Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludina šādu likumu

Grozījumi likumā "Par zinātnisko darbību"

Izdarīt likumā "Par zinātnisko darbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.) šādus grozījumus:

l . Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Zinātniskās darbības tiesiskais pamats

Zinātniskās darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums, Augstskolu likums un citi ar zinātni un studijām saistītie likumi un Ministru kabineta noteikumi."

2. Papildināt 4.pantu pēc vārda "apvienības" ar vārdiem "augstskolas, uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības, kuru statūtos ir paredzēta zinātniskā darbība".

3. 6. pantā:

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3) popularizēt zinātnes sasniegumus un atziņas, dot atzinumus par moderno tehnoloģiju un organizatorisko paņēmienu izmantošanas iespējām Latvijas saimnieciskās konkurētspējas celšanai;";

papildināt pantu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) piedalīties tādu pētījumu uzdevumu formulēšanā, kuru mērķis ir Latvijas saimnieciskās konkurētspējas celšana un nacionālās identitātes attīstīšana;

7) piedalīties izglītības sistēmas modernizēšanā."

4. 10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Akadēmiskās izglītības pakāpi apstiprina, piešķirot attiecīgās zinātnes nozares bakalaura vai maģistra grādu. Tā piešķiršanu nosaka Augstskolu likums.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Ministru Padomes" ar vārdiem "Ministru kabineta".

5. Aizstāt 12.pantā vārdus "Latvijas Republikas Ministru Padomes apstiprināts nolikums"
ar vārdiem "Ministru kabineta noteikumi".

6. Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Habilitācija un Goda doktora grāda piešķiršana

Habilitētā doktora zinātnisko grādu augstskolas vai valsts zinātniskās iestādes», kurām ir habilitācijas tiesības, piešķir personām, kuru zinātniskā kvalifikācija un praktiski pieredze atbilst šādiem kritērijiem:

1) zinātniskā kvalifikācija apliecina spēju patstāvīgi veikt un vadīt pētījumus;

2) zinātniskā kvalifikācija apliecina spēju patstāvīgi formulēt pētījumu uzdevumus, sadarbojoties ar pasūtītāju;

3) kvalifikācija apliecina spēju patstāvīgi un rezultatīvi ierosināt projektus zinātnes un augstākās izglītības jomā vai atsaukties uz šādiem citu valstu zinātnieku ierosinātiem projektiem, kuri pilnīgi vai daļēji tiek finansēti no starptautiskiem finansu avotiem;

4) kvalifikācija apliecina prasmi izstrādāt zinātniskas monogrāfijas vai mācību grāmatas;

5) kvalifikācija iegūta, strādājot citu valstu universitātēs;

6) kvalifikācija iegūta, vadot starptautiskus pētījumu projektus;

7) kvalifikācija iegūta, mācot studentus un sagatavojot lekciju kursus starptautisko standartu līmenī;

g) kvalifikācija iegūta, veicot eksperta darbu;

9) kvalifikācija iegūta, veicot eksperta darbu starptautiskos projektos;

10) kvalifikācija iegūta, publicējot pētījumu rezultātus recenzējamos žurnālos;

11) attiecīgā persona piedalījusies Latvijas un starptautiskās zinātniskajās konferencēs.

Kritēriju izskaidrojumu un to piemērošanas kārtību dažādās zinātnes nozarēs nosaka Ministru kabinets.

Habilitāciju veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā habilitācijas padome vai saskaņā ar Augstskolu likumu izveidota paplašinātā habilitācijas padome. Paplašinātā habilitācijas padome var habilitēt zinātņu doktoru, kurš ir iesniedzis dokumentus ievēlēšanai par profesoru konkursa kārtībā un kura sasniegumi atbilst habilitācijas prasībām. Paplašinātā habilitācijas padome habilitāciju veic (apstiprina vai noraida) pirms profesora vai asociētā profesora vēlēšanām.

Universitātes un akadēmijas par īpašiem nopelniem zinātnē vai mācību darbā var piešķirt Goda doktora (Doctor honoris causa, Dr.h.c.) grādu. Piešķiršanas procedūru un kārtību nosaka šo iestāžu koleģiālo pārvaldes institūciju apstiprināts nolikums."

7. Izteikt 15.panta otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) zinātnes reformu un attīstības stratēģijas komisija un citas Ministru kabineta izveidotas institūcijas."

