Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 16./17.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2., 8.nr.; 2000, 20.nr.; 2001, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 2.panta "b" punktā vārdus "veic pretizlūkošanas funkcijas savas struktūras ietvaros".

2. Aizstāt 3.panta otrajā daļā vārdus "Aizsardzības spēkiem, Drošības dienestu" ar vārdiem "Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošajām struktūrvienībām".

3. 4.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "likums "Par valsts aizsardzību"" ar vārdiem "Nacionālās drošības likums, Nacionālo bruņoto spēku likums un Militārā dienesta likums";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Ministru kabinets" ar vārdiem "aizsardzības ministrs".

4. 5.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "iesaistīt" ar vārdiem "karavīrus, kuri pilda aktīvo militāro dienestu, un";

izslēgt otrajā daļā vārdus "Aizsardzības spēkos, Drošības dienestā";

aizstāt trešajā daļā vārdu "noziegumiem" ar vārdiem "noziedzīgiem nodarījumiem";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Ministru kabinets" ar vārdiem "aizsardzības ministrs";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Katram zemessargam jāstājas obligātā militārā dienesta rezerves uzskaitē attiecīgajā valsts militārā dienesta pārvaldē (nodaļā) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

5. 7.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"7.pants. Zemessardzes dienesta izpilde";

izslēgt pirmajā daļā vārdus "(turpmāk - ārrindas dienests)" un vārdus "par ārrindas dienestu";

izslēgt otro, trešo un piekto daļu.

6. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Zemessargu dienesta pakāpes

(1) Zemessargus iedala zemessargu, instruktoru un virsnieku grupās.

(2) Zemessargiem ir šādas dienesta pakāpes - zemessargs, vecākais zemessargs.

(3) Zemessardzes instruktoriem un virsniekiem ir vispārējās karavīru pakāpes saskaņā ar Militārā dienesta likumu."

7. Izslēgt 10.pantā vārdus "kurš ir tieši pakļauts Nacionālo bruņoto spēku komandierim".

8. 11.pantā:

izslēgt otro un trešo daļu;

izslēgt septītajā daļā vārdus "valsts aizsardzības jautājumos, kā arī".

9. Izslēgt 12.pantu.

10. Izslēgt 14.panta otro un piekto daļu.

11. Izslēgt 15. un 16.pantu.

12. 17.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "ārrindas dienesta";

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Zemessardzes instruktorus sagatavo Nacionālo bruņoto spēku instruktoru skola."

13. Izslēgt 18.panta pirmajā daļā vārdus "gan ierindas dienestā, gan ārrindas dienestā".

14. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Dienesta pakāpju piešķiršana un atņemšana zemessargiem".

15. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Dienesta pakāpju piešķiršanas vispārīgie noteikumi

(1) Zemessardzes dienestā uzņemtajiem zemessargiem pirmo zemessargu grupas dienesta pakāpi piešķir vienības komandieris ar pavēli par ieskaitīšanu Zemessardzē. Zemessardzes instruktoriem un virsniekiem dienesta pakāpes piešķir saskaņā ar Militārā dienesta likumu.

(2) Rezerves karavīri, kuri dien Zemessardzē, saglabā piešķirto karavīra pakāpi neatkarīgi no Zemessardzē ieņemamā amata.

(3) Zemessargi, kuri pēc pārtraukuma atjauno dienestu Zemessardzē, saglabā agrāk piešķirto dienesta pakāpi."

16. 20.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "Zemessardzes" ar vārdiem "zemessargu grupas";

aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdu "Zemessardzes" ar vārdiem "Zemessargu grupas";

papildināt otro daļu pēc vārda "zemessargiem" ar vārdiem "vienības komandieris";

izslēgt otrās daļas "a" punktā vārdu "zemessardzes";

izslēgt trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu.

17. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Dienesta pakāpes atņemšana

Zemessargiem var atņemt dienesta pakāpi saskaņā ar Militārā dienesta likumu."

18. Izslēgt 22.panta pirmajā daļā vārdus "Gan ierindas, gan ārrindas dienesta".

19. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24.pants. Zemessargu iecelšana amatā un pārvietošana

(1) Zemessardzes instruktorus un zemessargus dienesta pakāpei atbilstošā amatā ieceļ Zemessardzes vienības komandieris.

(2) Ja atsevišķās vienībās likvidē amatus vai tās pārformē, šajās vienībās amatos esošos zemessargus ieceļ līdzīgā amatā citās Zemessardzes vienībās."

20. Izslēgt 25.pantu.

21. 26.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Zemessargi ir pakļauti atestācijai.";

izslēgt otrajā daļā vārdus "Zemessardzes virsniekus, instruktorus, vecākos zemessargus un";

izslēgt piekto daļu.

22. Izslēgt 27.pantu.

23. Izslēgt 29.pantā vārdus "Zemessardzes disciplīnas reglamentā".

24. Izslēgt 30., 31. un 32.pantu.

25. 33.pantā:

izslēgt panta nosaukumā un tekstā vārdus "ārrindas dienesta";

aizstāt vārdu "bataljona" ar vārdu "vienības".

