Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.06.2009. - 30.06.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 478 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.158

Rīgā 2001.gada 3.aprīlī (prot. Nr.14 17.§)
Valsts ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek kārtota Valsts ciltsgrāmata (turpmāk — ciltsgrāmata) par šādiem dzīvniekiem — liellopiem, cūkām, aitām, kazām un zirgiem.

2. (Svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.614.)

3. (Svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.614.)

4. Ciltsgrāmatu izmanto:

4.1. ciltsdarba sasniegumu analīzei;

4.2. turpmāko ciltsdarba uzdevumu noteikšanai;

4.3. ciltsdokumentācijā sniegto datu ticamības pārbaudei.

5. Ciltsgrāmatu kārto attiecīgā šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija (turpmāk — organizācija), kura atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem.

5.1 Ja vienas šķirnes dzīvnieku ciltsgrāmatu kārto vairākas organizācijas, tās iesniedz valsts aģentūrā “Lauksaimniecības datu centrs” savstarpēju vienošanos, kurā paredzēta:

5.11. kārtība, kādā organizācijas apmainās ar informāciju par ciltsgrāmatā ierakstāmajiem dzīvniekiem;

5.12. kārtība, kādā dzīvniekam piešķir ciltsgrāmatas numuru.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.974 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.614)

6. Ciltsgrāmatā ieraksta tikai pārraudzībai pakļautus dzīvniekus, kurus audzē saskaņā ar attiecīgās šķirnes dzīvnieku ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām un kuri ir apzīmēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Dzīvnieku reģistrācija ciltsgrāmatā

7. Lai dzīvnieku reģistrētu ciltsgrāmatā, īpašnieks iesniedz organizācijā iesniegumu. Iesniegumā norāda ganāmpulka reģistra numuru un dzīvnieka identitātes numuru (cūku īpašnieks iesniegumā norāda tikai ganāmpulka reģistra numuru). Iesniegumam pievieno aizpildītas dzīvnieka individuālās uzskaites kartītes kopiju (izņemot cūkas).

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.974 redakcijā)

8. Organizācijas speciālisti pārbauda iesniegto informāciju un mēneša laikā dzīvnieku reģistrē ciltsgrāmatā, vienlaikus nodrošinot ciltsgrāmatā reģistrēto dzīvnieku reģistra izveidi.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.974 redakcijā)

8.1 Organizācijas speciālisti reizi mēnesī valsts aģentūras “Lauksaimniecības datu centrs” dzīvnieku reģistra datos izdara atzīmi par dzīvnieka ierakstīšanu ciltsgrāmatā (izņemot cūkas).

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.974 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.05.2009., sk. grozījumu 2. punktu)

9. Ciltsgrāmatā ieraksta veselu dzīvnieku ar šķirnei atbilstošu eksterjeru, zināmu izcelsmi un dzimšanas vietu, ja:

9.1. vaislinieks ir saņēmis sertifikātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju sertifikācijas kārtību;

9.2. sieviešu kārtas dzīvniekam ir dzimis pēcnācējs, ir zināma produktivitāte un piena šķirnes dzīvniekam ir noteikta produktivitāte standartlaktācijā.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.974 redakcijā; grozījums 9.1.apakš­punktā attiecībā uz prasību par vaislinieka sertifikāta nepieciešamību stājas spēkā 01.04.2009., sk. 29. punktu)

10. Ja dzīvnieka reģistrācija ciltsgrāmatā tiek atteikta, organizācijas speciālisti izsniedz motivētu rakstisku atteikumu (izņemot cūkas).

(Grozīts ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.974)

11. Organizācija ir atbildīga par ciltsgrāmatā izdarīto ierakstu pareizību.

12. Dati par ciltsgrāmatā reģistrētajiem dzīvniekiem tiek glabāti organizācijas arhīvā pastāvīgi.

12.1 Ja organizācija izbeidz savu darbību vai zaudē šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu, tā ciltsgrāmatā reģistrēto dzīvnieku datus (dzīv­nieka identitātes numuru un citus individuālajā uzskaites kartītē norādītos datus) mēneša laikā elektroniski vai papīra formā nodod valsts aģentūras “Lauksaim­niecības datu centrs” uzturētajā ciltsdarba un pārraudzības informācijas arhīvā, sastādot pieņemšanas un nodošanas aktu. Valsts aģentūra “Lauksaimniecības datu centrs” nodrošina arhīvā nodoto ciltsgrāmatā reģistrēto dzīvnieku datu pieejamību organizācijai.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.614 redakcijā)

