Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 22.punktu šādā redakcijā:

"22) tranzītkredīts - valdības kredīts, kas ar banku starpniecību tiek piešķirts uzņēmējiem konkrētu mērķu īstenošanai un netiek iekļauts bankas aktīvos, pret kuriem tiek vērsti kreditoru prasījumi bankas likvidācijas vai bankrota gadījumā."

2. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Kredītiestādes pienākums ir Latvijas Bankas noteiktajos termiņos iesniegt Latvijas Bankai visu tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama Latvijas Bankas funkciju veikšanai."

3. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

"60.pants. (1) Kredītiestādes un klienta attiecības regulē likumi un noslēgtie līgumi.

(2) Nevienai kredītiestādei nav tiesību atvērt kontu, nepieprasot klienta identifikācijas datus: juridiskajai personai (rezidentam) - nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru; fiziskajai personai (rezidentam) - vārdu, uzvārdu, personas kodu.

(3) Nevienai kredītiestādei nav tiesību atvērt kontu, nepieprasot klienta identifikācijas datus: nerezidentam - attiecīgās valsts izdota personas identifikācijas dokumenta datus: juridiskajai personai - nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru; fiziskajai personai - vārdu, uzvārdu, dokumenta izdošanas datumu, institūciju, kas dokumentu izdevusi, un dokumenta numuru.

(4) Dokumentu kopijas, kuras pierāda klienta identitāti, kredītiestādei jāuzglabā vēl piecus gadus pēc darījuma attiecību pārtraukšanas ar klientu."

4. Papildināt 62.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ziņas par valsts budžeta iestāžu (institūciju) kontiem un veiktajām banku operācijām (darījumiem) sniedzamas Valsts kasei pēc tās pieprasījuma."

5. Izteikt 63.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā: "3) Valsts ieņēmumu dienestam, ja:

a) nodokļu maksātājs neiesniedz nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus,

b) nodokļu maksātāja nodokļu audita pārbaudes laikā ir konstatēti grāmatvedības uzskaites vai nodokļu normatīvo aktu pārkāpumi,

c) nodokļu maksātājs neveic nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu likumu prasībām."

6. Izteikt 64.panta otro daļu šāda redakcijā:

"(2) Personas, kas izdarījušas šajā pantā minētos pārkāpumus, sodāmas arī tad, ja tie izdarīti pēc tam, kad šā panta pirmajā daļā minētās personas pārtraukušas pienākumu pildīšanu vai darba attiecības kredītiestādē, Latvijas Bankā, valsts institūcijās vai kā auditoru pārstāvji."

7. Izteikt 74.pantu šādā redakcijā:

"74.pants. (1) Kredītiestādei obligāti jāidentificē klients šā likuma 60.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajā kārtībā jebkura veida banku operācijās (darījumos), ja viena vai vairāku nepārprotami savstarpēji saistītu darījumu kopējais apjoms ir ekvivalents vai lielāks par 15 tūkstošiem ekiju, kas pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktā informācija par klientu un ar to veikto banku operāciju (darījumu) apliecinošie dokumenti kredītiestādei jāuzglabā ne mazāk kā piecus gadus."

8. Papildināt 114.pantu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Nosakot saistību izpildes ierobežojumus bankai, kas apkalpo tranzītkredītu, Finansu ministrija kopīgi ar Latvijas Banku pieņem lēmumu par tranzītkredīta apkalpošanas turpināšanu šajā bankā vai nodošanu citām kredītiestādēm."

9. Izteikt 127.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikumu tiesā par kredītiestādes atzīšanu par bankrotējušu var iesniegt Latvijas Banka vai vismaz divi šīs kredītiestādes kreditori, vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu tiesā iesniedzot par to rakstveida informāciju kredītiestādei."

10. Papildināt 134.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

" 10) ne vēlāk kā mēneša laikā pēc Finansu ministrijas pieprasījuma saņemšanas nodot tranzītkredītu apkalpošanu bankai, kuru norādījusi Finansu ministrija."

11. 142.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) nodokļi un citi maksājumi (parādi) valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī tie tranzītkredīti un procentu maksājumi par šo kredītu izmantošanu, kuri līdz maksātnespējas, bankrota vai likvidācijas pasludināšanas brīdim ir atmaksāti bankai;";

papildināt pantu ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā:

"4) tie parādi kreditoriem, kuri izveidojušies, kredītiestādēm pieņemot izpildei, bet neizpildot klienta maksājuma uzdevumus par naudas pārskaitīšanu budžeta kontos;";

uzskatīt līdzšinējo 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punktu attiecīgi par 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punktu.

Pārejas noteikumi

l. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81 .panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.l18 "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 64. nr.).

2. Kredītiestāžu likuma 60. un 74.panta izdarītie grozījumi stājas spēkā 1997.gada 1.janvārī.

3. Ar kontiem, kas atvērti bez klienta identifikācijas pirms Kredītiestāžu likuma 60.pantā izdarīto grozījumu spēkā stāšanās dienas, pēc 1999.gada 1.janvāra, bez konta turētāja identifikācijas nedrīkst veikt nekādas darbības, izņemot konta slēgšanu.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 30.maijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 12. jūnijā

26.06.1996