Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2., 17., 23.nr.; 2001, 3., 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Ja daudzdzīvokļu māja pilnībā vai daļēji atrodas uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes, uz kuras iegūšanu īpašumā kaut vienam no privatizētājiem pastāv ierobežojumi saskaņā ar likumu "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", Dzelzceļa likumu vai citiem likumiem, privatizācijas objekts ir dzīvojamā mājā esošs dzīvoklis, neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca kopā ar attiecīgu kopīpašumā esošu dzīvojamās mājas domājamo daļu. Privatizētā objekta īpašniekam ir valsts vai pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala nomas tiesības uz 99 gadiem.

(2) Ja daudzdzīvokļu māja pilnībā vai daļēji atrodas uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes, privatizācijas objekts ir dzīvojamā mājā esošs dzīvoklis, neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca kopā ar attiecīgu kopīpašumā esošu dzīvojamās mājas domājamo daļu un valsts vai pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala domājamo daļu, izņemot šā panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

(3) Ja viendzīvokļa māja, tās domājamā daļa vai daudzdzīvokļu māja pilnībā vai daļēji atrodas uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes, uz kuras iegūšanu īpašumā privatizētājam pastāv ierobežojumi saskaņā ar likumu "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", Dzelzceļa likumu vai citiem likumiem, privatizācijas objekts ir viendzīvokļa māja vai tās domājamā daļa vai daudzdzīvokļu māja. Privatizētā objekta īpašniekam ir valsts vai pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala nomas tiesības uz 99 gadiem.

(4) Ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu māja pilnībā vai daļēji atrodas uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes, privatizācijas objekts ir viendzīvokļa māja vai tās domājamā daļa vai daudzdzīvokļu māja kopā ar valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu, izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus."

2. Izslēgt 8.panta otro teikumu.

3. Papildināt 41.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pirkuma līgums un ķīlas līgums ar personu, kura maksājumus veic saskaņā ar šā likuma 46.pantu, slēdzams mēneša laikā no dienas, kad pircējs izdarījis pirmo iemaksu un privatizācijas komisija vienojusies ar pircēju par turpmāko maksājumu termiņiem.

(6) Ja šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā pircējs nav noslēdzis pirkuma līgumu un ķīlas līgumu, kā arī nav to izdarījis mēneša laikā no brīdinājuma izsūtīšanas dienas vai nav paziņojis par iemesliem, kuri traucē noslēgt līgumu, privatizācijas komisija var atcelt lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, paziņojot par to pircējam. Izdarītie maksājumi pircējam tiek atmaksāti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā."

4. Papildināt 45.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja samaksa vai pirmā iemaksa par neapdzīvojamo telpu netiek izdarīta šā panta ceturtajā vai piektajā daļā noteiktajos termiņos, ar privatizācijas komisijas lēmumu neapdzīvojamā telpa nododama privatizācijai atklātā izsolē."

5. 51.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "un dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem";

papildināt trešo un ceturto daļu pēc vārdiem "pilnvarotai personai" ar vārdiem "ievērojot šā panta piektās daļas nosacījumus";

papildināt pantu ar jaunu septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem tajā esošajiem privatizācijas objektiem, bet nav ievēroti šā panta piektās daļas 4.punkta nosacījumi, pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, pieņemot attiecīgu lēmumu, var nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.";

uzskatīt līdzšinējo septīto daļu par astoto daļu.

6. 59.pantā:

aizstāt pirmās daļas 11.punktā vārdu "sadarbību" ar vārdiem "bezmaksas sadarbību";

papildināt pirmo daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) veikt dzīvojamās mājās esošo valsts daļu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzraudzību.";

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) piedalīties privatizēto dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas organizēšanā, kā arī organizēt privatizēto dzīvokļu īpašnieku un to apsaimniekotāju apmācību par dzīvojamo māju apsaimniekošanas jautājumiem;";

papildināt otro daļu ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8) sniegt maksas pakalpojumus savas kompetences ietvaros atbilstoši ekonomikas ministra apstiprinātajiem pakalpojumu veidiem un tarifiem;

9) pieprasīt un saņemt no citām valsts informācijas sistēmām bezmaksas informāciju, kas nepieciešama dzīvojamo māju privatizācijas elektroniskās datu bāzes uzturēšanai un aktualizēšanai."

