Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.434

Rīgā 2002.gada 24.septembrī (prot. Nr.40, 21.§)

Kārtība, kādā veicamas darbības ar kodolmateriāliem, ar tiem saistītajiem materiāliem un aprīkojumu

Izdoti saskaņā ar

likuma "Par radiācijas drošību

un kodoldrošību" 26.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicamas darbības ar kodolmateriāliem, ar tiem saistītajiem materiāliem un aprīkojumu, kā arī kodolmateriālu, ar to saistīto materiālu un aprīkojuma uzskaites un kontroles sistēmas uzturēšanas kārtību.

2. Lai nodrošinātu efektīvu kodolmateriālu valsts uzskaiti un kontroli un nepieļautu kodolmateriālu nesankcionētu izmantošanu, piemēro garantijas - pasākumus un saistības atbilstoši 1968.gada 1.jūlija Kodolieroču neizplatīšanas līgumam, Latvijas Republikas valdības un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras 1993.gada 21.decembra Nolīgumam par garantiju piemērošanu saskaņā ar Līgumu par kodolieroču neizplatīšanu un tā 2001.gada 12.jūlija papildu protokolam (turpmāk - papildu protokols).

3. Garantijas nepiemēro kodolmateriālam rūdas ieguves vai pārstrādes procesā.

4. Operators iesniedz Radiācijas drošības centrā (turpmāk - centrs) pieprasījumu par garantiju piemērošanas izbeigšanu kodolmateriālam (1.pielikuma I nodaļa) šādos gadījumos:

4.1. ja kodolmateriāls izlietots vai tā koncentrācija samazinājusies tiktāl, ka tas vairs nav izmantojams darbībām, kas saistītas ar kodolenerģiju un uz kurām attiecas garantijas, vai tas kļuvis praktiski nereģenerējams;

4.2. ja garantijām pakļautais kodolmateriāls tiek izvests no Latvijas un saņēmēja valsts uzņēmusies atbildību par kodolmateriālu;

4.3. garantijām pakļauto kodolmateriālu izmanto darbībās, kas nav saistītas ar kodolenerģiju, un tas nav reģenerējams.

5. Operators var iesniegt centrā pieprasījumu par kodolmateriāla atbrīvošanu no garantiju piemērošanas (1.pielikuma II nodaļa), ja attiecīgais kodolmateriāls netiek apstrādāts vai glabāts kopā ar kodolmateriālu, kas ir pakļauts garantijām, un attiecīgais kodolmateriāls ir:

5.1. speciālais skaldmateriāls, kuru izmanto kā mērinstrumenta jutības sastāvdaļu un kura kopējais daudzums nepārsniedz vienu gramu;

5.2. plutonijs, kurā plutonija 238 izotopa koncentrācija ir lielāka par 80 procentiem;

5.3. reģenerējams, un to izmanto darbībās, kas nav saistītas ar kodolenerģiju.

6. Centrs pārbauda attiecīgajā pieprasījumā sniegto informāciju un nosūta Starptautiskajai atomenerģijas aģentūrai pieteikumu par garantiju piemērošanas izbeigšanu kodolmateriālam vai par kodolmateriāla atbrīvošanu no garantiju piemērošanas. Pēc Starptautiskās atomenerģijas aģentūras lēmuma saņemšanas centrs paziņo to operatoram.

7. Kodolmateriāliem ir šādas kategorijas:

7.1. izejmateriāls - radioaktīvais materiāls, kas satur urānu ar dabā esošo izotopu maisījumu vai vājinātu urānu, vai toriju metāla, sakausējuma, ķīmiskā savienojuma vai koncentrāta veidā;

7.2. speciālais skaldmateriāls - radioaktīvais materiāls, kas satur plutoniju, kurā plutonija 238 izotopa koncentrācija nepārsniedz 80 masas procentus, urānu 233, ar urānu 233 vai urānu 235 bagātinātu urānu (urāns, kas satur izotopu 235 vai 233, vai abus minētos izotopus tādā apjomā, lai to masas summas attiecība pret izotopa urāns 238 masu būtu lielāka nekā izotopa urāns 235 masas attiecība pret izotopa urāns 238 masu dabiskajā urānā) un jebkuru materiālu, kas satur vienu vai vairākus minētos izotopus.

8. Kodolmateriālu speciālā mērvienība - efektīvais kilograms - ir:

8.1. plutonijam - masa kilogramos;

8.2. urānam, kura bagātinājums ir 0,01 (1 %) un lielāks, - masas (kilogramos) reizinājums ar urāna bagātinājumu kvadrātā;

8.3. urānam, kura bagātinājums ir mazāks par 0,01 (1 %), bet lielāks par 0,005 (0,5 %) - masas (kilogramos) reizinājums ar 0,0001;

8.4. vājinātam urānam, kura bagātinājums ir 0,005 (0,5 %) un mazāks, - masas (kilogramos) reizinājums ar 0,00005;

8.5. torijam - masas (kilogramos) reizinājums ar 0,00005.

9. Kodolmateriālu, ar tiem saistīto materiālu un aprīkojuma uzskaites sistēma ietver:

9.1. paziņojumus;

9.2. darbības programmu;

9.3. uzskaites ierakstus un ekspluatācijas ierakstus;

9.4. uzskaites ziņojumus.

 

II. Informācijas sniegšana

10. Operators norīko darbinieku, kas ir atbildīgs par kodolmateriālu vai ar to saistīto materiālu un aprīkojuma glabāšanu, uzskaiti un kontroli (turpmāk - atbildīgais par uzskaiti). Operators iesniedz centrā:

10.1. paziņojumu par kodoliekārtas tehniskajiem parametriem (2.pielikums), arī par ekspluatācijā esošu kodoliekārtu, no kuras kodolmateriāls ir izvests (turpmāk - slēgta kodoliekārta);

10.2. saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu - paziņojumu par vietu ārpus kodoliekārtas. Vieta ārpus kodoliekārtas ir iekārta (izņemot kodoliekārtu) vai vieta, kurā atrodas viens efektīvais kilograms vai mazāk izmantotā kodolmateriāla;

10.3. paziņojumu par pētniecību un modernizāciju, kas saistīta ar kodoldegvielas ciklu, bet nav saistīta ar kodolmateriālu (3.pielikums);

10.4. saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu - paziņojumu par operatora kontrolētajā zonā esošajām ēkām, kurās:

10.4.1. izvieto ar kodoliekārtu saistītās iekārtas;

10.4.2. atrodas karstās kameras;

10.4.3. veic ar konversiju, bagātināšanu, kodoldegvielas ražošanu vai pārstrādi saistītas darbības;

10.4.4. izvieto radioaktīvo atkritumu apstrādes, glabāšanas un apglabāšanas iekārtas;

10.4.5. veic papildu protokola 1.pielikumā minētās darbības;

10.5. saskaņā ar šo noteikumu 16.punktu - paziņojumu par papildu protokola 1.pielikumā minētajām darbībām;

10.6. paziņojumu par izejmateriālu (4.pielikums). Paziņojumu sniedz par izejmateriālu, kas pēc sastāva un tīrības nav derīgs kodoldegvielas ražošanai vai bagātināšanai. Paziņojumu nesniedz par izejmateriālu, kas paredzēts darbībām, kuras nav saistītas ar kodolenerģiju, un kas ir sasniedzis šo darbību izmantošanas beigu formu;

10.7. saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu - paziņojumu par kodolmateriālu, kas ir atbrīvots no garantijām, vai paziņojumu par kodolmateriālu, ko izmanto darbībās, kuras nav saistītas ar kodolenerģiju, un kas vairs nav reģenerējams, bet vēl nav sasniedzis šo darbību izmantošanas beigu formu, ja tā daudzums pārsniedz šo noteikumu 5.punktā noteikto daudzumu;

10.8. paziņojumu par kodoldegvielas cikla modernizācijas plāniem (5.pielikums), arī par plānoto pētniecību un modernizāciju;

10.9. paziņojumu par radioaktīvo atkritumu atrašanās vietas maiņu un to turpmāko apstrādi (6.pielikums). Paziņojumu sniedz par vidējas un augstas radioaktivitātes radioaktīvajiem atkritumiem, kas satur plutoniju, urānu (kurš satur 20 % vai vairāk urāna 235 izotopa (turpmāk - augsti bagātināts urāns)) vai urānu 233, kam izbeigta garantiju piemērošana.

11. Operators iesniedz centrā:

11.1. vismaz 200 dienas pirms kodolmateriāla pirmā sūtījuma saņemšanas - paziņojumu par jaunās kodoliekārtas tehniskajiem parametriem;

11.2. paziņojumu par paredzētajām pārmaiņām kodoliekārtas tehniskajos parametros, ja tās ietekmēs šo noteikumu 30.punktā minētajos norādījumos ietverto minimālo prasību izpildi;

11.3. paziņojumu par kodoliekārtas tehniskajos parametros notikušajām pārmaiņām, kas ietekmējušas tādu prasību izpildi, kuras nav ietvertas šo noteikumu 30.punktā minētajos norādījumos. Paziņojumu iesniedz kopā ar pirmo šo noteikumu 37.1.apakšpunktā noteikto uzskaites ziņojumu par kodolmateriāla daudzuma maiņu. Uzskaites ziņojumu iesniedz pēc kodoliekārtas modifikāciju pabeigšanas.

12. Kodolmateriāla daudzuma maiņa ir:

12.1. kodolmateriāla daudzuma palielināšanās sakarā ar kodolmateriāla piegādi un ražošanu, kā arī sakarā ar kodolmateriāla garantiju piemērošanas atjaunošanu;

12.2. kodolmateriāla daudzuma samazināšanās šādu iemeslu dēļ:

12.2.1. kodolmateriāla nosūtīšana;

12.2.2. kodolreakcijās radušies zudumi, tehnoloģiskajā avārijā radušies neatgriezeniski un neparedzēti zudumi, kodolmateriāla zādzība, izmērītie neatgriezeniskie zudumi, ja izmērīts vai novērtēts kodolmateriāls ir izlietots tādā veidā, ka tā tālāka izmantošana nav lietderīga (turpmāk - kodolmateriāla zudumi);

12.2.3. atbrīvošana no garantiju piemērošanas;

12.2.4. kodolmateriāla pārstrādē vai tehnoloģiskajā avārijā kodolmateriāls pārvērties par radioaktīvajiem atkritumiem, kurus uz laiku uzglabā iespējamai izmantošanai nākotnē.

13. Paziņojumu par pārmaiņām, kas notikušas vietā ārpus kodoliekārtas, operators iesniedz centrā 15 dienu laikā pēc pārmaiņām. Paziņojumā norāda šādu informāciju:

13.1. vietas vispārīgs apraksts;

13.2. vietas ģeogrāfiskais izvietojums (arī karte);

13.3. operatora nosaukums un juridiskā adrese;

13.4. esošo un plānoto kodolmateriāla uzskaites un kontroles procedūru vispārīgs apraksts un informācija par visām personām, kuras saistītas ar kodolmateriāla uzskaiti un kontroli.

14. Paziņojumu par jaunu vietu ārpus kodoliekārtas operators iesniedz centrā vismaz 200 dienas pirms kodolmateriāla pārvietošanas uz jauno vietu.

