Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeksā, Latvijas PSR kriminālkodeksā un Latvijas PSR kriminālprocesa kodeksā

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par uzņēmējdarbību» izdarīt grozījumus un papildinājumus šādos Latvijas PSR likumdošanas aktos:

I. Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeksā:

1. Papildināt 14. pantu ar šāda satura otro daļu:

«Personas, kuras veic uzņēmējdarbību, par administratīvajiem pārkāpumiem atbild tāpat kā amatpersonas.»

2. 23. pantā:

papildināt pirmo daļu ar šāda satura 6. punktu:

«tiesību atņemšanu ieņemt noteiktus amatus vai tiesību atņemšanu uz zināma veida uzņēmējdarbību»;

uzskatīt pirmās daļas 6. un 7. punktu attiecīgi par pirmās daļas 7. un 8. punktu;

aizstāt otrajā daļā skaitļus «3.-7.» ar skaitļiem «3.-8.».

3. Papildināt 24. panta pirmo daļu pēc vārdiem «gan kā administratīvos pamatsodus, gan kā papildsodus» ar vārdiem «tiesību atņemšanu ieņemt noteiktus amatus vai tiesību atņemšanu uz zināma veida uzņēmējdarbību var piemērot tikai kā papildsodu».

4. Papildināt kodeksu ar šāda satura 29.1 pantu:

«29.1 pants. Tiesību atņemšana ieņemt noteiktus amatus vai tiesību atņemšana uz zināma veida uzņēmējdarbību

Tiesības ieņemt noteiktus amatus vai tiesības uz zināma veida uzņēmējdarbību atņem uz laiku no viena gada līdz trim gadiem. Šo sodu. piemēro rajona (pilsētas) tautas tiesa (tautas tiesnesis).»

5. Izteikt 41. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz piecsimt rubļiem».

6. 156. pantā:

izslēgt otro daļu;

trešo daļu uzskatīt par otro daļu.

7. 158. pantā:

izslēgt pirmo daļu;

otro daļu uzskatīt par pirmo daļu.

8. Izslēgt 161. un 165.1 pantu.

9. Papildināt kodeksu ar šāda satura divpadsmito «a» nodaļu:

«Divpadsmitā A nodaļa
ADMINISTRATĪVIE PĀRKĀPUMI UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

166.2 pants. Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas vai bez atļaujas (licences)

Par uzņēmējdarbības uzsākšanu bez reģistrēšanas vai speciālas atļaujas (licences), ja tās nepieciešamību nosaka likums, par uzņēmējdarbības turpināšanu pēc atļaujas (licences) atņemšanas, anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanas, kā arī pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izslēgšanas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra -

uzliek naudas sodu no viena tūkstoša līdz septiņiem tūkstošiem rubļu, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus vai atņemot tiesības uz zināma veida uzņēmējdarbību vai bez tā.

166.3 pants. Ziņu nesniegšana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vai to slēpšana no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra

Par reģistrējamo grozījumu vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanas nepieteikšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram un oficiālā laikrakstā-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu.

Par nepareizu ziņu sniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vai iesniedzamo ziņu slēpšanu no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, kā arī par dokumentu, parakstu paraugu nesniegšanu vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra amatpersonas likumīgo rīkojumu neizpildīšanu -

uzliek naudas sodu no piecsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.

166.4 pants. Uzņēmējdarbības līdztiesības garantiju pārkāpšana

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijai nepieciešamo dokumentu neizsniegšanu, kā arī par uzņēmējdarbības nepamatotu ierobežošanu vai kavēšanu, ja to izdarījusi amatpersona, -

uzliek naudas sodu no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.

Par nepamatotu atteikšanos reģistrēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), ja to izdarījusi amatpersona, kuras pienākumos ietilpst uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšana, -

uzliek naudas sodu no piecsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus vai bez tā.

