Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Precizēts 10.07.2002., Latvijas Vēstnesis Nr.104 (2679)

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"19) Aģentūra - valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija", kura šajā likumā noteiktajā kārtībā uzrauga administratoru darbību maksātnespējas procesā un veic citas šajā likumā noteiktās funkcijas;

20) sertifikāts - šā likuma izpratnē: Aģentūras izsniegts dokuments, kas apliecina fiziskās personas profesionālo kompetenci veikt maksāt-nespējas procesa administratora pienākumus."

2. Papildināt 4.panta pirmo daļu pēc vārda "administrators" ar vārdu "Aģentūra".

3. Aizstāt 5.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas Civilprocesa kodekss" ar vārdiem "Civilprocesa likums".

4. Izteikt 8.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kreditoru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo kreditoru balsu vienkāršu vairākumu pēc prasījumu summas, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Katra kreditora balsu skaits tiek noteikts proporcionāli viņa prasījuma par laika periodu līdz maksātnespējas atzīšanai summai saskaņā ar kreditora pieteikto pretenziju vai parādnieka dokumentos atspoguļoto parādu summu, ja kreditora prasījums nav pieteikts."

5. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Administratora kvalifikācija

Par administratoru var būt tikai tāda fiziskā persona, kurai ir augstākā juridiskā izglītība vai augstākā izglītība ekonomikas, vadības vai finansu jomā, vai ne mazāk kā triju gadu praktiskā darba pieredze uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību pārraudzības institūcijās un izpildinstitūcijās, kura sekmīgi izpildījusi administratora specializācijas iegūšanai nepieciešamās sertifikācijas prasības un kurai atbilstoši šā likuma noteikumiem Aģentūra izsniegusi sertifikātu."

6. 14.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) kura pēdējo piecu gadu laikā ir bijusi tāda uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības izpildinstitūciju locekle, kas pasludināta par maksātnespējīgu vai ar tiesas nolēmumu atzīta par vainīgu uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības maksātnespējā.";

izslēgt otro un trešo daļu.

7. 15.pantā:

izslēgt ceturtās daļas pirmo teikumu;

izteikt ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Nodrošinājumu nosaka ne mazāku par desmit procentiem no parādnieka aktīvu tirgus vērtības.";

izslēgt devīto daļu.

8. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Administratora iecelšana

(1) Administratoru ieceļ tiesa pēc Aģentūras priekšlikuma tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas.

(2) Aģentūra vērtē un izvēlas administratora kandidātu (kandidātus) no sertificēto administratoru vidus administratora pienākumu veikšanai, visos gadījumos savu viedokli paužot uz koleģiāla lēmuma pamata.

(3) Ja likumā paredzētajos gadījumos tiesa izvirzīto administratora kandidātu neapstiprina, Aģentūra nekavējoties tiesai iesaka citu administratora kandidātu."

9. 19.pantā:

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "kreditoru sapulcei" ar vārdu "Aģentūrai";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Administrators iesniedz savas darbības pārskatu Aģentūrai katru mēnesi atbilstoši tās noteiktajām prasībām un kārtībai."

10. Papildināt 23.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Administratoru darbības uzraudzību šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā veic Aģentūra."

11. Papildināt 24.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja no parādnieka līdzekļiem administratoram nav iespējams pilnībā vai daļēji saņemt šajā likumā paredzēto atlīdzību, Aģentūra nodrošina administratoram atlīdzības izmaksāšanu pēc šajā likumā noteiktās fiksētās takses no šim mērķim paredzētajiem Aģentūras finansu līdzekļiem."

12. Izteikt 27.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) administratora nāves gadījumā."

13. 28.pantā:

papildināt pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "neuzticības izteikšanu administratoram" ar vārdiem "vai pēc Aģentūras pieteikuma";

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) administrators neievēro likuma prasības;";

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pēc Aģentūras lēmuma par sertifikāta anulēšanu vai tā darbības apturēšanu.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja kreditoru sapulce izsaka neuzticību administratoram, tā lūdz tiesu atcelt šo administratoru un iecelt citu un informē par to Aģentūru. Atcelšanas gadījumā administrators saņem atlīdzību saskaņā ar šā likuma 24.pantu."