15. Paziņojumā par operatora kontrolētajā zonā esošajām ēkām norāda šādu informāciju:

15.1. paziņojuma numurs, iepriekšējā paziņojuma numurs, ieraksta kārtas skaitlis, ja ieraksts papildina vai atjauno iepriekšējā paziņojumā sniegto informāciju, paziņojuma sagatavošanas datums un laikposms, par kuru paziņojums tiek iesniegts;

15.2. kodoliekārtas vai vietas ārpus kodoliekārtas kods. Ja vairākas vietas ārpus kodoliekārtas apvieno vienā materiālās bilances apgabalā, norāda materiālās bilances apgabala kodu un tās vietas kodu, kur kodolmateriāls atrodas tādā veidā, ka to var identificēt un izmērīt vai novērtēt tā daudzumu (turpmāk - kritiskais mērījumu punkts). Materiāla bilances apgabals ir zona kodoliekārtā vai ārpus tās, kurā nosaka kodolmateriāla daudzumu sūtījumā uz zonu vai ārā no tās un faktisko kodolmateriāla daudzumu, lai noteiktu materiālu bilanci garantiju piemērošanai;

15.3. karte, kurā ēkas atzīmētas ar numuru vai citādi;

15.4. stāvu skaits ēkā un kopējā platība;

15.5. ēkas izmantošanas veids (arī iepriekšējais).

16. Paziņojumā par papildu protokola 1.pielikumā minētajām darbībām norāda šādu informāciju:

16.1. darbības nosaukums;

16.2. paziņojuma numurs, iepriekšējā paziņojuma numurs, ieraksta kārtas skaitlis, ja ieraksts papildina vai atjauno iepriekšējā paziņojumā sniegto informāciju, paziņojuma sagatavošanas datums un laikposms, par kuru paziņojums tiek iesniegts;

16.3. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums un juridiskā adrese, piekļūšanas veids un ierobežojumi. Ja darbība notiek kodoliekārtā vai vietā ārpus kodoliekārtas, norāda kodoliekārtas vai vietas ārpus kodoliekārtas kodu un šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minētā paziņojuma numuru un ieraksta kārtas skaitli. Ja darbība notiek vairākās kodoliekārtās vai vietās ārpus kodoliekārtas, par darbību katrā vietā izdara atsevišķu ierakstu;

16.4. darbības apraksts:

16.4.1. darbība un attiecīgā produkta apraksts, kas ļauj noteikt tās saistību ar valsts kodoldegvielas ciklu un programmu;

16.4.2. darbības apjoms un attiecīgajā laikposmā izlietotais produkta daudzums;

16.4.3. vieta, kur tiek kontrolēta piekļūšana (pēc centra pieprasījuma);

16.4.4. vieta, kurā ražo tritiju, beriliju un boru 10.

17. Paziņojumā par kodolmateriālu, kas ir atbrīvots no garantijām, vai paziņojumā par kodolmateriālu, kuru izmanto darbībās, kas nav saistītas ar kodolenerģiju, bet kurš vēl nav sasniedzis šo darbību izmantošanas beigu formu un vairs nav reģenerējams, ja tā daudzums pārsniedz šo noteikumu 5.punktā minēto daudzumu, norāda šādu informāciju:

17.1. paziņojuma numurs, iepriekšējā paziņojuma numurs, ieraksta kārtas skaitlis, ja ieraksts papildina vai atjauno iepriekšējā paziņojumā sniegto informāciju, paziņojuma sagatavošanas datums un laikposms, par kuru paziņojums tiek iesniegts;

17.2. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums un juridiskā adrese, piekļūšanas veids un ierobežojumi. Ja darbība notiek kodoliekārtā vai vietā ārpus kodoliekārtas, norāda kodoliekārtas vai vietas ārpus kodoliekārtas kodu un šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minētā paziņojuma numuru un ieraksta kārtas skaitli. Ja darbība notiek vairākās kodoliekārtās vai vietās ārpus kodoliekārtas, par darbību katrā vietā izdara atsevišķu ierakstu;

17.3. kodolmateriāls, tā elementi un elementu procentuālais daudzums (izņemot dabisko urānu);

17.4. elementu masa (dabiskajam vai vājinātajam urānam un torijam - kilogramos, plutonijam, urānam 233 un bagātinātajam urānam - gramos);

17.5. izmantošanas mērķis un šāds kods:

17.5.1. NN - kodolmateriālu nav paredzēts izmantot ar kodoldegvielas ciklu saistītām darbībām vai ar kodoldegvielas ciklu saistītos procesos;

17.5.2. N - kodolmateriālu paredzēts izmantot ar kodoldegvielas ciklu saistītām darbībām vai ar kodoldegvielas ciklu saistītos procesos.

18. Katru gadu līdz 31.martam operators par iepriekšējo kalendāra gadu iesniedz centrā aktualizētu šo noteikumu 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7. un 10.8.apakšpunktā noteikto informāciju. Ja iepriekš sniegtā informācija nav mainījusies, to norāda attiecīgajos paziņojumos.

19. Operators iesniedz centrā informāciju, kas noteikta:

19.1. šo noteikumu 6.pielikuma I nodaļā - līdz katra gada 31.martam par iepriekšējo kalendāra gadu;

19.2. šo noteikumu 6.pielikuma II nodaļā - 200 dienas pirms radioaktīvo atkritumu turpmākās apstrādes uzsākšanas.

20. Pēc centra pieprasījuma atbilstoši papildu protokolam operators 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz centrā:

20.1. paziņojumu par nozīmīgām (attiecībā uz garantijām) darbībām kodoliekārtās un vietās ārpus kodoliekārtām. Paziņojumā par vietu ārpus kodoliekārtas norāda šādu informāciju:

20.1.1. kodolmateriāla pārvietošana;

20.1.2. kodolmateriāla daudzuma noteikšana;

20.1.3. tukšu lietotu kodoldegvielas tvertņu pārvietošana;

20.1.4. kodoldegvielas ražošana;

20.1.5. izotopu ražošanas programmas;

20.1.6. kodoliekārtas vai vietas ārpus kodoliekārtas ekspluatācijas veids un grafiks;

20.2. paziņojumu par tādām darbībām ārpus operatora kontrolētās zonas, kuras var būt funkcionāli saistītas ar kodoliekārtu. Paziņojumā norāda šādu informāciju:

20.2.1. paziņojuma sagatavošanas datums;

20.2.2. laikposms, par kuru paziņojums tiek iesniegts;

20.2.3. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums un adrese;

20.2.4. darbības apraksts;

20.2.5. darbības vietas karte un platība;

20.2.6. darbības veicējs.

21. Pēc centra pieprasījuma operators iesniedz papildu informāciju vai paziņojumā sniegtās informācijas skaidrojumu, cik tas nepieciešams garantiju piemērošanai.

22. Pēc operatora pamatota pieprasījuma centrs var pagarināt šajā nodaļā noteikto paziņojumu iesniegšanas termiņu.

23. Centrs nosūta šo noteikumu 15.3., 15.4., 15.5., 20.2.3. un 20.2.5.apakšpunktā minēto informāciju attiecīgajai pašvaldībai.

 

III. Informācijas pārbaude

24. Operators nodrošina centra un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektoriem iespēju pārbaudīt sniegto informāciju, atrisināt pretrunas saistībā ar centram sniegto informāciju, kā arī pārliecināties par nedeklarēta kodolmateriāla vai paziņoto darbību neesamību attiecībā uz šādām kodoliekārtām un vietām ārpus kodoliekārtas:

24.1. kodoliekārta vai vieta ārpus kodoliekārtas, kurā veic papildu protokola 1.pielikumā minētās darbības vai darbības ar papildu protokola 2.pielikumā minēto ar kodolmateriālu saistīto materiālu un aprīkojumu;

24.2. slēgtai kodoliekārtai vai vietai ārpus kodoliekārtas, kur tikuši izmantoti kodolmateriāli.

25. Centrs paziņo par centra vai Starptautiskās atomenerģijas aģentūras pārbaudi vismaz divas stundas iepriekš (izņemot ārkārtējus apstākļus), norādot pārbaudes nepieciešamību un paredzētās pārbaudes darbības.

26. Centrs informē operatoru par pārbaudes rezultātiem desmit darbadienu laikā pēc pārbaudes veikšanas.

 

IV. Darbības programma

27. Operators iesniedz centrā:

27.1. darbības programmu kārtējam gadam - līdz 31.janvārim. Pirmo reizi programmu iesniedz kopā ar paziņojumu par kodoliekārtas tehniskajiem parametriem (2.pielikums);

27.2. faktiskā kodolmateriāla daudzuma noteikšanas programmu - vismaz 45 dienas pirms faktiskā kodolmateriāla daudzuma noteikšanas uzsākšanas (faktiskais kodolmateriāla daudzums ir visu materiāla bilances apgabalā esošo izmērīto vai aprēķināto kodolmateriāla daudzumu summa);

27.3. programmu par paredzamajiem darbiem, kas saistīti ar pārmaiņām reaktora aktīvajā zonā, - vismaz 45 dienas pirms reaktora apturēšanas.

28. Darbības programmā norāda šādu informāciju:

28.1. darbības veids;

28.2. paredzamais kodolmateriālu saņemšanas grafiks, norādot kodolmateriāla daudzumu tādā kodolmateriāla daļā, kuru izmanto kā vienu pārskata vienību kritiskajos mērījumu punktos un kuras sastāvu un daudzumu nosaka ar vienu specifikāciju vai mērījumu komplektu (turpmāk - kodolmateriāla partija), kodolmateriāla veidu un paredzamo iepakojuma veidu;

28.3. termiņš, līdz kuram paredzēts noteikt kodolmateriāla daudzumu produktā, un kodolmateriāla nosūtīšanas datums;

28.4. faktiskā kodolmateriāla daudzuma noteikšanas datums un ilgums.

29. Operators nekavējoties ziņo centram par darbībām, kas rada pārmaiņas faktiskā kodolmateriāla noteikšanas programmā vai programmā par paredzamajiem darbiem, kas saistīti ar pārmaiņām reaktora aktīvajā zonā.

30. Pamatojoties uz paziņojumu par kodoliekārtas tehniskajiem parametriem un informāciju, kas sniegta saskaņā ar šo noteikumu 27.punktu, centrs pēc konsultēšanās ar operatoru izstrādā operatoram saistošus norādījumus. Norādījumi ietver šādas minimālās prasības:

30.1. materiāla bilances apgabala izveidošana un kritisko mērījumu punktu izvēle kodolmateriālu plūsmas un bilances noteikšanai;

30.2. kodolmateriāla daudzuma uzskaites ierakstu glabāšanas un uzskaites ziņojumu sastādīšanas kārtība par katru materiāla bilances apgabalu;

30.3. faktiskā kodolmateriāla daudzuma noteikšana uzskaites vajadzībām un tās biežums;

30.4. glabāšanas un uzraudzības pasākumi;

30.5. paraugu ņemšana garantiju izpildes vajadzībām, ko veic operators;

30.6. reģistrētā kodolmateriāla daudzuma (materiāla bilances apgabalā esošais kodolmateriāla daudzums, kuru aprēķina kā faktiskā kodolmateriāla daudzuma un reģistrētā kodolmateriāla daudzuma maiņas summu) un faktiskā kodolmateriāla daudzuma starpības (turpmāk - neuzskaitītais kodolmateriāls) un kodolmateriāla zudumu novēršanas kārtība;

30.7. apkopotās informācijas pārbaude un analīze, lai noteiktu neuzskaitītā kodolmateriāla rašanās cēloņus.

