Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumi

Noteikumi telekomunikāciju uzņēmumu ar būtisku ietekmi tirgū atzīšanai

Apstiprināti, pamatojoties uz
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
2002.gada 16.maija lēmumu Nr.27

 

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par telekomunikācijām" 8.panta 1.daļas 9.punktu

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1. Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) atzīst telekomunikāciju uzņēmuma vai telekomunikāciju uzņēmumu grupas būtisku ietekmi tirgū.

2. Regulatora lēmums par telekomunikāciju uzņēmuma vai telekomunikāciju uzņēmumu grupas būtiskas ietekmes tirgū atzīšanu jāpārskata vismaz reizi gadā līdz 30.novembrim. Lēmumi par telekomunikāciju uzņēmumiem ar būtisku ietekmi tirgū stājas spēkā kārtējā gada 1.janvārī un zaudē spēku tā paša gada 31.decembrī, izņemot gadījumus, kad nolemts citādi.

3. Noteikumos lietoti šādi termini:

3.1. telekomunikāciju uzņēmums - publiskā telekomunikāciju tīkla operators vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs;

3.2. telekomunikāciju uzņēmumu grupa - vismaz divi telekomunikāciju uzņēmumi, kuri saskaņā ar šiem Noteikumiem tiek vērtēti telekomunikāciju uzņēmumu grupas ar būtisku ietekmi tirgū atzīšanai;

3.3. telekomunikāciju uzņēmums ar būtisku ietekmi tirgū - publiskā telekomunikāciju tīkla operators vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs, kura ietekmi konkrētā tirgū Regulators ir atzinis par būtisku;

3.4. telekomunikāciju uzņēmumu grupa ar būtisku ietekmi tirgū - vismaz divi telekomunikāciju uzņēmumi, kuru kopējo ietekmi konkrētā tirgū Regulators ir atzinis par būtisku;

3.5. telekomunikāciju pakalpojumi - pakalpojumi, kas nodrošina pilnīgu vai daļēju signālu pārraidi un/vai maršrutizāciju publiskajos telekomunikāciju tīklos, izņemot televīzijas un radio apraidi;

3.6. telekomunikāciju pakalpojumu tirgus - viena noteikta veida telekomunikāciju pakalpojums, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko teritoriju;

3.7. telekomunikāciju pakalpojumu tirgus daļa - procentos izteikta tirgus daļa no attiecīgo telekomunikāciju pakalpojumu kopējā tirgus.

 

 

II nodaļa

Telekomunikāciju uzņēmumi ar būtisku ietekmi tirgū

4. Telekomunikāciju uzņēmuma vai telekomunikāciju uzņēmumu grupas būtiska ietekme tirgū atzīstama, ja to sniegto telekomunikāciju pakalpojumu tirgus daļa sastāda vismaz 25% no attiecīgo telekomunikāciju pakalpojumu tirgus.

Neizpildoties šī punkta 1.daļā noteiktajam, Regulators var atzīt telekomunikāciju uzņēmuma būtisku ietekmi tirgū saskaņā ar 5.minētajiem nosacījumiem.

5. Atzīstot telekomunikāciju uzņēmuma būtisku ietekmi tirgū Regulators var ņemt vērā:

5.1. telekomunikāciju uzņēmuma īpatsvaru tirgū (mēroga efekts);

5.2. telekomunikāciju uzņēmuma iespējas ietekmēt tirgus situāciju (tirgus vara);

5.3. telekomunikāciju uzņēmuma priviliģētu pieeju finansu resursiem;

5.4. telekomunikāciju uzņēmuma iespējas izmantot savu infrastruktūru citu tirgus dalībnieku (telekomunikāciju uzņēmumu) uzņēmējdarbības kavēšanai vai ierobežošanai;

5.5. telekomunikāciju uzņēmuma tehnoloģiska rakstura priekšrocības vai pārākumu;

5.6. vāju patēriņa puses organizāciju;

5.7. potenciālas konkurences trūkumu.

6. Atzīstot telekomunikāciju uzņēmumu grupas būtisku ietekmi tirgū, papildus 5.punktā minētajiem nosacījumiem Regulators var ņemt vērā sekojošus nosacījumus:

6.1. augstas barjeras ienākšanai tirgū;

6.2. ierobežota cenu konkurence, vai tās trūkums;

6.3. brīvas pakalpojumu sniegšanas kapacitātes trūkums;

6.4. līdzīgas telekomunikāciju uzņēmumu tirgu daļas;

6.5. līdzīga izmaksu struktūra;

6.6. līdzīgs produktu vai pakalpojumu klāsts.