14. Papildināt 29.panta pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā: "Par atkāpšanos administrators nekavējoties paziņo Aģentūrai."

15. Papildināt 30.panta otro daļu pēc vārda "pildīšanas" ar vārdiem "15 dienu laikā no tiesas lēmuma pieņemšanas dienas".

16. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

"32.pants. Administratora zīmogs

(1) Administrators izgatavo jaunu zīmogu parādnieka zīmogu aizvietošanai un pasludina līdzšinējos parādnieka zīmogus par nederīgiem.

(2) Jaunajam zīmogam ir būtiski jāatšķiras no līdzšinējiem parādnieka zīmogiem, un tajā parādnieka nosaukums ir jāpapildina ar vārdu "maksātnespējīgais"."

17. Papildināt likumu ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

"IV1 nodaļa. Aģentūra

32.1 pants. Aģentūras juridiskais statuss

(1) Aģentūra ir saskaņā ar Publisko aģentūru likumu izveidota valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija".

(2) Aģentūru izveido valsts Ministru kabineta personā.

(3) Aģentūra ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā.

32.2 pants. Aģentūras funkcijas, darbība un tiesības

(1) Aģentūras funkcijas ir šādas:

1) sagatavot administratorus;

2) sertificēt administratorus;

3) ieteikt administratorus tiesai;

4) uzraudzīt administratoru darbību maksātnespējas procesā;

5) apmierināt darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem atbilstoši likumam "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā";

6) citas funkcijas, kuras tai uzticētas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem, Aģentūras nolikumu un pārvaldes līgumu.

(2) Lai izpildītu savas funkcijas, Aģentūra:

1) izstrādā administratora kvalifikācijas prasības, administratoru apmācības programmas un iesniedz tās apstiprināšanai Ministru kabinetam;

2) organizē to personu apmācību, kuras vēlas iegūt administratora kvalifikāciju;

3) organizē pārbaudījumu kārtošanu administratora kvalifikācijas saņemšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4) izsniedz un anulē administratora sertifikātu, kā arī aptur vai pagarina tā darbību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

5) iesaka tiesai sertificētu administratora kandidātu katram konkrētam maksātnespējas procesam;

6) uzrauga, vai administratora darbība maksātnespējas procesā atbilst likuma prasībām;

7) izskata sūdzības par administratoru lēmumiem un rīcību;

8) pieņem un izskata maksātnespējīgo darba devēju administratoru pieteikumus par darbinieku prasījumu apmierināšanu un apstiprina no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem izmaksājamās summas;

9) veic citas normatīvajos aktos paredzētas darbības, kas nepieciešamas tās funkciju izpildei.

(3) Aģentūrai ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt jebkuru tās funkciju izpildei nepieciešamo ar maksātnespējas procesiem saistīto informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām;

2) pieprasīt no administratora pārskatus par pienākumu veikšanu un maksātnespējas procesa gaitu;

3) sertifikāta anulēšanas vai tā darbības apturēšanas gadījumā - iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu, kā arī veikt citas šajā likumā un citos likumos paredzētās darbības, kas nepieciešamas tās funkciju izpildei.

32.3 pants. Aģentūras finansu līdzekļi

(1) Aģentūras finansu līdzekļus veido:

1) uzņēmējdarbības riska valsts nodevas daļa;

2) valsts piešķirtie līdzekļi;

3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

4) ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi.

(2) Aģentūras finansu līdzekļi tiek izmantoti:

1) maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai šajā likumā paredzētajos gadījumos;

2) šajā likumā, citos normatīvajos aktos, Aģentūras nolikumā un pārvaldes līgumā paredzēto Aģentūras funkciju izpildes nodrošināšanai."

