Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1991. gada 23. janvāra likumā «Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas Republikas 1991. gada 23. janvāra likumā «Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 9/10) šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

«6. pants. Sabiedrības nosaukums

1. Sabiedrības nosaukumā ir jābūt vārdkopai «sabiedrība ar ierobežotu atbildību», tā saīsinājumam «SIA» vai vārdam «sabiedrība» bez norādes uz citu uzņēmējdarbības formu.

Ja zemnieka vai zvejnieka saimniecība ir nodibināta kā vienas personas sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tās nosaukumā ir jābūt pagasta un māju nosaukumam un vārdiem «zemnieka saimniecība - SIA» vai «zvejnieka saimniecība - SIA».

2. Sabiedrības nosaukums (firma) jāveido latviešu valodā, atbilstoši latviešu valodas gramatikas prasībām. Izņēmums ir to ārvalstu un jaukta kapitāla sabiedrību nosaukumi, kurās ārvalstu kapitāls pārsniedz 40 procentus no pamatkapitāla (statūtu fonda).»

2. Izteikt 7. panta 1. punkta 1. un 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

«1) pārveidojot (reorganizējot) esošos cita veida uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) par sabiedrībām;

2) dibinot jaunas sabiedrības.»

3. 8. pantā:

izslēgt 4. punktā vārdus «(arī PSRS)»;

papildināt 5. punkta otro rindkopu ar vārdiem «ievērojot izņēmumus, kas paredzēti Latvijas Republikas 1991. gada 5. novembra likumā «Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā»;

papildināt 6. punkta otro rindkopu pēc vārda «uzņēmumiem» ar vārdu «(uzņēmējsabiedrībām)».

4. Papildināt 10. pantu ar šāda satura 3. punktu:

«3. Dibināšanas līgums jāparaksta visiem dibinātājiem. Juridiskās Personas pārstāvja paraksts tiek apliecināts ar uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) zīmogu.»

5. Papildināt 12. pantu ar šāda satura 6. punktu:

«6. Ziņojumus par mantiskajiem ieguldījumiem jāparaksta visiem dibinātājiem.»

6. Papildināt 19. panta 2. punktu ar šāda satura 5. apakšpunktu:

«5) citi likumā paredzētie nosacījumi.»

7. Papildināt 21. panta 2. punktu ar šāda satura 5. un 6. apakšpunktu: «5) ja sabiedrības dibinātāju skaitā ir valsts uzņēmumi, iestādes vai organizācijas, kā arī uzņēmējsabiedrības, kuru pamatkapitālā (statūtu fondā) ir valsts īpašums, - Latvijas Republikas Ministru Padomes vai tās institūcijas atļauja šiem uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām vai Uzņēmējsabiedrībām piedalīties sabiedrībā;

6) ja sabiedrības dibinātāju skaitā ir pašvaldības uzņēmumi, iestādes vai organizācijas, kā arī uzņēmējsabiedrības, kuru pamatkapitālā (statūtu fondā) ir pašvaldības īpašums, - pašvaldības atļauja šiem uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām vai uzņēmējsabiedrībām piedalīties sabiedrībā.»

8. Papildināt 31. panta 1. punkta pirmo rindkopu ar teikumu: «Aizliegts mantiniekam daļas vērtību izmaksāt naudā, piespiežot viņu atteikties no mantotās daļas.»

9. Papildināt 36. panta 1. punkta pēdējo teikumu ar vārdiem «bet ja sabiedrības pamatkapitālā (statūtu fondā) ir valsts vai pašvaldības īpašums, - Latvijas Republikas Ministru Padomes, tās institūcijas vai pašvaldības atļauja pamatkapitāla (statūtu fonda) samazināšanai».

10. Izteikt 38. panta 4. punktu šādā redakcijā:

«4. Ja sabiedrībā ir tikai viens dalībnieks, viņš pilda sapulces funkcijas.»

11. Pārcelt 42. panta 3. punktā vārdus «kas nav sabiedrības dalībnieki» uz punkta beigām.

12. Izslēgt 43. panta 3. punktā pirmo teikumu un no otrā teikuma vārdus «arī tad», bet 4. punktā - otro un trešo teikumu.

13. Papildināt 44. panta 1. punktu ar šādu teikumu: «Sabiedrības izpildinstitūcijas pienākumus var izpildīt arī pārvaldnieks (direktors). Ja sabiedrībā ir tikai viens dalībnieks, viņš var pildīt ari izpildinstitūcijas pienākumus.»

14. Papildināt 47. panta 3. punktu ar šādu teikumu: «Ja sabiedrībā ir tikai viens dalībnieks, viņš var pildīt arī revīzijas institūcijas pienākumus.»

15. Papildināt 50. pantu ar šāda satura 4. punktu:

«4. Ja sabiedrības pamatkapitālā (statūtu fondā) ir valsts vai pašvaldības īpašums, Latvijas Republikas Ministru Padomes pilnvarota institūcija vai pašvaldības norīko pārstāvjus likvidatorus, kurus tā var atsaukt jebkurā laikā.»

16. Papildināt 53. panta 1. punktu aiz vārda «izpildinstitūcijai» ar vārdiem «kā arī valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām».

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja vietnieks A. KRASTIŅŠ

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 12. maijā

27.05.1992