Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 07.10.2020. - ... / Spēkā esošā
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par Latvijas Nacionālo bibliotēku

1. pants. Latvijas Nacionālā bibliotēka

(1) Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir Latvijas Republikas vispārpieejama universāla zinātniskā bibliotēka, kas kalpo visas nācijas intelektuālajai attīstībai.

(2) Latvijas Nacionālā bibliotēka ir visu Latvijas Republikas iespieddarbu glabātāja, nacionālo bibliogrāfisko resursu veidotāja un valsts bibliotēku sistēmas attīstības centrs.

(3) Latvijas Nacionālā bibliotēka ir Latvijas Republikas nacionālās bagātības sastāvdaļa.

2. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas tiesiskais statuss

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes valsts kultūras iestāde, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

(03.11.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.12.2005.)

3. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbība

(1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumi un datu bāzes ir vispārpieejams valsts īpašums.

(2) Latvijas Nacionālajā bibliotēkā esošie vēstures un kultūras pieminekļi — retās grāmatas, rokraksti un citi dokumenti — tiek glabāti un izmantoti saskaņā ar likumu "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" un Arhīvu likumu.

(3) Latvijas Nacionālā bibliotēka pārstāv Latvijas Republiku ar bibliotēku darbu saistītajās starptautiskajās organizācijās, piedalās šīs nozares starptautisko programmu izstrādē un īstenošanā, starpvaldību vai tiešajos līgumos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar ārvalstu bibliotēkām.

(4) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir tiesības veikt informācijas apmaiņu ar starptautiskajām organizācijām un ārvalstīm, tai skaitā nodot un saņemt personas datus, veicot šā panta trešajā daļā noteiktās funkcijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.11.2005., 22.11.2012. un 10.09.2020. likumu, kas stājas spēkā 07.10.2020.)

4. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumu komplektēšanas avoti

(1) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir tiesības saņemt Latvijas teritorijā iznākušo iespieddarbu un Latvijas Republikas izdevēju iespieddarbu obligātos bezmaksas eksemplārus neatkarīgi no to iespiešanas vietas. Latvijas Republikas izdevējiem jānodrošina obligāto eksemplāru iedalīšana Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumu komplektēšanai.

(2) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir tiesības uz vienu bezmaksas eksemplāru no katra ārvalstu izdevuma, kurš tiek ievests pārdošanai Latvijas teritorijā.

(3) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir pirmpirkuma tiesības iegādāties par nosolīto cenu fiziskajai personai piederošu bibliotēku vai atsevišķus izdevumus, kas tiek pārdoti izsolē.

(4) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir tiesības glabāt ar likumu aizliegtos izdevumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.11.2005. un 10.09.2020. likumu, kas stājas spēkā 07.10.2020.)

5. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma izmantošana

Ikviena juridiskā un fiziskā persona ir tiesīga bez maksas izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumu, datu bāzes un informācijas sistēmu un saņemt pilnīgu informāciju par tiem atbilstoši bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

(03.11.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.12.2005.)

6. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas funkcijas

(1) Latvijas Nacionālā bibliotēka, koordinējoties ar citām bibliotēkām:

1) veido nacionālās literatūras krājumu, nodrošina tā izmantošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm;

2) selektīvi komplektē (iegādājoties, iegūstot apmaiņas ceļā, saņemot ziedojumu veidā) un glabā tos cittautu (ārvalstu) iespieddarbus un dokumentus, kas ir nozīmīgi Latvijas valstiskuma, zinātnes, tautsaimniecības, izglītības un kultūras attīstībai, kā arī nodrošina to izmantošanu;

3) veic Latvijas centrālās depozītbibliotēkas funkcijas;

4) atbild par nacionālās bibliogrāfijas attīstību valstī, veido, uztur un pārvalda nacionālo bibliogrāfiju un nacionālo bibliogrāfisko datu un zināšanu organizācijas sistēmu un resursus;

5) organizē un veido Latvijas bibliotēku kopkatalogu sistēmu, lai nodrošinātu izmantotājus ar ziņām par visiem valstī esošajiem informācijas resursiem;

6) veic Latvijas starpbibliotēku abonementa centra funkcijas;

7) organizē un nodrošina parlamenta apkalpošanas bibliotekārā un informatīvā dienesta darbību;

8) īsteno kultūras mantojuma digitalizācijas procesus, attīsta nacionālā kultūras mantojuma digitālos resursus, tai skaitā veido Latvijas kultūras mantojuma digitālo bibliotēku un nodrošina tā ilglaicīgu saglabāšanu.