18. Aizstāt 34.panta otrajā daļā, 111., 112.pantā, 115.panta otrajā daļā, 116.panta otrajā daļā, 117.panta otrajā daļā, 118.pantā un 119.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "Latvijas Kriminālkodeksu" ar vārdu "Krimināllikumu".

19. 55.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Aģentūra kļūst par kreditoru brīdī, kad ir apmierināti parādnieka darbinieku prasījumi, un uz to netiek attiecināti šā panta pirmās daļas noteikumi.";

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu un izteikt to šādā redakcijā:

"(3) Administrators apkopo pieteiktos un parādnieka grāmatvedībā atspoguļotos kreditoru prasījumus un sastāda nodrošināto kreditoru prasījumu sarakstu, nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstu un trešo personu sarakstu, pret kurām parādniekam ir prasījuma tiesības, norādot katra prasījuma summu. Nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstā administrators norāda prasījumu summai atbilstošo katra nenodrošinātā kreditora balsu skaitu pirmajā kreditoru sapulcē.";

uzskatīt līdzšinējo trešo un ceturto daļu attiecīgi par ceturto un piekto daļu.

20. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

"60.pants. Sūdzību izskatīšanas piekritība

(1) Sūdzības par administratoru lēmumiem vai rīcību izskata Aģentūra, kura noskaidro sūdzētāja un administratora viedokļus, to atbilstību likumam un cenšas atrisināt radušos konfliktu vai veikt samierināšanu. Sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību izskata tā tiesa, kurā ierosināta maksātnespējas lieta, pievienojot sūdzībai materiālus par sūdzības izskatīšanu Aģentūrā.

(2) Sūdzības par citu maksātnespējas procesā iesaistīto personu lēmumiem vai rīcību izskata tiesa, kurā ierosināta attiecīgā maksātnespējas lieta."

21. Izteikt 61.pantu šādā redakcijā:

"61.pants. Sūdzību un strīdu izskatīšana maksātnespējas lietā

(1) Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu sūdzības par administratora lēmumiem un rīcību izskatāmas Aģentūrā, ievērojot šādu vispārēju izskatīšanas kārtību:

1) kreditoru sapulce var iesniegt Aģentūrai sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav devis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis;

2) kreditoru komiteja, katrs kreditors vai parādnieka pārstāvis var iesniegt Aģentūrai sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav devis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis un kreditoru sapulce atteikusies vērsties Aģentūrā ar sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību;

3) Aģentūras lēmumam attiecībā uz sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību ir ieteikuma raksturs, un, ja tas neapmierina procesa dalībniekus, puses var griezties tiesā;

4) ja ir iesniegta sūdzība par administratora lēmumiem vai rīcību un ir konstatēts, ka administrators izdarījis pārkāpumus, Aģentūra var pieņemt lēmumu par brīdinājuma vai aizrādījuma izteikšanu administratoram, bet atkārtotu pārkāpumu gadījumā - anulēt administratora sertifikātu vai iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu.

(2) Administratora sūdzību par kreditoru komitejas lēmumiem izskata tiesa, ja pirms tam sūdzība izskatīta kreditoru sapulcē.

(3) Administratora sūdzību par kreditoru sapulces lēmumiem izskata tiesa.

(4) Kreditori var pārsūdzēt kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(5) Ja sakarā ar administratora rīcību, kreditoru sapulces, kreditoru komitejas vai Aģentūras lēmumu rodas strīds par tiesībām, kas izšķirams saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem, prasība iesniedzama tiesā atbilstoši lietu piekritības noteikumiem."

22. 68.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "parādnieka mantu" ar vārdiem "parādnieka kustamo mantu";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pēc nekustamā īpašuma pārdošanas administrators iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā."

23. Izteikt 94.pantu šādā redakcijā:

"94.pants. Sanācijas termiņš

(1) Sanācijas plāna pasākumu termiņu nosaka kreditoru sapulce.

