Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 332

Rīgā 1996.gada 20.augustā  (prot. nr.42 2.§)

Valsts mežierīcības organizācijas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par meža
apsaimniekošanu un izmantošanu" 7. un 69.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. mežierīcība - pasākumu sistēma meža inventarizācijai, tā apsaimniekošanas plānošanai un kontrolei, lai nodrošinātu visu mežam piemītošo funkciju nepārtrauktību;

1.2. mežierīcības veidi - pamatierīcība, starpmeta ierīcība un ierīcība pēc pasūtītāja pieprasījuma;

1.3. pamatierīcība - pasākumu sistēma, ko realizē, lai kādā noteiktā teritorijā veiktu visu meža inventarizāciju un izstrādātu šai teritorijai vienotu meža apsaimniekošanas projektu;

1.4. starpmeta ierīcība - pasākumu sistēma ikgadējo meža izmaiņu inventarizācijai un meža fonda datu bāzes uzturēšanai;

1.5. mežierīcības starpmets - laikposms starp divām pamatierīcībām;

1.6. ierīcība pēc pasūtītāja pieprasījuma - pasākumu sistēma meža apsaimniekotāja vai izmantotajā meža apsaimniekošanas projekta izstrādāšanai;

1.7. meža apsaimniekošanas projekts - meža apsaimniekošanas un izmantošanas pamatdokuments, ko izstrādā, lai nodrošinātu vides aizsardzību, racionālu meža apsaimniekošanu, kā ari nepārtrauktu un nenoplicinošu meža izmantošanu;

1.8. meža apsaimniekošanas projekta makets - meža apsaimniekošanas projekta teksta un tabulu paraugs atbilstoši mežu valsts ministra noteiktajām prasībām;

1.9. meža apsaimniekošanas projekta autors - fiziska persona, kura izstrādājusi meža apsaimniekošanas projektu atbilstoši mežu valsts ministra noteiktajām prasībām; par meža apsaimniekošanas projekta autoru var būt Valsts meža dienesta institūciju darbinieki saskaņā ar dienesta instrukciju vai zvērināti meža taksatori;

1.10. meža apsaimniekošanas projekta ekspertīze - no meža apsaimniekošanas projekta autora neatkarīga pārbaude, lai konstatētu projekta atbilstību tiesību aktiem meža apsaimniekošanas jomā;

1.11. meža apsaimniekošanas projekta saskaņošana - procedūra, ko veic, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, īpaši aizsargājamo meža iecirkņu un aizsargājamo mežu saudzēšanu meža apsaimniekošanas projekta izstrādes stadijā;

1.12. meža apsaimniekošanas projekta apstiprināšana - procedūra, ko veic, lai meža apsaimniekošanas projekts kļūtu par meža apsaimniekošanas un izmantošanas pamatdokumentu;

1.13. zvērināts meža taksators - fiziska persona, kurai Valsts meža dienests izsniedzis zvērināta meža taksatora licenci uzņēmējdarbības veikšanai mežierīcībā.

2. Šie noteikumi nosaka valsts mežierīcības organizācijas kārtību un kārtību, kādā tiek veikta meža apsaimniekošanas projekta ekspertīze, saskaņošana un apstiprināšana, saskaņā ar likumu "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu" (Latvijas Vēstnesis, 1994,41.nr.; 1995, 68., 154.nr.; 1996, 62., 94.nr.).

3. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras piedalās mežierīcības darbu izpildē un meža apsaimniekošanas projekta izstrādē.

4. Mežierīcība tiek veikta saskaņā ar mežu valsts ministra apstiprinātu un ar vides valsts ministru saskaņotu mežierīcības instrukciju un norādījumiem atsevišķu darbu izpildei.

5. Meža apsaimniekošanas projekta saturu valsts mežniecībām un mežiem, kuru platība lielāka par 1000 hektāriem, nosaka saskaņā ar mežierīcības apspriedē pieņemto projektēšanas uzdevumu.

6. Pirmajā mežierīcības apspriedē piedalās mežierīcības pasūtītājs un izpildītājs, Valsts meža dienesta, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas attiecīgo institūciju un Valsts zemes dienesta pārstāvji, kā arī pieaicinātie attiecīgo pašvaldību pārstāvji.

II. Valsts institūciju pienākumi mežierīcības nodrošināšanā

7. Valsts zemes dienesta attiecīgās institūcijas:

7.1. pamatierīcības sagatavošanas laikā nodrošina ar zemes kadastra kartogrāfiskajiem materiāliem;

7.2. pēc mežierīcības pabeigšanas veic meža robežu un platību korekcijas kadastra materiālos Valsts zemes dienesta noteiktajā kārtībā.

8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas attiecīgas institūcijas:

8.1. pamatierīcības sagatavošanas laikā iesniedz Valsts mežierīcības institūtam īpaši aizsargājamo dabas teritoriju shēmas un priekšlikumus to apsaimniekošanai;

8.2. mēneša laikā informē Valsts mežierīcības institūtu par jaunu īpaši aizsargājamu dabas teritoriju izveidošanu, izsniedz kartogrāfiskos materiālus un iesniedz priekšlikumus šo teritoriju apsaimniekošanai.

