Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likumā «Par uzņēmējdarbību»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likumā «Par uzņēmējdarbību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42) šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Izteikt 1. panta otro daļu šādā redakcijā:

«Bezpeļņas organizāciju dibināšanas, darbības, reorganizācijas un likvidācijas kārtību regulē Latvijas Republikas 1991. gada 17. decembra likums «Par bezpeļņas organizāciju» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 1).»

2. Papildināt 2. panta trešo daļu ar šādu tekstu: «saskaņā ar šā likuma 2. nodaļas nosacījumiem».

3. Aizstāt 3. panta pirmajā daļā vārdu «arbitrāža» ar vārdiem «saimnieciskā tiesa».

4. Papildināt 8. panta trešo daļu ar šādu tekstu: «iesniedzot filiāles statūtus (nolikumu), ko apstiprinājusi uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārvaldes institūcija».

5. Aizstāt 12. panta pirmajā daļā vārdu «likumdošana» ar vārdiem «normatīvajos aktos» un vārdu «likumā» - ar vārdu «tajos».

6. Papildināt 14. panta otro daļu pēc vārda «zemnieka» ar vārdiem «un zvejnieka», bet vārdus «to var dibināt arī kā statūtsabiedrību» aizstāt ar vārdiem «viens īpašnieks var dibināt arī statūtsabiedrību».

7. 15. pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

«Individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība»;

papildināt pirmo daļu pēc vārda «zemnieka» ar vārdiem «vai zvejnieka»;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

«Individuālā (ģimenes) uzņēmuma nosaukumā ir jābūt īpašnieka uzvārdam un vārdkopai «individuālais uzņēmums». Nosaukumā var norādīt ari uzņēmuma veidu un pilsētas vai pagasta nosaukumu. Zemnieka vai zvejnieka saimniecības nosaukumā ļābūt pagasta un māju nosaukumam. Ja individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība dibināta kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tās nosaukumā papildus jāiekļauj saīsinājums «SIA»»;

papildināt pantu ar šāda satura piekto daļu:

«Individuālais (ģimenes) uzņēmums vai zemnieka saimniecība veic uzņēmējdarbību, pamatojoties uz Latvijas Republikas 1992. gada 8. janvāra likumu «Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka saimniecību un individuālo darbu» (Latvijas Republikas Augstākas Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6/7).»

8. Aizstāt 16. panta trešajā daļā vardu «ciema» ar vārdu «rajona».

9.17. pantā:

papildināt pirmo daļu ar šādu tekstu: «Uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) var dibināt tikai tādas sabiedriskās vai reliģiskās organizācijas, kuras ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā»;

papildināt ar ceturto daļu šādā redakcijā:

«Sabiedrisko un reliģisko organizāciju uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) dibina un to statūtus apstiprina attiecīgo sabiedrisko vai reliģisko organizāciju statūtos noteiktā institūcija vai amatpersona. Šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) statūtus reģistrē likumā noteiktajā kārtībā.»

10. Izteikt 22. panta otro daļu šādā redakcijā:

«Šo sabiedrību nosaukumā ir jābūt vārdkopai «sabiedrība ar ierobežotu atbildību», tās saīsinājumam «SIA» vai vārdam «sabiedrība» bez norādes uz citu uzņēmējdarbības formu.»

11. Izteikt 25. pantu šādā redakcijā:

«25. pants. Ārvalstu fizisko un juridisko personu uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)

Ārvalstu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) dibināšanu un darbību regulē Latvijas Republikas 1991. gada 5. novembra likums «Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 46).»

12. 26. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

«Valsts regulē uzņēmējdarbību, tirgus sistēmas sabalansētību un stabilitāti, nosakot nodokļu maksājumu likmes, amortizācijas un citus ar nodokļiem neapliekamos atskaitījumus, atskaitījumus valsts sociālās apdrošināšanas fondā, veicinot konkurenci un ierobežojot monopoldarbību, kā arī pieņemot citus likumus»;

izslēgt trešo daļu.