7. Izteikt 67.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas rezultātā latos iegūtie līdzekļi 40 procentu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieskaitāmi valsts īpašuma privatizācijas fondā kā nodalīta šā fonda sastāvdaļa un izmantojami:

1) dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai;

2) dzīvojamo māju uzturēšanai to privatizācijas procesa laikā;

3) privatizēto dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas organizēšanai;

4) tās publiskās aģentūras darbības uzsākšanai, kas pēc Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas likvidācijas pilda šīs komisijas funkcijas."

8. Pārejas noteikumos:

izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Valsts dzīvojamās mājas, kā arī dzīvojamās mājās valsts īpašumā esošie dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas, par kuru privatizēšanu nav noslēgti pirkuma līgumi un kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (turpmāk - dzīvojamās mājas neprivatizētā daļa), Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek nodotas to pilsētu un pagastu pašvaldību īpašumā, kuru administratīvajā teritorijā attiecīgās mājas atrodas.";

izslēgt 22. un 23.punktu;

izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Centrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisiju likvidē ar Ministru kabineta rīkojumu. Pēc Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas likvidācijas šajā likumā noteiktās šīs komisijas funkcijas pilda un saistības pārņem Ministru kabineta izveidotā publiskā aģentūra.";

izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Pašvaldības dome (padome) lēmumu par attiecīgās pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības izbeigšanu var pieņemt, ja privatizācijai šajā likumā noteiktajā kārtībā piedāvātas visas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās privatizācijai nododamās pašvaldības dzīvojamās mājas.";

papildināt pārejas noteikumus ar 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija šā likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī māja pilnībā vai daļēji atrodas uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsākšanas brīdī, privatizācijai nododams valsts vai pašvaldības īpašumā esošais zemes gabals, ievērojot šādu kārtību:

1) privatizācijas komisija nosūta privatizēto objektu īpašniekiem uzaicinājumu privatizēt valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu, uz kura pilnībā vai daļēji atrodas privatizācijai nodotā dzīvojamā māja;

2) uzaicinājumā privatizācijas komisija norāda privatizējamā zemes gabala platību, kadastrālo vērtību un samaksas nosacījumus;

3) zemes gabala pirkuma maksa ir ekvivalenta tā kadastrālajai vērtībai;

4) valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas pilsētās, nodod privatizācijai par sertifikātiem;

5) valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, noslēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības;

6) privatizācijas komisija pieņem lēmumu par tāda valsts vai pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala privatizāciju, uz kura atrodas privatizācijai nodotā dzīvojamā māja, ja zemes gabala privatizācijai rakstveidā piekrituši visi privatizēto objektu īpašnieki;

7) privatizācijas komisija pirkuma līgumu vai vienošanos šajā likumā noteiktajā kārtībā slēdz ar katru privatizētā objekta īpašnieku, un valsts vai pašvaldības zemes gabals tiek nodots pircēja īpašumā atbilstoši viņa īpašumā esošā dzīvokļa īpašuma domājamai daļai;

8) slēdzot pirkuma līgumu ar personu, kura dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu ieguvusi īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, piemērojami šā likuma 42.panta trešās daļas noteikumi;

9) ja zemes gabalu nevar nodot privatizēto objektu īpašniekiem, jo nav ievērots šā punkta 6.apakšpunkta nosacījums, privatizētā objekta īpašniekam ir tā zemes gabala nomas tiesības uz 99 gadiem, uz kura šī māja uzcelta;

10) personas, kuras izpērk valsts vai pašvaldības zemes gabalu šo pārejas noteikumu 27.punktā noteiktajā kārtībā, tiek atbrīvotas no maksas par privatizācijas tehnisko izpildi, kā arī par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo māju privatizāciju."

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 27.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 10.jūlijā

01.08.2002