26. Izslēgt VIII nodaļu.

27. Aizstāt IX nodaļas nosaukumā vārdus "ārrindas dienesta" ar vārdu "Zemessardzes".

28. 37.pantā:

izslēgt panta nosaukumā un otrajā daļā vārdus "Ārrindas dienesta", bet ceturtajā daļā - vārdu "ārrindas";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Zemessargs var izstāties no dienesta Zemessardzē:

a) pēc paša vēlēšanās;

b) ja beidzies līgums par dienestu Zemessardzē.";

izslēgt trešo daļu.

29. 38.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "Ierindas dienesta un ārrindas dienesta";

papildināt pirmo daļu pēc vārda "zīmotnes" ar vārdiem "tikai pildot Zemessardzes dienesta uzdevumus";

izslēgt otro, trešo un ceturto daļu;

aizstāt sestajā daļā vārdus "Zemessardzes komandieris" ar vārdiem "aizsardzības ministrs".

30. 39.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "kurš nestājas Zemessardzes ārrindas dienestā";

izslēgt trešajā daļā vārdu "Zemessardzes".

31. Izteikt 40.pantu šādā redakcijā:

"40.pants. Noteikumi ārvalstu bruņotajos spēkos dienējušo karavīru ieskaitīšanai Zemessardzē

(1) Ārvalstu bruņotajos spēkos dienējušo Latvijas pilsoni uz brīvprātības pamata var ieskaitīt Zemessardzē.

(2) Zemessardzē ieskaitītajam ārvalstu bruņotajos spēkos dienējušajam Latvijas pilsonim pielīdzināšanas kārtībā var piešķirt viņa dokumentāri pierādītajai dienesta pakāpei līdzīgu vai viņa sagatavotībai atbilstošu dienesta pakāpi, bet ne augstāku par dokumentāri pierādīto pakāpi."

32. Izslēgt 41.panta pirmo daļu.

33. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

"42.pants. Zemessargu tiesības lietot šaujamieroci, fizisko spēku un speciālos līdzekļus

Zemessargiem, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības lietot šaujamieroci, fizisko spēku un speciālos līdzekļus saskaņā ar Militārā dienesta likumu."

34. Izslēgt 43., 44., 44.1, 45. un 46.pantu.

35. 47.pantā:

izslēgt panta nosaukumā un tekstā vārdus "ārrindas dienesta";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja zemessargs gājis bojā, pildot dienesta pienākumus, vai gada laikā pēc tam, kad izbeidzies līgums ar Zemessardzi, miris tāda ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) dēļ, kas gūts, pildot dienesta pienākumus, viņa neatraidāmajiem mantiniekiem (Civillikuma 423.pants) izmaksā vienreizēju pabalstu 10 000 latu apmērā, bet ne mazāk kā 2500 latu katram apgādājamam."

36. Izteikt XIII nodaļu šādā redakcijā:

"XIII. Zemessardzes veterānu apakšvienības

48.pants. Zemessardzes veterānu apakšvienības

(1) Zemessardze veido veterānu apakšvienības Zemessardzes vienību ietvaros.

(2) Zemessardzes veterānu apakšvienības (turpmāk - veterānu apakšvienība) veido no zemessargiem, kas ir sasnieguši obligātā militārā dienesta rezervei noteikto maksimālo vecumu.

(3) Veterānu apakšvienību mērķis ir apvienot obligātā militārā dienesta rezervei noteikto maksimālo vecumu sasniegušos zemessargus, lai atbalstītu Zemessardzi un Nacionālos bruņotos spēkus, saglabātu Zemessardzes vēsturiskās tradīcijas, uzturētu augstu morāli un patriotisku garu, kā arī atbalstītu Jaunsardzes kustību.

(4) Veterānu apakšvienību darbības uzdevumus nosaka aizsardzības ministra apstiprināts nolikums.

(5) Zemessargus, kas ir sasnieguši obligātā militārā dienesta rezervei noteikto maksimālo vecumu, uz veterānu apakšvienību pārceļ Zemessardzes vienības komandieris, izdodot attiecīgu pavēli.

(6) Veterānu apakšvienības komandieri ieceļ Zemessardzes vienības komandieris. Veterānu apakšvienības komandierim par katru dienesta uzdevumu izpildes dienu izmaksā kompensāciju no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(7) Veterānu apakšvienību zemessargu tiesības, viņu dienesta un sociālās garantijas nodrošina normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.

(8) Veterānu apakšvienību zemessargiem pienākumu pildīšanai var izsniegt dienesta ieročus aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā. Veterānu apakšvienību zemessargiem, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības lietot šaujamieroci, fizisko spēku un speciālos līdzekļus saskaņā ar Militārā dienesta likumu."

37. Aizstāt 51.panta otrajā daļā vārdu "brigādes" ar vārdu "vienības".

38. Pārejas noteikumos:

izslēgt 1.punktu;

izslēgt 2.punktā vārdu "ārrindas".

Likums stājas spēkā 2002.gada 10.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 20.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 10.jūlijā

10.07.2002