Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārda "palīgēkas" ar vārdiem "un būves"; izteikt 6,punktu šādā redakcijā:

"6) kopīpašuma domājamā daļa - daudzdzīvokļu mājā esošā atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu daudzdzīvokļu mājā esošo atsevišķo īpašumu kopējo platību;".

2. Aizstāt 13.panta ceturtajā daļā vārdus "6.panta l .punktā norādītā persona" ar vārdiem "6.pantā norādītā persona".

3. Aizstāt 14.panta piektajā daļā vārdus "6.panta 1.punktā norādītā persona" ar vārdiem "6.pantā norādītā persona".

4. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"(1) Ikvienu neapdzīvojamo telpu, par kuras lietošanu noslēgts neapdzīvojamās telpas nomas līgums (turpmāk - iznomātā neapdzīvojamā telpa), piedāvā privatizēt šīs telpas nomniekam.

(2) Neapdzīvojamās telpas nomnieks var privatizēt iznomāto neapdzīvojamo telpu, ja:

1) līdz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" spēkā stāšanās dienai saskaņā ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu ir noslēgts attiecīgās neapdzīvojamās telpas nomas līgums;

2) privatizācijas pieteikuma iesniegšanas brīdī pilnībā nomaksāta neapdzīvojamās telpas nomas maksa un maksa par komunālajiem pakalpojumiem;

3) pienācīgi izpildītas citas neapdzīvojamās telpas nomas līgumā paredzētās saistības;

4) nomaksāti nodokļi.

(3) Neapdzīvojamās telpas, kuras nomnieks atsakās privatizēt vai nav tiesīgs privatizēt vai par kuru lietošanu nav noslēgts nomas līgums, publiski piedāvā privatizēt atklātā izsolē, kurā vispirms piedalās fiziskās un juridiskās personas, kam ir īpašuma kompensācijas sertifikāti.

(4) Ja neviena persona, kurai ir īpašuma kompensācijas sertifikāti, nav pieteikusies privatizēt šā panta trešajā daļā minēto neapdzīvojamo telpu, atklātā izsolē piedalās tās fiziskās un juridiskās personas -jebkura veida privatizācijas sertifikātu īpašnieces, kuras ir pieteikušās uz šo izsoli."

5. Aizstāt 19.panta ceturtajā daļā vārdus "6.panta 1.punktā norādītā persona" ar vārdiem "6.pantā norādītā persona".

6. Aizstāt 20.panta piektajā daļā vārdus "6.panta 1.punktā norādītā persona" ar vārdiem "6.pantā norādītā persona".

7. Papildināt 21 .panta ceturto daļu pēc vārdiem "ir tiesības" ar vārdiem "pēc savas izvēles".

8. 29.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "triju mēnešu" ar vārdu "mēneša"; papildināt pirmo daļu ar jaunu 3.punktu šādā redakcijā:

"3) iznomātās neapdzīvojamās telpas nomniekam, piedāvājot viņam privatizēt viņa nomāto neapdzīvojamo telpu (l8.panta pirmā daļa, 24.pants);"; uzskatīt līdzšinējo pirmās daļas 3.punktu par 4.punktu.

9. 32.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "triju mēnešu" ar vārdu "mēneša";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļa noteiktajā termiņā dzīvokļa īrniekam un viņa ģimenes locekļiem, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas nomniekam jānomaksā parāds par dzīvojamās telpas īri, darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas nomu un par komunālajiem pakalpojumiem, ja šāds parāds ir. Minētajā termiņā neapdzīvojamās telpas nomniekam jāizpilda tās saistības, kuras saskaņā ar nomas līgumu izpildāmas līdz privatizācijas pieteikuma iesniegšanas brīdim, kā ari jānomaksā nodokļi. Parāda nenomaksāšanas un līgumsaistību neizpildes gadījumā privatizācijas pieteikums netiek pieņemts."

10. Aizstāt 34.panta pirmajā daļā vārdus "triju mēnešu" ar vārdu "mēneša".

11. 35.pantā:

aizstāt pirmajā daļa vārdus "l 8.panta pirmajā daļa" ar vārdiem "l8.panta trešajā daļā"; aizstāt otrajā daļā vārdus "29.panta pirmās daļas 3.punktā" ar vārdiem "29.panta pirmās daļas 3. un 4.punktā".

12. Izteikt 36.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Publisko piedāvājumu sagatavošanu publicēšanai un publicēšanu izdevumā "Latvijas Vēstnesis" finansē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

13. Aizstāt 38.panta pirmajā daļā vārdus "triju mēnešu" ar vārdu "mēneša".

14. Papildināt 44.panta pirmo daļu pēc skaitļa "18." ar vārdiem "panta trešajā un ceturtajā daļā".

15. 45.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "triju mēnešu" ar vārdu "mēneša";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Fiziskā persona, privatizējot dzīvokli, viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu māju vai mākslinieka darbnīcu, kā arī fiziskā vai juridiskā persona, privatizējot neapdzīvojamo telpu, par kuras lietošanu tā ir noslēgusi nomas līgumu, pirkuma maksu var samaksāt pa daļām, ievērojot šā likuma 46. panta noteikumus."

16. 46.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "10" ar skaitli "5";

aizstāt otrajā daļā vārdus "triju mēnešu" ar vārdu "mēneša".

17. Papildināt 47.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja fiziskajai personai personiskajā īpašumā bijusī māja nojaukta sakarā ar zemes gabala atņemšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām un kā kompensācija par atsavināto īpašumu minētajai fiziskajai personai un tās ģimenes locekļiem, kas kopā pastāvīgi dzīvojuši nojauktajā mājā, piešķirts dzīvoklis (dzīvokļi) no valsts vai sabiedriskā dzīvokļu fonda, kurš (kuri) šā likuma spēkā stāšanās brīdī atrodas mājā, kura ir denacionalizēta vai atdota bijušajiem īpašniekiem (vai viņu mantiniekiem) vai par kuras atdošanu ir iesniegts pieprasījums, minētajai personai (personām) ir tiesības bez atlīdzības saņemt īpašumā neizīrētu pašvaldības dzīvokli."

18. Pārejas noteikumos:

izteikt 2.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"2. Ikvienu pašvaldības dzīvojamo māju, kura līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai nodota ekspluatācijā, un tajā esošos dzīvokļus var atsavināt, vienīgi privatizējot tos šajā likumā noteiktajā kārtībā. Valsts dzīvojamās mājas un tajās esošie dzīvokļi Ministru kabineta noteiktajā kartība tiek nodoti pašvaldībai pēc tam, kad ir segti visi izdevumi attiecībā uz dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai, un tad privatizēti šajā likumā noteiktajā kārtībā.";

papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Sakarā ar 1996.gada 22.augustā izdarītajiem grozījumiem šā likuma 18.pantā un iznomāto neapdzīvojamo telpu izsoļu atcelšanu neapdzīvojamo telpu izsoles, kuras tika izsludinātas līdz 1996.gada 15.augustam, var atcelt attiecīgās pašvaldības dome (padome)."

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 22.augustā

Valsts prezidents G. Ulmanis

Rīgā 1996.gada 5. septembrī

19.09.1996