 

V. Uzskaites ieraksts un ekspluatācijas ieraksts

31. Kodolmateriālu uzskaitē par katru materiāla bilances apgabalu norāda šādu informācija:

31.1. konstatētā kodolmateriāla daudzuma maiņa, tās konstatēšanas datums un attiecīga informācija, lai kodolmateriāla daudzuma maiņu varētu pārbaudīt jebkurā brīdī;

31.2. faktiskā kodolmateriāla daudzuma noteikšanā izmantoto mērījumu un aprēķinu rezultāti;

31.3. precizējumi, kas izdarīti uzskaites ierakstos par reģistrēto kodolmateriāla daudzumu pēc faktiskā kodolmateriāla daudzuma noteikšanas.

32. Uzskaites ierakstā par kodolmateriāla daudzuma maiņu un faktisko kodolmateriāla daudzumu norāda šādu informāciju attiecībā uz kodolmateriāla partiju:

32.1. kodolmateriāls (ierakstus veic atsevišķi urānam, torijam un plutonijam);

32.2. ziņas par kodolmateriāla partiju - katra kodolmateriāla elementa kopējais daudzums un plutonija un urāna izotopiskais sastāvs (ja iespējams);

32.3. izejas dati - mērījumos, kalibrēšanas laikā vai empīriski iegūti dati, kas ļauj identificēt kodolmateriālu un iegūt ziņas par kodolmateriāla partiju;

32.4. ja kodolmateriāls tiek nosūtīts vai saņemts, - nosūtītāja materiāla bilances apgabals un saņēmēja materiāla bilances apgabals vai ziņas par saņēmēju.

33. Kodolmateriāla ekspluatācijas ierakstā par katru materiāla bilances apgabalu norāda šādu informāciju:

33.1. ekspluatācijas dati, kas tiek izmantoti kodolmateriāla daudzuma un sastāva maiņas noteikšanā;

33.2. tvertņu un instrumentu kalibrēšanā un paraugu analīzēs iegūtie dati;

33.3. mērījumu kvalitātes kontroles procedūras;

33.4. aprēķinātie nejaušo un sistemātisko kļūdu novērtējumi;

33.5. darbību secības apraksts faktiskā kodolmateriāla daudzuma noteikšanas sagatavošanai un veikšanai;

33.6. darbību apraksts nejaušu vai neizmērītu iespējamo kodolmateriāla zudumu cēloņu un mērogu noskaidrošanai.

34. Ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma uzskaites ierakstā norāda šādu informāciju:

34.1. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma daudzuma maiņa, tās konstatēšanas datums un skaidrojums, lai attiecīgo maiņu jebkurā brīdī varētu pārbaudīt;

34.2. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma daudzums (skaits vai masa), veids un precīza atrašanās vieta;

34.3. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma izmantošanas veids;

34.4. ja ar kodolmateriālu saistītais materiāls un aprīkojums tiek nosūtīts vai saņemts, - ziņas par nosūtītāju un saņēmēju.

35. Uzskaites ierakstu (arī uzskaites ziņojumus) un ekspluatācijas ierakstu apkopo uzskaites grāmatā. Grāmatu glabā 25 gadus.

 

VI. Kodolmateriālu uzskaites ziņojums

36. Operators iesniedz centrā:

36.1. faktiskā kodolmateriāla daudzuma uzskaites ziņojumu (7.pielikuma I nodaļa) - pēc darbības ar kodolmateriālu uzsākšanas;

36.2. papildu protokola 2.pielikumā minēto ar kodolmateriālu saistīto materiālu un aprīkojuma sākotnējo uzskaites ziņojumu - pēc attiecīgā materiāla un aprīkojuma iegādes. Uzskaites ziņojumā norāda šādu informāciju:

36.2.1. laikposms, par kuru sniegts ziņojums;

36.2.2. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma identifikācija;

36.2.3. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma daudzums (skaita vai masas vienībās);

36.2.4. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma precīza atrašanās vieta;

36.2.5. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma izmantošana.

37. Operators iesniedz centrā:

37.1. uzskaites ziņojumu par kodolmateriāla daudzuma maiņu attiecībā uz katru materiāla bilances apgabalu (7.pielikuma II nodaļa) kopā ar kodolmateriāla daudzuma uzskaites grāmatu un precizējumiem (apkopotiem sarakstā vai atsevišķi) - ne vēlāk kā 15 dienas pēc tā mēneša beigām, kurā notikusi kodolmateriāla daudzuma maiņa vai par to kļuvis zināms;

37.2. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma daudzuma maiņas uzskaites ziņojumu - līdz katra gada 31.janvārim (arī tad, ja maiņa nav konstatēta).

38. Ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma daudzuma maiņas uzskaites ziņojumā norāda šādu informāciju:

38.1. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma identifikācija;

38.2. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma daudzums (skaits vai masa);

38.3. datums, kurā mainījies ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma daudzums;

38.4. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma daudzuma maiņa un tās iemesls;

38.5. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma nosūtītājs un saņēmējs, ja notikusi tā nosūtīšana vai saņemšana;

38.6. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma paredzētā izmantošana, ja notikusi tā nosūtīšana vai saņemšana.

39. Datus par kodolpārvērtībām aprēķina un paziņo kodolmateriāla daudzuma maiņas uzskaites ziņojumā pēc apstarotās kodoldegvielas pārvietošanas no reaktora materiāla bilances apgabala.

40. Uzskaites ziņojumā par kodolmateriāla daudzuma maiņu vai ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma daudzuma maiņu var nesniegt informāciju par kodolmateriāla vai ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma izmantošanu, ja pārsūtīšana notiek vienas kodoliekārtas ietvaros.

41. Nelielas kodolmateriāla daudzuma pārmaiņas (piemēram, paraugu pārvietošana, lai veiktu analīzi) var sagrupēt attiecīgajā kodoliekārtā, lai par tām var paziņot kā par vienu maiņu.

42. Uzskaites ziņojumam par kodolmateriāla daudzuma maiņu pievieno dokumentu kopijas vai izziņu ar šādu informāciju:

42.1. paskaidrojums par kodolmateriāla daudzuma maiņu, pamatojoties uz ekspluatācijas ierakstiem;

42.2. attiecīgās kodoliekārtas plānotās ekspluatācijas programmas apraksts;

42.3. faktiskā kodolmateriāla daudzuma noteikšanas apraksts.

43. Ja pēc attiecīgā uzskaites ziņojuma iesniegšanas tajā tiek atklātas neprecizitātes, operators iesniedz uzskaites ziņojumu, kurā ir precizēta informācija.

44. Ja dati par kodolmateriāla daudzumu nav mainījušies, operators par visu tā īpašumā vai valdījumā esošo kodolmateriālu ne retāk kā divas reizes gadā (līdz 1.martam un 1.septembrim) iesniedz centrā uzskaites ziņojumu par kodolmateriāla daudzuma maiņu ar ierakstu, ka stāvoklis nav mainījies.

45. Operators iesniedz centrā materiāla bilances uzskaites ziņojumu par katru materiāla bilances apgabalu (7.pielikuma III nodaļa) ne vēlāk kā 30 dienas pēc faktiskā kodolmateriāla daudzuma noteikšanas. Materiāla bilances uzskaites ziņojumam pievieno faktiskā kodolmateriāla daudzuma uzskaites ziņojumu (7.pielikuma I nodaļa).

46. Uzskaites ziņojumos un uzskaites grāmatā iekļauj informāciju, kāda pieejama uzskaites ziņojuma nosūtīšanas brīdī, un, ja nepieciešams, to vēlāk precizē.

47. Ja uzskaites ziņojumu nav iespējams iesniegt noteiktajā termiņā, operators iesniedz centrā motivētu paskaidrojumu. Centrs var pagarināt uzskaites ziņojuma iesniegšanas termiņu līdz 30 dienām.

48. Operators nekavējoties iesniedz centrā ārkārtas uzskaites ziņojumu šādos gadījumos:

48.1. ir radušies vai var rasties kodolmateriāla daudzuma zudumi, kas pārsniedz centra norādījumos kodoliekārtai noteiktos limitus;

48.2. ir saņemta informācija par kodolmateriāla daudzuma zudumu vai iespējamo zudumu (arī kodolmateriāla eksportēšanas vai importēšanas laikā);

48.3. neparedzēti tiek mainītas metodes vai fiziskās barjeras, kas nepieļauj piekļūšanu kodolmateriālam un tā izkliedi vidē (turpmāk - aizsargbarjeras), un ir iespējama kodolmateriāla nesankcionēta pārvietošana.

49. Ārkārtas uzskaites ziņojumā norāda uzskaites ziņojumā par kodolmateriāla daudzuma maiņu sniedzamo informāciju, kā arī kodolmateriāla zudumu vai aizsargbarjeru pārmaiņu cēloņus.

50. Centrs var noteikt vienkāršotu ziņošanas kārtību attiecībā uz uzskaites ziņojumu (izņemot ārkārtas uzskaites ziņojumus), veidu un biežumu, ja operators izmanto līdz trijiem gramiem kodolmateriāla un reģistrētais kodolmateriāla daudzums nemainās vairāk kā trīs gadus.

51. Ja centrs pieprasa papildu informāciju vai uzskaites ziņojumā vai uzskaites grāmatā sniegtās informācijas skaidrojumu, operators to sniedz 21 dienas laikā pēc attiecīga rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

 

VII. Kodolmateriāla un ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma eksports, imports, pārvadājumi un piegāde

52. Aizliegts importēt speciālo skaldmateriālu no valsts un eksportēt uz valsti, kura nav 1968.gada 1.jūlija Kodolieroču neizplatīšanas līguma dalībvalsts.

53. Kodolmateriāla eksports atļauts tikai tad, ja pastāv iepriekšēja vienošanās ar valsti, uz kuru kodolmateriāls tiks eksportēts, par vietu, kurā notiek atbildības pārņemšana par kodolmateriālu, un kārtību, kādā nosūtāmajam kodolmateriālam piemērojamas garantijas. Vienošanos nepieciešams saskaņot arī ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru.

54. Operators pirms kodolmateriālu eksporta vai importa iesniedz centrā paziņojumu par katru kodolmateriāla eksporta vai importa darījumu, ja:

54.1. sūtījums pārsniedz vienu efektīvo kilogramu;

54.2. pastāvīgi uz vienu un to pašu valsti nosūta vai no vienas un tās pašas valsts ieved kodolmateriāla daudzumu, kas kopā pārsniedz vienu efektīvo kilogramu (arī tad, ja katra sūtījuma daudzums nepārsniedz vienu efektīvo kilogramu).

55. Operators iesniedz centrā:

55.1. paziņojumu par paredzēto kodolmateriāla eksportu (8.pielikuma

I nodaļa) - pēc attiecīgā līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 10 dienas pirms kodolmateriāla sagatavošanas nosūtīšanai;

55.2. paziņojumu par paredzēto kodolmateriāla importu (8.pielikuma II nodaļa) - ne vēlāk kā 10 dienas pirms kodolmateriāla izkraušanas un izsaiņošanas.

