Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.153

Rīgā 2001.gada 3.aprīlī (prot. Nr.14, 8.§)

Darba drošības un veselības aizsardzības noteikumi, strādājot ar displeju un iekārtojot darbstaciju

Izdoti saskaņā ar likuma "Par darba aizsardzību" 16.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka darba drošības un veselības aizsardzības prasības, strādājot ar displeju (ievadizvadierīci, kas ar ekrāna starpniecību dod iespēju vizuālā veidā ievadīt datorā un izvadīt no tā tekstu un dažāda veida grafisku informāciju) un iekārtojot darbstaciju.

2. Darbstacija ir darba vieta, kurā atrodas dators un tā darbības nodrošināšanas ierīces (sistēmas bloks, displejs, tastatūra), darbam ar displeju nepieciešamā darba telpas daļa, darba galds un darba krēsls. Darbstacija var būt aprīkota arī ar citiem darbam nepieciešamajiem piederumiem, piemēram, peli, printeri, skeneri, modemu, diskiekārtām, tālruni, faksa aparātu, dokumentu statīvu.

3. Šajos noteikumos noteiktās darba drošības un veselības aizsardzības prasības attiecas uz personām, kuras, veicot savus darba pienākumus, katru darba dienu vismaz divas stundas strādā ar displeju (turpmāk - nodarbinātais).

4. Šie noteikumi neattiecas uz darbu ar:

4.1. displejiem, kas atrodas transportlīdzekļu vai mehānismu vadītāju kabīnēs un kontrolierīču kabīnēs;

4.2. transportlīdzekļu (arī gaisa un ūdens transporta) stacionārajām datorsistēmām;

4.3. datorsistēmām, kuras paredzētas sabiedriskai lietošanai;

4.4. pārnēsājamām datorsistēmām, kuras darba vietā netiek lietotas pastāvīgi;

4.5. kases aparātiem, kalkulatoriem, mērinstrumentiem un citām ierīcēm, kuru ekrāns saskaņā ar šo noteikumu 5.punktā minētajiem standartiem uzskatāms par mazu;

4.6. parastās konstrukcijas rakstāmmašīnām ar ekrānu.

5. Bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šajos noteikumos noteikto prasību izpildei (turpmāk - piemērojamie standarti).

6. Ja šo noteikumu III nodaļā noteikto prasību izpildē ir ievēroti piemērojamie standarti, uzskatāms, ka šo noteikumu III nodaļā noteiktās prasības ir ievērotas.

7. Valsts darba inspekcija uzrauga un kontrolē šo noteikumu ievērošanu, kā arī pārbauda darbstacijas iekārtojuma un darba procesa organizācijas atbilstību piemērojamajiem standartiem. Ja piemērojamie standarti nav ievēroti vai ir ievēroti tikai daļēji, Valsts darba inspekcija pārbauda darbstacijas iekārtojuma un darba procesa organizācijas atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

8. Par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs darba devējs.

II. Darba devēja pienākumi

9. Darba devējs nodrošina darbstacijas atbilstību šo noteikumu III nodaļā noteiktajām prasībām.

10. Darba devējam ir šādi pienākumi:

10.1. novērtēt nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības prasību ievērošanu, īpaši iespējamo risku redzei, fizisko un garīgo pārslodzi;

10.2. veikt pasākumus, lai novērstu šo noteikumu 10.1.apakšpunktā minētajā novērtēšanā atklātos riskus;

10.3. informēt nodarbinātos vai viņu uzticības personas par visiem darba drošības un veselības aizsardzības aspektiem darbstacijā, īpaši par pasākumiem, kurus darba devējs veic saskaņā ar šo noteikumu 10.1. un 10.4.apakšpunktu un 11.punktu;

10.4. atbilstoši apmācīt nodarbinātos pirms darba uzsākšanas un katru reizi, kad tiek būtiski mainīta darbstacijas darba organizācija;

10.5. plānot nodarbināto darbu tā, lai ikdienas darbā pie displeja būtu periodiski pārtraukumi vai tiktu mainīts darba raksturs, lai izvairītos no jebkuriem nodarbināto veselībai nelabvēlīgiem apstākļiem;

10.6. nodrošināt nodarbināto konsultācijas un līdzdalību visos ar darba drošību un veselības aizsardzību saistītajos jautājumos.

11. Darba devējs nodrošina nodarbinātā redzes pārbaudi pie oftalmologa:

11.1. mēneša laikā pēc darba līguma noslēgšanas, ja nodarbinātā darba pienākumos paredzēts darbs ar displeju katru darba dienu vismaz divas stundas;

11.2. periodiski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

11.3. ja nodarbinātais sūdzas par redzes traucējumiem, kurus varētu būt izraisījis darbs ar displeju.

12. Ja pārbaudē konstatēts, ka nodarbinātajam nepieciešami darba pienākumu veikšanai piemēroti speciāli redzi uzlabojoši medicīniski optiski līdzekļi (brilles, kontaktlēcas), darba devējs nodrošina attiecīgo nodarbināto ar minētajiem līdzekļiem.

13. Šo noteikumu 11.2.apakšpunktā un 12.punktā minēto prasību izpildei nepieciešamos izdevumus sedz darba devējs, bet 11.1. un 11.3.apakšpunktā minētās redzes pārbaudes izdevumus pēc savstarpējas vienošanās sedz darba devējs vai nodarbinātais, ja darba līgumā nav noteikts citādi.