(2) Pēc šā panta pirmajā daļā minētā termiņa beigām kreditoru sapulce var termiņu pagarināt.

(3) Kopējais sanācijas termiņš nedrīkst būt garāks par desmit gadiem."

24. Aizstāt 102.panta trešajā daļā vārdu "mantas" ar vārdiem "kustamās mantas".

25. 105.pantā:

papildināt trešo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Izsole var notikt, ja ir ieradies vismaz viens pircējs, kas sola vairāk par izsoles sākumcenu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pēc tam, kad vairāksolītājs par nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma daļu) ir samaksājis solīto cenu, administrators iesniedz tiesā pieteikumu par nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma daļas) izsoles akta apstiprināšanu un uz šo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma daļu) attiecinātās maksātnespējas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā.";

aizstāt piektajā daļā vārdu "mantu" ar vārdiem "nekustamo īpašumu".

26. Papildināt 107.panta trešās daļas 1.punktu ar vārdiem "vai Aģentūras prasījumi, ja tā ir apmierinājusi iepriekšminētos prasījumus".

27. 108.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "šā likuma 21.panta otrās daļas 3.punktā" ar vārdu "likumā";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja no parādnieka līdzekļiem nav iespējams segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, tās sedz no kreditoru vai Aģentūras naudas līdzekļiem."

28. 109.pantā:

izslēgt pirmās daļas 9.punktu;

papildināt pirmo daļu ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10) maksa par Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem;

11) kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi par laika periodu no dienas, kad parādnieks atzīts par maksātnespējīgu.";

izslēgt otro daļu.

29. Izteikt 110.pantu šādā redakcijā:

"110.pants. Administrācijas un darbinieku prasījumu izmaksas mierizlīguma vai sanācijas gadījumā

(1) Mierizlīguma vai sanācijas gadījumā administrācijas izmaksas iekļaujamas mierizlīguma vai sanācijas plānā un apmaksājamas pirmām kārtām pilnā apmērā pirms kreditoru prasījumu apmierināšanas.

(2) Mierizlīguma vai sanācijas gadījumā darbinieku prasījumu izmaksu summas, kas segtas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, iekļaujamas mierizlīguma vai sanācijas plānā un apmaksājamas pirmām kārtām pilnā apmērā pēc administrācijas izdevumu segšanas."

30. Papildināt 119.panta pirmo daļu pēc vārda "tiesas" ar komatu un vārdu "Aģentūras".

31. Papildināt pārejas noteikumus ar 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"17. Persona, kas iecelta par maksātnespējas administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, saglabā savu statusu līdz attiecīgā maksātnespējas procesa izbeigšanai vai tās atcelšanai likumā noteiktajā kārtībā.

18. Kamēr Ministru kabinets nav noteicis administratoru sertifikācijas kārtību, tiesa administratoru ieceļ un apstiprina atbilstoši šā likuma 13. un 14.pantā noteiktajām kvalifikācijas pazīmēm.

19. Zvērināti advokāti un zvērināti revidenti, kuri līdz 2002.gada 1.jūlijam veikuši administratora pienākumus, līdz 2003.gada 1.jūlijam ir tiesīgi bez kvalifikācijas pārbaudes saņemt maksātnespējas procesa administratora sertifikātu uz trim gadiem."

Pārejas noteikums

Grozījumi likuma 13. un 16. pantā, 24. panta sestajā daļā, 28. panta pirmajā un trešajā daļā, 32.2 panta pirmās daļas 3. punktā, otrās daļas 5., 7. un 8. punktā un trešās daļas 3. punktā, 32.3 panta otrās daļas 1. punktā, 55. panta otrajā daļā, 60. un 61. pantā, 107. panta trešās daļas 1. punktā, 108. panta piektajā daļā, 109. panta pirmās daļas 9. punktā un 110. pantā stājas spēkā 2003. gada 1. janvārī."

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 13.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 21.jūnijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.

01.07.2002