56. Operators iesniedz centrā paziņojumu par paredzēto papildu protokola 2.pielikumā minēto ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma eksportu ne vēlāk kā 10 dienas pirms attiecīgā materiāla un aprīkojuma sagatavošanas nosūtīšanai. Paziņojumā norāda šādu informāciju:

56.1. nosūtāmā ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma identifikācija, paredzamais daudzums un sastāvs;

56.2. valsts, uz kuru ar kodolmateriālu saistītais materiāls un aprīkojums tiek sūtīts;

56.3. datums un vieta, kurā ar kodolmateriālu saistītais materiāls un aprīkojums tiek sagatavots nosūtīšanai;

56.4. aptuveni ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma nosūtīšanas un saņemšanas datumi;

56.5. ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma paredzētā izmantošana.

57. Paziņojumu par paredzēto eksportu vai importu aizpilda divos eksemplāros. Operators otro eksemplāru pēc tā reģistrēšanas centrā glabā kopā ar uzskaites grāmatu.

58. Lai tiktu ievērotas fiziskās aizsardzības prasības, operators vienojas ar centru par attiecīgās informācijas iesniegšanas veidu un aizsardzības metodi.

59. Operators nekavējoties ziņo, ja mainījies paziņojumā par eksportu vai importu minētais kodolmateriāla vai ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma sūtījuma sagatavošanas, nosūtīšanas vai izpakošanas datums.

60. Operators iesniedz centrā:

60.1. paziņojumu par tāda izejmateriāla eksportu un importu, kas paredzēts darbībām, kuras nav saistītas ar kodolenerģiju, un nav derīgs kodoldegvielas ražošanai (9.pielikuma I un II nodaļa) - līdz 31.martam par iepriekšējo kalendāra gadu. Paziņojumu neiesniedz par tādu izejmateriālu, kas paredzēts darbībām, kuras nav saistītas ar kodolenerģiju, un ir sasniedzis šo darbību izmantošanas beigu formu;

60.2. paziņojumu par papildu protokola 2.pielikumā minētā ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma eksportu (9.pielikuma III nodaļa) - 30 dienu laikā pēc katra gada ceturkšņa beigām.

61. Pēc centra pieprasījuma operators 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz centram paziņojumu par papildu protokola 2.pielikumā minēto ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma importu (9.pielikuma III nodaļa).

62. Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja katru gadu līdz 31.janvārim iesniedz centrā informāciju par gada laikā izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm) šo noteikumu 10.pielikumā noteiktā ar kodolmateriālu saistītā materiāla un aprīkojuma eksportam, importam un tranzītam.

63. Persona, kas Latvijas Republikas teritorijā nodarbojas ar kodolmateriāla pārvadāšanu vai pagaidu uzglabāšanu pārvadāšanas laikā, drīkst pieņemt vai nodot attiecīgo kodolmateriālu tikai kopā ar nodošanas un pieņemšanas dokumentu, kurā norādīts:

63.1. nosūtītāja un saņēmēja nosaukums, nosūtīšanas un saņemšanas datums;

63.2. pārvadājamā kodolmateriāla daudzums;

63.3. kodolmateriāla veids, forma un sastāvs.

64. Kodolmateriāla nosūtītājs un saņēmējs glabā nodošanas un pieņemšanas dokumentus vismaz gadu pēc pārvadājuma izpildes.

65. Persona, kas piedalās jebkāda līguma slēgšanā par kodolmateriāla piegādi, glabā visus dokumentus, kas saistīti ar attiecīgās personas vai tās vārdā veiktajām darbībām vismaz gadu pēc līguma izpildes.

66. Importētājs un eksportētājs šo noteikumu 65.punktā minētajos dokumentos norāda šādu informāciju:

66.1. līgumslēdzēju pušu nosaukums un juridiskā adrese;

66.2. līguma noslēgšanas datums;

66.3. kodolmateriāla daudzums, veids, forma un sastāvs;

66.4. kodolmateriāla izcelsme un pārvadājuma galamērķis.

 

VIII. Noslēguma jautājumi

67. Ja līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai centrā ir iesniegts kāds šo noteikumu 10.punktā minētais paziņojums, nākamajā paziņojumā sniedz norādi uz iepriekšējo paziņojumu. Nepieciešamo informāciju, kas nav sniegta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, iesniedz divu mēnešu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas.

68. Operators iesniedz centrā pirmo uzskaites ziņojumu par faktisko kodolmateriāla daudzumu un pirmo uzskaites ziņojumu par papildu protokola 2.pielikumā minēto ar kodolmateriālu saistīto materiālu un aprīkojumu līdz 2002.gada 1.novembrim.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 28.septembri.

11-434 COPY.GIF (114467 bytes)

12-434 COPY.GIF (113449 bytes)

13-434 COPY.GIF (25914 bytes)

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 24.septembra noteikumiem Nr.434

Paziņojums par kodoliekārtas tehniskajiem parametriem

A. Reaktors

Datums _____________________

 

1. Reaktora identifikācija

1. Nosaukums.

2. Atrašanās vieta, adrese, tālruņa un faksa numurs.

3. Īpašnieks.

4. Operators.

5. Reaktora statuss (tiek ekspluatēts vai ir plānots nodot ekspluatācijā).

6. Izmantošanas mērķis un veids, reaktora tips.

7. Ekspluatācijas veids (piemēram, nepārtraukti maiņās, periodiski gadā).

8. Karte, kurā norādīts reaktora perimetrs, ēkas, ceļi, upes, dzelzceļš un citi apkārtējie objekti, kā arī telpu izvietojuma plāns.

9. Reaktora plāns:

9.1. aizsargbarjeras, nožogojumi, piekļūšanas ceļi;

9.2. ienākošā kodolmateriāla glabāšanas vieta;

9.3. reaktora zona;

9.4. testu un eksperimentu zona, laboratorijas;

9.5. nosūtāmā kodolmateriāla glabāšanas vieta;

9.6. radioaktīvo atkritumu glabāšanas vieta.

10. Papildu informācija par nozīmīgākajiem reaktora komponentiem:

10.1. novērtētā siltumizdalīšanās, reaktoram nepārtraukti darbojoties;

10.2. izejmateriāls un speciālais skaldmateriāls;

10.3. sākotnējais aktīvās zonas bagātinājums;

10.4. neitronu palēninātājs;

10.5. siltumnesējs.

 

2. Reaktora vispārīgs raksturojums, kodolmateriāla glabāšana un uzraudzība

2.1. Kodolmateriāla apraksts

11. Kodoldegvielas elementu (kodoldegvielas vismazākā mērvienība) un kodoldegvielas kasešu (vienā vienībā apkopotu elementu) apraksts.

12. Kodoldegvielas materiāls (ja nepieciešams, arī kontroles materiāls vai plākšņu kasetes):

12.1. ķīmiskais sastāvs vai svarīgākās sakausējuma sastāvdaļas;

12.2. kasetē esošās kodoldegvielas vidējais bagātinājums;

12.3. kodoldegvielas nominālā masa kasetē ar konstrukcijas pielaidēm.

13. Kodoldegvielas elementu un kodoldegvielas kasešu apšuvuma materiāls.

14. Metode, kuru izmanto, ja nepieciešams identificēt individuālos kodoldegvielas elementus un kodoldegvielas kasetes.

15. Jebkurš cits kodolmateriāls, kas tiek izmantots reaktorā (īsi norādīt kodolmateriālu, izmantošanas mērķi un veidu).

 

2.2. Kodolmateriāla plūsma

16. Plūsmas diagramma, kurā norādīti kodolmateriāla identificēšanas vai mērīšanas punkti, materiāla bilances apgabals un uzskaitei izmantojamās kodolmateriāla daudzuma noteikšanas vietas, kā arī kodolmateriāla daudzums normālos ekspluatācijas apstākļos.

17. Paredzamie nominālie kodoldegvielas cikla dati:

17.1. reaktora aktīvās zonas pielādēšana;

17.2. plānotā kodoldegvielas izdegšana;

17.3. daudzums atkārtotā uzpildē;

17.4. atkārtotās uzpildes intervāls;

17.5. paredzētais kodoldegvielas patēriņš, saņemtais un nosūtītais kodolmateriāla daudzums.

 

2.3. Darbība ar kodolmateriālu

18. Neapstarotas kodoldegvielas glabāšanas vietas plāns, vispārīgs izvietojuma rasējums un iepakošanas apraksts.

19. Neapstarotas kodoldegvielas sagatavošanas un analīzes telpas un reaktora uzpildes zonas apraksts un vispārīgs izvietojuma rasējums.

20. Neapstarotas un apstarotas kodoldegvielas pārkraušanai paredzētās iekārtas (arī mašīnas un iekārtas kodoldegvielas atkārtotai uzpildei) vispārīgs raksturojums.

21. Reaktora baseina, aktīvās zonas un kodoldegvielas izvietojuma baseinā vispārīgs rasējums, kā arī rīcība ar kodoldegvielu, kas atrodas baseinā.

22. Aktīvās zonas vispārīga shēma, kurā norādīts tās izvietojums, atstarotāji, kontroles elementu forma un ārējie parametri, eksperimentālās un apstarojuma pozīcijas.

23. Kodoldegvielas elementu, kodoldegvielas kasešu un kontroles elementu kanālu skaits un izmērs aktīvajā zonā.

24. Lietotās kodoldegvielas glabāšana:

24.1. glabāšanas vietas izvietojuma vispārīgs rasējums;

24.2. glabāšanas veids;

24.3. glabātavas nominālā ietilpība;

24.4. aprīkojums darbībām ar apstaroto lietoto kodoldegvielu;

24.5. minimālais dzesēšanas laiks pirms apstarotās kodoldegvielas nosūtīšanas;

24.6. apstarotās kodoldegvielas nosūtīšanas konteineru rasējums un apraksts, kā arī zīmogošanas iespējas, ja nepieciešams.

25. Kodolmateriālu testēšanas vieta (ja nepieciešams):

25.1. īss veikto darbību apraksts;

25.2. nozīmīgākā aprīkojuma apraksts (piemēram, karstās kameras, kodoldegvielas elementu izpakošanas un šķīdināšanas aprīkojums);

25.3. apstarotās kodoldegvielas nosūtīšanas un radioaktīvo atkritumu konteineru (mucu) apraksts, kā arī zīmogošanas iespējas, ja nepieciešams;

25.4. neapstarotā un apstarotā kodolmateriāla glabāšana;

25.5. šajā punktā minēto kodolmateriālu testēšanas vietu apraksts un izvietojuma vispārīgs rasējums (ja tas nav norādīts citur).

 

2.4. Siltumnesējs

26. Plūsmas diagramma, kurā norādīts spiediens, temperatūras un masas plūsmas ātrums galvenajos siltuma bilances aprēķināšanas punktos.

 

3. Kodolmateriāla uzskaite un kontrole

27. Vienību vai masas uzskaites sistēma, arī analīzēs izmantotās galvenās mērīšanas metodes (ar aprēķinātu precizitātes diapazonu). Pievieno visu uzskaites un kontroles procedūrās izmantoto veidlapu paraugus un norādi par attiecīgo ierakstu glabāšanas ilgumu.

