Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) pārtika - attiecīgi sagatavotas, apstrādātas, daļēji apstrādātas vai neapstrādātas augu un dzīvnieku valsts vai citas izcelsmes vielas vai produkti, kas paredzēti cilvēka uzturam;

6) pārtikas aprite - visas darbības ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam [ieguve (izņemot augu valsts izcelsmes produktus), apstrāde, pārstrāde, ražošana, iesaiņošana, uzglabāšana, izplatīšana, transportēšana, pārvietošana pāri valsts robežai, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana];";

izslēgt 9.punktā vārdu "jebkurš";

izslēgt 10.punktā vārdu "jebkura";

papildināt 11.punktu pēc vārdiem "vides piesārņojuma" ar vārdiem "vai augsnes apstrādes".

2. 4.pantā:

papildināt otro daļu ar šādu tekstu:

"taču pieļaujamais piesārņojuma līmenis nedrīkst būt augstāks par attiecīgo Latvijā ražotās produkcijas piesārņojuma līmeni";

papildināt pantu ar piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja ražotās pārtikas piesārņojuma līmenis ir zemāks par Eiropas Savienības valstīs pieļaujamo, obligātajās nekaitīguma prasībās nosakāms zemākais piesārņojuma līmenis.

(6) Prasības attiecībā uz mājas apstākļos ražotas pārtikas ražošanu un izplatīšanu nosaka Ministru kabinets.

(7) Pārtikas apritei nepieciešamos pavaddokumentus nosaka Ministru kabinets.

(8) Pārtiku, kura satur ģenētiski modificētus organismus vai ir ražota no tiem, Latvijā drīkst izplatīt tikai pēc attiecīgas atļaujas saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(9) Pārtikai, kura satur ģenētiski modificētus organismus vai ir ražota no tiem, marķējumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un gadījumos norāda informāciju par tās ģenētiski modificētajām sastāvdaļām vai to, ka šī pārtika ražota no ģenētiski modificētiem organismiem."

3. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. (1) Uzņēmumi, kuru darbība ir saistīta ar gaļas ieguvi, pārtikas apstrādi, pārstrādi, ražošanu, saldēšanu, uzglabāšanu un iesaiņošanu, var iesaistīties pārtikas apritē, ja to darbība ar katru pārtikas grupu minētajos pārtikas aprites posmos un vietās ir atzīta un tiem piešķirts atzīšanas numurs.

(2) Pārtikas uzņēmumu darbību atzīst un atzīšanas numuru tiem piešķir Pārtikas un veterinārais dienests.

(3) Uzņēmumi, kuru darbības veids nav minēts šā panta pirmajā daļā, pārtikas apritē var iesaistīties, ja tie ir reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā.

(4) Pārtikas uzņēmumu darbības atzīšanas kārtību vai reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(5) Fakts, ka pārtikas uzņēmuma darbība ir atzīta vai reģistrēta, apliecina, ka uzņēmums spēj pastāvīgi nodrošināt savas darbības un produkcijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un atrodas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā un kontrolē.

(6) Pārtikas uzņēmuma darbību atbilstoši importētājvalsts prasībām atzīst Pārtikas un veterinārais dienests.

(7) Pārtikas uzņēmuma konkrēto darbību pārtikas apritē, ja darbība nav atzīta vai reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, aptur saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību".

(8) Šā panta pirmā un trešā daļa neattiecas uz Valsts farmācijas inspekcijas kompetencē esošajām zāļu un farmaceitisko produktu izplatīšanas vietām."

4. 7.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Persona, kura veic saimniecisko darbību un iesaistījusies kādā no pārtikas aprites posmiem, ir atbildīga par to, lai tiktu izpildītas visas pārtikas apriti reglamentējošās normatīvo aktu prasības.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

5. Papildināt 8.pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pārtikas uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par savā uzņēmumā pārtikas apritē nodarbināto fizisko personu profesionālo kvalifikāciju. Šīm personām izvirzāmās prasības reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

(6) Paškontroles sistēmas ietvaros konstatējis pārtikas neatbilstību obligātajām nekaitīguma prasībām, uzņēmums informē par to Pārtikas un veterināro dienestu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(7) Pārtikas uzņēmumiem ir jāievēro dokumentēts pasākumu komplekss, kas nodrošina higiēnas un ražošanas atbilstību ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām."

6. 9.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "izņemot privāto vai publisko ūdens padeves aprīkojumu";

izslēgt otro daļu.

7. Papildināt 10.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Transportlīdzekļiem, kas iesaistīti pārtikas apritē, jāatbilst valstī noteiktajām normatīvo aktu prasībām, un ir jābūt Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtai atļaujai pārtikas pārvadāšanai ar tiem."