13. Aizstāt 29. panta otrajā daļā vārdu «arbitrāža» ar vārdiem «saimnieciskā tiesa».

14. Izteikt 32. panta tekstu šādā redakcijā: «Tikai valsts uzņēmumiem ir atļauts:

1) izgatavot un realizēt narkotikas;

2) izgatavot vērtspapīrus, naudaszīmes, monētas un pastmarkas.

Tikai ar speciālu atļauju (licenci), ko izsniedz Latvijas Republikas rajonu, pilsētu un pilsētas rajonu pašvaldības, ir atļauti:

1) zemes ierīcības darbi;

2) vietējās nozīmes derīgo izrakteņu atradņu izstrāde un ekspluatācija;

3) tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem;

4) pirmsskolas un ārpusskolas audzināšanas un izglītošanas iestāžu darbība;

5) šautuvju un šaušanas stendu pakalpojumi;

6) pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniegšana attiecīgā rajona vai pilsētas robežās;

7) azartspēļu namu izveidošana un uzturēšana, šo spēļu organizēšana;

8) medicīnas un veterinārmedicīnas slimnīcu un stacionāru darbība;

9) visu veidu autotransporta līdzekļu vadītāju apmācība;

10) alus un vīna izgatavošana pārdošanai;

11) treneru, sporta instruktoru un sporta metodiķu prakse.

Tikai ar speciālu atļauju (licenci), ko izsniedz Latvijas Republikas Ministru Padome vai tās pilnvarota institūcija, ir atļauta:

1) medikamentu izgatavošana un realizācija;

2) farmaceitiskā prakse;

3) degvīna izgatavošana, liķiera un konjaka izgatavošana pārdošanai;

4) tabakas izstrādājumu izgatavošana pārdošanai;

5) mācību iestāžu darbība;

6) zemes, gaisa, ūdens un dzelzceļa satiksmes pakalpojumi;

7) bezvadu sakaru pakalpojumi, radio un televīzijas raidījumi (izņemot kabeļtelevīzijas pakalpojumus);

8) detektīvdarbība un apsardzes darbība;

9) zvērinātu revidentu prakse;

10) zvērinātu mērnieku prakse;

11) zvērinātu taksatoru prakse;

12) auditoru darbība;

13) juriskonsultu prakse;

14) notāru prakse;

15) apdrošināšanas operāciju veikšana;

16) ieroču un sprāgstvielu izgatavošana un realizācija;

17) ģeodēzisko, ģeoloģisko, hidroģeoloģisko un inženierģeoloģisko darbu veikšana;

18) topogrāfisko un fotogrammatisko darbu veikšana;

19) dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu iepirkšana, pārstrāde, apstrāde, izgatavošana un realizācija;

20) ar darba aizsardzību saistīto mērījumu veikšana;

21) tirdzniecības, pasta un nodokļu operācijās izmantojamo mērīšanas līdzekļu metroloģiskā kontrole;

22) ar darba un veselības aizsardzību saistīto mērīšanas līdzekļu metroloģiskā kontrole;

23) tiesas, izmeklēšanas un citu valsts pārvaldes institūciju uzdevumā veiktajās ekspertīzēs izmantojamo mērīšanas līdzekļu metroloģiskā kontrole;

24) gāzes vadu un to būvju celtniecība;

25) spridzināšanas darbu veikšana;

26) sporta, medību un citu ieroču remonts;

27) pirotehnisko materiālu un ierīču ražošana;

28) liftu, cēlājierīču, tvaika un ūdenssildāmo katlu, zem spiediena strādājošu iekārtu, metalurģijas un ķīmijas rūpniecības iekārtu, iekraušanas un izkraušanas iekārtu un citu valsts uzraudzībai pakļautu objektu projektēšana, izgatavošana, montāža, tehniskā apkope un remonts;

29) biržu darbība.

Tikai ar speciālu atļauju (licenci), ko izsniedz profesionālās savienības (korporācijas), ir atļauta šāda individuālā privātprakse:

1) medicīniskā prakse;

2) veterinārmedicīniskā prakse;

3) pedagogu prakse;

4) ēku un būvju projektēšana;

5) būvinženieru prakse;

6) advokātu prakse.