28. Faktiskā kodolmateriāla daudzuma noteikšanas procedūras, to paredzētais biežums, metodes (vienību vai masas uzskaite, arī analīzēs izmantotās galvenās metodes) ar aprēķinātu precizitātes diapazonu, piekļūšana kodolmateriālam aktīvajā zonā un apstarotajam kodolmateriālam ārpus aktīvās zonas, paredzētā ekspozīcijas dozas jauda.

 

4. Cita garantiju piemērošanai nozīmīga informācija

29. Kodolmateriāla uzskaites un kontroles organizācija.

30. Informācija par veselības aizsardzības un drošības pasākumiem. Minētajiem pasākumiem pakļaujas arī Radiācijas drošības centra un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektori laikā, kad tie atrodas kodoliekārtā.

 

B. Kritiskais stends ("nulles" jaudas kodoliekārta)

Datums _____________________

1. Kritiskā stenda identifikācija

1. Nosaukums.

2. Atrašanās vieta, adrese, tālruņa un faksa numurs.

3. Īpašnieks.

4. Operators.

5. Kritiskā stenda statuss (tiek ekspluatēts vai ir plānots nodot ekspluatācijā).

6. Izmantošanas mērķis un veids, kritiskā stenda tips.

7. Ekspluatācijas veids (piemēram, nepārtraukti maiņās, periodiski gada laikā).

8. Karte, kurā norādīts reaktora perimetrs, ēkas, ceļi, upes, dzelzceļš un citi apkārtējie objekti, kā arī telpu izvietojuma plāns.

9. Kritiskā stenda plāns:

9.1. aizsargbarjeras, nožogojumi, piekļūšanas ceļi;

9.2. kodolmateriāla glabāšanas zona;

9.3. kodoldegvielas elementu savākšanas vieta, laboratorijas;

9.4. atbilstošā kritiskā kasete (katrai kritiskajai kasetei, ja kodoliekārtā ir vairākas kritiskās kasetes).

10. Papildu informācija par nozīmīgākajiem kritiskā stenda komponentiem (par katru kritisko kaseti, ja kodoliekārtā ir vairākas kritiskās kasetes):

10.1. maksimālā plānotā ekspluatācijas jauda un neitronu plūsma;

10.2. nozīmīgākie kodolmateriāla veidi un bagātinājums;

10.3. neitronu palēninātājs;

10.4. atstarotājs, blanketa materiāls;

10.5. siltumnesējs.

 

2. Kritiskā stenda raksturojums, kodolmateriāla glabāšana un uzraudzība

2.1. Kodolmateriāla apraksts

11. Kritiskajā stendā esošā kodolmateriāla apraksts vai rasējums, kur norāda:

11.1. visus vienību veidus;

11.2. nozīmīgākās sakausējumu sastāvdaļas un ķīmisko sastāvu;

11.3. formu un izmērus;

11.4. bagātinājumu;

11.5. kodolmateriāla nominālo masu (ar konstrukcijas pielaidēm);

11.6. kodoldegvielas elementu un kodoldegvielas kasešu apšuvuma materiālu;

11.7. metodi, ko izmanto vienību identificēšanai.

 

2.2. Kodolmateriāla atrašanās vietas un darba zonas

12. Izvietojuma vispārīgs apraksts vai rasējums, kur norāda:

12.1. kodolmateriāla glabāšanas un savākšanas vietu, kritisko kasešu atrašanās vietu;

12.2. kodolmateriāla aprēķināto daudzumu tā atrašanās un savākšanas vietā;

12.3. kodolmateriāla savākšanas, testēšanas un mērīšanas aprīkojuma izvietojumu;

12.4. kodolmateriāla pārvietošanas ceļu.

13. Kritisko kasešu aktīvās zonas shēma un apraksts. Norāda aktīvās zonas atbalsta struktūru, aizsargekrānus un karstuma samazināšanas veidu (katrai kritiskajai kasetei, ja iekārtā ir vairākas kritiskās kasetes).

 

3. Kodolmateriāla uzskaite un kontrole

14. Vienību vai masas uzskaites sistēma, arī analīzēs izmantotās galvenās mērīšanas metodes (ar aprēķinātu precizitātes diapazonu). Pievieno visu uzskaites un kontroles procedūrās izmantoto veidlapu paraugus un norādi par attiecīgo ierakstu glabāšanas ilgumu.

15. Kodolmateriāla faktiskā daudzuma noteikšanas procedūras, to paredzētais biežums, metodes (vienību vai masas uzskaite, arī analīzēs izmantotās galvenās metodes) ar aprēķinātu precizitātes diapazonu, piekļūšana kodolmateriālam aktīvajā zonā un apstarotajam kodolmateriālam ārpus aktīvās zonas, paredzētā ekspozīcijas dozas jauda.

 

4. Cita garantiju piemērošanai nozīmīga informācija

16. Kodolmateriāla uzskaites un kontroles organizācija.

17. Informācija par veselības aizsardzības un drošības pasākumiem. Minētajiem pasākumiem pakļaujas arī Radiācijas drošības centra un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektori laikā, kad tie atrodas kodoliekārtā.

 

C. Kodolmateriāla glabātava (atsevišķa kodoliekārta, kas parasti nav saistīta ar bagātināšanu, pārveidošanu, ražošanu, nav reaktors vai ķīmiskās pārstrādes un reģenerācijas kodoliekārta)

Datums _____________________

 

1. Kodolmateriāla glabātavas identifikācija

1. Nosaukums.

2. Atrašanās vieta, adrese, tālruņa un faksa numurs.

3. Īpašnieks.

4. Operators.

5. Kodolmateriāla glabātavas statuss (tiek ekspluatēta vai ir plānots nodot ekspluatācijā).

6. Izmantošanas mērķis, veids un tips.

7. Izvietojums, aizsargbarjeras, nožogojumi, piekļūšanas ceļi.

 

2. Kodolmateriāla glabātavas raksturojums

2.1. Kodolmateriāla apraksts

8. Kodolmateriāla glabātavā esošā kodolmateriāla apraksts vai rasējums, kurā norāda:

8.1. visus vienību veidus;

8.2. ķīmisko sastāvu vai svarīgākās sakausējuma sastāvdaļas;

8.3. formu un izmērus;

8.4. bagātinājumu;

8.5. kodolmateriāla nominālo masu (ar konstrukcijas pielaidēm);

8.6. kodoldegvielas elementu un kodoldegvielas kasetes apšuvuma materiālu;

8.7. metodi, ko izmanto vienību identificēšanā.

 

2.2. Kodolmateriāla atrašanās vieta un darbības ar kodolmateriālu

9. Kodolmateriāla izvietojuma vispārīgs apraksts vai rasējums, kurā norāda:

9.1. kodolmateriāla glabāšanas vietu (kodolmateriāla daudzuma noteikšanas vietu);

9.2. aprēķināto kodolmateriāla daudzuma diapazonu kodolmateriāla glabāšanas vietā;

9.3. kodolmateriāla glabāšanas un nosūtīšanas konteineru;

9.4. kodolmateriāla pārvietošanas ceļu un, ja nepieciešams, attiecīgo aprīkojumu.

 

3. Kodolmateriāla uzskaite un kontrole

10. Vienību vai masas uzskaites sistēma, arī analīzēs izmantotās galvenās mērīšanas metodes (ar aprēķinātu precizitātes diapazonu). Pievieno visu uzskaites un kontroles procedūrās izmantoto veidlapu paraugus un norādi par attiecīgo ierakstu glabāšanas ilgumu.

11. Kodolmateriāla faktiskā daudzuma noteikšanas procedūras, to paredzētais biežums, metodes (vienību vai masas uzskaite, arī galvenās analīžu metodes) ar aprēķināto precizitātes diapazonu.

 

4. Cita garantiju piemērošanai nozīmīga informācija

12. Kodolmateriāla uzskaites un kontroles organizācija.

13. Informācija par veselības aizsardzības un drošības pasākumiem. Minētajiem pasākumiem pakļaujas arī Radiācijas drošības centra un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektori laikā, kad tie atrodas kodoliekārtā.

 

D. Kodoliekārta, kurā izmanto vairāk par vienu efektīvo kilogramu kodolmateriāla gadā

Datums _____________________

Par kodoliekārtu, uz kuru neattiecas šī pielikuma A, B un C daļa, bet kurā izmanto vairāk par vienu efektīvo kilogramu kodolmateriāla gadā, norāda šādu C daļā noteikto informāciju:

1. Kodoliekārtas identifikācija.

2. Kodoliekārtas vispārīgs raksturojums, glabāšana un uzraudzība.

3. Kodolmateriāla uzskaite un kontrole.

4. Cita garantiju piemērošanā nepieciešamā informācija.

 

E. Kodoliekārta, uz kuru neattiecas šī pielikuma A, B, C un D daļa un kurā izmanto mazāk par vienu efektīvo kilogramu kodolmateriāla

Datums _____________________

 

1. Kodoliekārta un kodolmateriāla identifikācija

1. Kodoliekārtas nosaukums.

2. Kodoliekārtas atrašanās vieta, adrese, tālruņa un faksa numurs.

3. Īpašnieks.

4. Operators.

5. Kodolmateriāla veids.

6. Kodolmateriāla glabāšanas un pārvietošanas konteinera apraksts.

7. Kodolmateriāla izmantošanas apraksts.

 

2. Kodolmateriāla uzskaite un kontrole

8. Kodolmateriāla uzskaites un kontroles (arī faktiskā kodolmateriāla daudzuma) esošo un paredzamo procedūru vispārīgs apraksts.

9. Kodolmateriāla uzskaites un kontroles organizācija.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

31-434 COPY.GIF (50651 bytes)

32-434 COPY.GIF (59704 bytes)

4-434 COPY.GIF (62172 bytes)

5-434 COPY.GIF (53516 bytes)

61-434 COPY.GIF (46769 bytes)

62-434 COPY.GIF (8872 bytes)

71-434 COPY.GIF (39098 bytes)

72-434 COPY.GIF (37165 bytes)

73-434 COPY.GIF (41587 bytes)

74-434 COPY.GIF (58460 bytes)

75-434 COPY.GIF (49260 bytes)

76-434 COPY.GIF (64489 bytes)

77-434 COPY.GIF (97086 bytes)

78-434 COPY.GIF (97509 bytes)

79-434 COPY.GIF (13604 bytes)

 

 

Piezīmes.

1 Šī pielikuma 1. un 3.tabulā norāda laiku, kurā noteikts faktiskais kodolmateriāla daudzums.

Šī pielikuma 2.tabulā norāda laiku, kurā mainījies kodolmateriāla daudzums.

2 Lai pamatotu, kā noteikts kodolmateriāla daudzums, norāda attiecīgu kodu:

Nr.

Izmē-

Novēr-

Paskaidrojums

p.k.

rītais

tētais

1

2

3

4

1.

M

E

materiāla bilances apgabalā, par kuru tiek ziņots

2.

N

F

citā materiāla bilances apgabalā

3.

T

G

materiāla bilances apgabalā, par kuru ziņo, ja

kodolmateriāla daudzums ir dots attiecīgajā

iepriekšējā uzskaites ziņojumā

4.

