Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"

Izdarīt likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34.nr.; 1995, 23., 24.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 2., 15.nr.; 1999, 22.nr.; 2001, 15., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 2.panta 3.punktu.

2. Papildināt 3.panta trešo daļu pēc vārdiem "Galvenā muitas pārvalde" ar vārdiem "Muitas kriminālpārvalde".

3. 8.pantā:

izslēgt 9.punktu;

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10) saskaņā ar normatīvajiem aktiem saņem no personām deklarācijas un pārbauda tajās sniegto informāciju, ziņu patiesumu un ienākumu avotu likumību;".

4. Izteikt 13.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"7. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Galvenās muitas pārvaldes direktora speciāli pilnvarotiem muitas iestāžu ierēdņiem ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā veikt operatīvās darbības pasākumus, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus muitas iestāžu kompetencē esošajos jautājumos."

5. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Muitas kriminālpārvaldes ierēdņu tiesības, veicot izziņu kontrabandas lietās

Muitas kriminālpārvaldes ierēdņiem, veicot izziņu kontrabandas lietās, ir tiesības, kas noteiktas šā likuma 16.panta trešajā daļā un 16.1 pantā."

6. Papildināt 6.nodaļas nosaukumu pēc vārda "lēmumu" ar vārdiem "apstrīdēšanas un".

7. 22.pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda "rīkojumu" ar vārdiem "apstrīdēšanas un";

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"1. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu pieņemtos lēmumus (izņemot lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu un lēmumus par Alkohola aprites likuma pārkāpumiem, kas apstrīdami un pārsūdzami attiecīgajos likumos noteiktajā kārtībā) un izdotos rīkojumus 30 kalendāra dienu laikā pēc šo lēmumu vai rīkojumu saņemšanas var apstrīdēt rakstveidā:";

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"2. Valsts ieņēmumu dienests sūdzību izskata un tās iesniedzējam atbild ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā. Ja sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas, finansu ministram ir tiesības pagarināt sūdzības izskatīšanu uz laiku līdz 60 kalendāra dienām; par to Valsts ieņēmumu dienests paziņo sūdzības iesniedzējam. Nodokļu maksātājam, ja viņš nepiekrīt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumam, ir tiesības 30 kalendāra dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas to pārsūdzēt tiesā.

3. Kārtību, kādā apstrīdami un izpildāmi Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņa veiktās kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātā pieņemtie lēmumi, arī pārbaudes un revīzijas aktā minētie priekšlikumi nodokļu maksātājam, lēmums par pārmaksāto nodokļu summu atmaksāšanu, lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas bezstrīda kārtībā izdevumu segšanu no nodokļu maksātāja līdzekļiem vai lēmums par lēmuma izpildes nodrošinājuma līdzekļu piemērošanu, nosaka likums "Par nodokļiem un nodevām"."

8. Pārejas noteikumos:

papildināt 11.punktu ar šādu teikumu:

"Ja Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnim Valsts civildienesta likuma spēkā stāšanās dienā līdz valsts noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai atlikuši seši gadi vai mazāk, viņam atļauts ieņemt ierēdņa amatu arī bez augstākās izglītības.";

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Likuma 20.panta trešā daļa piemērojama Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem un darbiniekiem atbilstoši noteiktajai darba samaksas sistēmai un Ministru kabineta 2001.gada 2.janvāra noteikumos nr.20 "Noteikumi par valsts civildienesta ierēdņu atalgojumu un ierēdņu pabalstiem" paredzētajā kārtībā līdz vienotās ierēdņu un valsts pārvaldes darbinieku darba samaksas sistēmas pilnīgai ieviešanai.";

papildināt pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Grozījumi likuma 2. un 8.pantā stājas spēkā 2002.gada 1.augustā."

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 20.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 5.jūlijā

19.07.2002