Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.233

Rīgā 2002.gada 18.jūnijā (prot. Nr.25, 1.§)

Muitas procedūras - izvešana (eksports) - izpildes kārtība

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma

24.panta otro daļu un 76.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izpildāma muitas procedūra - izvešana (eksports) -, un gadījumus, kad nav jādeklarē preces, kuras izved no Latvijas Republikas muitas teritorijas.

2. Preču izvedējs (eksportētājs) ir persona, kura preces piesaka vai kuras vārdā preces tiek pieteiktas izvešanai (eksportam).

3. Ja preču īpašnieks ir ārpus Latvijas Republikas reģistrēta persona, saskaņā ar līgumu, kas tiek izmantots Latvijas preču izvešanai (eksportam), preču izvedēju (eksportētāju) uzskata par Latvijas Republikā reģistrētu līgumslēdzēju pusi.

4. Ja precēm paredzēts piemērot muitas procedūru - izvešana (eksports) -, tās deklarē. Preces nedeklarē diplomātisko un konsulāro iestāžu amatpersonas un darbinieki, kā arī fiziskās personas Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētajos gadījumos. Ja fiziskajai personai preces nav jādeklarē, šī persona par to paziņo mutiski vai atbilstoši rīkojas.

5. Preces deklarē iekšzemes muitas iestādē vai preču izvešanas muitas iestādē. Mutiski deklarēt preces muitas procedūrai - izvešana (eksports) - atļauts tikai preču izvešanas muitas iestādē.

6. Ja preču izvedējs (eksportētājs) līgumus par preču piegādi ir noslēdzis ar dažādiem piegādātājiem, muitas procedūrai - izvešana (eksports) - preces var deklarēt tajā teritoriālajā muitas iestādē, kuras teritorijā ir reģistrēts attiecīgais preču piegādātājs.

7. Preču izvešanas muitas iestāde ir:

7.1. muitas iestāde, caur kuru pārvadātājs izved preces saskaņā ar attiecīgo preču pārvadājuma līgumu, ja preces transportē pa dzelzceļu, ar kuģi vai gaisakuģi vai nosūta pa pastu;

7.2. muitas iestāde, kurā preču izvedējs (eksportētājs) ir reģistrēts, ja preces pārvieto, izmantojot cauruļvadus vai elektrotīklu;

7.3. muitas iestāde uz robežas pirms preču izvešanas no Latvijas Republikas muitas teritorijas, ja preces izved citā veidā, kas nav minēts šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā.

8. Izvedamo preču deklarāciju noformē, izmantojot vienotā administratīvā dokumenta 1., 2. un 3.formulāru. Muitas iestāde, kurā ir iesniegta izvedamo preču deklarācija, apzīmogo A aili un, ja nepieciešams, aizpilda D aili. Izvedot preces, muitas iestādē paliek vienotā administratīvā dokumenta 1.formulārs.

9. Preču izvešanas muitas iestāde nosūta vienotā administratīvā dokumenta 2.formulāru Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajai muitas pārvaldei un nodod 3.formulāru personai, kas to iesniegusi.

10. Preču izvešanas muitas iestāde kontrolē preču izvešanu (pārbauda, vai norādītās preces atbilst deklarētajām precēm, un uzrauga preču izvešanu) un apliecina to ar attiecīgu ierakstu vienotā administratīvā dokumenta 2. un 3.formulārā, kā arī apstiprina ar muitas iestādes zīmogu, norādot datumu.

11. Ja preces izved pa daļām, apstiprinājumu dod tikai par tām precēm, kuras faktiski tiek izvestas. Ja preces izved pa daļām caur vairākām muitas iestādēm, tā preču izvešanas muitas iestāde, kurā tika uzrādīts vienotā administratīvā dokumenta 2. un 3.formulārs, apstiprina katras minētās preču daļas izvešanu.

12. Ja preces deklarētas iekšzemes muitas iestādē, vienotā administratīvā dokumenta 2. un 3.formulāru uzrāda preču izvešanas muitas iestādē reizē ar izvedamajām precēm.

13. Izvešanas muitas iestāde kontrolē preču faktisko izvešanu.

14. Ja ir konstatēts preču iztrūkums, preču izvešanas muitas iestāde izdara par to atzīmi vienotā administratīvā dokumenta 3.formulārā un paziņo muitas iestādei, kurā iesniegta izvedamo preču deklarācija. Ja ir konstatēts preču pārpalikums vai neatbilstība preču aprakstam, preču izvešanas muitas iestāde preces neļauj izvest līdz visu nepieciešamo formalitāšu nokārtošanai, kā arī paziņo par to muitas iestādei, kurā iesniegta izvedamo preču deklarācija.

15. Šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētā preču izvešanas muitas iestāde uzspiež uz vienotā administratīvā dokumenta 3.formulāra spiedogu ar uzrakstu "eksports" (sarkanā krāsā) un apstiprina preču pārvadāšanas dokumentu ar muitas iestādes zīmogu, norādot datumu. Ja preču pārvadājumus ar kuģiem vai gaisakuģiem veic regulāri un pārvadātājs to apliecina dokumentāri, preču izvešanas muitas iestāde var nepieprasīt vienotā administratīvā dokumenta 3.formulāra apstiprinājumu.

16. Ja preces nosūta uz preču izvešanas muitas iestādi, izmantojot tranzīta procedūru saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu, vienotā administratīvā dokumenta 1., 2. un 3.formulārs paliek preču nosūtītājā muitas iestādē. Preču izvešanu apliecina ar attiecīgu ierakstu vienotā administratīvā dokumenta 2. un 3.formulārā pēc tam, kad saņemti noteiktā kārtībā apstiprināti tranzīta dokumenti ar uzrakstu "eksports" (sarkanā krāsā). Vienotā administratīvā dokumenta 3.formulāru, kurš apstiprināts ar muitas iestādes zīmogu un uz kura norādīts dokumenta apstiprināšanas datums, atdod deklarētājam.

17. Ja Latvijas preces izved (eksportē) uz Igaunijas Republiku vai Lietuvas Republiku un tām piemēro Baltijas kopējās tranzīta procedūras līguma nosacījumus, tad, tās nosūtot uz preču izvešanas muitas iestādi, tranzīta procedūru piemēro:

17.1. precēm, par kuru izvešanu (eksportu) no Latvijas Republikas muitas teritorijas ir atmaksājami muitas maksājumi, kas samaksāti par preču izlaišanu brīvam apgrozījumam, vai arī tiek piešķirts atbrīvojums no muitas maksājumiem;

17.2. precēm, kuras paredzēts izvest (eksportēt) no Latvijas Republikas muitas teritorijas nemainītā veidā vai arī kompensācijas produktu veidā, lai pabeigtu muitas procedūru - ievešana pārstrādei - (saskaņā ar muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu), un par kurām muitas iestādei ir iesniegts pieteikums par muitas maksājumu atmaksāšanu saskaņā ar Muitas likuma 70.pantu;

17.3. precēm, par kuru izvešanu (eksportu) no Latvijas Republikas muitas teritorijas piemēro valsts atbalsta pasākumus, ja šādu pasākumu piemērošana ir paredzēta normatīvajos aktos un lauksaimniecības attīstības gada programmā.

18. Ja, piemērojot citu muitas režīmu, preces no Latvijas Republikas muitas teritorijas izvestas bez eksporta deklarācijas, teritoriālajā muitas iestādē eksporta deklarāciju var iesniegt pēc preču izvešanas. Eksporta deklarācijas iesniegšana pēc preču izvešanas neatbrīvo deklarācijas iesniedzēju no normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

19. Šo noteikumu 18.punktā minētajā gadījumā deklarētājs iesniedz muitas iestādē pierādījumus par izvesto preču daudzumu, veidu un izvešanas apstākļiem. Muitas iestāde apstiprina vienotā administratīvā dokumenta 3.formulāru.

20. Ja pārvadātājs izbeidz Latvijas Republikas muitas teritorijā preču pārvadājumu, kura galamērķis ir ārpus Latvijas Republikas muitas teritorijas, tas lūdz šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētās iestādes vai nosūtītājas muitas iestādes piekrišanu un nodod tai vienotā administratīvā dokumenta 3.formulāru.

21. Ja ir radies muitas parāds, no muitas procedūras - izvešana (eksports) - sākšanas līdz muitas iestādes apstiprinājuma saņemšanai par preču izvešanu precēm piemēro muitas galvojumu.

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 21.decembra noteikumus Nr.414 "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - izvešana (eksports)" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 440.nr.; 2000, 109./110.nr.; 2001, 131.nr.).

23. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.

 

01.07.2002