Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 34

Par Nolikumu par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēja pensijām)

Saskaņa ar Latvijas Republikas likuma «Par valsts pensijām» 2. pantu Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Apstiprināt pievienoto Nolikumu par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēja pensijām). Noteikt, ka šis nolikums stājas spēkā ar 1992. gada 1. janvāri.

2. Pensijas, kas piešķirtas iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbiniekiem un viņu ģimenēm, pirms Nolikums par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēja pensijām) ir stājies spēkā, tiek saglabātas, bet pensijas, kuru apmērs ir zemāks par oficiālo iztikas minimumu, ir pārrēķināmas ar 1992. gada 1. janvāri saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par valsts pensijām» normām.

3. Attiecināt pensionāru sociālās aizsardzības jomā pieņemtos Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumus arī uz iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva pensionāriem un viņu ģimenēm.

4. Līdz Latvijas Republikas likuma «Par Aizsardzības Spēku karavīru pensijām» pieņemšanai Nolikumu par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēja pensijām) attiecināt ari uz Aizsardzības Spēku karavīriem.

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I. GODMANIS

Latvijas Republikas iekšlietu ministrs Z. ČEVERS

Rīgā 1992. gada 30. janvārī

 

APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Republikas Ministru Padomes
1992. gada 30. janvāra lēmumu Nr. 34

NOLIKUMS
par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēja pensijām)

Šis nolikums nosaka Latvijas Republikas iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensiju (darba devēja pensiju) piešķiršanas noteikumus, normas un kārtību.

I SADAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbiniekiem, kuriem ir šajā nolikumā noteiktā izdiena dienestā iekšlietu iestādēs, ir tiesības uz darba devēja pensiju.

2. Iekšlietu iestāžu ierindas _un komandējošā sastāva darbiniekiem, kuriem ir tiesības uz darba devēja pensiju, pensiju piešķir un izmaksā saskaņā ar šo nolikumu pēc atvaļināšanas no dienesta.

3. Iekšlietu iestāžu ierindas un komandējoša sastāva darbiniekiem pēc viņu vēlēšanās var piešķirt pensiju saskaņā ar Latvijas Republikas likumā' «Par valsts pensijām» paredzētajiem noteikumiem un normām. Turklāt, aprēķinot pensijas, tiek ņemta vērā visa darba samaksa (amatalga, piemaksa par speciālo dienesta pakāpi, piemaksa par izdienu un uzturnauda), ko attiecīgie ierindas un komandējošā sastāva darbinieki saņēmuši pirms atvaļināšanas no dienesta.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par valsts pensijām» noteiktajām normām pensijas piešķir ari tiem iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbiniekiem, kuriem atņemtas speciālās dienesta pakāpes.

4. Ierindas un komandējošā sastāva darbiniekiem pensijas izmaksā no Latvijas Republikas sociālās apdrošināšanas budžeta šiem mērķiem paredzēto līdzekļu ietvaros.

Pensijas ar nodokļiem neapliek.

5. Latvijas Republikā iegūtās tiesības uz iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku darba devēja pensijām saglabājas arī pēc viņu izbraukšanas uz ārvalstīm, ja Latvijas Republikai ar attiecīgo valsti ir noslēgts sociālās nodrošināšanas līgums_ par pensijām. Pretējā gadījumā pensiju, kas piešķirta pirms attiecīgās personas izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, izmaksā sešus mēnešus uz priekšu, bet turpmāku pensijas izmaksu pārtrauc.

II SADAĻA

IEKŠLIETU IESTĀŽU IERINDAS UN KOMANDĒJOŠA SASTĀVA DARBINIEKU PENSIJAS (DARBA DEVĒJA PENSIJAS)

6. Tiesības uz darba devēja pensiju ir tiem iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbiniekiem:

6.1. kuriem dienā, kad viņi tiek atvaļināti no dienesta, ir 20 un vairāk gadu izdiena dienestā iekšlietu iestādēs;

6.2. kuri uz atvaļināšanas dienu ir sasnieguši: vīrieši - 50 gadu vecumu ar 25 un vairāk kalendāra gadu kopējo darba stāžu, no tiem vismaz ar 12 gadu un 6 mēnešu dienesta stāžu iekšlietu iestādēs, sievietes - 45 gadu vecumu ar 20 un vairāk kalendāra gadu kopējo darba stāžu, no tiem vismaz ar 12 gadu un 6 mēnešu dienesta stāžu iekšlietu iestādēs.

