Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārdiem "naudas maksājums" ar vārdiem "kā arī nav maksājums par valsts kapitāla vai tā daļas izmantošanu;";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pašvaldības nodeva - pašvaldības domes (padomes) noteikts obligāts maksājums pašvaldības pamatbudžetā vai speciālajā budžetā šajā likumā paredzētajos gadījumos;";

izteikt 4.punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Šā likuma un konkrēto nodokļu likumu izpratnē par nodokļu maksātājiem uzskatāmas arī ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas un personas, to grupas vai grupu pārstāvji, kuras ietur vai kurām jāietur nodoklis no maksājumiem citām personām, to grupām vai grupu pārstāvjiem;";

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) nodokļu parādu kapitalizācija - uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtu kapitāla palielināšana par nodokļu parādu summu."

2. Papildināt 2.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja Ministru kabineta noteikumos vai pašvaldības domes (padomes) pieņemtajos saistošajos noteikumos ir iekļautas normas, kas paredz obligātus maksājumus, kuri atbilst šā likuma 1.pantā minētajiem terminiem "nodoklis", "nodeva" vai "pašvaldības nodeva", bet kuri nav paredzēti šajā likumā, tad šādu normu piemērošana nav pieļaujama tikmēr, kamēr nav stājušies spēkā atbilstoši grozījumi šajā likumā."

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Nodokļu un nodevu maksāšana

(1) Nodokļi un nodevas maksājami latos un santīmos. Ārvalstīs esošajās Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās iestādēs valsts nodevas var maksāt konvertējamā valūtā vai attiecīgās ārvalsts valūtā.

(2) Nodokļu administrācija nevar atteikties no savām prasījuma tiesībām par labu citai personai vai ari nodot jebkurai citai personai savas tiesības attiecībā uz nodokļu, nodevu un ar tiem saistīto maksājumu prasībām, izņemot nodokļu parādu piedziņai un citos nodokļu likumos paredzētajos gadījumos konfiscētās un aprakstītās mantas pārdošanu.

(3) Nav pieļaujams nodokļu, nodevu un ar tiem saistīto maksājumu ieskaits, izņemot no budžeta finansējamo iestāžu maksājumu parādus Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un kārtībā."

4. 11.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4)nodevas par darbību veikšanu tiesu iestādēs - Latvijas Civilprocesa kodekss;";

papildināt pirmo daļu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7)nodevas par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās - likums "Par bāriņtiesām un pagasttiesām";

8)lidostu nodevas - likums "Par aviāciju".";

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"l)par dokumentu izsniegšanu izbraukšanai uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs;".

5. 12.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

" l) pašvaldības domes (padomes) izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām;";

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcija:

"l) rajona padomes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām;";

izteikt trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Pašvaldību nodevu veidā apmaksājami tikai tie pašvaldību domju (padomju) vai to iestāžu sniegtie pakalpojumi, kas paredzēti šā likuma 12.pantā. Ja pašvaldības dome (padome) vai tās iestādes sniedz citus pakalpojumus, kas saskaņā ar šo likumu nav pašvaldības nodevas objekts, un ja par šiem pakalpojumiem ir ņemama samaksa, tad ir jākārto atsevišķa grāmatvedības uzskaite un jānodrošina nodokļu un citu obligāto maksājumu veikšana par tiem saskaņā ar šo likumu un konkrēto nodokļu likumiem.

(4) Republikas pilsētu domju un rajonu padomju pieņemtie saistošie noteikumi par pašvaldību nodevām pēc to parakstīšanas piecu darbdienu laikā nosūtāmi pašvaldību darbību pārraugošajai institūcijai reģistrēšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ne vēlāk kā nedēļu pēc to reģistrācijas pašvaldību darbību pārraugošajā institūcijā publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", un tie stājas spēkā ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. Pašvaldību darbību pārraugošā institūcija veic noteikumu reģistrāciju vai ari sniedz motivētu atteikumu to darīt ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc noteikumu reģistrācijas pieteikuma saņemšanas.

