Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"

 

Izdarīt likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 12.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Saeimas vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes [turpmāk - dome (padome)] vēlēšanu sagatavošanai katrā pilsētā, rajonā, novadā un pagastā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi pilsētas vēlēšanu komisija, rajona vēlēšanu komisija, novada vēlēšanu komisija un pagasta vēlēšanu komisija (turpmāk - vēlēšanu komisija) 7 - 15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome (padome)."

2. Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Iecirkņu komisijas darbojas Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā."

3. Papildināt 3.panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja vēlēšanu (balsošanas) sarīkošanai nepieciešamas pašvaldības īpašumā (valdījumā) esošās telpas, tās ierādāmas bez maksas."

4. Aizstāt 6.panta piektajā daļā vārdus "Korupcijas novēršanas likuma izpratnē" ar vārdiem "likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē".

5. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Katras politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības, deputāta, rajona padomes locekļa vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlamo locekļu skaitu."

6. Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām."

7. Izteikt 10.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Dome (padome) par vēlēšanu komisijas izveidošanu un tās sastāvu piecu dienu laikā pēc vēlēšanu komisijas ievēlēšanas paziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai. Paziņojumā jānorāda informācija, kas par katru komisijas locekli sniegta pieteikumā (8.panta pirmā daļa)."

8. Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vēlēšanu vai tautas nobalsošanas sagatavošanā un sarīkošanā vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas savu darbību uzsāk un beidz Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā."

9. Papildināt 21.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Vēlēšanu komisiju saimniecisko izdevumu tāmē Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā iekļaujami līdzekļi, kas nepieciešami vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju locekļu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai balsošanas procesa un balsu skaitīšanas laikā. Ēdināšanas izdevumus vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju locekļiem kompensē Ministru kabineta noteiktajā apmērā."

10. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24.pants. (1) Saeimas vēlēšanu sagatavošanā vēlēšanu komisijas:

1) izskata jautājumus, kas saistīti ar vēlēšanu sagatavošanu un sarīkošanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā;

2) kontrolē, lai visos vēlēšanu iecirkņos būtu iekārtotas likuma prasībām atbilstošas vēlēšanu telpas;

3) sniedz palīdzību iecirkņu komisiju nodrošināšanā ar transportu, sakaru un citiem tehniskajiem līdzekļiem un apsardzi;

4) nogādā iecirkņu komisijām pieteikto deputātu kandidātu sarakstus, vēlēšanu zīmes, aploksnes un citus vēlēšanu materiālus;

5) vēlēšanu dienā nodrošina papildu vēlēšanu zīmju un aplokšņu nogādāšanu vēlēšanu iecirkņos, kuros to nepietiek;

6) sakarā ar saņemtajām sūdzībām vai pēc savas iniciatīvas pārbauda vēlēšanu rezultātus atsevišķos vēlēšanu iecirkņos;

7) informē vēlētājus par vēlēšanu kārtību;

8) izskata sūdzības un iesniegumus par attiecīgo vēlēšanu komisiju (iecirkņu komisiju) lēmumiem un darbību;

9) pilda citus ar Saeimas vēlēšanām saistītus pienākumus.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajiem pienākumiem republikas pilsētu un rajonu vēlēšanu komisijas:

1) pēc vēlēšanu pabeigšanas Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā saņem no iecirkņu komisijām balsu skaitīšanas protokolus un citus materiālus, pārbauda iecirkņu komisiju protokolus, saskaita balsošanas rezultātus attiecīgajā pilsētā vai rajonā, sastāda par to protokolu, kuru kopā ar iecirkņu komisiju protokoliem nogādā Centrālajai vēlēšanu komisijai;

2) sniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai noteiktas formas pārskatu par finansu līdzekļu izlietošanu."

11. Papildināt 25.panta pirmo daļu ar jaunu 5., 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"5) sakarā ar saņemtajām sūdzībām vai pēc savas iniciatīvas pārbauda vēlēšanu rezultātus atsevišķos vēlēšanu iecirkņos;

6) informē vēlētājus par vēlēšanu kārtību;

7) izskata ar vēlēšanām saistītas sūdzības un iesniegumus;

8) ir tiesīga izskatīt jebkuru ar vēlēšanu sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu;";

uzskatīt līdzšinējo 5., 6., 7., 8. un 9.punktu attiecīgi par 9., 10., 11., 12. un 13.punktu.

12. Papildināt 26.panta otro daļu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7) sniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai noteiktas formas pārskatu par finansu līdzekļu izlietošanu;";

uzskatīt līdzšinējo 7.punktu par 8.punktu.

13. Izslēgt likuma pārejas noteikumu.

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 13.jūnijā.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 3.jūlijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2002.gada 17.jūliju.

 

17.07.2002