7. Darba devēja pensijas piešķir šādos apmēros:

7.1. iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbiniekiem, kuriem ir 20 un vairāk gadu izdiena (6.1. apakšpunkts) - 40 procentu apmērā, bet tiem, kuri atvaļināti vecuma vai slimības dēļ, - 55 procentu apmērā no attiecīgās darba samaksas summas (10. punkts). Par katru pilnu dienesta gadu virs 20 gadiem pensija tiek palielināta par 2 procentiem, no darba samaksas summas, bet kopumā nepārsniedzot 80 procentus no šīs summas;

7.2. iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva _darbiniekiem kuri ir sasnieguši: vīrieši - 50 gadu vecumu ar 25 un vairāk kalendāra gadu kopējo darba stāžu, no tiem vismaz ar 12 gadu un 6 mēnešu dienesta stāžu iekšlietu iestādēs, sievietes - 45 gadu vecumu ar 20 un vairāk kalendāra gadu kopējo darba stāžu, no tiem vismaz ar 12 gadu un 6 mēnešu dienesta stāžu iekšlietu iestādēs (6.2. apakšpunkts) - 55 procentu apmērā no attiecīgās darba samaksas summas (10. punkts). Par katru pilnu darba gadu: vīriešiem - virs 25 darba gadiem, sievietēm - virs 20 darba gadiem pensija tiek palielināta par 2 procentiem no darba samaksas summas, bet kopumā nepārsniedzot 80 procentus no šīs summas.

8. Darba devēja pensijai, ko piešķir iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbiniekiem, tiek noteiktas piemaksas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par valsts pensijām» 15. pantu.

9. Kārtību, kādā darba devēja pensijas piešķiršanai aprēķināma izdiena, saskaņā ar šo nolikumu nosaka Latvijas Republikas Ministru Padome.

Kopējo darba stāžu iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbiniekiem nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par valsts pensijām».

III SADAĻA

PENSIJU APRĒĶINĀŠANA

10. Iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbiniekiem pensijas tiek aprēķinātas, ņemot vērā šo darbinieku darba samaksas summas pēdējā amatā pirms pensijas pieprasīšanas.

Aprēķinot pensijas iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbiniekiem, darba samaksā ietilpst amatalga, piemaksa par speciālo dienesta pakāpi, piemaksa par izdienu un uzturnauda.

Iekšlietu iestāžu komandējošā sastāva darbiniekiem, kuri ar vadības piekrišanu dienesta interesēs pēc personīgā lūguma, veselības stāvokļa vai vecuma dēļ tiek pārcelti amatā ar zemāku amatalgu un kuriem uz pārcelšanas dienu bija tiesības uz darba devēja pensiju, pēc viņu atbrīvošanas no dienesta pensija var tikt aprēķināta, ņemot vērā tā amata amatalgu, kurā viņi ir bijuši ne mazāk kā vienu gadu pirms minētās pārcelšanas, un citas šī punkta otrajā rindkopā noteiktās darba samaksas summas.

11. Pensijas, kas aprēķinātas no izpeļņas (darba samaksas summas) saskaņā ar šo nolikumu, tiek paaugstinātas Latvijas Republikas likumos un lēmumos noteiktajā kārtībā atbilstoši dzīves izmaksu indeksa un darba algas izmaiņām.

IV SADAĻA

PENSIJU PIEŠĶIRŠANA

0 12. Iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieki iesniegumu par pensijas piešķiršanu iesniedz ar pēdējās darbavietas administrācijas starpniecību Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai.

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija _dokumentus par pensiju piešķiršanu izskata ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc to saņemšanas^

13. Ņemot vērā šo nolikumu, pensijas tiek pārrēķinātas tādā kārtība, kāda noteikta Latvijas Republikas likumā «Par valsts pensijām».

V SADAĻA

PENSIJU IZMAKSĀŠANA

14. Iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva pensionāriem pensijas izmaksā attiecīgās bankas vai iekšlietu iestādes pensionāra pastāvīgajā dzīves vietā, pamatojoties uz dokumentiem, ko noformē Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

15. Pārējie pensiju izmaksāšanas jautājumi kārtojami Latvijas Republikas likumā «Par valsts pensijām» noteiktajā kārtībā.

30.01.1992