Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeksā

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

I. Izdarīt Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Izteikt 26., 155., 156., 158., 159. un 165.1 pantu šādā redakcijā:

«26. pants. Naudas sods

Maksimālais naudas sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir desmit tūkstoši rubļu.

Rajonu, pilsētu, ciematu un pagastu padomes var apstiprināt noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus līdz vienam

tūkstotim rubļu.

Amatpersonām uzliktos naudas sodus aizliegts maksāt no uzņēmumu, iestāžu un organizāciju līdzekļiem.»

«155. pants. Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un maksas pakalpojumu noteikumu pārkāpšana

Par vispārējo tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai maksas pakalpojumu noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no desmit līdz simt rubļiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura par šādu pārkāpumu gada laikā jau ir administratīvi sodīta, -

uzliek naudas sodu no simt līdz trīssimt rubļiem.

156. pants. Noteiktās kārtības pārkāpšana tirdzniecībā

Par preču pārdošanu no valsts tirdzniecības (sabiedriskās ēdināšanas), patērētāju kooperācijas uzņēmumu (organizāciju) noliktavām, bāzēm, palīgtelpām, palīguzņēmumiem (organizācijām) vai laikā, kad tās nogādā no minētajām vietām uz glabāšanas vai realizācijas vietu, kā arī par preču slēpšanu no pircējiem -

uzliek naudas sodu no piecsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

Par tirdzniecību bez noteiktā kārtībā izdotas speciālas atļaujas (licences) -

uzliek naudas sodu no viena tūkstoša līdz pieciem tūkstošiem rubļu, konfiscējot tirgošanās priekšmetus vai bez to konfiskācijas.

Par patvaļīgu tirdzniecības atsākšanu veikalā vai tirdzniecības punktā, kura darbu noteiktā kārtībā pārtraukusi uz to pilnvarota valsts

iestāde, -

uzliek naudas sodu no pieciem tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu.»

«158. pants. Noteiktās kārtības pārkāpšana maksas pakalpojumu sniegšanā

Par tādu maksas pakalpojumu sniegšanu, kam ir nodarbošanās raksturs un kas veikti bez noteiktā kārtībā izdotas speciālas atļaujas (licences), -

uzliek naudas sodu no viena tūkstoša līdz septiņiem tūkstošiem rubļu.

Par patvaļīgu maksas pakalpojumu atsākšanu pakalpojumu punktā, kura darbu noteiktā kārtībā pārtraukusi uz to pilnvarota valsts iestāde,-

uzliek naudas sodu no septiņiem tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu.

159. pants. Ienākumu, peļņas vai citu objektu slēpšana no aplikšanas ar nodokļiem

Par ienākumu, pelņas vai citu objektu slēpšanu no aplikšanas ar nodokļiem -

uzliek naudas sodu no simt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.»

«165.1 pants. Izvairīšanās iesniegt uzskaites, pārskata vai kontroles dokumentus par ienākumiem no uzņēmējdarbības

Par to, ka nav laikā iesniegti likumā noteiktie uzskaites, pārskata vai kontroles dokumenti par ienākumiem no uzņēmējdarbības vai citiem ar ienākuma nodokli apliekamiem ienākumiem, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz piecsimt rubļiem.

Par izvairīšanos iesniegt šā panta pirmajā daļā norādītos dokumentus -

uzliek naudas sodu no simt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.»

2. Papildināt kodeksu ar šāda satura 166.1 un 215.1 pantu:

«166.1 pants. Valsts finansu inspekcijas amatpersonu norādījumu nepildīšana

Par Valsts finansu inspekcijas amatpersonu kompetencē esošajos jautājumos doto norādījumu nepildīšanu, kā arī par kavēšanu realizēt šo amatpersonu likumīgās tiesības -

uzliek naudas sodu no simt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.»

«215.1 pants. Valsts finansu inspekcijas iestādes

Valsts finansu inspekcijas iestādes izskata šā kodeksa 159., 165., 165.l  un 166. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts finansu inspekcijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Galvenās Valsts finansu inspekcijas priekšnieks, viņa vietnieks, pārvalžu un nodaļu priekšnieki, galvenie valsts finansu inspektori, rajonu un pilsētu valsts finansu inspekciju priekšnieki, viņu vietnieki - naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu;

2) Valsts finansu inspekcijas inspektori - naudas sodu līdz piecsimt rubļiem.»

3. Izteikt 205. un 206. pantu šādā redakcijā:

«205. pants. Institūcijas (amatpersonas), kas pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas

Administratīvo pārkāpumu lietas izskata:

1) rajonu, pilsētu, pilsētas rajonu, ciematu un pagastu izpildkomiteju priekšsēdētāji un viņu vietnieki;

2) ciematu un pagastu izpildkomitejas;

3} rajonu, pilsētu, pilsētas rajonu, ciematu un pagastu izpildkomiteju administratīvas komisijas;

4) rajonu (pilsētu) un pilsētas rajonu nepilngadīgo lietu komisijas;

5) rajonu (pilsētu) tautas tiesas (tautas tiesneši);

6) milicijas iestādes, Valsts finansu inspekcijas iestādes un citas iestādes (amatpersonas), kas norādītas šajā kodeksā vai uz to pilnvarotas ar vietējo padomju lēmumiem.

206. pants. Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanai pilnvaroto institūciju (amatpersonu) kompetences norobežošana

Attiecīgās institūcijas (amatpersonas), kas pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, izskata tās saskaņā ar savu kompetenci, kas. noteikta šajā kodeksā un vietējo padomju lēmumos.»

4. 209. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

«Amatpersonu sarakstu, kuras šā kodeksa 205. panta 6. punktā minēto iestāžu vārdā izskata administratīvo pārkāpumu lietas, nosaka šis kodekss un vietējo padomju lēmumi.»;

papildināt otro daļu pēc vārdiem «šā kodeksa Sevišķajā daļā» ar vārdiem «un vietējo padomju apstiprinātajos noteikumos».

5. 210. pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus «148.-159.» ar skaitļiem «148.-155.,157.», bet skaitļus «165., 165.1, 166.» izslēgt;

izslēgt otrajā daļā skaitļus «156.», «158.».

6. Izslēgt 211. pantā skaitli «156.».

7. Papildināt 213. pantu pēc skaitļa «146.» ar skaitļiem «156., 158.», bet pēc skaitļa «160.» - ar skaitli «166.1».

8. Papildināt 287. panta pirmo daļu pēc skaitļa «146» ar skaitļiem «156., 158.», bet pēc skaitļa «160.» - ar skaitli «166.1».

9. Papildināt 304. panta otro rindkopu pēc skaitļa «146.» ar vārdiem «156. panta otrajā daļā».

II. Likums stājas spēkā ar 1990. gada 15. decembri.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1990. gada 3. decembrī

15.12.1990