166.5 pants. Algota darbaspēka pieņemšanas un nodarbināšanas kārtības pārkāpšana

Par algota darbaspēka pieņemšanu vai nodarbināšanu uzņēmējdarbībā, pārkāpjot Latvijas Republikas likumos un valdības lēmumos noteikto kārtību, -

uzliek naudas sodu no piecsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

166.6 pants. Uzskaites un informācijas noteikumu neievērošana

Par uzņēmējdarbībā noteiktās grāmatvedības neievērošanu, kā arī par to, ka nav savlaicīgi iesniegta likumā noteiktā informācija par uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbības uzskaites, pārskata vai kontroles dokumenti, ja tie nepieciešami valsts institūcijām nodokļu aprēķināšanai vai statistikai, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no trīssimt līdz piecsimt rubļiem.

Par izvairīšanos iesniegt šā panta pirmajā daļā norādīto informāciju vai dokumentus -

uzliek naudas sodu no piecsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.

166.7 pants. Darba koplīguma neslēgšana un darba koplīguma noteikumu neizpilde

Par atteikšanos vest oficiālas sarunas par darba koplīgumu vai slēgt saskaņotu darba koplīgumu, kā arī par koplīguma noteikumu rupju neizpildi -

uzliek naudas sodu no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

166.8 pants. Apdrošināšanas noteikumu pārkāpšana

Par izvairīšanos no mantas obligātās apdrošināšanas vai par fiktīvu ziņu sniegšanu, izdarot mantas apdrošināšanu, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecsimt rubļiem.»

10. Papildināt 210. panta pirmo daļu pēc skaitļa «152.» ar skaitli «155.»; izslēgt pirmajā un otrajā daļā skaitli «161.».

11. Papildināt 213. pantu pēc skaitļa «166.1 ar skaitļiem «166.2 - 166.5, 166.7-166.8».

12. Aizstāt 215.1 panta pirmajā daļā skaitļus «165.¹un 166.» ar skaitļiem «166. un 166.6».

13. 222. pantā:

aizstāt otrās daļas 1. un 2. punktā vārdus «līdz desmit rubļiem» ar vārdiem «līdz simt rubļiem», bet vārdus «līdz piecdesmit rubļiem» - ar vārdiem «līdz piecsimt rubļiem».

14. Papildināt 276. pantu ar šāda satura sesto daļu:

«Lietās par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 166.2 pantā un 166.4 panta otrajā daļā, attiecībā uz personu, kurai tiek atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus vai tiesības uz zināma veida uzņēmējdarbību, lēmuma norakstu nosūta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.»

15. Papildināt 287. pantu pēc skaitļa «166.1» ar skaitļiem «166.2 - 166.5, 166.7 -166.8».

II. Latvijas PSR kriminālkodeksā:

1. Papildināt kodeksu ar šāda satura sesto «a» nodaļu:

«Sestā A nodaļa
NOZIEGUMI UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

161.1 pants. Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas vai bez atļaujas (licences)

Par uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), ja tās nepieciešamību nosaka likums, vai par uzņēmējdarbības turpināšanu pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izslēgšanas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, ja šīs darbības izdarītas pēc administratīvā soda piemērošanas par tādiem pašiem pārkāpumiem, -

soda ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu no pieciem tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

161.2 pants. Aizliegta uzņēmējdarbība

Par nodarbošanos ar uzņēmējdarbību, attiecībā uz kuru pastāv speciāls aizliegums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu no desmit tūkstošiem līdz divdesmit pieciem tūkstošiem rubļu.

161.3 pants. Uzņēmējdarbības informācijas noteikumu neievērošana

Par likumā noteiktās informācijas par uzņēmējdarbību, par uzņēmējdarbības uzskaites, pārskata vai kontroles dokumentu savlaicīgu nesniegšanu, ja tie nepieciešami valsts institūcijām nodokļu  aprēķināšanai vai statistikai, un ja šīs darbības izdarītas pēc administratīvā soda piemērošanas ar tādiem pašiem pārkāpumiem, vai par šādas informācijas vai dokumentu slēpšanu -

soda ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu.

