Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 09.06.2001. - 31.12.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.253

Rīgā 1996.gada 9.jūlijā (prot. nr.35 8.§)
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas funkcijām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 27. pantu
I. Vispārīgie noteikumi

l. Šie noteikumi nosaka, kuras iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk tekstā — "nodoklis") administrēšanas funkcijas Valsts ieņēmumu dienests un tā rajonu (republikas pilsētu) nodaļas (turpmāk tekstā — "Valsts ieņēmumu dienests") veic sadarbībā ar pagastu un pilsētu pašvaldībām.

2. Nodokļa administrēšana ir:

2.1. nodokļa maksātāju uzskaite un reģistrācija;

2.2. ar nodokli apliekamo objektu un ienākumu uzskaite;

2.3. nodokļa maksājumu aprēķinu pareizības kontrole;

2.4. nodokļa samaksas termiņu ievērošanas kontrole;

2.5. nodokļa iekasēšanas darba organizēšana, noteiktajā termiņā nesamaksāto nodokļa summu piespiedu piedziņa un soda sankciju piemērošana.

3. Pašvaldības šo noteikumu 7. punktā noteiktās nodokļa administrēšanas funkcijas veic, pamatojoties uz sadarbības līgumu, kas noslēgts ar Valsts ieņēmumu dienestu. Līdz minētā līguma noslēgšanai visas nodokļa administrēšanas funkcijas, izņemot šo noteikumu 5. punktā noteiktās funkcijas, veic Valsts ieņēmumu dienests.

4. Pašvaldības un Valsts ieņēmumu dienesta sadarbības līgumā par nodokļa administrēšanu ir ietverami šādi jautājumi:

4.1. to nodokļa administrēšanas funkciju uzskaitījums, kuras uzņemas veikt attiecīgā pašvaldība;

4.2. nepieciešamais nodokļu inspektora štata vietu skaits, kura finansējumu no sava budžeta nodrošina pašvaldība;

4.3. amatpersonas (to ieņemamais amats, vārds un uzvārds), kuru darba pienākumos ietverta attiecīgo funkciju izpildes pārraudzība;

4.4. tās informācijas saturs, ar kuru apmainās abas līgumslēdzējas puses, un veids, kādā tās apmainās ar attiecīgo informāciju;

4.5. pienākumu sadalījums starp līgumslēdzējām pusēm likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994,7., 130.nr.; 1995, 34., 94.nr.; 1996,46.nr.) piemērošanas jautājumu izskaidrošanā;

4.6. nodokļa maksājumu piedziņas procedūra;

4.7. kārtība, kādā izskatāmas ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" piemērošanu saistītās sūdzības;

4.8. kārtība, kādā tiek saskaņotas nodokļa maksātāju pārbaudes un soda sankciju piemērošana, kā arī noteikts pārbaudes rezultātā iekasētās soda naudas sadalījums atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām.

II. Pašvaldību funkcijas nodokļa administrēšanā

5. Pagastu un pilsētu pašvaldības veic šādas nodokļa administrēšanas funkcijas:

5.1. izsniedz algas nodokļa grāmatiņas un Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā nodrošina pārskata par pašvaldības izsniegtajām algas nodokļa grāmatiņām un pārskata par gada beigās veiktās grāmatiņu inventarizācijas rezultātiem iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē;

5.2. pieņem lēmumu par patentu un individuālā darba reģistrācijas apliecību izsniegšanu nodokļa maksātājiem;

5.3. nosaka patentmaksas apmērus pašnodarbinātajām fiziskajām personām;

5.4. pēc saskaņošanas ar Valsts ieņēmumu dienestu, pamatojoties uz nodokļa maksātāja (darba devēja) motivētu rakstisku iesniegumu, lemj par nodokļa maksājumu termiņa pagarināšanu.

(Grozīts ar MK 05.06.2001. noteikumiem Nr.223)

6. Šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētā nodokļa administrēšanas funkcija neattiecas uz republikas pilsētu pašvaldībām.

6.1 Par šo noteikumu 5.punktā minēto funkciju veikšanu atbildīgie darbinieki tiek iecelti ar pašvaldības vadītāja rīkojumu.

(MK 05.06.2001. noteikumu Nr.223 redakcijā)

7. Pagastu un pilsētu pašvaldības atbilstoši sadarbības līgumam ar Valsts ieņēmumu dienestu papildus veic šādas nodokļa administrēšanas funkcijas:

7.1. pārbauda Valsts ieņēmumu dienesta nodokļa maksātāju reģistra atbilstību, salīdzinot minēto reģistru ar attiecīgās pašvaldības teritorijā faktiski dzīvojošo personu reģistru;

7.2. ja attiecīgo reģistru dati nesakrīt, sniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa maksātāju reģistra aktualizēšanai nepieciešamo informāciju;

7.3. veido attiecīgās pašvaldības teritorijā dzīvojošo personu teritoriālo palīgreģistru, kas ietver ziņas par personām, kuru dzīvesvieta ir reģistrēta tās teritorijā, kā arī par personām, kurām tajā pieder nekustamais īpašums vai kuras nodarbojas ar uzņēmējdarbību;

7.4. pēc savstarpējas vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu izsniedz patentus un reģistrācijas apliecības individuālā darba veicējiem;

7.5. veido fiziskajām personām izsniegto patentu un individuālā darba veicēju reģistrācijas apliecību reģistru;

7.6. veido darba devēju palīgreģistru;

7.7. sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu nosaka avansa maksājumu apmērus individuālajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajām fiziskajām personām;

7.8. kontrolē darba devēju pārskatos norādīto nodokļa summu atbilstību budžetā iemaksātajām summām;

7.9. kontrolē nodokļa maksātāju deklarēto ienākumu summu atbilstību faktiskajiem ienākumiem un iesaka Valsts ieņēmumu dienestam piemērot sankcijas pret nodokļa nemaksātājiem, kā arī, ja nepieciešams, lietot netiešo nodokļa aprēķinu vai veikt nodokļa aprēķināšanas un samaksas revīzijas;

7.10. kontrolē, vai ir reģistrēta fizisko personu uzņēmējdarbība;

7.11. piemēro administratīvos sodus pret personām, kuras veic nereģistrētu uzņēmējdarbību (ja reģistrācija ir nepieciešama) vai kuras nereģistrējas kā nodokļa maksātājas.