(5) Rajona pilsētu domju un pagastu padomju pieņemtie saistošie noteikumi par pašvaldību nodevām pēc to parakstīšanas piecu darbdienu laikā nosūtāmi pašvaldību darbību pārraugošajai institūcijai reģistrēšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ne vēlāk kā nedēļu pēc to reģistrācijas pašvaldību darbību pārraugošajā institūcijā izliekami redzamā vietā domes (padomes) ēkā vai pie domes (padomes) ēkas, un tie stājas spēkā ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc to izlikšanas redzamā vietā. Pašvaldību darbību pārraugošā institūcija veic noteikumu reģistrāciju vai ari sniedz motivētu atteikumu to darīt ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc noteikumu reģistrācijas pieteikuma saņemšanas.";

izslēgt sesto daļu un uzskatīt līdzšinējo septīto daļu par sesto daļu.

6. 13.pantā:

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Valsts nodevas, kuras iekasē pilsētu un pagastu pašvaldības vai to izveidotas iestādes, iemaksājamas pašvaldību budžetos."

7. Papildināt 15.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7)ieturēt konkrēto nodokļu likumos paredzētās maksājamo nodokļu summas."

8. Izteikt 20.panta 6.punktu šādā redakcijā:

"6)dabas resursu nodokli - Valsts ieņēmumu dienests, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un pašvaldības atbilstoši likumam "Par dabas resursu nodokli"."

9. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24.pants. Nodokļu samaksas termiņu pagarināšana un nodokļu parādu kapitalizācija

(1) Nodokļu administrācijai, kura atbilstoši šā likuma 20.pantam administrē konkrētos nodokļus, uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības:

l) pagarināt kārtējo nodokļu un citu budžetos ieskaitāmo maksājumu samaksas termiņus līdz trijiem mēnešiem, neaprēķinot šajā likumā un konkrēto nodokļu likumos noteikto nokavējuma naudu. Nodokļu maksātājam motivētais iesniegums nodokļu administrācijai jāiesniedz ne vēlāk kā trīs dienas pirms maksājuma termiņa iestāšanās;

2) atkārtoti pagarināt līdz trijiem mēnešiem nokavēto pašvaldības budžetos ieskaitāmo nodokļu samaksas termiņu, neaprēķinot šajā likumā un konkrēto nodokļu likumos noteikto nokavējuma naudu, ja iepriekšējā pagarinājuma laikā samaksāti ne mazāk kā 20 procenti no nodokļu parāda summas. Nodokļu maksātājam motivētais iesniegums nodokļu administrācijai jāiesniedz, pirms ir beidzies nokavētā maksājuma pagarinājuma termiņš;

3) sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam bezstrīda kārtībā piedzenamo valsts budžetā ieskaitāmo maksājumu un soda naudas samaksu.

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzēto kārtējo un nokavēto nodokļu un citu budžetos ieskaitāmo maksājumu samaksas termiņu pagarināšanu gadījumos, kad konkrētos nodokļus administrē Valsts ieņēmumu dienests un pašvaldības, ir tiesīgs veikt Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu rakstveida iesniegumu, kas ir saskaņots ar attiecīgajām pašvaldībām.

(3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Finansu ministrijai ir tiesības pagarināt uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) valsts budžetā ieskaitāmo nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņus un samazināt šiem nodokļiem iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu vai arī tikai samazināt iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu:

1) pagarināt termiņu līdz vienam gadam - uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un no budžeta finansējamām iestādēm, neaprēķinot šajā likumā un konkrēto nodokļu likumos noteikto nokavējuma naudu, kā arī samazināt iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu, bet ne vairāk kā par 50 procentiem, ja uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) jau bijis nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņa pagarinājums līdz trijiem mēnešiem, bet no maksātāja neatkarīgu apstākļu dēļ šajā laikā nav bijis iespējams to izpildīt;

2) pagarināt termiņu līdz trijiem gadiem - privatizētiem vai privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) līdz privatizācijas brīdim nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu samaksas termiņu, neaprēķinot šajā likumā un konkrēto nodokļu likumos noteikto nokavējuma naudu, kā arī samazināt iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu;

3) iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu samazināt līdz 100 procentiem - uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri 90 dienu laikā pēc Finansu ministrijas ieteikuma lēmuma pieņemšanas dienas samaksā visu nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādu un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu.

(4) Šā panta trešās daļas 1. un 3.punktā noteiktos nodokļu samaksas termiņu pagarinājumus un atvieglojumus nedrīkst piemērot uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem nodokļu parādi (soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas, nokavējuma naudas) izveidojušies nodokļu administrācijas pārbaužu rezultātā.

(5) Nodokļu parādus, kuri izveidojušies nodokļu administrācijas pārbaužu rezultātā, un bezstrīda kārtībā iekasējamo maksājumu samaksas termiņus var atlikt uz laiku atbilstoši šā panta pirmās daļas 3.punktam.