L

H

citā materiāla bilances apgabalā, ja kodolmateriāla

daudzums ir dots attiecīgajā iepriekšējā uzskaites

ziņojumā atbilstošajam materiāla bilances apgabalam

3 Ierakstus izdara atsevišķi katrai kodolmateriāla partijai, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1. Ja mainījies kodolmateriāla daudzums (RD - saņemšana), izmanto nosūtītāja izvēlēto kodolmateriāla partijas apzīmējumu.

2. Kodolmateriāla partijas apzīmējumu nedrīkst atkārtoti izmantot citai kodolmateriāla partijai tajā pašā materiāla bilances apgabalā.

3. Ja nepieciešama kodolmateriāla papildu partija, izmanto atkārtoti tādu pašu kodolmateriāla partijas nosaukumu, kāds izmantots iepriekšējā sūtījumā. Materiāla bilances apgabalā vienlaikus nedrīkst būt divas kodolmateriāla partijas ar vienādu nosaukumu; kodolmateriāla partijas nosaukumu var mainīt, norādot kodolmateriāla daudzuma maiņu kā RB.

4 Kodolmateriāla partijā esošo vienādo vienību skaits. Ja ieraksts par kodolmateriāla daudzuma maiņu izdarīts vairākās ieraksta rindās, par vienību skaita summu kodolmateriāla partijā izdara atsevišķu ierakstu.

5 Norāda vienu no šādiem kodiem:

1. Kodolmateriāla forma:

Nr.

Kods

Galvenā kategorija

Apakšgrupa

p.k.

1

2

3

4

1.1.

OR

rūda

-

1.2.

YC

koncentrāts

-

1.3.

U6

urāna heksafluorīds

-

1.4.

U4

urāna tetrafluorīds

-

1.5.

LN

šķīdums

nitrāts

1.6.

LF

fluorīds

1.7.

LO

cits

1.8.

PH

pūderis

viendabīgs

1.9.

PN

neviendabīgs

1.10.

CP

keramika

tablete

1.11.

CS

lodīte

1.12.

CO

cits

1.13.

MP

metāls

tīrs

1.14.

MA

kausējums

1.15.

ER

kodoldegviela

stienis

1.16.

EP

plāksne

1.17.

EB

kūlītis

1.18.

EA

montāža

1.19.

EO

cits

1.20.

QS

slēgts starojuma avots

-

1.21.

SS

neliels paraugs

-

1.22.

SH

radioaktīvie atkritumi

viendabīgs

1.23.

SN

neviendabīgs

1.24.

AH

cieti radioaktīvie atkritumi

korpusi un tara

1.25.

AM

maisījums

1.26.

AC

piesārņota iekārta

1.27.

AO

cits

1.28.

WL

šķidri radioaktīvie atkritumi

zemas radioaktivitātes

1.29.

WM

vidējas radioaktivitātes

1.30.

WH

augstas radioaktivitātes

2. Konteinera vai degvielas elementa veids:

2.1. C (cilindrs);

2.2. P (paka);

2.3. D (tvertne);

2.4. S (atsevišķa kodoldegvielas vienība);

2.5. F (pudele);

2.6. T (cisterna vai cits konteiners);

2.7. O (cits).

3. Kodolmateriāla stāvoklis:

3.1. F (neapstarots kodolmateriāls);

3.2. I (apstarots kodolmateriāls);

3.3. W (saglabājamie atkritumi);

3.4. N (neatgūstamais kodolmateriāls).

4. R (atgūstamais kodolmateriāls).

6 Norāda vienu no šādiem kodolmateriāla kategoriju kodiem (ja kodolmateriāla partijā ir vairāku kategoriju kodolmateriāls, par katru kategoriju izdara ierakstu atsevišķā rindā):

1. D (vājināts urāns).

2. N (dabiskais urāns).

3. L (mazbagātināts urāns - 20 % (ieskaitot) bagātinājuma).

4. H (augsti bagātināts urāns - vairāk par 20 % bagātinājuma).

5. P (plutonijs).

6. T (torijs).

7 Norāda, lietojot arī decimāldaļas. Ja mainās (samazinās) kodolmateriāla daudzums, norāda ar mīnusa zīmi skaitļa priekšā. Plutonijam un bagātinātam urānam masu norāda gramos, torijam, dabiskajam un vājinātajam urānam - kilogramos.

8 Norāda kodu "K" - kilograms vai "G" - grams.

9 Norāda izotopa veidu, ja paziņo izotopa masu:

1. G (235U gadījumā).

2. K (233U gadījumā).

3. J (235U kopā ar 233U gadījumā).

10 Norāda tikai bagātinātam urānam un tad, ja mainās kategorija (CC). Ja samazinās izotopa daudzums, norāda ar mīnusa zīmi skaitļa priekšā.

11 Norāda kodu "K" - kilograms vai "G" - grams.

12 Īpašās uz kodolmateriālu attiecināmās saistības, kuras operators uzņēmies sakarā ar līgumu, kas noslēgts ar citu valsti vai starptautisku organizāciju.

13 Norāde ir nepieciešama, izvedot kodolmateriālu ārpus operatora kontrolētās zonas un ievedot operatora kontrolētajā zonā. Kodu nosaka atbildīgais par uzskaiti, norādot divzīmju kodu. Ņem vērā šādus nosacījumus:

1. Kodolmateriāliem, kuriem paredzēta vienāda izmantošana, ir vienāds kods.

2. Pirmo reizi lietota jauna koda nozīmi iepriekš paziņo Radiācijas drošības centram.

3. Ja vienā operatora kontrolētajā zonā kodolmateriālu izmanto citādi, nekā iepriekš ziņots, norāda kodolmateriāla daudzuma maiņas kodu "CU".

14 Precizējumus izdara, nodzēšot kļūdainās un ievadot pareizās ieraksta rindas:

1. D (izsvītrošana) - izsvītroto ierakstu rindu var atkārtot pilnībā.

2. A (papildinājums) - precizēto ierakstu rindu var norādīt pilnībā.

15 Norāda vienu no šādiem kodiem:

Nr.p.k.

Kods

Paskaidrojums

1

2

3

1.

RD

kodolmateriāla saņemšana no materiāla bilances apgabala, kas atrodas valstī

2.

RF

kodolmateriāla imports no materiāla bilances apgabala, kas atrodas ārvalstī

3.

RN

tāda kodolmateriāla saņemšana, kuram nepiemēro garantijas

4.

MP

kodolmateriāls, kas iegūts no vielām, kurām nav piemērotas garantijas, pamatojoties uz minimālās koncentrācijas prasībām

5.

SD

kodolmateriāla nosūtīšana uz citu materiāla bilances apgabalu valstī

6.

SF

kodolmateriāla eksports ārpus valsts

7.

SN

kodolmateriāla nosūtīšana darbībām, kurām nav piemērotas garantijas

8.

LD

kodolmateriāla daudzums, kas izmērīts vai novērtēts, pamatojoties uz mērījumiem, un izlietots tādā veidā, ka tā tālāka izmantošana nav lietderīga (izmērītie neatgriezeniskie zudumi). Attiecīgo kodolmateriāla daudzumu noņem no materiāla bilances uzskaites

9.

TW

kodolmateriāla daudzums, kas izmērīts vai novērtēts, pamatojoties uz mērījumiem, un nodots materiāla bilances apgabala vietā, no kuras tas var tikt atgūts (nodošana saglabājamos atkritumos). Attiecīgo kodolmateriāla daudzumu noņem no materiāla bilances uzskaites. Saglabājamie atkritumi ietver tādu kodolmateriālu, kuru uzskata par nereģenerējamu

10.

FW

kodolmateriāla daudzuma saņemšana no saglabājamo atkritumu kategorijas materiāla bilances uzskaitē (saņemšana no saglabājamiem atkritumiem). Šo kodu lieto, ja saglabājamie atkritumi tiek pārvietoti no materiāla bilances apgabala noteiktas vietas uz apstrādi materiāla bilances apgabalā vai nosūtīti no materiāla bilances apgabala

11.

WD

kodolmateriāla nodošana no saglabājamo atkritumu kategorijas uz izmērītiem neatgriezeniskiem zudumiem. Šo kodolmateriāla daudzuma maiņu apzīmē ar "FW" un "LD". Kodolmateriāls neietekmē kodolmateriāla daudzumu materiāla bilances apgabalā

12.

LA

neatgriezeniski un neparedzēti kodolmateriāla zudumi tehnoloģiskajā avārijā

13.

EU

kodolmateriāla atbrīvošana no iekļaušanas uzskaites ziņojumā. Attiecīgais kodolmateriāla daudzums tiek noņemts no materiāla bilances uzskaites

14.

DU

iepriekš no garantijām atbrīvota kodolmateriāla atjaunota pakļaušana garantijām

15.

CC

kodolmateriāla pārvietošana uzskaitē no vienas kategorijas uz citu (kategorijas maiņa)

16.

RB

kodolmateriāla partijas nosaukuma maiņa

17.

CR

kodolmateriāla pārvietošana no vienām saistībām ar kādu ārvalsti vai starptautisku organizāciju uz citām saistībām (saistību maiņa)

18.

CU

mainās kodolmateriāla izmantošanas veids

19.

NT

kodolpārvērtību dēļ samazināts vai palielināts kodolmateriāla daudzums

20.

DI

starpība starp kodolmateriāla daudzumu, kas kodolmateriāla partijai norādīts nosūtītāja materiāla bilances uzskaitē, un daudzumu, ko norāda saņēmēja materiāla bilances apgabalā izdarītie mērījumi attiecīgajai kodolmateriāla partijai (nosūtītāja un saņēmēja starpība)

21.

NM

materiāla bilances apgabalā uzskaitītam kodolmateriāla daudzumam atšķiras tikko izmērīts lielums un agrāk uzskaitīts lielums, un tas ir nosūtītāja/saņēmēja starpība vai labojums

22.

RA

materiāla bilances apgabalā noteiktā laikposmā uzskaitītā kodolmateriāla daudzuma noapaļošana

23.

BA

uzskaitītā kodolmateriāla daudzums mēneša beigās atsevišķi katrai kodolmateriāla kategorijai

24.

NC

nav pārmaiņu kodolmateriāla daudzumā mēneša laikā

16 Norāda materiālu bilances zonas kodu šādiem kodolmateriāla daudzuma maiņas veidiem:

1. Nosūtītāja materiāla bilances apgabala kods - RD gadījumā.

2. Eksportētāja materiāla bilances apgabala kods (ja nav zināms, var norādīt eksportētāja valsts kodu) - RF gadījumā.

3. Saņēmēja materiāla bilances apgabala kods - SD gadījumā.

4. Importētāja materiāla bilances apgabala kods (ja nav zināms, pietiek ar importētāja valsts kodu) - SF gadījumā.

17 Papildus informācijai par kodolmateriāla daudzuma maiņu norāda vienu no šādiem kodiem:

1. Kodolmateriāla kategorijas kods pirms pārmaiņām (nosūta atbilstošu kodu pēc pārmaiņām) - CC gadījumā.

2. Noteikto saistību kods, kurām pakļauts kodolmateriāls pirms pārmaiņām (nosūta atbilstošu kodu pēc pārmaiņām) - CR gadījumā.