III. Ciltsgrāmatas iedalījums

13. Ciltsgrāmatu iedala galvenajā daļā — A daļā (turpmāk — galvenā daļa) un papilddaļā — B daļā (turpmāk — papilddaļa).

14. Attiecīgās dzīvnieku šķirnes ciltsgrāmatas galvenajā daļā ieraksta dzīvniekus, kuri ir:

14.1. tās pašas dzīvnieku šķirnes ciltsgrāmatā ierakstītu vecāku un vecvecāku pēcnācēji;

14.2. reģistrēti atbilstoši dzīvnieku izcelsmes reģistrācijas sistēmai, kas saskaņota ar attiecīgās šķirnes dzīvnieku ciltsdarba programmu.

15. Ciltsgrāmatas galveno daļu var iedalīt vairākās grupās atbilstoši attiecīgās šķirnes dzīvnieku ciltsdarba programmā noteiktajiem dzīvnieku produktivitātes rādītājiem.

16. Ja sieviešu kārtas dzīvnieks (aitām un kazām – arī vīriešu kārtas dzīvnieks) neatbilst ciltsgrāmatas galvenās daļas kritērijiem, bet ir zināma šī dzīvnieka izcelsme vienā paaudzē (cūkām – trijās paaudzēs) un tā produktivitāte un novērtējums atbilst ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām, attiecīgā organizācija var pieņemt lēmumu par tā ierakstīšanu ciltsgrāmatas papilddaļā.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.974 redakcijā)

17. Govkopībā ciltsgrāmatas galvenajā daļā ieraksta:

17.1. buļļus, kuru izcelsme ir imunoģenētiski noteikta;

17.2. piena šķirņu govis, kuru tīršķirnes izcelsme ir zināma četrās paaudzēs;

17.3. gaļas šķirņu govis, kuru tīršķirnes izcelsme ir zināma četrās paaudzēs;

17.4. dzīvniekus, kuri atbilst attiecīgās šķirnes dzīvnieku ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.974)

18. (Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.974.)

19. Cūkkopībā ciltsgrāmatas galvenajā daļā ieraksta dzīvniekus:

19.1. kuru tīršķirnes izcelsme ir zināma trijās paaudzēs;

19.2. kuri atbilst attiecīgās šķirnes dzīvnieku ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām.

20. (Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.974.)

21. Aitkopībā un kazkopībā ciltsgrāmatas galvenajā daļā ieraksta dzīvniekus:

21.1. kuru tīršķirnes izcelsme ir zināma čet-rās paaudzēs;

21.2. kuri atbilst attiecīgās šķirnes dzīvnieku ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām.

22. (Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.974.)

23. Zirgkopībā ciltsgrāmatas galvenajā daļā ieraksta dzīvniekus:

23.1. kuriem ir vismaz viens pēcnācējs;

23.2. kuru tīršķirnes izcelsme ir zināma četrās paaudzēs;

23.3. kuri atbilst attiecīgās šķirnes dzīvnieku ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.974; 23.1.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.04.2009., sk. grozījumu 3. punktu)

24. Zirgkopībā ciltsgrāmatas papilddaļā ieraksta dzīvniekus:

24.1. kuri sasnieguši starptautiskajai sporta klasei atbilstošus rezultātus;

24.2. krustojuma dzīvniekus, kuru izcelsme ir zināma vienā paaudzē.

25. Importēto vaislas dzīvnieku un tā bioproduktu ieraksta ciltsgrāmatā, ja tam ir sertifikāts, kas izsniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par sertifikāta izsniegšanas kārtību šķirnes materiālam. Importēto vaislas dzīvnieku un tā bioproduktu ieraksta tajā ciltsgrāmatas daļā, kuras kritērijiem tas atbilst.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.614 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

26. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

27. Dzīvnieki, kas ciltsgrāmatā ir ierakstīti līdz 2002.gada 1.janvārim, nav jāpārreģistrē.

28. Šo noteikumu 14.1.apakšpunkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

29. Grozījums šo noteikumu 9.1.apakš­punktā attiecībā uz prasību par vaislinieka sertifikāta nepieciešamību stājas spēkā 2009.gada 1.aprīlī.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.974 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis

Zemkopības ministrs A.Slakteris
28.06.2009