituitārisms

90

 

E89.4

Artificiāla olnīcu mazspēja

90

 

E89.5

Artificiāla sēklinieku mazspēja

90

 

E89.6

Pēcmanipulācijas virsnieru garozas hipofunkcija

90

 

E89.8

Citi artificiāli endokrīni un vielmaiņas traucējumi

90

 

E89.9

Artificiāli endokrīni un vielmaiņas traucējumi, neprecizēti

90

 

9. Gremošanas sistēmas slimības

9.1. Kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības

K25

Kuņģa čūla

   

K25.3

Akūta kuņģa čūla bez asiņošanas vai perforācijas

50

 

K25.7

Hroniska kuņģa čūla bez asiņošanas vai perforācijas

50

 

K26

Divpadsmitpirkstu zarnas čūla

   

K26.3

Akūta divpadsmitpirkstu zarnas čūla bez asiņošanas vai perforācijas

50

 

K26.7

Hroniska divpadsmitpirkstu zarnas čūla bez asiņošanas vai perforācijas

50

 

K27

Neprecizētas lokalizācijas peptiska čūla

   

K27.3

Akūta neprecizētas lokalizācijas peptiska čūla bez asiņošanas vai perforācijas

50

 

K27.7

Hroniska neprecizētas lokalizācijas peptiska čūla bez asiņošanas vai perforācijas

50

 

K28

Gastrojejunāla čūla

   

K28.3

Akūta gastrojejunāla čūla bez asiņošanas vai perforācijas

50

 

K28.7

Hroniska gastrojejunāla čūla bez asiņošanas vai perforācijas

50

 

9.2. Neinfekciozi enterīti un kolīti

K50

Krona (Crohn) slimība (reģionāls enterīts)

75

 

K51

Čūlains (ulcerozs) kolīts

75

 

9.3. Aknu slimības

K71

Toksiskas aknu slimības

   

K71.5

Toksisks aknu bojājums ar hronisku aktīvu hepatītu

100

 

K73

Citur neklasificēts hronisks hepatīts

   

K73.2

Citur neklasificēts hronisks aktīvs hepatīts

100

 

K74

Aknu fibroze un ciroze

   

K74.3

Primāra biliāra ciroze

100

 

9.4. Citas gremošanas orgānu slimības

K91

Citur neklasificēti gremošanas sistēmas traucējumi pēc manipulācijām

   

K91.2

Citur neklasificēta malabsorbcija pēc ķirurģiskas operācijas

90

 

10. Infekcijas un parazitāras slimības

10.1. Pārsvarā seksuāli transmisīvas infekcijas

A51

Svaigs sifiliss

50

 

10.2. Vīrushepatīti

B18

Hronisks vīrushepatīts

   

B18.0

Hronisks B vīrushepatīts ar delta vīrusu

75

 

B18.1

Hronisks B vīrushepatīts bez delta vīrusa

75

 

B18.2

Hronisks C vīrushepatīts

75

 

11. Muskuļu, skeleta un saistaudu slimības

11.1. Iekaisīgas poliartropātijas

M05

Seropozitīvs reimatoīdais artrīts

   

M05.0

Felti (Felty) sindroms

75

 

M05.1

+ Reimatoīdā plaušu slimība (J99.0*)

75

 

M05.2

Reimatoīdais vaskulīts

75

 

M05.3

Reimatoīdais artrīts ar citu orgānu un sistēmu iesaisti

75

 

M05.8

Cita veida seropozitīvs reimatoīdais artrīts

75

 

M06

Cita veida reimatoīdais artrīts

   

M06.0

Seronegatīvs reimatoīdais artrīts

75

 

M06.1

Stilla (Still) slimība, kas sākusies pieaugušajiem

75

 

M06.2

Reimatoīdais bursīts

75

 

M06.3

Reimatoīdie mezgli

75

 

M06.4

Iekaisuma poliartropātija

75

 

M06.8

Cita veida precizēts reimatoīdais artrīts

75

 

M08

Juvenīlais artrīts

75

 

11.2. Saistaudu slimības

M30

Nodozais poliarterīts un radniecīgi stāvokļi

   

M30.0

Nodozais poliarterīts

75

 

M30.1

Poliarterīts ar plaušu iesaisti (Čērdža-Strosas)

75

 

M30.2

Juvenīls poliarterīts

75

 

M30.3

Mukokutāns limfmezglu sindroms (Kavasaki (Kawasaki))

75

 