(6) Nokavēto nodokļu maksājumi veicami, maksājot proporcionāli pamatparādu, pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu.

(7) Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktajā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā.

(8) Nokavēto nodokļu samaksas termiņu pagarinājums neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos. Nodokļa pamatparāds, ari samaksas termiņa pagarināšanas gadījumā, visā kavējuma periodā tiek palielināts atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei, izņemot šā likuma 29.pantā paredzētos gadījumus.

(9) Šā panta pirmās daļas 2.punktā un trešās daļas 1.punktā paredzētos atvieglojumus nedrīkst piemērot nodokļu maksātājiem, kuri neveic kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.

(10) Privatizācijas aģentūra vai cita likumdošanas aktos paredzēta institūcija, kurai ir likumīgas tiesības veikt privatizāciju, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kapitalizē valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādus, vienlaikus norakstot nokavējuma un soda naudu:

1) privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai to daļām;

2) privatizētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parāds bija izveidojies līdz privatizācijai un līdz šim brīdim no maksātāja neatkarīgu apstākļu dēļ nav samaksāts.

(11) Ieņēmumi, kas gūti, realizējot kapitalizētos valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādus, iemaksājami valsts pamatbudžetā un speciālajā budžetā tā, kā to nosaka konkrēto nodokļu likumi par šo nodokļu kārtējo maksājumu ieskaitīšanu valsts pamatbudžetā un speciālajā budžetā."

10. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

"25.pants. Nodokļu un nodevu parādu dzēšana

(l) Valsts nodokļu un nodevu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas, kuru piedzīšana jāveic nodokļu administrācijai, kas ir veikusi visas normatīvajos aktos paredzētās darbības nodokļu parādu piedzīšanai, pēc nodokļu administrācijas priekšlikuma Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēš finansu ministrs šādos gadījumos:

1) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ar tiesas nolēmumu atzīts par bankrotējušu, ir veikta debitoru parādu atgūšana un kreditoru prasību apmierināšana, un tiesvedība lietā par bankrotu ir izbeigta ar tiesas nolēmumu;

2) uzņēmums likvidēts likumdošanas aktos paredzētajos citos gadījumos;

3) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem nodokļu un ar tiem saistīto maksājumu parādi tiek kapitalizēti;

4) individuāliem (ģimenes) uzņēmumiem, ari zemnieku, zvejnieku saimniecībām, dibinātāja-īpašnieka nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu un nodevu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,-pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas;

5) fiziskajām personām - nodokļu maksātajiem viņu nāves gadījuma, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu un nodevu parādus, kā ari ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas.

(2) Finansu ministrija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē informāciju par dzēstajiem valsts nodokļu un nodevu parādiem.

(3) Pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu un nodevu parādus šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos dzēš pašvaldības.

(4) Sociālā nodokļa maksājumu parādus šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos un kārtībā dzēš labklājības ministrs."

11. Papildināt 26.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) No uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri ar tiesas nolēmumu atzīti par bankrotējušiem, kuriem ar tiesas nolēmumu noteikta sanācija vai kuri tiek likvidēti likumdošanas aktos noteiktajos citos gadījumos, nodokļu administrācija nepiedzen bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus un ar tiem saistītos maksājumus, kuri izveidojušies līdz tiesas vai atbildīgās institūcijas lēmuma pieņemšanas dienai.

(5) Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuriem piemērojams šā panta ceturtajā daļā paredzētais atvieglojums, veic visus konkrēto nodokļu likumos noteiktos kārtējos nodokļu maksājumus."

12. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Nepareizi piedzīto maksājumu un pārmaksāto nodokļu summu atmaksāšana

(1) Nodokļu administrācijas nepareizi piedzīto maksājumu summas jāatmaksā atpakaļ nodokļu maksātājam 15 dienu laikā no tās dienas, kad nodokļu administrācija vai tiesa pieņēmusi lēmumu, ka maksājums piedzīts nepareizi. Atmaksājamās summas nosaka, ievērojot Latvijas Bankas noteiktās refinansēšanas likmes laikā, kad summa nepareizi piedzīta. Ja nepareizi piedzītās maksājumu summas netiek atmaksātas 15 dienu laikā, atpakaļ atmaksājamās summas palielinās par 0,05 procentiem no nepareizi piedzītās maksājumu summas par katru nokavēto dienu, un tās tiek izmaksātas no nodokļu administrācijas speciālā budžeta līdzekļiem.