III. Darba drošības un veselības aizsardzības prasības, strādājot ar displeju un iekārtojot darbstaciju

14. Darbstacija ir iekārtota tā, lai tās lietošana neapdraudētu nodarbinātā drošību un veselību.

15. Displejs atbilst šādām prasībām:

15.1. rakstu zīmes uz ekrāna ir skaidrā formā, atbilstoša lieluma un ar atbilstošām atstarpēm starp rakstu zīmēm un rindām;

15.2. attēls uz ekrāna ir stabils, bez mirgošanas vai cita veida nestabilitātes;

15.3. gaišums un kontrasts starp rakstu zīmēm un fonu ir tāds, lai nodarbinātais to varētu viegli regulēt un viegli pielāgot apkārtējiem apstākļiem;

15.4. ekrāns ir viegli pagriežams un noliecams atbilstoši nodarbinātā vajadzībām;

15.5. ekrānam var izmantot atsevišķu pamatni vai pielāgojamu galdu;

15.6. uz ekrāna nav spīduma un atstarojuma, kas var radīt neērtības nodarbinātajam.

16. Tastatūra atbilst šādām prasībām:

16.1. tastatūra ir pagriežama un atdalīta no ekrāna, lai nodarbinātais varētu atrast ērtu darba stāvokli, novēršot roku vai plaukstu nogurumu;

16.2. tastatūras virsma ir matēta un novērš atspīdumu;

16.3. tastatūras izkārtojums un taustiņi ir viegli lietojami;

16.4. simboli uz taustiņiem ir pietiekami kontrastaini un salasāmi paredzētajā darba pozīcijā.

17. Darba galds atbilst šādām prasībām:

17.1. darba galda virsma maz atstaro gaismu;

17.2. darba galds ir pietiekami liels, lai nodarbinātais varētu uz tā atbalstīt plaukstas un rokas, mainīt darba vietā esošo ierīču un priekšmetu izvietojumu, kā arī atrast sev ērtu darba stāvokli;

17.3. platība tastatūras priekšā ir pietiekama, lai nodrošinātu atbalstu nodarbinātā rokām un plaukstām;

17.4. dokumentu turētājs ir stabils, pielāgojams un novietots tā, lai līdz minimumam samazinātu neērtas nodarbinātā galvas un acu kustības.

18. Darba krēsls atbilst šādām prasībām:

18.1. darba krēsls ir stabils un nodrošina nodarbinātajam iespēju brīvi kustēties un ieņemt ērtu stāvokli;

18.2. darba krēsla augstums ir regulējams;

18.3. darba krēsla atzveltnes augstums un slīpums ir regulējams;

18.4. katram nodarbinātajam ir kāju at- balsts, ja viņš to vēlas.

19. Darba telpas iekārtojums atbilst šādām prasībām:

19.1. darbstacijas izmēri un plānojums nodrošina nodarbinātajam pietiekami daudz vietas ķermeņa stāvokļa mainīšanai un kustību brīvībai;

19.2. telpas un darba vietas apgaismojums ir pietiekams un nodrošina kontrastu starp ekrānu un fonu veidojošo vidi, ņemot vērā darba veidu un nodarbinātā redzes prasības;

19.3. iespējamais traucējošais spīdums un atstarojums uz displeja vai cita aprīkojuma ir novērsts, saskaņojot darbstacijas izkārtojumu ar mākslīgo gaismas avotu izvietojumu un tehnisko raksturojumu;

19.4. darbstacijas gaismas avoti, logi, caurredzamas vai caurspīdīgas sienas un spilgtas krāsas konstrukcijas vai sienas nerada tiešu spīdumu un, ciktāl iespējams, nerada atstarojumu uz displeja;

19.5. logi ir aprīkoti ar atbilstoši pielāgojamu aizsegu sistēmu, lai samazinātu dienasgaismu, kas krīt uz darbstaciju;

19.6. troksnis, ko rada darbstacijas aprīkojums, netraucē darba telpā normāli sarunāties un koncentrēties darba pienākumu izpildei;

19.7. darbstacijas aprīkojums neizplata papildu siltumu, kas varētu radīt neērtības nodarbinātajam;

19.8. viss starojums ir samazināts līdz līmenim, kas neapdraud nodarbinātā veselību;

19.9. darba telpā tiek uzturēts piemērots gaisa mitruma līmenis.

20. Izstrādājot, izvēloties, pasūtot un modificējot programmatūru, kā arī nosakot uzdevumus saistībā ar darbstacijas iekārtu lietošanu, ņem vērā šādus principus:

20.1. programmatūra ir piemērota nodarbinātā darba uzdevumu veikšanai, kā arī pēc iespējas atbilstoša nodarbinātā pieredzei un zināšanu līmenim;

20.2. aizliegts izmantot datorprogrammas, kas kontrolē nodarbinātā darba kvalitāti vai kvantitāti, iepriekš par to nebrīdinot nodarbināto;

20.3. programmatūra nodrošina nodarbinātā informētību par datorprogrammas darba gaitu un darba rezultātu;

20.4. informācija uz displeja parādās nodarbinātajam pieņemamā formātā un ātrumā;

20.5. ir ievēroti ergonomikas principi, īpaši, ja datu apstrādē piedalās nodarbinātais.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.jūniju.

22. Darbstacijas, kuras ir izveidotas līdz 2001.gada 1.jūnijam, pārveidojamas atbilstoši šo noteikumu prasībām līdz 2004.gada 31.decembrim.

Ministru prezidenta vietā -
ekonomikas ministrs A.Kalvītis

Labklājības ministrs A.Požarnovs

 

01.06.2001