M32

Sistēmiska sarkanā vilkēde

   

M32.0

Medikamentu inducēta sistēmiska sarkanā vilkēde

75

 

M32.1

Sistēmiska sarkanā vilkēde ar orgānu un sistēmu iesaisti

75

 

M32.8

Citas sistēmiskas sarkanās vilkēdes formas

75

 

M33

Dermatopolimiozīts

   

M33.0

Juvenīls dermatomiozīts

75

 

M33.1

Cita veida dermatomiozīts

75

 

M33.2

Polimiozīts

75

 

M34

Sistēmiska sklerodermija

   

M34.0

Progresējoša sistēmiska sklerodermija

75

 

M34.1

CR (E) ST sindroms

75

 

M34.2

Medikamentu un ķīmisku vielu izraisīta sistēmiska sklerodermija

75

 

M34.8

Citas sistēmiskas sklerodermijas formas

75

 

M47

Spondiloze

   

M47.0

Priekšējās muguras smadzeņu artērijas (a.spinalis anterior) un mugurkaulāja artērijas (a.vertebralis) kompresijas sindromi

50

 

M47.1

Citu veidu spondilozes ar mielopātiju

50

 

11.3. Kaulu blīvuma un struktūras pārmaiņas

M80

Osteoporoze ar patoloģisku lūzumu

75

rentgenoloģiski pierādīts lūzums osteoporozes dēļ

M81

Osteoporoze bez patoloģiska lūzuma

50

pierādīta osteodensitometriski un/vai ar specifiskiem bioķīmiskiem marķieriem

M82

Osteoporoze citur klasificētu slimību dēļ

50

pierādīta osteodensitometriski un/vai ar specifiskiem bioķīmiskiem marķieriem

12. Noteikti perinatālā perioda stāvokļi

P91

Cita jaundzimušo galvas smadzeņu patoloģija

100

 

P94

Jaundzimušo muskuļu tonusa pārmaiņas

100

 

P96

Cita perinatālajā periodā sākusies patoloģija

100

 

13. Citur nekvalificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade

14. Nervu sistēmas slimības

14.1. Ekstrapiramidāli un kustību traucējumi

G20

Parkinsona (Parkinson) slimība

100

 

14.2. Demielinizējošas CNS slimības

G35

Multiplā skleroze

90

 

14.3. Epizodiski un paroksismāli traucējumi

G40

Epilepsija

   

G40.0

Lokalizēta (fokāla) (parciāla) idiopātiska epilepsija un epileptiski sindromi ar sākotnēji lokalizētām lēkmēm

100

 

G40.1

Lokalizēta (fokāla) (parciāla) idiopātiska epilepsija un epileptiski sindromi ar vienkāršām parciālām lēkmēm

100

 

G40.2

Lokalizēta (fokāla) (parciāla) simptomātiska epilepsija un epileptiski sindromi ar komplicētām parciālām lēkmēm

100

 

G40.3

Ģeneralizēta idiopātiska epilepsija un epileptiski sindromi

100

 

G40.4

Cita veida ģeneralizēta epilepsija un epileptiski sindromi

100

 

G40.5

Īpaši epileptiskie sindromi

100

 

G40.6

Neprecizētas lielās lēkmes (grand mal) (ar vai bez (petit mal))

100

 

G40.7

Neprecizētas mazās lēkmes (petit mal) (bez (grand mal))

100

 

G40.8

Cita veida epilepsija

100

 

G45

Cerebrāla transitoriska išēmiska lēkme un radniecīgi sindromi

75

pirmajā gadā pēc cerebrālas transitoriskas išēmiskas lēkmes

14.4. Neiromuskulārās sinapses un muskuļu slimības

G70

Myasthenia gravis un citas mioneirālas patoloģijas

   

G70.0

Myasthenia gravis

90

 

G70.1

Toksiska mioneirāla patoloģija

90

 

G70.2

Iedzimta un attīstības miastēnija

90

 

G70.8

Cita precizēta mioneirāla patoloģija

90

 

G71

Primāras muskuļu slimības

   

G71.2

Iedzimtas miopātijas

90

 

14.5. Cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi

G80

Bērnu cerebrālā trieka

   

G80.0

Spastiska cerebrālā trieka

100

 

G80.1

Spastiska diplēģija

100

 

G80.2

Zīdaiņu hemiplēģija

100

 

G80.3

Diskinētiska cerebrālā trieka

100

 

G80.4

Ataktiska cerebrālā trieka

100

 