8. Aizstāt 11.pantā vārdus "spēkā esošo normatīvtehnisko" ar vārdu "normatīvo".

9. Papildināt 19.panta trešo daļu pēc vārda "uzturnormas" ar vārdiem "un veselīga uztura ieteikumus".

10. Papildināt 20.pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) sagatavot priekšlikumus un normatīvo aktu projektus ar ģenētiski modificēto organismu, tajā skaitā jaunās pārtikas, izplatību saistīto problēmu risināšanai."

11. 21.pantā:

papildināt otrās daļas 1.punkta "b" apakšpunktu pēc vārda "darbību" ar vārdiem "kā arī anulēt to atzīšanu un reģistrāciju";

papildināt otrās daļas 3.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Obligāti veicama vispusīga laboratoriskā pārbaude importētai pārtikai, kuras cena ir zemāka par attiecīgā ražotāja attiecīgās produkcijas vairumcenu savā valstī.";

izteikt otrās daļas 4.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) uzraudzīt un kontrolēt bioloģiskās lauksaimniecības produktu un procesu atzīšanas kārtību un bioloģiskās lauksaimniecības produktu apriti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,";

papildināt otrās daļas 7.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Riska faktoru izpētes un riska samazināšanas nolūkā noskaidrot obligātajām nekaitīguma prasībām neatbilstošas pārtikas ražotājus un izplatītājus.";

papildināt otro daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) iesaistoties Eiropas Savienības ātrās izziņošanas sistēmā, veikt riska faktoru izpēti un panākt riska samazināšanu, novēršot obligātajām nekaitīguma prasībām neatbilstošas pārtikas importu Latvijā.";

papildināt ceturto daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Šajā sarakstā neiekļauto preču imports nav atļauts."

12. Papildināt 22.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja rodas draudi cilvēka dzīvībai vai veselībai, valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors ir tiesīgs noteikt ierobežojumus vai aizliegumus pārtikas ievešanai Latvijā."

13. Pārejas noteikumos:

aizstāt 3.punktā vārdus "līdz 2002.gada 1.jūnijam" ar vārdiem "līdz 2002.gada 31.decembrim";

papildināt 3.punktu ar 8., 9., 10. un 11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8) līdz 2003.gada 1.martam izdod noteikumus, kas reglamentē prasības attiecībā uz mājas apstākļos ražotas pārtikas ražošanu un izplatīšanu;

9) līdz 2003.gada 1.martam izdod noteikumus, kas reglamentē pārtikas apritei nepieciešamos pavaddokumentus;

10) līdz 2003.gada 1.jūnijam izdod noteikumus, kas reglamentē prasības attiecībā uz pārtikas apriti;

11) līdz 2003.gada 1.jūnijam nosaka kārtību, kādā paškontroles sistēmas ietvaros konstatējis pārtikas neatbilstību obligātajām nekaitīguma prasībām, uzņēmums informē par to Pārtikas un veterināro dienestu.";

papildināt pārejas noteikumus ar 7., 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"7. Atzīšana, kas pārtikas uzņēmumiem veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumiem nr.106 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība", uzskatāma par spēkā esošu.

8. Pārtikas uzņēmumiem (izņemot tos, kuriem ir piešķirts atzīšanas numurs saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumiem nr.106 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība"), kuri iesaistījušies pārtikas apritē līdz šā likuma 5.panta ceturtajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, aizliegts piedalīties pārtikas apritē, ja tie nav pieteikušies Pārtikas un veterinārajā dienestā līdz 2003.gada 1.janvārim. Ja pārtikas uzņēmumi, kuru darbības veids minēts šā likuma 5.panta pirmajā daļā, ir valsts uzraudzībā un kontrolē un atbilst normatīvo aktu prasībām, Pārtikas un veterinārais dienests tiem piešķir atzīšanas numuru. Pārtikas uzņēmumus, kuru darbības veids nav minēts šā likuma 5.panta pirmajā daļā, reģistrē Pārtikas un veterinārais dienests, piešķirot tiem reģistrācijas numuru.

9. Pārtikas uzņēmumi, kuri vēlas iesaistīties pārtikas apritē līdz šā likuma 5.panta ceturtajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, darbību drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad saņemta Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja.

10. Pārtikas uzņēmumi, kuri nav iesaistījušies pārtikas apritē līdz šā likuma 5.panta ceturtajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, darbību drīkst uzsākt tikai pēc pārtikas uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas numura saņemšanas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 12.septembrī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 2002.gada 2.oktobrī

 

16.10.2002