Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 16.09.2005. - 29.12.2008. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumus Nr. 1051 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.319

Rīgā 2002.gada 23.jūlijā (prot. Nr.30 21.§)
Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 7.panta 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz bīstamo atkritumu pārvadājumiem, kas reglamentēti normatīvajos aktos par kārtību, kādā atkritumus ieved pārstrādei Latvijas teritorijā, kā arī par atkritumu eksporta un tranzīta kārtību.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.705 redakcijā)

II. Bīstamo atkritumu identifikācija un uzskaite

3. Personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, klasificē bīstamos atkritumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus. Ja bīstamos atkritumus klasificēt nav iespējams, personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, nodrošina bīstamo atkritumu izcelsmes, sastāva un ķīmisko īpašību analīzi, lai atkritumus varētu klasificēt.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.705 redakcijā)

4. (Svītrots ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.705.)

5. Personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, nodrošina bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskā veidā saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

6. Pamatojoties uz bīstamo atkritumu uzskaites datiem, personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, katru gadu līdz 1.martam iesniedz attiecīgajā Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē apkopotu informāciju par iepriekšējā gadā uzskaitītajiem atkritumiem.

(Grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.705)

7. Šo noteikumu ievērošanu atbilstoši savai kompetencei kontrolē Valsts vides dienests.

(Grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.705)

III. Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana

8. Personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, uzglabā bīstamos atkritumus, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.

9. Bīstamos atkritumus atļauts uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā atbilstoši normatīvajos aktos par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu noteiktajām prasībām.

10. Personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, nodrošina etiķetes izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma. Etiķetē norāda atkritumu nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas datumu un iepakotāju, kā arī brīdinājuma zīmes atbilstoši normatīvajos aktos par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu noteiktajām prasībām.

11. Personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošina iepakojuma periodisku apskati vismaz reizi mēnesī.

12. Pārvadājot bīstamos atkritumus, tos iepako un marķē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Latvijai saistošām starptautisko tiesību aktu normām.

IV. Bīstamo atkritumu pārvadājumu reģistrācija un uzskaite

13. Lai reģistrētu un uzskaitītu bīstamo atkritumu pārvadājumus valsts teritorijā, izmanto bīstamo atkritumu reģistrācijas karti-pavadzīmi (turpmāk — karte).

14. Karti aizpilda sešos eksemplāros (oriģināls un piecas kopijas) atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

15. Bīstamo atkritumu radītājs, īpašnieks vai savācējs, kuram nepieciešams pārvietot bīstamos atkritumus (turpmāk — bīstamo atkritumu nosūtītājs), saņem karti tajā Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē, kuras teritorijā paredzēts uzsākt bīstamo atkritumu pārvadājumu.

(Grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.705)

16. Bīstamo atkritumu nosūtītājs aizpilda kartes 1. un 2.daļu, izņemot aili par saņemto bīstamo atkritumu daudzumu. Bīstamo atkritumu nosūtītājs saglabā vienu kartes kopiju, bet otru nosūta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai. Bīstamo atkritumu nosūtītājs kopā ar bīstamo atkritumu kravu nodod kartes oriģinālu un trīs kopijas bīstamo atkritumu pārvadātājam.

(Grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.705)

17. Bīstamo atkritumu pārvadātājs aizpilda kartes 3.daļu. Pārvadātājs saglabā vienu kartes kopiju, bet oriģinālu un divas kopijas nodod personai, kura uzglabā, apglabā vai pārstrādā bīstamos atkritumus (turpmāk — bīstamo atkritumu saņēmējs). Bīstamo atkritumu saņēmējs pēc bīstamo atkritumu kravas saņemšanas nosver saņemtos atkritumus un aizpilda kartes 2.daļas aili par saņemto bīstamo atkritumu daudzumu un 4.daļu.

18. Bīstamo atkritumu saņēmējs saglabā kartes oriģinālu, bet vienu kartes kopiju mēneša laikā no bīstamo atkritumu saņemšanas dienas nosūta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai un otru kopiju — tai Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei, kuras pārraudzībā esošajā teritorijā atrodas bīstamo atkritumu uzglabāšanas, apglabāšanas vai pārstrādes vieta.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.705 redakcijā)

19. Informāciju par bīstamo atkritumu pārvadājumiem Latvijas teritorijā, pamatojoties uz kartēs sniegtajiem datiem, apkopo Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra.

(Grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.705)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.705 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1991.gada 12.decembra Direktīvas 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem.

Ministru prezidenta vietā — kultūras ministre K.Pētersone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā — zemkopības ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 23.jūnija noteikumiem Nr.319

(Pielikums grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.705)

Piezīme.

* Bīstamo atkritumu nosaukumu un klasi norāda atbilstoši tiesību aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā — zemkopības ministrs A.Slakteris
2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 23.jūnija noteikumiem Nr.319

(Pielikums grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.705)

Piezīmes.

* Norādīt atbilstoši tiesību aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

** Norādīt kodu atbilstoši tiesību aktiem par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā — zemkopības ministrs A.Slakteris
16.09.2005