Licences zvērinātu revidentu praksei, zvērinātu mērnieku praksei, zvērinātu taksatoru praksei, auditoru darbībai, juriskonsultu praksei, notāru praksei, treneru, sporta instruktoru un sporta metodiķu praksei un 32. panta ceturtajā daļa minētajiem uzņēmējdarbības veidiem tiek izsniegtas tikai fiziskajām personām.

Tikai ar Latvijas Bankas izsniegtu licenci ir atļauta:

1) ārzemju valūtas pirkšana un pārdošana;

2) banku un kredītiestāžu darbība;

3) bankas operācijas un kredītoperācijas ar dārgmetāliem un to izstrādājumiem.

Citus uzņēmējdarbības veidus, kurus drīkst veikt tikai valsts uzņēmumi vai kuru veikšanai nepieciešama speciāla atļauja (licence), ir tiesīga noteikt vienīgi Latvijas Republikas Augstākā Padome.

Speciālu atļauju (licenci) uzņēmējdarbības veikšanai izsniedz šajā pantā minētās valsts vai pašvaldības institūcijas, kā arī profesionālās savienības (korporācijas) ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas ne mazāk kā uz pieciem gadiem.

Atteikumu izdot speciālu atļauju (licenci) izsniedz rakstveidā šajā pašā termiņā, un tam jābūt argumentētam. Šo atteikumu var pārsūdzēt tiesā. Speciālā atļauja (licence) ir jāizņem pirms attiecīgā uzņēmējdarbības veida uzsākšanas un jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

Valsts institūcijas, kuras izsniedz speciālās atļaujas (licences), ir tiesīgas tās anulēt gadījumos, kad tiek konstatēts, ka iesniegtās ziņas neatbilst īstenībai vai uzņēmējs pārkāpis speciālajā atļaujā (licencē) minētos nosacījumus, kā arī gadījumos, kas paredzēti Latvijas Republikas 1991. gada 11. decembra likumā «Par uzņēmumu, organizāciju un iestāžu darbības apturēšanu» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 1).

Ja speciālās atļaujas (licences) izdošana tiek nemotivēti aizkavēta pēc tam, kad pagājušas 30 dienas no pieteikuma iesniegšanas dienas, uzņēmējdarbība uzskatāma par atļautu.

Lēmumu par atteikumu izdot speciālo atļauju (licenci) vai lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu var pārsūdzēt tiesā.

Uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamais pamatkapitāls (statūtu fonds) bankām un biržām ir ne mazāks par 5000000 rubļu, apdrošināšanas sabiedrībām - ne mazāks par 3000000 rubļu, lombardiem - ne mazāks par 2000000 rubļu.»

15. Izteikt 33. pantu šādā redakcijā:

«33. pants. Uzņēmēja pienākumi

Uzņēmuma vadītājam vai, ja tāds nav iecelts, uzņēmējam jāpilda normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz drošības noteikumiem, eksplozijdrošību, ugunsdrošību, darba aizsardzību, veselības aizsardzību, veterinārmedicīnu, vides aizsardzību, būvniecību, cilvēku drošību avāriju un dabas katastrofu gadījumos un citām Latvijas Republikas likumos noteiktajām jomām.

Ja šīs prasības tiek pārkāptas, Latvijas Republikas valsts vai pašvaldību institūcijas ir tiesīgas likumā noteiktajā kārtībā apturēt uzņēmuma vai tā daļas darbību.»

16. 34. pantā:

izslēgt pirmajā daļā ceturto rindkopu;

aizstāt pirmās daļas sestajā rindkopā vārdu «arbitrāžas» ar vārdiem «saimnieciskās tiesas».

17. Izteikt 35. panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

«Uzņēmumu ar uzņēmēja vai tā pilnvarotas institūcijas lēmumu var reorganizēt.»

18. Papildināt likumu ar šāda satura 36. pantu:

«36. pants. Atbildība par nereģistrētu uzņēmējdarbību

Ienākumi, kurus uzņēmējsabiedrības un uzņēmumi, kā arī citas juridiskās vai fiziskās personas guvušas no nereģistrētas uzņēmējdarbas vai no uzņēmējdarbības bez speciālas atļaujas (licences), ja tās nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas likums, tiek ieskaitīti valsts budžetā.»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja vietnieks A.KRASTIŅŠ

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 12. maijā

12.05.1992