Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu

Grozījumi likumā "Par zemes komisijām"

Izdarīt likumā "Par zemes komisijām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 31.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 2./3., 6./7.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28., 34.nr.; 1994, 16.nr.; 1995,

22.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta pirmajā daļā vārdus "un rajonu padomes - attiecīgā rajona zemes komisiju".

2. 2.pantā:

izslēgt 2.1.punktā vārdus "kuru amatā apstiprina Centrālā zemes komisija, vai pagasta padomes ieteiktā un Centrālās zemes komisijas apstiprinātā pilnvarotā persona";

izteikt 2.2.5. punktu šādā redakcijā:

"2.2.5. dod atzinumu par zemes īpašuma tiesībām, pieņem lēmumu par zemes īpašuma kompensāciju un lietošanas tiesībām, bet pēc zemes robežu ierādīšanas (iemērīšanas) un zemes robežu ierādīšanas akta sastādīšanas un zemes robežu plāna izgatavošanas pieņem lēmumu par:

- zemes īpašuma tiesību atjaunošanu;

- zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu un samaksas apmēra noteikšanu;";

papildināt pantu ar 2.2.10. un 2.2.11. punktu šādā redakcijā:

"2.2.10. pieņem lēmumu par juridiskajām personām pārdodamās vai izsolē iegūstamās zemes izmantošanas mērķi un uzņēmējdarbībai izmantojamās zemes platību;

2.2.11. pieņem lēmumu par zemes gabala platību un robežu plāna apstiprināšanu, ja nostiprinājuma lūgums par ēku (būvju) ierakstīšanu zemesgrāmatā iesniegts pirms zemes ierakstīšanas zemesgrāmatā."

3. 2.1 pantā:

izslēgt 2.1 1.punktā vārdus "kuru amatā apstiprina Centrālā zemes komisija, vai pilsētas domes ieteiktā un Centrālās zemes komisijas apstiprinātā pilnvarotā persona";

papildināt pantu ar 21 2.9. un 2.1 2.10. punktu šādā redakcijā:

"2.1 2.9. pieņem lēmumu par juridiskajām personām pārdodamās vai izsolē iegūstamās zemes izmantošanas mērķi un uzņēmējdarbībai izmantojamās zemes platību;

21 2.10. pieņem lēmumu par zemes gabala platību un robežu plāna apstiprināšanu, ja nostiprinājuma lūgums par ēku (būvju) ierakstīšanu zemesgrāmatā iesniegts pirms zemes ierakstīšanas zemesgrāmatā."

4. Izslēgt 3.pantu.

5. 4.pantā:

izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā:

"4.1. Centrālās zemes komisijas sastāvā ir astoņi Saeimas deputāti, pa vienam pārstāvim  no Valsts zemes dienesta, Zemkopības ministrijas, Valsts meža dienesta, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Universitātes, Ģenerālprokuratūras, Finansu ministrijas, Pašvaldību savienības, Latvijas Hipotēku un zemes bankas, Ekonomikas ministrijas un Rīgas pilsētas zemes komisijas. Pēc attiecīgo iestāžu un organizāciju ieteikuma un ar komisijas locekļu piekrišanu komisijas sastāvu apstiprina Saeima. Komisijas darbā var pieaicināt ar padomdevēja balsstiesībām dažādu nozaru speciālistus, kā ari sabiedriski politisko un sabiedrisko organizāciju pārstāvjus;";

izslēgt 4.2.1. punktā vārdus "rajonu padomju";

izslēgt 4.2.7. punktu;

izteikt 4.2.8. punktu šādā redakcijā:

"4.2.8. izskata ar zemes lietošanas tiesībām, zemes lietojumu un īpašumu robežām saistītos strīdus, kurus nav izšķīrušas pilsētu un pagastu zemes komisijas, viena mēneša laikā pieņem lēmumu par šiem strīdiem un, ja nepieciešams, sagatavo priekšlikumus Saeimai.

Centrālās zemes komisijas pieņemtos lēmumus par strīdiem, kas saistīti ar zemes lietošanas tiesībām, zemes lietojumu un īpašumu robežām, var pārsūdzēt tiesā;".

6. Papildināt 5.panta 5.4.punktu ar šādu teikumu:

"Centrālā zemes komisija ir tiesīga izlemt zemes strīdus, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā septiņi komisijas locekļi, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju vai viņa vietnieku."

7. 6.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "attiecīgajai rajona zemes komisijai, kā arī";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"Zemes komisijas lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu (maksu) un samaksas (maksas) apmēra noteikšanu, kā arī par zemes īpašuma kompensāciju stājas spēkā, ja 10 dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas ieinteresētās personas to nav pārsūdzējušas."

8. Izslēgt 7.panta otrajā daļā vārdus "rajona padomē".

9. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9. Izdevumi pagastu un pilsētu zemes komisiju uzturēšanai 50 procentu apmērā tiek segti no valsts pamatbudžeta un 50 procentu apmērā - no īpašuma privatizācijas fondu līdzekļiem. Izdevumi Centrālās zemes komisijas uzturēšanai tiek segti no valsts pamatbudžeta."

10. Aizstāt 10.panta otrajā daļā vārdus "pilsētas un rajona" ar vārdiem "un pilsētas".

Pārejas noteikumi

1. Rajonu zemes komisijas izbeidz savu darbību viena mēneša laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā. Rajonu zemes komisijām šajā termiņā savi arhīvi jānodod attiecīgo rajonu Valsts zemes dienesta nodaļām, sakārtojot dokumentāciju atbilstoši arhīvu noteikumiem.

2. Centrālā zemes komisija pārtrauc pieņemt iesniegumus par šā likuma 4.2.8. punktā minētajiem zemes strīdiem ar 1996.gada 1.decembri.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 12.jūnijā. 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 2. jūlijā

16.07.1996