3. Kods izmantošanai (šī pielikuma 2.tabulas 13.aile), kas paredzēts pirms kodolmateriāla daudzuma maiņas (nosūta atbilstošu kodu pēc pārmaiņām) - CU (izmantošanas maiņa) gadījumā.

4. Kodolmateriāla partijas nosaukuma mainīšana pirms kodolmateriāla daudzuma pārmaiņām - RB gadījumā. Tas vajadzīgs, ja nepieciešama kodolmateriāla papildu partija un ja operators vēlas mainīt esošo kodolmateriāla partijas nosaukumu (nosūta kodolmateriāla partijas nosaukumu pēc kodolmateriāla daudzuma maiņas).

18 Norāda tikai īpašus ierakstus, kā arī šādus kodus:

1. I - ierakstu rinda satur izotopisko saturu (šī pielikuma 2.tabulas 23.aile).

2. N - ierakstu rinda satur īsas piezīmes (šī pielikuma 2.tabulas 24.aile).

19 Norāda izotopu masas attiecību procentos ar vismaz divu decimāldaļu precizitāti. Informāciju šī pielikuma 2.tabulas 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10. un 11.ailē, uz kurām attiecina izotopu datus, atkārto ieraksta rindas slejās.

20 Sniedz skaidrojumu par kodolmateriāla daudzuma maiņu. Informāciju šī pielikuma 2.tabulas 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10. un 11.ailē, uz kurām attiecina īsās piezīmes, atkārto ieraksta rindas slejās. Īsās piezīmes var norādīt uz atsevišķas lapas.

21 Norāda šādus kodus:

1. PB (sākotnējais faktiskais kodolmateriāla daudzums) - faktiskais kodolmateriāla daudzums ziņošanas sākumā.

2. Kāds no šī pielikuma 2.tabulas 6.ailē minētajiem kodiem (kodolmateriāla daudzuma maiņa) - katram kodolmateriāla daudzuma maiņas veidam vienu apvienotu ierakstu rindu veido visam ziņošanas periodam (vispirms palielināšanās, tad samazināšanās).

3. BA (pēdējais uzskaitītais kodolmateriāla daudzums) - uzskaitītais kodolmateriāla daudzums ziņošanas beigās.

4. PE (pēdējais faktiskais kodolmateriāla daudzums) - faktiskais kodolmateriāla daudzums ziņošanas perioda beigās.

5. MF (nereģistrētais kodolmateriāls) - izskaitļo kā PE (pēdējais faktiskais kodolmateriāla daudzums) un BA (pēdējais uzskaitītā materiāla daudzums) starpību.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

81-434 COPY.GIF (114692 bytes)

82-434 COPY.GIF (56699 bytes)

91-434 COPY.GIF (24986 bytes)

92-434 COPY.GIF (52226 bytes)

93-434 COPY.GIF (39299 bytes)

10.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 24.septembra noteikumiem Nr.434

Ar kodolmateriālu saistīto materiālu un aprīkojuma saraksts

Nr.p.k.

Ar kodolmateriālu saistītais materiāls un aprīkojums

1

2

1.

Kodolreaktors1 un tā aprīkojums

1.1.

kodolreaktora iekšējie komponenti2 - speciāli radīti vai sagatavoti lietošanai kodolreaktorā, arī aktīvās zonas balsti, degvielas kanāli, termiskais vairogs, starpsienas, aktīvās zonas režģu plāksnes un difūzeru plates

1.2.

siltummainis (tvaika ģenerators) - speciāli radīts vai sagatavots izmantošanai kodolreaktora primārajā dzesēšanas kontūrā

1.3.

neitronu detektori3 un mērinstrumenti - speciāli radīti vai sagatavoti neitronu detektēšanai vai to plūsmas mērīšanai reaktora aktīvajā zonā

2.

Rūpnīca dabiskā urāna, vājinātā urāna un speciālo skaldmateriālu izotopu atdalīšanai un īpaši tai radītas vai pielāgotas iekārtas un komponenti

2.1.

dabiskā urāna, vājinātā urāna un speciālo skaldmateriālu izotopu atdalīšanai īpaši radītas ražotnes:

2.1.1.

gāzu centrifūgu separācijas ražotne

2.1.2.

gāzu difūzijas separācijas ražotne

2.1.3.

aerodinamiskās separācijas ražotne

2.1.4.

ķīmiskās apmaiņas separācijas ražotne

2.1.5.

jonu apmaiņas separācijas ražotne

2.1.6.

atomizēta tvaika lāzeru izotopu separācijas (AVLIS) ražotne

2.1.7.

molekulāro lāzeru izotopu separācijas (MLIS) ražotne

2.1.8.

plazmas separācijas ražotne

2.1.9.

elektromagnētiskās separācijas ražotne

2.2.

gāzu centrifūga, kompleksi un komponenti, kas īpaši radīti vai pielāgoti gāzu centrifūgas separācijas procesiem

2.2.1.

gāzu centrifūga

2.3.

īpaši radīts vai pielāgots komplekss un gāzu difūzijas separācijas procesu komponenti

2.3.1.

gofrētie vārsti ar diametru 40-1500 mm, kas izgatavoti no materiāliem, kuri ir izturīgi pret UF6 korozijas iedarbību

3.

Urāna konversijas rūpnīca un aprīkojums, kas īpaši tai radīts vai sagatavots sistēmas UO2 pārvēršanai par UCl4

4.

Rūpnīca smagā ūdens, deitērija vai deitērija savienojumu ražošanai vai koncentrēšanai un īpaši tai radīts vai sagatavots aprīkojums un komponenti

4.1.

rūpnīca smagā ūdens, deitērija un deitērija savienojumu ražošanai:

4.1.1.

ūdens-sērūdeņraža apmaiņas ražotne

4.1.2.

amonjaka-ūdeņraža apmaiņas ražotne

4.2.

aprīkojums un komponenti

4.2.1.

pilnīgas smagā ūdens koncentrācijas sistēmas vai kolonnas smagā ūdens koncentrēšanai līdz reaktoru kvalitātes deitērija koncentrācijai

5.

Apstarotās kodoldegvielas elementu pārstrādes rūpnīca un īpaši tai radīts vai sagatavots aprīkojums

5.1.

rūpnīca apstaroto kodolreaktoru degvielas elementu pārstrādei, arī iekārtas un komponenti, kas parasti nonāk tiešā kontaktā ar apstaroto degvielu, tieši kontrolē apstaroto degvielu un vada galvenās kodolmateriālu un dalīšanās produktu apstrādes plūsmas

5.2.

procesu kontroles instrumenti, kas speciāli radīti vai sagatavoti, lai novērotu vai kontrolētu apstarota dabiskā urāna, vājinātā urāna vai speciālo skaldmateriālu pārstrādi

6.

Aizsardzības un detektora aprīkojums un komponenti, izņemot ieroču, bruņojuma un munīcijas sarakstā minētos

6.1.

gāzmaska, dezaktivācijas iekārta, filtru elementi un īpaši tiem radīti vai modificēti komponenti aizsardzībai pret bioloģiskajiem aģentiem vai radioaktīvajiem materiāliem, kas pārveidoti militārām vajadzībām vai par ķīmisko ieroču (CW) aģentiem

6.2.

aizsargtērps, cimdi un apavi aizsardzībai pret bioloģiskajiem aģentiem vai radioaktīvajiem materiāliem, kas pārveidoti militārām vajadzībām vai par ķīmisko ieroču (CW) aģentiem

6.3.

kodolmateriālu, bioloģisko vai ķīmisko materiālu detektēšanas sistēma4, kas īpaši radīta vai modificēta, lai detektētu vai identificētu bioloģiskos aģentus vai radioaktīvos materiālus, kas pārveidoti militārām vajadzībām vai par ķīmisko ieroču (CW) aģentiem, kā arī šai sistēmai radītie komponenti

7.

Platinēts katalizators, kas īpaši radīts vai sagatavots, lai veicinātu ūdeņraža izotopu apmaiņas reakcijas starp ūdeņradi un ūdeni, lai atgūtu tritiju no smagā ūdens vai lai ražotu smago ūdeni

8.

Speciāla pakete, kuru var izmantot smagā ūdens atdalīšanai no parastā ūdens un kura ir:

8.1.

izgatavota no fosforbronzas sietiem, kas ir ķīmiski apstrādāti, lai palielinātu saslapināšanos

8.2.

paredzēta izmantošanai vakuumdestilācijas kolonnās

9.

Liela blīvuma radiācijas aizsarglogs (piemēram, svina stikla) un īpaši tam izgatavoti ietvari, kas atbilst šādām prasībām:

9.1.

"aukstais laukums"5 ir lielāks par 0,09 m2

9.2.

blīvums ir lielāks par 3 g/cm3

9.3.

biezums ir 100 mm un lielāks

10.

Elektromagnētiskais izotopu separators6 ar vienu vai vairākiem jonu avotiem, kas spēj radīt 50 mA vai lielāku kopējo jonu plūsmas strāvu

11.

Ūdeņraža kriogēnās destilācijas kolonna, kas atbilst šādām prasībām:

11.1.

paredzēta darbam, kad iekšējā temperatūra ir 35 K (-238 °C) un zemāka

11.2.

paredzēta darbam, kad iekšējais spiediens ir 0,5-5 MPa

11.3.

izgatavotas no 300.sērijas nerūsējošā tērauda ar pazeminātu sēra saturu, kurā pēc ASTM (vai tam līdzvērtīga standarta) noteiktais austenīta graudu izmērs ir vismaz 5, vai līdzvērtīgiem materiāliem, kas ir piemēroti izmantošanai attiecīgajā temperatūrā darbam ar ūdeņradi

11.4.

iekšējais diametrs ir 1 m un lielāks, efektīvais garums - 5 m un lielāks

12.

Tritija rūpnīca, ražotne un aprīkojums

12.1.

rūpnīca un ražotne tritija ražošanai, reģenerēšanai, ekstrakcijai, koncentrēšanai vai apstrādei

12.2.

aprīkojums tritija rūpnīcai vai ražotnei:

12.2.1.

ūdeņraža vai hēlija sasaldēšanas iekārta, kas atdzesē gāzi līdz 23 K (-250 °C) vai zemākai temperatūrai, ar siltuma novadīšanas jaudu, lielāku par 150 W

12.2.2.

ūdeņraža izotopu uzkrāšanas vai attīrīšanas sistēma, kurā par uzkrāšanas vai attīrīšanas materiāliem izmanto metālu hidrīdus

13.

Turboekspanderi un turboekspanderu-kompresoru komplekss, kam piemīt abas šīs īpašības:

13.1.

paredzēti darbam, ja izejas temperatūra ir zemāka par 35 K (-238 °C)

13.2.

ūdeņraža caurplūde - 1000 kg/h un lielāka

14.

Litija izotopu atdalīšanas rūpnīca, iekārtas un aprīkojums

14.1.

litija izotopu atdalīšanas rūpnīca un iekārtas

14.2.

aprīkojums litija izotopu atdalīšanai:

14.2.1.

litija amalgamām īpaši paredzēta pildīta šķidruma-šķidruma apmaiņas kolonna

14.2.2.

dzīvsudraba vai litija amalgama sūknis

14.2.3.

litija amalgamu elektrolīzes kamera

14.2.4.

koncentrēta litija hidroksīda šķīduma tvaicētājs

15.

