Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS PADOMES LĒMUMS

Par Centrālās vēlēšanu komisijas nolikuma apstiprināšanu

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Apstiprināt Centrālās vēlēšanu komisijas nolikumu.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā publicēšanas dienu.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A.GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 2. decembrī

 

 

APSTIPRINĀTS
ar 1992. gada 2. decembra
Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu

Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas
NOLIKUMS

I. Komisijas izveidošanas kārtība, tās uzdevumi un darbības principi

1. Centrālo vēlēšanu komisiju 5. Saeimas vēlēšanu sagatavošanai un vadīšanai izveido Latvijas Republikas Augstākā Padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas 1992. gada 20. oktobra likumu «Par 5. Saeimas vēlēšanām».

Centrālās vēlēšanu komisijas locekli var izslēgt no komisijas sastāva ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu uz personiska iesnieguma pamata vai arī pēc Centrālās vēlēšanu komisijas priekšlikuma, ja viņš godprātīgi nepilda savus pienākumus.

Ja kāds komisijas loceklis izbeidz savu darbību komisijā, Latvijas Republikas Augstākā Padome izdara attiecīgus grozījumus komisijas sastāvā.

2. Centrālā vēlēšanu komisija savā darbībā ievēro likumus, Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumus un šo nolikumu.

Tā vada vēlēšanas, likumu ietvaros izdod un publicē oficiālā laikrakstā nepieciešamos rīkojumus un instrukcijas. Rīkojumi un instrukcijas stājas spēkā ar to publicēšanas dienu, un tie jāizpilda visām vēlēšanu komisijām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām.

3. Pēc Latvijas Republikas Augstākās Padomes pieprasījuma Centrālā vēlēšanu komisija sniedz tai pārskatu par vēlēšanu sagatavošanas norisi.

4. Centrālā vēlēšanu komisija par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem informē sabiedrību ar preses izdevumu, televīzijas un radio palīdzību. Tās sēdēs var būt klāt valsts institūciju un sabiedrisko organizāciju pilnvaroti priekšstāvji, kā arī kandidātu sarakstu iesniedzēji vai viņu priekšstāvji un šajā komisijā akreditēto masu informācijas līdzekļu pārstāvji.

5. Centrālā vēlēšanu komisija ir juridiskā persona. Tai ir zīmogs ar valsts lielā ģerboņa attēlu un komisijas pilnu nosaukumu.

II. Komisijas pienākumi un tiesības

6. Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina Latvijas Republikas likuma "Par 5. Saeimas vēlēšanām» vienveidīgu un pareizu piemērošanu. Šajā nolūkā tā:

1) izdod attiecīgus rīkojumus un instrukcijas;

2) ja nepieciešams, griežas Latvijas Republikas Augstākajā Padomē ar priekšlikumu par atsevišķu likuma pantu iztulkojumu;

3) izskata jebkuru ar vēlēšanu sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu pēc savas iniciatīvas vai pēc Latvijas Republikas Augstākās Padomes norādījuma;

4) noklausās apgabalu, rajonu, pilsētu un pilsētu rajonu (priekšpilsētu) vēlēšanu komisiju ziņojumus par 5. Saeimas vēlēšanu sagatavošanas gaitu;

5) izskata sūdzības un iesniegumus par citu vēlēšanu komisiju lēmumiem un to darbību un atceļ to nelikumīgus lēmumus.

7. Centrālā vēlēšanu komisija nosaka naudas līdzekļu sadalījumu apgabalu, rajonu, pilsētu, pilsētas rajonu (priekšpilsētu) un iecirkņu vēlēšanu komisijām, kā arī ārvalstīs izveidotajām vēlēšanu komisijām, rūpējas, lai vēlēšanu komisijas būtu nodrošinātas ar telpām, transportu un sakaru līdzekļiem, kā arī citiem materiāltehniskajiem līdzekļiem.

8. Centrālā vēlēšanu komisija rūpējas par visu vēlēšanu komisiju izveidošanu. Šajā nolūkā tā:

1) nosaka vēlēšanu komisiju izveidošanas termiņus;

2) izvirza savus priekšstāvjus apgabalu, rajonu, pilsētu un pilsētas rajonu (priekšpilsētu) vēlēšanu komisijām, ņemot vērā attiecīgo Tautas deputātu padomju valžu priekšlikumus;

3) izveido no likumā noteiktajā kārtībā izvirzītajiem priekšstāvjiem apgabalu vēlēšanu komisijas;

4) ieceļ vietējās vēlēšanu komisijas ārvalstīs;

5) ieceļ rajonu, pilsētu, pilsētas rajonu (priekšpilsētu) un iecirkņu vēlēšanu komisijas, ja tās nav savlaicīgi ievēlētas likumā noteiktajā kārtībā.

9. Priekšvēlēšanu periodā Centrālā vēlēšanu komisija:

1) lemj par kandidātu sarakstu atbilstību likuma prasībām un piešķir sarakstiem numurus;

2) nodrošina priekšvēlēšanu programmu un visu kandidātu sarakstu publicēšanu oficiālā laikrakstā;

3) nodrošina kandidātu sarakstu nodrukāšanu, vēlēšanu zīmju, aplokšņu un vēlēšanu komisiju zīmogu izgatavošanu un to nogādāšanu apgabalu vēlēšanu komisijām;

4) nosaka, kādām jābūt vēlēšanu kastēm;

5) nosaka kārtību, kādā vēlēšanu komisiju protokoli un citi vēlēšanu materiāli nosūtāmi rajonu, pilsētu, pilsētas rajonu (priekšpilsētu) un apgabalu vēlēšanu komisijām, kā arī kārtību, kādā apgabalu vēlēšanu komisijas nosūta protokolus un citus vēlēšanu materiālus Centrālajai vēlēšanu komisijai.