161.4 pants. Fiktīva uzņēmējdarbība

Par fiktīvu uzņēmējdarbību nolūkā saņemt bankas kredītu, lai to izmantotu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbībai neparedzētam mērķim,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

Par tām pašām darbībām, ja tās saistītas ar liela zaudējuma nodarīšanu kredītiestādēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divdesmit pieciem tūkstošiem rubļu, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

161.5 pants. Algota darbaspēka nodarbināšanas noteikumu pārkāpšana

Par algota darbaspēka nodarbināšanas noteikumu pārkāpšanu uzņēmējdarbībā, kas izdarīta pēc administratīvā soda piemērošanas par tādu pašu pārkāpumu, -

soda ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

161.6 pants. Negodīga konkurence

Par apzināti nepatiesu ziņu izplatīšanu par citu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai uzņēmēju nolūkā radīt priekšrocības savai uzņēmējdarbībai vai par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbinieka pamudināšanu ar uzpirkšanu, draudiem vai citādā veidā tajā pašā nolūkā -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

Par tām pašām darbībām, ja tās saistītas ar būtisku kaitējuma nodarīšanu uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

161.7 pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) novešana līdz bankrotam

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bankrotu, ko izraisījusi uzņēmēja vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja nolaidība, ja ar to nodarīts būtisks kaitējums citu personu mantiskajām interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

Par ļaunprātīgu bankrotu, kas nodarījis būtisku kaitējumu valstij, pašvaldībai, kredītiestādēm, uzņēmējdarbībai vai personu likumiskajām tiesībām un interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz astoņiem gadiem vai ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

Par maksāšanas līdzekļu vai mantas noslēpšanu no valsts iestādēm vai par citām darbībām, kas izdarītas nolūkā izvairīties no kreditoru prasījumu apmierināšanas sakarā ar bankrotu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.»

2. Papildināt kodeksu ar šāda satura 155.1 pantu:

«155.1 pants. Uzņēmumu laišana ekspluatācijā bez attīrīšanas būvēm vai arī ekspluatācijai nederīgām attīrīšanas būvēm

Par rūpniecības, lauksaimniecības, komunālās saimniecības vai citu objektu laišanu ekspluatācijā, ja tajos nav ierīkotas nepieciešamās attīrīšanas, kaitīgo vielu un putekļu uztveršanas būves un ietaises vai arī ja tās atrodas tādā stāvoklī, ka nav derīgas ekspluatācijai, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar labošanas darbiem uz lādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz piecpadsmit tūkstošiem rubļu.

Par tām pašām darbībām, ja tās nodarījušas būtisku kaitējumu cilvēku veselībai, tautas saimniecībai, augiem vai dzīvniekiem, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz divdesmit pieciem tūkstošiem rubļu.»

3. Izteikt 134. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

«Par drošības tehnikas, rūpniecības sanitārijas vai citu darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi amatpersona, uzņēmējs vai cita persona, kas uzņēmumā atbildīga par šo noteikumu ievērošanu, ja šis pārkāpums varēja izraisīt nelaimes gadījumus ar cilvēkiem vai citas smagas sekas, -

soda ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu.»

4. Izslēgt 147.1, 148., 149.1 un 151. pantu.

III. Latvijas PSR kriminālprocesa kodeksā:

127. pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitļus un vārdus «90.», «150.1, 151. panta pirmajā daļā un 151.1 pantā»;

papildināt trešo daļu pēc skaitļa «147.» ar skaitli «155.1», bet pēc skaitļa «159.1» - ar skaitļiem «161.1 -161.7»; izslēgt skaitli «147.1»;

Izslēgt ceturtajā daļā skaitļus un vārdus «148. pantā, 149.1 pantā, 151. panta otrajā daļā.»

IV. Likums stājas spēkā ar 1991. gada 20. martu.

Latvijas Republikas Augstākas Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 12. martā

20.03.1991