8. 16.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Ministru Padome" ar vārdiem "Ministru kabinets";

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) dibina, reorganizē un likvidē valsts zinātniskās iestādes;".

9. Aizstāt 17.pantā vārdus "Latvijas Republikas Ministru Padomes apstiprināts nolikums" ar vārdiem "Ministru kabineta noteikumi".

10. Papildināt 18.pantu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) zinātniskās pētniecības ētikas kritēriju un diskusiju principu izstrādāšana."

11. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Latvijas Zinātnes padomes sastāvs

Latvijas Zinātnes padomē tiek deleģēti pārstāvji no:

1) Ministru kabineta - viens;

2) Latvijas Zinātņu akadēmijas -divi;

3) Latvijas Zinātnieku savienības -viens;

4) Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas - viens;

5) Augstskolu rektoru padomes - viens;

6) zinātnes nozaru ekspertu komisijām - pa vienam no katras komisijas.

Latvijas Zinātnes padome no savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētaju un viņa vietnieku. Savā kompetencē esošos jautājumus tā izlemj ar vienkāršu balsu vairākumu, taču balsošanā jāpiedalās ne mazāk kā divām trešdaļām no padomes sastāva."

12. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas

Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju pienākumi ir šādi:

1) dot atzinumus par Latvijas Zinātnes padomei iesniegtajiem zinātniskās pētniecības projektiem, programmām un to finansēšanu;

2) izstrādāt un pilnveidot zinātniskās pētniecības projektu izvērtēšanas kritērijus un iesniegt tos Latvijas Zinātnes padomei apstiprināšanai;

3) izstrādāt un pilnveidot valsts zinātnisko iestāžu darba efektivitātes izvērtēšanas kritērijus un iesniegt tos Latvijas Zinātnes padomei apstiprināšanai;

4) sagatavot un dot atzinumu par stāvokli attiecīgajā zinātnes nozarē Latvijas Republikā.

Ekspertu komisijas ievēlē konkrētajā zinātnes nozarē Latvijas Republikā pastāvīgi strādājošie zinātnieki, kuru kvalifikācija apstiprināta atbilstoši šā likuma prasībām.

Par ekspertu komisiju locekļu kandidātiem zinātnieki var tikt izvirzīti vai var personiski pieteikties tikai vienā no zinātnes nozarēm. Ekspertu komisiju locekļu kandidātiem ir jābūt augsti kvalificētiem attiecīgās nozares zinātniekiem, un viņu darbībai ir jāatbilst zinātniskās pētniecības ētikas kritērijiem un diskusiju principiem, kurus izstrādā Latvijas Zinātnes padome kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju. Ekspertu komisiju locekļu vēlēšanu sarakstos iekļauj tikai tos ekspertu komisiju locekļu kandidātus, kuri atbilst šiem kritērijiem un principiem.

Ievēlētie ekspertu komisiju locekļi paraksta "Saistību un atbildības deklarāciju", kuras tekstu apstiprina attiecīgā valsts pārvaldes institūcija.

Pārējos ar ekspertu komisiju izveidošanu un darbību saistītos jautājumus nosaka Ministru kabineta noteikumi. Latvijas Zinātnes padome ir atbildīga par noteiktās ekspertīzes kārtības ievērošanu."

13. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Latvijas Zinātņu akadēmija

Latvijas Zinātņu akadēmija ir autonoms tiesību subjekts, kurš sastāv no ievēlētiem Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļiem un kuru subsidē valsts. Latvijas Zinātņu akadēmija darbojas saskaņā ar tās Hartu un statūtiem. Latvijas Zinātņu akadēmijas Hartu apstiprina Saeima un tajā norāda Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības mērķus, pamatvirzienus, tiesisko un ekonomisko pamatu, pārvaldes sistēmu, tiesības un pienākumus. Hartas projektu saskaņo Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Saeima vai Ministru kabinets var noteikt Latvijas Zinātņu akadēmijai īpašus uzdevumus un pilnvaras zinātnes jomā."

14. 24.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "(Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs,1992,6.nr.)";

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"Valsts pārvaldes institūciju uzdevums ir iepazīties ar valsts zinātnisko iestāžu pētījumu rezultātiem atbilstoši savai valsts pārvaldes sfērai un dot atzinumu par pētījumu rezultātu nozīmi Latvijas saimnieciskas konkurētspējas celšana.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

15. Aizstāt 25.panta pirmajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Ministra Padome" ar vārdiem "Ministru kabinets".