10. Centrālā vēlēšanu komisija ir tiesīga ar vēlēšanu sagatavošanu un norisi saistītajos jautājumos griezties ar iesniegumiem un priekšlikumiem valsts institūcijās, pašvaldībās, uzņēmumos, iestādēs un organizācijās. Tām šie iesniegumi un priekšlikumi jāizskata ne vēlāk kā trīs dienu laikā un jādod atbilde komisijai. Komisijai ir tiesības savās sēdēs noklausīties Latvijas Republikas ministriju, departamentu, citu valsts institūciju un pašvaldību amatpersonas par jautājumiem, kas saistīti ar 5. Saeimas vēlēšanu sagatavošanu un norisi.

11. Centrālā vēlēšanu komisija nosaka ievēlētos deputātus un 5. Saeimas vēlēšanu rezultātus kopā ar ievēlēto deputātu sarakstu publicē oficiālā laikrakstā ne vēlāk kā 10. dienā pēc vēlēšanām.

Ja atsevišķos vēlēšanu iecirkņos pieļauti rupji likuma pārkāpumi un tie ietekmējuši vēlēšanu rezultātus, Centrālā vēlēšanu komisija lemj par attiecīgā vēlēšanu iecirkņa balsošanas rezultātu anulēšanu.

III. Komisijas darba organizācija

12. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks un sekretārs strādā pastāvīgi un saņem atalgojumu atbilstoši šādām kvalifikācijas kategorijām: priekšsēdētājs - 4. kategorijai, vietnieks un sekretārs - 5. kategorijai. Pārējie komisijas locekļi saņem atalgojumu atbilstoši viņu kvalifikācijas kategorijai darbavietā, bet ne mazāku par 6. kvalifikācijas kategorijas atalgojumu, par to laiku, kurā viņi pilda Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa pienākumus.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, viņa vietniekam un sekretāram šo pienākumu pildīšanas laikā tiek garantēta darba vietas (amata) saglabāšana. Komisijas locekļi pēc tās lēmuma vēlēšanu sagatavošanas periodā ir jāatbrīvo no pienākumiem savā darba vietā, saglabājot viņu amatu (darba vietu).

13. Centrālās vēlēšanu komisijas sēdes sasauc tās priekšsēdētājs, publicējot paziņojumu oficiālā laikrakstā vai ar valsts televīzijas un radio palīdzību.

Ja komisijas loceklis nevar ierasties uz sēdi, viņš laikus to dara zināmu priekšsēdētājam.

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumi tiek pieņemti, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja «par» nobalso vismaz četri komisijas locekļi. Ja «par» un «pret» nobalso vienāds komisijas locekļu skaits, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis, kurš nepiekrīt lēmumam, ir tiesīgs pievienot rakstveidā savu atsevišķo viedokli.

Komisijas lēmumus, rīkojumus un instrukcijas paraksta tās priekšsēdētājs un sekretārs.

Centrālās vēlēšanu komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.

14. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs:

1) vada komisijas sēdes; nodrošina iespēju komisijas locekļiem laikus iepazīties ar sēdes darba kārtību un tajā izskatāmajiem materiāliem;

2) dod komisijas locekļiem uzdevumus, kas attiecas uz 5. Saeimas vēlēšanu sagatavošanu un norisi, nodrošina viņus ar dokumentiem, kas saistīti ar komisijas darbu;

3) uzaicina uz komisijas sēdi valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus, kā arī citu vēlēšanu komisiju vadītājus;

4) pārstāv komisiju valsts institūcijās, pašvaldībās, uzņēmumos, iestādēs un organizācijās;

5) kontrolē pieņemto lēmumu izpildi;

6) informē Latvijas Republikas Augstāko Padomi par Centrālās vēlēšanu komisijas darbu, par tās pieņemtajiem lēmumiem;

7) sniedz pārskatus Latvijas Republikas Augstākajai Padomei par vēlēšanu sagatavošanu;

8) atver un slēdz Centrālās vēlēšanu komisijas kontus kredītiestādēs, rīkojas ar Centrālās vēlēšanu komisijas naudas līdzekļiem;

9) pilda citus ar vēlēšanām saistītus pienākumus.

Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa amata pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks.

15. Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis vienlaikus nevar būt citas vēlēšanu komisijas loceklis.

Ja Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis tiek pieteikts par deputāta kandidātu, viņa darbība komisijā izbeidzas ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgais saraksts.

Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis:

1) iesniedz priekšlikumus un jautājumus, kas izskatāmi komisijas sēdēs, piedalās šo jautājumu apspriešanā;

2) pārbauda citu vēlēšanu komisiju darbu pēc savas iniciatīvas vai priekšsēdētāja uzdevumā un par pārbaudes rezultātiem informē Centrālo vēlēšanu komisiju;

3) pieņem iestāžu un organizāciju pārstāvjus un pilsoņus ar vēlēšanu sagatavošanu un norisi saistītajos jautājumos.

Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim tiek garantēta visu to izdevumu apmaksa, kas radušies sakarā ar viņa darbību, izpildot uzdevumus, kas saistīti ar vēlēšanu darbu organizāciju un pārbaudi.

16. Centrālās vēlēšanu komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Latvijas Republikas Augstākās Padomes Kancelejas ietvaros izveidots sekretariāts. Sekretariāta darbinieku darba samaksu nosaka Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.DAUDIŠS

02.12.1992