Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 02.01.2007. - 31.12.2007. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 16. oktobra noteikumus Nr. 694 "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.424

Rīgā 2002.gada 17.septembrī (prot. Nr.39 5.§)
Valsts aģentūras "Mājokļu aģentūra" nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra" (turpmāk — aģentūra) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas izveidota, lai īstenotu vienotu valsts politiku mājokļu jomā.

(Grozīts ar MK 21.09.2004. noteikumiem Nr.800; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1060)

2. (Svītrots ar MK 21.09.2004. noteikumiem Nr.800.)

II. Aģentūras funkcijas

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. vadīt un īstenot valsts atbalsta programmas un izmēģinājumprojektus mājokļiem;

3.2. sniegt atzinumus par projektu atbilstību valsts atbalsta programmu mērķiem un uzdevumiem, kā arī atzinumus par kredītu un garantiju saņemšanu dzīvojamo māju siltināšanai un atjaunošanai;

3.3. piesaistīt finanšu resursus projektu īstenošanai;

3.4. metodiski vadīt mājokļu apsaimniekošanas procesu, analizēt enerģijas patēriņu daudzdzīvokļu mājās un metodiski vadīt energoefektivitātes paaugstināšanu mājokļu sektorā;

3.5. metodiski vadīt pašvaldību darbību mājokļu jomā;

3.6. nodrošināt mājokļu monitoringu;

3.7. organizēt mājokļu īpašnieku un apsaimniekotāju apmācību mājokļu jautājumos;

3.8. organizēt valsts dzīvojamā fonda nodošanu pašvaldībām;

3.9. pabeigt valsts dzīvojamo māju privatizāciju saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju";

3.10. piedalīties mājokļu apsaimniekotāju darbības profesionālo standartu izstrādē un ieviešanā.

(Grozīts ar MK 21.09.2004. noteikumiem Nr.800)

III. Aģentūras uzdevumi un tiesības

4. Aģentūrai ir šādi galvenie uzdevumi:

4.1. izveidot un aktualizēt mājokļu monitoringa sistēmas datu bāzi;

4.2. sniegt Ekonomikas ministrijai, tās institūcijām, valsts un pašvaldību institūcijām, starptautiskajām organizācijām, citām fiziskajām un juridiskajām personām aģentūrā uzkrāto informāciju par mājokļiem;

4.3. apkopot un aktualizēt informāciju par privatizēto dzīvojamo māju nodošanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā;

4.4. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, ārvalstu un starptautiskajām institūcijām mājokļu jomā;

4.5. sagatavot priekšlikumus likumu un citu normatīvo aktu projektiem mājokļu jomā un iesniegt Ekonomikas ministrijā;

4.6. nodrošināt aģentūras sniegto pakalpojumu pieejamību visā Latvijā.

(Grozīts ar MK 21.09.2004. noteikumiem Nr.800; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1060)

5. Aģentūrai atbilstoši tās kompetencei ir šādas tiesības:

5.1. pieprasīt un saņemt no juridiskajām un fiziskajām personām aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

5.2. sniegt konsultācijas mājokļu jautājumos;

5.3. publicēt informatīvus materiālus un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem;

5.4. organizēt un vadīt seminārus un konferences;

5.5. iekasēt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

5.6. saskaņā ar normatīvajiem aktiem izdot administratīvos aktus;

5.7. Publisko aģentūru likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā rīkoties ar aģentūras valdījumā nodoto mantu;

5.8. likumā "Par budžetu un finanšu vadību" noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ņemt aizņēmumus un slēgt līzinga līgumus ar kredītiestādēm vai citām institūcijām. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas minētajiem darījumiem aģentūra sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Ekonomikas ministriju;

5.9. apzināt dzīvojamās mājas vai to reālās un domājamās daļas, kas piekrīt valstij kā bezīpašnieka un bezmantinieka manta.

(Grozīts ar MK 21.09.2004. noteikumiem Nr.800; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1060)

IV. Aģentūras pārvalde

6. Aģentūras darbu vada direktors. Aģentūras direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Aģentūras direktora pienākumi noteikti Publisko aģentūru likumā, šajos noteikumos un aģentūras pārvaldes līgumā.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1060 redakcijā)

7. (Svītrots ar MK 21.09.2004. noteikumiem Nr.800.)

8. Aģentūra ne retāk kā reizi sešos mēnešos sniedz ekonomikas ministram informāciju par aģentūras darbību.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1060 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 21.09.2004. noteikumiem Nr.800.)

V. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

10. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

10.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

10.2. (svītrots ar MK 21.09.2004. noteikumiem Nr.800);

10.3. pašu ieņēmumi, to skaitā ieņēmumi no aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

10.4. ārvalstu finansiālā palīdzība;

10.5. ziedojumi un dāvinājumi.

(Grozīts ar MK 21.09.2004. noteikumiem Nr.800)

11. Aģentūras mantu veido:

11.1. aģentūras valdījumā nodotās valsts ēkas, būves un valsts īpašumā esošās dzīvojamo māju daļas;

11.2. aģentūras iegādātā kustamā manta.

12. (Svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1060.)

13. (Svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1060.)

14. (Svītrots ar MK 21.09.2004. noteikumiem Nr.800.)

15. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
02.01.2007