(2) Nacionālā bibliogrāfija ir informācijas kopums par fiziskā un digitālā formā Latvijā publicētām publikācijām, kas ir nacionālā kultūras mantojuma sastāvdaļa, un ar tām saistīta strukturēta, sistematizēta informācija un autoritatīvie dati, kas ir standartizētas, strukturētas, pārbaudītas un uzticamas ziņas par personām, institūcijām, vietām, notikumiem, pasākumiem, darbiem, priekšmetiem un citiem kontrolētu klasifikatoru vārdiskiem apzīmējumiem.

(3) Latvijas Nacionālā bibliotēka uztur kultūras nozares tezaura datu bāzi un nodrošina tās publisku pieejamību.

(4) Latvijas Nacionālā bibliotēka nodrošina Nacionālās enciklopēdijas grāmatas formā un elektroniskā formā internetā izveidošanu, uzturēšanu, izdošanu, publicēšanu un publiskošanu.

(5) Latvijas Nacionālā bibliotēka, uzturot un attīstot tās rīcībā esošo datu centra infrastruktūru, kā arī sadarbojoties ar citām institūcijām, var sniegt datu centra, skaitļošanas resursu nodrošināšanas, datu apstrādes, datu īstermiņa glabāšanas resursu nodrošināšanas, informācijas sistēmu izmitināšanas, kā arī datu ilgtermiņa uzglabāšanas maksas pakalpojumus valsts pārvaldes, jo īpaši zinātniski pētnieciskajām institūcijām, izglītības iestādēm un kultūras institūcijām.

(10.09.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.10.2020.)

6.1 pants. Fizisko personu datu apstrādes ierobežojumi

(1) Šā likuma 6. panta pirmās daļas 4. punktā un trešajā daļā noteikto funkciju izpildē Latvijas Nacionālā bibliotēka, veicot personas datu apstrādi zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos un nodrošinot sabiedrības intereses attiecībā uz informācijas pieejamību, nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk — Regula) 15. pantu.

(2) Veicot šā likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktās funkcijas zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, tai skaitā akadēmiskās izpausmes vajadzībām, un vienlaikus nodrošinot sabiedrības intereses attiecībā uz pārbaudītu un uzticamu informāciju, Latvijas Nacionālā bibliotēka apstrādā, tai skaitā iegūst, glabā un publicē, personas datus, ieskaitot īpašu kategoriju personas datus un datus par sodāmību un pārkāpumiem. Attiecībā uz veikto personas datu apstrādi netiek piemērots Regulas 15. pants. Regulas 16., 17. un 18. pants netiek piemērots attiecībā uz Nacionālo enciklopēdiju grāmatas formā.

(10.09.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.10.2020.)

7. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzdevumi valsts bibliotēku sistēmas attīstībā

Latvijas Nacionālā bibliotēka uzkrāj, apkopo un analizē profesionālo informāciju par bibliotēku nozari, realizē bibliotekāro procesu standartizācijas iniciatīvu, piedalās bibliotekārās darbības pamatvirzienu īstenošanā valstī, sniedz konsultatīvo palīdzību publiskajām bibliotēkām, ka arī bibliotēkām, kuram nav savu metodisko centru Latvijas Nacionālā bibliotēka veic zinātniskās pētniecības darbu bibliotēkzinātnē, bibliogrāfijā un grāmatzinātnē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.11.2005. likumu, kas stājas spēkā 06.12.2005.)

8. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārvalde

Latvijas Nacionālo bibliotēku vada direktors, kuru ieceļ Latvijas Republikas kultūras ministrs.

9. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas dome

(Izslēgts ar 03.11.2005. likumu, kas stājas spēkā 06.12.2005.)

10. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansiālā darbība

(1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas valdījumā ir tā valsts nekustamā un kustamā manta, kas nepieciešama bibliotēkas funkcionālās darbības nodrošināšanai.

(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus veido valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, pašu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citi pašu ieņēmumi, kā arī ziedojumi, dāvinājumi, ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi, projektu konkursos piešķirtie finanšu līdzekļi un pašvaldību piešķirtie finanšu līdzekļi.

(3) (Izslēgta ar 03.11.2005. likumu.)

(4) Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus apstiprina Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.11.2005. likumu, kas stājas spēkā 06.12.2005. Sk. pārejas noteikumus.)

Pārejas noteikums

(03.11.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.12.2005.)

Grozījumi šā likuma 10.pantā par tā trešās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1992. gada 16. decembrī
07.10.2020