(2) Pārmaksātās nodokļu summas pēc nodokļu maksātāju pamatota pieprasījuma atmaksājamas 15 dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas nodokļu administrācijai, ja konkrēto nodokļu likumi neparedz citu atmaksāšanas laiku un kārtību.

(3) Šā panta pirmās un otrās daļas nosacījumi nav piemērojami nodokļu maksātājiem, kuriem ir nokavētie nodokļu maksājumi nokavēto nodokļu un ar tiem saistīto maksājumu apmērā.

(4) Nodokļu administrācijas pienākums ir nodokļu maksātājiem, kuriem ir nokavētie budžetā ieskaitāmie nodokļu maksājumi un kuriem ir izveidojušās nodokļu pārmaksās, šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos bez nodokļu maksātāja iesnieguma pārmaksātās nodokļu summas novirzīt nodokļu parādu un ar tiem saistīto maksājumu segšanai, vienlaikus proporcionāli sedzot pamatparādu, soda naudu, pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu."

13.29.pantā;

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"29.pants. Pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas aprēķināšana";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas aprēķināšana tiek pārtraukta:

1) privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) no dienas, kad tie nodoti privatizācijai, līdz dienai, kad saistības tiek nodotas ar pieņemšanas-nodošanas aktu jaunajam īpašniekam, bet ne ilgāk kā uz divpadsmit mēnešiem;

2) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri ar tiesas nolēmumu atzīti par bankrotējušiem, no dienas, kad tiesa šādu nolēmumu pieņēmusi;

3) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem tiesa atzinusi par iespējamu veikt sanāciju, no dienas, kad tiesa šādu nolēmumu pieņēmusi, līdz dienai, kad tiesa pieņēmusi nolēmumu par sanācijas pasākumu pārtraukšanu;

4) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri tiek likvidēti likumdošanas aktos noteiktajos citos gadījumos, no dienas, kad pieņemts lēmums par likvidāciju.";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Nodokļu maksātājiem, kuriem bankas pieņēmušas izpildei maksājuma uzdevumus par nodokļu samaksu, tos neizpildot sakarā ar bankas darbības apturēšanu, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas aprēķināšana tiek pārtraukta uz laiku, līdz tiek pieņemts lēmums par kredītiestādes darbības atjaunošanu vai bankrotu.

(6) Šā panta piektajā daļā noteiktā pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas aprēķināšana tiek pārtraukta:

1) summām, kuras norādītas izpildei pieņemtajos maksājuma uzdevumos, no dienas, kad banka tos pieņēmusi izpildei;

2) tikai tādā gadījumā, ja bankas kontos iesaldēto (aizturēto) naudas līdzekļu īpašnieks-pārvaldītājs nav atteicies no savām prasījuma tiesībām par labu citai personai vai arī savas tiesības nav nodevis jebkurai citai personai."

14. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

"30.pants. Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi

(1) Juridiskās personas vai ar līgumu saistīta šādu personu grupa, vai šādu personu vai grupas pārstāvji katru mēnesi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā deklarē visus mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās), kuru summa pārsniedz 1000 latu. Ja nav deklarēti skaidrā naudā veiktie darījumi, kuru summa pārsniedz 1000 latu, maksājama soda nauda 5 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētie darījumi pārsniedz 3000 latu, maksājama soda nauda 10 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas; ja šie darījumi nav deklarēti šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā - 15 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas.

(3) Šā panta normas neattiecas uz kredītiestāžu pakalpojumiem." 15. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

"32.pants. Atbildība par nodokļu bāzes samazināšanu

(1) Ja nodokļu maksātājs, pārkāpdams nodokļu likumu prasības, nodokļu administrācijai iesniegtajās deklarācijās vai nodokļu aprēķinos samazina nodokļu bāzi (ar nodokli apliekamo objektu) un no tās aprēķināto nodokļu summu un iemaksa budžeta mazākus nodokļus, no viņa par labu budžetam nodokļu administrācija piedzen nesamaksāto (iztrūkstošo) nodokļu summu un soda naudu tās apmērā, ja konkrēto nodokļu likumos nav paredzēts cits soda naudas apmērs.

(2) Soda naudu nepiedzen, ja nodokļu maksātājs termiņā iesniegtajai deklarācijai vai nodokļu aprēķinam pievienojis deklarācijas labojumus vai nodokļu aprēķina precizējumu un pirms nodokļu administrācijas pārbaudes sākuma novērsis pārkāpumus un samaksājis nesamaksāto (iztrūkstošo) summu.