G80.8

Cita veida bērnu cerebrālā trieka

100

 

14.6. Centrālās nervu sistēmas primāras sistēmiskas atrofijas

G10

Hantingtona horeja

75

 

G11

Pārmantota ataksija

75

 

G12

Spināla muskuļu atrofija un citi radniecīgi sindromi

75

 

G12.2

Motoriskā neirona slimības

75

 

14.7. Ekstrapiramidāli un kustību traucējumi

G24

Distonija

75

 

14.8. Citas deģeneratīvas nervu sistēmas slimības

G30

Alcheimera slimība

75

 

14.9. Nervu, nervu saknīšu un pinumu patoloģija

G50

Trijzaru nerva (n. trigeminus) patoloģija

50

 

14.10. Polineiropātijas un citas perifēriskās nervu sistēmas slimības

G60

Pārmantota un idiopātiska neiropātija

75

 

G61

Iekaisīga polineiropātija

75

 

G95

Citas muguras smadzeņu slimības

50

 

15. Psihiski un uzvedības traucējumi

F00

Alcheimera demence

75

 

F02.0

Pika demence

75

 

F02.2

Hentingtona demence

75

 

F02.8

Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ

75

 

F06.0

Organiskā halucinoze

75

 

F06.2

Organiski murgi

75

 

F20

Šizofrēnija

   

F20.0

Paranoīda šizofrēnija

100

 

F20.1

Hebefrēna šizofrēnija

100

 

F20.2

Katatona šizofrēnija

100

 

F20.3

Nediferencēta šizofrēnija

100

 

F20.4

Postšizofrēniska depresija

100

 

F20.5

Reziduāla šizofrēnija

100

 

F20.6

Vienkārša šizofrēnija

100

 

F20.8

Cita veida šizofrēnija

100

 

F21

Šizotipiski traucējumi

75

 

F22

Persistējoši murgi

75

 

F25

Šizoafektīvi stāvokļi

75

 

F31

Bipolāri afektīvi traucējumi

75

 

F33

Rekurenti depresīvi traucējumi

75

 

F71

Vidēji smaga garīga atpalicība

75

 

F72

Smaga garīga atpalicība

75

 

F73

Dziļa garīga atpalicība

75

 

16. Faktori, kas ietekmē veselību un saskari ar veselības aprūpes darbiniekiem

Z94

Stāvoklis pēc orgānu un audu transplantācijas

   

Z94.0

Transplantēta niere

100

 

Z95

Sirds un asinsvadu implantāti un transplantāti

   

Z95.1

Slimniekiem pēc aortokoronārās šuntēšanas operācijas

100

 

Z95.5

Slimniekiem pēc koronārās angioplastijas

100

 

Z95.2

Protezēts sirds vārstulis

100

 

17. Uroģenitālās sistēmas slimības

N04

Nefrotiskais sindroms

100

 

N11

Hronisks tubulointersticiāls nefrīts

100

 

N18

Hroniska nieru mazspēja

100

 

N80

Endometrioze

75

 

N40

Prostatas hiperplāzija (prostatas adenoma)

75

 

18. Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas

T66

Neprecizēta radiācijas ietekme

90

 

1.21. papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 4.novembra
noteikumiem Nr.428

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu, medicīnisko ierīču un preču kompensācijas bāzes cenas aprēķināšanai piemērojamais lieltirgotavas piecenojums

Nr.
p.k.
Zāļu ražotāja cena
(latos)
Lieltirgotavas piecenojums
(%)

1.

0,01-1,99

10

2.

2,00-3,99

9

3.

4,00-7,99

7

4.

8,00-14,99

6

5.

15,00-19,99

5

6.

20,00 un vairāk

4";

1.22. papildināt noteikumus ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 4.novembra
noteikumiem Nr.428

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu, medicīnisko ierīču un preču aptiekas cenas aprēķināšanai piemērojamie korekcijas koeficienti un korekcijas summas

Nr.
p.k.
Kompensācijas bāzes cena (latos) Korekcijas koeficients Korekcijas summa (latos)

1.

0,01-0,99

1,30

0,00

2.

1,00-1,99

1,25

0,05

3.

2,00-2,99

1,20

0,15

4.

3,00-4,99

1,17

0,30

5.

5,00-9,99

1,15

0,40

6.

10,00-14,99

1,10

0,90

7.

15,00-19,99

1,07

1,35

8.

20,00 un vairāk

1,05

1,75".

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.decembri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs V.Jaksons

 

01.12.2002