Urāna-titāna sakausējums vai volframa sakausējums ar matricu, kas sastāv no dzelzs, niķeļa vai vara un kam ir šādas īpašības:

15.1.

blīvums ir lielāks par 17,5 g/cm3

15.2.

elastības modulis ir lielāks par 880 MPa

15.3.

stiepes robežstiprība ir lielāka par 1270 MPa

15.4.

pagarinājums ir lielāks par 8 %

16.

Materiāli7

16.1.

plutonijs8 jebkurā formā ar izotopisko sastāvu vairāk par 50 svara procentiem plutonija 238

16.2.

iepriekš atdalīts neptūnijs 2379 jebkurā formā

17.

Litijs, bagātināts līdz litija 6 (6Li) saturam, kas ir lielāks par dabā sastopamo10, un produkti vai izstrādājumi, kas satur šādi bagātinātu litiju - metālisks litijs, litija sakausējumi, savienojumi, litiju saturoši maisījumi, izstrādājumi, kā arī atkritumi un lūžņi

18.

Cirkonijs ar hafnija saturu, kas nepārsniedz vienu masas daļu hafnija uz 500 masas daļām cirkonija šādās formās:

18.1.

metālisks cirkonijs un tā sakausējumi, kuros cirkonija saturs ir vairāk par 50 svara procentiem

18.2.

cirkonija savienojumi, to izstrādājumi, kā arī atkritumi un lūžņi

19.

Tritijs, tritija savienojumi, maisījumi, kas satur tritiju11, kuros tritija atomu skaita attiecība pret ūdeņraža atomu skaitu pārsniedz 1:1000, kā arī to saturoši izstrādājumi vai ierīces

20.

Alfa starojumu emitējošie radionuklīdi12, kuru pussabrukšanas periods ir 10 dienu un ilgāks, bet īsāks par 200 gadiem:

20.1.

elementu veidā

20.2.

savienojumi, kuru kopējā alfa radioaktivitāte ir 37 GBq un lielāka

20.3.

maisījumi, kuru kopējā alfa radioaktivitāte ir 37 GBq un lielāka

20.4.

izstrādājumi vai iekārtas, kas satur jebkuru iepriekš minēto radionuklīdu

21.

Rādijs 226, rādija 226 sakausējumi, savienojumi, maisījumi, kas satur rādiju 226, izstrādājumi un iekārtas, kas satur kādu no iepriekš minētajiem13 jonizējošā starojuma avotiem

22.

Tīģeļi no materiāliem, kas izturīgi pret šķidriem aktinīdu metāliem

22.1.

tīģelis, kas atbilst šādām prasībām:

22.1.1.

tilpums 150-8000 cm3

22.1.2.

izgatavots vai pārklāts ar materiāliem14, kuru tīrība ir 98 svara procenti un augstāka

22.2.

tīģelis, kas atbilst šādām prasībām:

22.2.1.

tilpums 50-2000 cm3

22.2.2.

izgatavots no tantala vai pārklāts ar tantalu, kura tīrības pakāpe ir 99,9 svara procenti un augstāka

22.3.

tīģelis ar šādām īpašībām:

22.3.1.

tilpums 50-2000 cm3

22.3.2.

izgatavots no tantala vai pārklāts ar tantalu, kura tīrības pakāpe ir 98 svara procenti un augstāka

22.3.3.

pārklāts ar tantala karbīdu, nitrīdu vai borīdu, vai to kombināciju

23.

Integrālā shēma15 ar paaugstinātu radiācijas izturību, kas spēj izturēt jebkuru šādu iedarbību:

23.1.

kopējā doza 5 x 103 Gy (silīcijā) un lielāka

23.2.

dozas jauda 5 x 106 Gy/s (silīcijā) un lielāka

24.

Augstsprieguma līdzstrāvas avots, kas atbilst šādām prasībām:

24.1.

spēja nepārtraukti ilgāk par 8 stundām nodrošināt 20 kV vai lielāku spriegumu, ja strāvas stiprums ir 1 A un lielāks

24.2.

strāvas vai sprieguma stabilitāte ir labāka par 0,1 % novirzi 8 stundu laikā

25.

Neitronu ģeneratoru sistēma, arī lampas, kas atbilst šādām prasībām:

25.1.

projektētas darbam bez ārējās vakuuma iekārtas

25.2.

izmanto elektrostatisko paātrināšanu, lai izraisītu tritija-deitērija kodolreakcijas

26.

Masspektrometrs, kas spēj reģistrēt jonus ar atommasu 230 vienības vai lielāku un kura izšķiršanas spēja ir labāka par 2 daļām uz 230, kā arī tā jonu avots

26.1.

induktīvi saistīts masspektrometrs (ICP/MS)

26.2.

aukstās izlādes masspektrometrs (GDMS)

26.3.

termiskās jonizācijas masspektrometrs (TIMS)

26.4.

elektronu bombardēšanas masspektrometrs, kura elektronu avotu kamera ir izgatavota no UF6 izturīgiem materiāliem, izklāta vai pārklāta ar tiem

26.5.

molekulāro staru masspektrometrs, kas atbilst šādām prasībām:

26.5.1.

starojuma avota kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda vai molibdēna, izklāta vai pārklāta ar to un apgādāta ar auksto uztvērējkameru, kura atdzesējama līdz 193 K (-80 °C) vai zemākai temperatūrai

26.5.2.

starojuma avota kamera ir izgatavota no UF6 izturīgiem materiāliem, izklāta vai pārklāta ar tiem

26.6.

masspektrometrs, kas aprīkots ar mikrofluorēšanas jonu avotu un paredzēts darbam ar aktinīdiem vai aktinīdu fluorīdiem

27.

Ierakstītas programmas vadīta iekārta, kas paredzēta jonu implantācijai un kurai piemīt vismaz viena no šādām īpašībām:

27.1.

staru enerģija (paātrināšanas spriegums) ir lielāks par 1 MeV

27.2.

īpaši radīta un optimizēta darbam, ja staru enerģija (paātrināšanas spriegums) ir mazāka par 2 keV

27.3.

ir tiešā ieraksta iespējas

27.4.

spēj implantēt augstas enerģijas skābekļa jonus sakarsētā pusvadītāja materiāla pamatnē

28.

Visu veidu telekomunikāciju iekārtas ar šādiem raksturlielumiem, funkcijām vai īpašībām:

28.1.

iztur kodolsprādziena radīto īslaicīgo elektronisko efektu un elektromagnētiskā impulsa iedarbību

28.2.

ar īpašu aizsardzību pret gamma, neitronu vai jonu jonizējošo starojumu

28.3.

var darboties temperatūrā, kas ir zemāka par 219 K (-54 °C) un augstāka par 397 K (124 °C)

29.

Detektors, kas ir izturīgs pret jonizējošā starojuma iedarbību un kas īpaši izgatavots vai pielāgots aizsardzībai pret kodolsprādziena efektiem (piemēram, elektromagnētiskajiem impulsiem (EMP), rentgenstariem, kombinētiem eksplozijas un termiskajiem efektiem), lietojams "raķetēs" un izstrādāts vai aprēķināts, lai spētu izturēt jonizējošā starojuma dozu, kas ir lielāka par 5 x 103 Gy (silīcijā)

30.

Radiācijas izturīga TV kamera vai lēcas, kas īpaši radītas vai novērtētas kā radiācijas izturīgas, bez darbības traucējumiem un iztur kopējo dozu, kas ir lielāka par 5 x 104 Gy (silīcijā)16

Piezīmes.

1 Termins "kodolreaktors" ietver komponentus, kuri atrodas reaktora korpusā vai ir tieši savienoti ar to, iekārtas, kas kontrolē jaudu reaktora aktīvajā zonā, un komponentus, kas satur, kontrolē vai nonāk tiešā saskarē ar aktīvās zonas primāro dzesētāju.

2 Iekšējie komponenti ir galvenie struktūras elementi reaktora korpusā, kuriem ir viena vai vairākas šādas funkcijas: aktīvās zonas atbalstīšana, degvielas novietojuma regulēšana, primārā dzesētāja plūsmas virzība, reaktora korpusa aizsardzība pret radiāciju un reaktora aktīvās zonas instrumentu vadīšana.

3 Detektori, ko izmanto aktīvajā zonā vai ārpus tās un kuri spēj mērīt neitronu plūsmas, kas sasniedz vai pārsniedz 104 neitronu caur 1 cm2 sekundē, kā arī detektori, kas atrodas ārpus aktīvās zonas, bet tomēr ir bioloģiskās aizsardzības iekšienē.

4 Neattiecas uz:

1. Individuālo dozimetru.

2. Iekārtu, kas konstruktīvi vai funkcionāli limitēta, lai aizsargātos pret civilajai rūpniecībai raksturīgu apdraudējumu, piemēram, kalnrūpniecībā, karjeros, lauksaimniecībā, farmācijā, medicīnā, vides aizsardzībā, atkritumu apsaimniekošanā, pārtikas ražošanā.

5 "Aukstais laukums" ir skata laukums tajā loga pusē, kurā ir vismazākais radiācijas līmenis attiecīgajā konstrukcijā.

6 Attiecas arī uz:

1. Separatoru, kas spēj bagātināt stabilos izotopus.

2. Separatoru ar jonu avotu un kolektoru magnētiskajā laukā, kā arī ja jonu avots un kolektors atrodas ārpus magnētiskā lauka.

7 Parasti izmanto kodoltermiskajos siltuma avotos.

8 Neattiecas uz:

1. Sūtījumu, kurā plutonija saturs ir 1g un mazāk.

2. Sūtījumu, kas satur 3 efektīvos gramus un mazāk plutonija, un plutonijs ir instrumentu detektoru komponents.

9 Neattiecas uz sūtījumu ar neptūnija saturu 1g vai mazāk.

10 Dabā sastopamais litija 6 izotopa saturs ir apmēram 6,5 svara procenti (7,5 atomprocenti).

11 Neattiecas uz izstrādājumu vai aprīkojumu, kas satur mazāk par 1,48 x 103 GBq tritija.

12 Neattiecas uz izstrādājumu vai iekārtu, kuras alfa radioaktivitāte ir mazāka par 3,7 GBq.

13 Neattiecas uz:

1. Medicīnas jomu.

2. Izstrādājumu vai iekārtu, kas satur mazāk par 0,37 GBq rādija 226.

14 Materiāli - kalcija fluorīds (CaF2), kalcija cirkonīts (metacirkonīts) (Ca2ZrO3), cērija sulfīds (Ce2F3), erbija oksīds (Er2O3), hafnija oksīds (HfO2), magnija oksīds (MgO), niobija-titāna-volframa nitrēts sakausējums (apmēram 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W), itrija oksīds (Y2O3), cirkonija oksīds (ZrO2).

15 Ir šādi integrālās shēmas veidi: monolītā, hibrīdā, daudzelementu, plēves tipa, arī silīcija uz safīra, optiskā integrālā shēma.

16 Gy (silīcijā) apzīmē absorbēto enerģiju džoulos kilogramā neekranēta silīcija parauga, ko pakļauj jonizējošam starojumam.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

28.09.2002