(3) Šā panta otrās daļas nosacījums piemērojams nodokļu maksātājiem ne vairāk kā vienu reizi taksācijas gadā.

(4) Nesamaksāto (iztrūkstošo) nodokļu summas un soda naudas attiecīgajā apmērā nodokļu maksātājam jāsamaksā 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmums par nesamaksātajām nodokļu summām. Ja maksājumi noteikto 30 dienu laikā netiek veikti, piemērojami šā likuma 29.panta pirmās un otrās daļas nosacījumi, sākot ar 31.dienu."

16. Izteikt 33.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja nodokļu maksātājs noteiktajos termiņos nav iesniedzis nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus vai triju gadu laikā atkārtoti pārkāpis nodokļu likumus (samazinājis nodokļu bāzi, neuzrādīdams ienākumus vai uzrādīdams mazākus ienākumus, vai ar dokumentiem apliecinājis nepamatotus izdevumus), nodokļu administrācija piedzen no nodokļu maksātāja nesamaksātā (iztrūkstošā) nodokļa summu un soda naudu šīs summas divkāršā apmērā."

17. Papildināt likumu ar 34.1 pantu šādā redakcijā:

"34.1 pants. Saimnieciskās darbības apturēšana normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos

(1) Ja fiziskā vai juridiskā persona vai to grupa, veicot saimniecisko darbību, pārkāpj normatīvajos aktos paredzēto kārtību, kas nodrošina ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu pareizu un pilnīgu uzskaiti, Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apturēt normatīvo aktu pārkāpēja (struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums) darbību uz laiku, kas nav ilgāks par 10 dienām no pārkāpuma konstatēšanas dienas, speciālas pārbaudes veikšanai.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktais speciālās pārbaudes veikšanas laika ierobežojums nav piemērojams gadījumos, kad šādā pārbaudē ir konstatēts, ka nepieciešams veikt speciālu nodokļu auditu, vai gadījumos, par kuriem paredzēta kriminālatbildība, - saimnieciski finansiālās darbības revīziju."

18. Papildināt likumu ar 41.pantu šādā redakcijā:

"41.pants. Nodokļu administrācijas un nodokļu maksātāja vienošanās līgums

(1) Ja nodokļu administrācija pārbaudes rezultātā aprēķinājusi papildu maksājumus budžetā sakarā ar nodokļu bāzes samazināšanu un nodokļu maksātājs nepiekrīt nodokļu administrācijas aprēķinātajam nodokļu maksājumu lielumam, nodokļu administrācijas vadītājs ir tiesīgs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā noslēgt vienošanās līgumu ar nodokļu maksātāju par aprēķināto summu samazināšanu tikai tādos gadījumos, kad piemērojamo normatīvo aktu normas ir pretrunīgas un dažādi skaidrojamas.

(2) Nodokļu maksātajam, kurš nepiekrīt nodokļu administrācijas aprēķinātajam nodokļu maksājumu lielumam, 30 dienu laikā pēc nodokļu administrācijas lēmuma saņemšanas šajā sakarā ir jāiesniedz motivēts rakstveida iesniegums nodokļu administrācijas augstākās institūcijas vadītājam par iespējamo vienošanās līguma noslēgšanu.

(3) Nodokļu administrācija noslēgto vienošanās līgumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas dienas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(4) Nodokļu administrācijas un nodokļu maksātāja noslēgtais vienošanās līgums ir galīgs,

un neviena no līgumslēdzējām pusēm to nevar apstrīdēt tiesā."

19. Papildināt pārejas noteikumus ar 13., 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"13. Līdz atbilstošu grozījumu izdarīšanai likumā "Par aviāciju" Ministru kabinetam ir tiesības noteikt lidostu nodevas un to likmes.

14. Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24.panta trešās daļas 3.punktā paredzētais valsts budžetā ieskaitāmais nodokļu maksājumu pamatparāds attiecas uz nodokļu maksājumu pamatparādu, kurš izveidojies līdz 1996.gada 1.janvārim.

15. Nokavētie un nenomaksātie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies līdz 1996.gada 1.janvārim, veicami šādā secībā: vispirms nomaksājams pamatparāds, pēc tam pamatparāda palielinājuma nauda un pēdējā - nokavējuma nauda."

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 6.jūnijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 21. jūnijā

05.07.1996