16.28.pantā:

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) valsts zinātniskās iestādes attīstības programmas izstrādāšana.";

izslēgt ceturtās daļas pēdējo teikumu.

17. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

"29.pants. Valsts zinātnisko iestāžu akadēmisko amatu sistēma

Valsts zinātniskajās iestādēs ir šādi akadēmiskie amati:

1) asistents;

2) pētnieks;

3) vadošais pētnieks.

Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā valsts zinātniskās iestādes statūtos noteiktajā kārtībā. Konkursu izsludina, vismaz mēnesi iepriekš publicējot paziņojumu presē.

Akadēmiskajā amatā ievēlētā persona slēdz darba līgumu ar valsts zinātniskās iestādes administrāciju.

Par pētniekiem un vadošajiem pētniekiem var ievēlēt personas ar doktora vai habilitētā doktora zinātnisko grādu.

Administratīvos amatus (direktors, direktora vietnieks, zinātnisko struktūrvienību vadītājs) un akadēmiskos amatus valsts zinātniskajās iestādēs un organizācijās, kā arī amatus vēlētajās koleģiālajās zinātniskajās institūcijās var ieņemt personas līdz 65 gadu vecuma sasniegšanai, izņemot gadījumus, kad konkrētā persona ir saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Zinātnes padomes saskaņotu atļauju par vecuma ierobežojuma atcelšanu uz noteiktu laiku, lai veiktu valstiski svarīgus vai zinātniski izcilus darbus pētniecībā un augstākajā izglītībā."

18. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

"30.pants. Valsts budžeta līdzekļu izlietošanas kārtība

Latvijas Zinātnes padome zinātnes finansēšanai iedalītos valsts budžeta līdzekļus novirza konkrētajās zinātnes nozarēs pieteikto zinātnisko pētījumu projektu finansēšanai, centralizētām zinātni apkalpojošajām iestādēm (bibliotēkām, izdevniecībām) un konkrētiem zinātniskajiem pasākumiem.

Zinātniskos projektus finansēšanai no valsts budžeta izraugās konkursa kārtībā.

Kā fundamentālo pētījumu projektus valsts prioritāri finansē augstskolu profesoru, asociēto profesoru, augstskolu vadošo pētnieku un augstskolu pētnieku, kā ari valsts zinātnisko iestāžu vadošo pētnieku un pētnieku pieteiktos projektus. Fundamentālo pētījumu projektus var pieteikt ari citu zinātnisko iestāžu zinātnieki.

Habilitācijas darba izstrādei fundamentālo pētījumu projektu var pieteikt jebkurš zinātnieks.

Tirgus orientētos pētījumus veic augstskolu un zinātnisko iestāžu zinātnieki, kā arī tautsaimniecībā strādājošie zinātnieki. Izglītības un zinātnes ministrijai ir tiesības noteikt, ka zināma daļa no katra tirgus orientēta pētījumu projekta veicama augstskolās vai zinātniskajās iestādēs.

Valsts institūciju pasūtītos pētījumus var izpildīt augstskolu un zinātnisko iestāžu zinātnieki. Atsevišķos gadījumos pētījumus var veikt uzņēmējsabiedrības, taču tad tas ir īpaši jāpamato.

Pārskatu par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu Latvijas Zinātnes padome iesniedz Finansu ministrijai."

19. Papildināt 31.panta pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā: "6) dalības Eiropas savienības programmās un projektos."

20. Papildināt 33.panta pirmo daļu pēc vārda "iestādei" ar vārdu "uzņēmējsabiedrībai".

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinetam triju mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas izveidot Zinātnes reformu un attīstības stratēģijas komisiju un apstiprināt tās nolikumu.

2. Līdz attiecīgu Ministru kabineta noteikumu izdošanai piemērojami spēkā esošie Augstākās padomes un tās Prezidija lēmumi, Ministru padomes lēmumi un Ministru kabineta apstiprinātie nolikumi.

3. Pagarināt pašreizējās Latvijas Zinātnes padomes darbības pilnvaras līdz jaunās Zinātnes padomes ievēlēšanai, bet ne ilgāk kā līdz 1996.gada 31.decembrim.

4. Līdz 1996.gada 31.decembrim Latvijas Zinātņu akadēmijai jāiesniedz Harta Saeimā apstiprināšanai.

Likums Saeima pieņemts 1996.gada 13.junijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

 Rīgā 1996.gada 2. Jūlijā

16.07.1996