Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 499

Par kārtību, kādā izsniedzamas speciālas atļaujas atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai

Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992. gada 12. maija lēmumu «Par Latvijas Republikas likuma «Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likumā «Par uzņēmējdarbību»» spēkā stāšanās kārtību» Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Noteikt, ka speciālu atļauju (licenci) atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai izsniedz:

1.1. Labklājības ministrija: farmaceitiskajai praksei;

ar darba aizsardzību saistīto mērījumu veikšanai; medikamentu izgatavošanai un realizācijai; ar darba un veselības aizsardzību saistīto mērīšanas līdzekļu metroloģiskajai kontrolei;

1.2. Lauksaimniecības ministrija:

degvīna izgatavošanai, liķiera un konjaka izgatavošanai pārdošanai;

tabakas izstrādājumu izgatavošanai pārdošanai; zvērinātu mērnieku praksei;

1.3. Satiksmes ministrija:

zemes, gaisa un dzelzceļa satiksmes pakalpojumiem; bezvadu sakaru pakalpojumiem, radio un televīzijas raidījumiem (izņemot kabeļtelevīzijas pakalpojumus);

1.4. Iekšlietu ministrija:

detektīvdarbībai un apsardzes darbībai;

ieroču un sprāgstvielu izgatavošanai un realizācijai;

pirotehnisko materiālu un ierīču ražošanai;

sporta, medību un citu ieroču remontam.

Iekšlietu ministrija izsniedz arī atļaujas šautuvju, šaušanas stendu un azartspēļu namu izveidošanai un uzturēšanai un šo spēļu organizēšanai;

1.5. Finansu ministrija:

zvērinātu revidentu praksei;

auditoru darbībai;

apdrošināšanas operāciju veikšanai;

biržu darbībai;

dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu iepirkšanai, pārstrādei, apstrādei, izgatavošanai un realizācijai Latvijas Republikā pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Ministru Padomi;

1.6. Aizsardzības ministrija:

ģeodēzisko, topogrāfisko un fotogrammatisko darbu veikšanai;

ieroču un sprāgstvielu izgatavošanai un realizācijai Aizsardzības ministrijas vajadzībām;

1.7. Tieslietu ministrija

juriskonsultu praksei un notāru praksei;

1.8. Arhitektūras un celtniecības ministrija

ģeoloģisko, hidroģeoloģisko un inženierģeoloģisko darbu veikšanai;

1.9. Jūras lietu ministrija ūdens satiksmes pakalpojumiem;

1.10. Latvijas Republikas Galvenā tehniskās uzraudzības pārvalde:

gāzes vadu un to būvju celtniecībai;

spridzināšanas darbu veikšanai;

liftu, cēlājierīču, tvaika un ūdenssildāmo katlu, zem spiediena strādājošu iekārtu, metalurģijas un ķīmijas rūpniecības iekārtu, iekraušanas un izkraušanas iekārtu un citu valsts uzraudzībai pakļautu objektu projektēšanai, izgatavošanai, montāžai, tehniskajai apkopei un remontam;

1.11. Izglītības ministrija

mācību iestāžu (skolu, augstskolu) darbībai;

1.12. Meža ministrija zvērinātu taksatoru praksei;

1.13. Arējās tirdzniecības ministrija

dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu iepirkšanai un to realizācijai ārpus Latvijas Republikas robežām - pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Ministru Padomi.

2. Valsts pārvaldes institūcijām, kas saskaņā ar šo lēmumu ir tiesīgas izsniegt speciālas atļaujas (licences) atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibināšanai (turpmāk tekstā - «valsts pārvaldes institūcijas»), mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas izveidot licencēšanas komisijas ne mazāk ka trīs cilvēku sastāvā, kurās iekļaujami attiecīgo nozaru atbilstošas kvalifikācijas speciālisti.

Par licenču izsniegšanu ir atbildīgs attiecīgās nozares ministra vietnieks.

3. Speciālu atļauju (licenci) biržas darbībai ne mazāk kā uz pieciem gadiem izsniedz finansu ministra izveidota licencēšanas komisija piecu cilvēku sastāvā, kurā iekļaujami attiecīgo nozaru atbilstošas kvalifikācijas speciālisti. Finansu ministrija izstrādā un apstiprina instrukciju par kārtību, kādā izsniedzama speciāla atļauja (licence) biržas dibināšanai.

4. Valsts pārvaldes institūcijām speciālu atļauju (licenču) pieteikumi jāizskata un jāpieņem lēmums par licences izsniegšanu vai jāsniedz motivēts atteikums 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, valsts pārvaldes institūcijām trīs dienu laikā jānosūta pieteicējam attiecīgs paziņojums, kurā jāpieprasa vajadzīgās ziņas vai dokumenti.

Ja desmit dienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas pieteicējs nav sniedzis vajadzīgās ziņas vai dokumentus, tad pieteikums netiek izskatīts, un to nosūta atpakaļ pieteicējam. Atkārtotu pieteikumu var iesniegt tikai pēc visu attiecīgajā paziņojumā minēto trūkūmu novēršanas.

Noteikt, ka pašvaldību institūcijas izskata pieteikumus speciālu atauju (licenču) izsniegšanai šautuvju, šaušanas stendu un azartspēļu namu izveidošanai un uzturēšanai un šo spēļu, organizēšanai tikai pēc attiecīgas atļaujas saņemšanas no Iekšlietu ministrijas.

5. Valsts pārvaldes institūcijas kontrolē licencēto uzņēmējdarbību un ir tiesīgas speciālo atļauju (licenci) anulēt, ja tiek konstatēts, ka iesniegtās ziņas neatbilst īstenībai vai uzņēmējs pārkāpis speciālajā atļaujā (licencē) noteiktos nosacījumus.

Lēmumu par speciālas atļaujas (licences) anulēšanu var pārsūdzēt tiesā.

6. Šī lēmuma 1. punktā minētajām valsts pārvaldes institūcijām līdz 1992. gada 4. decembrim apstiprināt speciālu atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību, kurā noteikt kritērijus, kādi jāievēro to izsniegšanā.

Licences, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem izsniegtas līdz šī lēmuma pieņemšanai, atzīstamas par spēkā esošām Licences dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu iepirkšanai, pārstrādei, apstrādei, izgatavošanai un realizācijai jāpārformē 30 dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā. Turpmāk licences izsniedzamas tikai saskaņā ar šo lēmumu.

7. Noteikt, ka uzņēmējdarbības veidu veikšana, kas ir pretrunā ar šo lēmumu, ir aizliegta un nekavējoties pārtraucama.

8. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumus:

8.1. 1991. gada 5. augusta lēmumu Nr. 203 «Par kārtību, kādā izsniedzamas speciālas atļaujas (licences) atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izveidošanai» (Ziņotājs, 1991,40);

8.2. 1992. gada 8. aprīļa lēmumu Nr. 123 «Par papildinājumiem Latvijas Republikas Ministru Padomes 1991. gada 5. augusta lēmuma Nr. 203 «Par kārtību, kādā izsniedzamas speciālas atļaujas (licences) atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izveidošanai»» (Ziņotājs, 1992,20).

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I. GODMANIS

Latvijas Republikas valsts ministrs J. DINEVIČS

Rīgā 1992. gada 23. novembrī

23.11.1992