8. Šo noteikumu 7.punktā minēto funkciju veikšanai pašvaldības attiecīgajā institūcijā izveido nodokļu inspektora štata vietu (vai vietas) un slēdz darba līgumu ar personu, kas vienlaikus kļūst arī par Valsts ieņēmumu dienesta ārštata darbinieku.

9. Ja pašvaldība, veicot šajos noteikumos noteiktās nodokļa administrēšanas funkcijas, konstatē nodokļa summas samazinājumu, slēpto ienākumu vai arī to, ka uzņēmumi no darbiniekiem ieturētos iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus nav laikā iemaksājuši budžetā, pašvaldības izdarīto pārbaužu rezultātā papildus aprēķinātās nodokļa summas, nokavējuma naudas un soda naudas (to daļas) tiek iekasētas tieši pašvaldības budžetā.

III. Valsts ieņēmumu dienesta funkcijas nodokļa administrēšanā

10. Valsts ieņēmumu dienests veido:

10.1. nodokļa maksātāju valsts reģistru;

10.2. nodokļa maksātāju teritoriālos reģistrus;

10.3. pārējo nodokļa maksātāju eksteritoriālo (nerezidentu) reģistru.

11. Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši ar pašvaldību noslēgtajam sadarbības līgumam nodrošina tai iespēju iepazīties ar nodokļa maksātāju reģistra un darba devēju reģistra datiem.

12. Valsts ieņēmumu dienests veic šādas nodokļa administrēšanas funkcijas:

12.1. izgatavo un izsniedz pašvaldībām algas nodokļa grāmatiņas un citas nodokļa dokumentu veidlapas;

12.2. izsniedz algas nodokļa grāmatiņas nodokļa maksātājiem republikas pilsētās;

12.3. pieņem ienākumu deklarācijas un apkopo informāciju par deklarētajiem ienākumiem (deklarāciju reģistrs), kā arī piemēro sankcijas pret ienākumu nodeklarētajiem;

12.4. izsniedz patentus un reģistrācijas apliecības individuālā darba veicējiem, ja sadarbības līgumā ar attiecīgo pašvaldību nav noteikts citādi;

12.5. apkopo ziņas par darba devēju iemaksātajām summām budžetā un piemēro sankcijas pret tiem, kas nodokļa maksājumus neveic savlaicīgi vai maksājumus izdara nepilnīgi, kā arī neveic vispār;

12.6. apkopo ziņas par to personu ienākumiem, kuras pakļautas aplikšanai ar nodokli, un kontrolē attiecīgo ziņu atspoguļojumu grāmatvedībā un ienākumu deklarācijās;

12.7. organizē pašvaldību nodokļu inspektoru (Valsts ieņēmumu dienesta ārštata nodokļu inspektoru) mācības un kvalifikācijas celšanu un nodrošina viņus ar metodiskajiem materiāliem;

12.8. saskaņo ar Valsts kasi budžeta kontus, kuros jāpārskaita iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi;

12.9. pēc saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību dod nodokļa maksājumu pagarinājumus;

12.10. kontrolē nodokļa maksātāju teritoriālo reģistru un eksteritoriālo reģistru atbilstību datiem, kas ir attiecīgas pašvaldības rīcība;

12.11. veicot nodokļu revīzijas (auditu) uzņēmumos, organizācijās un iestādēs, kā arī to fizisko personu ienākumu revīziju, kuras nodarbina algotus darbiniekus, kontrolē nodokļa aprēķināšanas pareizību un pārskaitīšanu (iemaksāšanu) noteiktajā termiņā, kā arī piemēro soda sankcijas;

12.12. pārbauda iedzīvotāju ienākumu deklarāciju atbilstību patiesajiem ienākumiem, kā arī piemēro sodus vai netiešo nodokļa aprēķinu.

(Grozīts ar MK 05.06.2001. noteikumiem Nr.223)

13. Valsts ieņēmumu dienests un pašvaldības, ar kurām Finansu ministrija ir noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu iekasēšanas īpašu kārtību, līdz 2000.gada 1.novembrim noslēdz divpusēju sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu, paredzot:

13.1. kārtību, kādā minētās pašvaldības iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā to rīcībā esošo informāciju par personām, kuras veic iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus pašvaldības budžetā, un budžetā iemaksātajām iedzīvotāju ienākuma nodokļa summām;

13.2. kārtību, kādā minēto pašvaldību amatpersonas, kuru darba pienākumos ietilpst iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas funkciju izpilde attiecīgajā pašvaldībā, saņem no Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes informāciju par darba devēju iesniegtajiem pārskatiem un izmanto minēto informāciju.

(MK 24.10.2000. noteikumu Nr.364 redakcijā)

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs G.Krasts
09.06.2001