III. Pamatierīcība un starpmeta ierīcība

9. Pamatiericības un starpmeta ierīcības kārtību, secību un termiņus nosaka mežu valsts ministrs.

10. Pamatierīcību veic Valsts mežierīcības institūts.

11. Starpmeta ierīcību veic Valsts meža dienesta attiecīgās institūcijas un zvērināti meža taksatori. Starpmeta ierīcības izpildītājam jāsniedz informācija Valsts mežierīcības institūtam mežu valsts ministra noteiktajā kārtībā.

IV. Mežierīcība pēc pasūtītāja pieprasījuma

12. Jebkura juridiska vai fiziska persona (meža apsaimniekotājs vai izmantotājs) var lūgt veikt mežierīcību sev vēlamajā laikā.

13. Pieprasījums veikt mežierīcību iesniedzams rakstiski attiecīgajā valsts mežniecībā, Valsts mežierīcības institūtā vai zvērinātam meža taksatoram. Pieprasījumam jāpievieno meža apsaimniekotāja zemes robežu plāna kopija vai meža izmantotāja ilgtermiņa mežizstrādes līguma kopija.

14. Mežierīcība pēc pasūtītāja pieprasījuma tiek veikta saskaņā ar mežierīcības instrukciju, papildu nosacījumus regulē savstarpējā vienošanās.

V. Meža apsaimniekošanas projekta ekspertīze

15. Meža apsaimniekošanas projekta ekspertīze (turpmāk tekstā-"ekspertīze") ir obligāta meža apsaimniekošanas projektiem, kas izstrādāti valsts mežniecībām, kā arī meža apsaimniekošanas projektiem, kas izstrādāti mežiem, kuru platība lielāka par 1000 hektāriem.

16. Meža apsaimniekošanas projektiem, kas izstrādāti mežiem, kuru platība mazāka par 1000 hektāriem, pieprasīt veikt ekspertīzi var mežierīcības pasūtītājs vai Valsts meža dienesta amatpersona, kura ir pilnvarota apstiprināt attiecīgo meža apsaimniekošanas projektu.

17. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija var pieprasīt veikt jebkura meža apsaimniekošanas projekta ekoloģisko ekspertīzi.

18. Meža apsaimniekošanas projekta eksperti pārbauda meža inventarizācijas darbu kvalitāti vismaz divu procentu apjomā no ekspertējamā objekta platības.

19. Ekspertīzes kārtību un eksperta kvalifikācijas prasības, tiesības un pienākumus nosaka mežu valsts ministrs.

VI. Meža apsaimniekošanas projektu saskaņošana un apstiprināšana

20. Valsts mežniecībām un mežiem, kuru platība lielāka par 1000 hektāriem, izstrādāto meža apsaimniekošanas projektu atbilstību projektēšanas uzdevumam saskaņo ar otrajā mežierīcības apspriedē pieņemto lēmumu. Minētajā apspriedē piedalās meža apsaimniekotājs, meža apsaimniekošanas projekta autors, Valsts meža dienesta, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas attiecīgo institūciju un Valsts zemes dienesta pārstāvji, kā arī pieaicinātie attiecīgo pašvaldību pārstāvji.

21. Ja meža apsaimniekošanas projekta objekts atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un tajā tiek plānota saimnieciskā darbība, meža apsaimniekošanas projekts mežiem, kuru platība mazāka par 1000 hektāriem, ir jāsaskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas attiecīgajām institūcijām.

22. Meža apsaimniekošanas projektu iesniedz apstiprināšanai tā autors.

23. Meža apsaimniekošanas projektu apstiprina:

23.1. mežzinis - meža apsaimniekotāju mežiem, kuru platība mazāka par 50 hektāriem.

23.2.virsmežzinis- meža apsaimniekotāju mežiem, kuru platība ir no 50 līdz 1000 hektāriem;

23.3. Valsts meža dienesta Meža departamenta direktors - valsts mežniecību mežiem un mežiem, kuru platība lielāka par 1000 hektāriem.

24. Ja šo noteikumu 23.1. un 23.2.apakšpunktā minētās amatpersonas neapstiprina meža apsaimniekošanas projektu, to izskata Valsts meža dienesta Meža departamenta direktors un pieņem lēmumu par attiecīgā projekta apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt meža apsaimniekošanas projektu.

VII. Mežierīcības darbu finansēšana

25. Pamatierīcību un starpmeta ierīcību finansē no valsts budžeta līdzekļiem .

26. Ja mežierīcība tiek veikta pēc pasūtītāja pieprasījuma, par to maksā meža apsaimniekotājs.

27. Mežierīcības darbu samaksas kārtību un mežierīcības darbu cenrāžus apstiprina Ministru kabinets.

Ministru prezidents A.Šķēle

Zemkopības ministrs, Ministru prezidenta biedrs R.Dilba

 

24.08.1996