7. Ja Regulators nolemj atzīt telekomunikāciju uzņēmumu grupas būtisku ietekmi tirgū, tad uz katru grupas dalībnieku (telekomunikāciju uzņēmumu) attiecas saistības, kā uz telekomunikāciju uzņēmumu ar būtisku ietekmi tirgū.

8. Gadījumā, ja konstatēta telekomunikāciju uzņēmuma izšķiroša ietekme Latvijas Republikas Konkurences likuma 1.panta 2.punkta izpratnē, attiecīgie telekomunikāciju uzņēmumi uzskatāmi par vienu telekomunikāciju pakalpojumu tirgus dalībnieku.

 

 

III nodaļa

Lēmuma par telekomunikāciju uzņēmumu ar būtisku ietekmi tirgū pieņemšanai nepieciešamā informācija

9. Izvērtējot telekomunikāciju uzņēmuma vai telekomunikāciju uzņēmumu grupas būtiskas ietekmes atzīšanu, Regulators izmanto informāciju, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iegūta no:

9.1. attiecīgo telekomunikāciju pakalpojumu tirgu dalībniekiem;

9.2. valsts un pašvaldību iestādēm;

9.3. telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem un abonentiem;

9.4. Regulatora veiktiem un/vai pasūtītiem telekomunikāciju u.c. pētījumiem;

9.5. citiem avotiem.

10. Telekomunikāciju uzņēmumi katru gadu līdz 1.augustam rakstiski iesniedz Regulatoram informāciju par tā paša kalendārā gada 1. pusgadu un līdz 1.februārim informāciju par iepriekšējā kalendārā gada 2.pusgadu, kas satur:

10.1. uzņēmuma nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru, iesniedzēja kontaktinformāciju;

10.2. sniegto telekomunikāciju pakalpojumu sarakstu telekomunikāciju tirgu ietvaros;

10.3. telekomunikāciju tirgus, kurā atzīstama telekomunikāciju uzņēmuma vai telekomunikāciju uzņēmumu grupas būtiska ietekme, ietvaros sniegtā katra telekomunikāciju pakalpojuma neto apgrozījumu;

10.4. kopējo uzņēmuma neto apgrozījumu;

10.5. starpsavienojuma pakalpojuma gadījumā - ieņēmumus no starpsavienojuma pakalpojuma nodrošināšanas un ienākošo slodzi minūtēs un erlangos.

11. Regulators var noteikt, ka telekomunikāciju uzņēmums sniedz 10.punktā minēto informāciju arī elektroniskā formātā, aizpildot Regulatora sagatavotu veidlapu.

12. Informācijas sniedzējs norāda, kura iesniegtās informācijas daļa ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām.

13. Regulators var pieprasīt iesniegt papildus informāciju, ja telekomunikāciju uzņēmumu iesniegtā informācija ir nepilnīga vai lēmuma pieņemšanai nepietiekama.

 

IV nodaļa

Telekomunikāciju uzņēmuma atzīšana par telekomunikāciju uzņēmumu ar būtisku ietekmi tirgū

14. Lēmumu par telekomunikāciju uzņēmuma vai telekomunikāciju uzņēmumu grupas ar būtisku ietekmi tirgū atzīšanu pieņem Regulators saskaņā ar šajā nodaļā noteikto kārtību.

15. Aprēķinot noteikto telekomunikāciju tirgu dalībnieku (telekomunikāciju uzņēmumu) tirgus daļas, Regulators:

15.1. apkopo tās rīcībā esošo informāciju un klasificē to pēc sekojošām pazīmēm:

15.1.1. telekomunikāciju pakalpojumu tirgiem;

15.1.2. ģeogrāfiskām telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanas teritorijām.

15.2. summē telekomunikāciju uzņēmumu neto apgrozījumu telekomunikāciju pakalpojumu tirgū, nosakot kopējo neto apgrozījumu telekomunikāciju pakalpojumu tirgū.

15.3. starpsavienojuma pakalpojuma gadījumā, nosakot kopējos ieņēmumus un ienākošo slodzi minūtēs un erlangos starpsavienojumu pakalpojumu tirgū, summē telekomunikāciju uzņēmumu:

15.3.1. ieņēmumus;

15.3.2. ienākošās slodzes minūtēs apjomus;

15.3.3. ienākošās slodzes erlangos apjomus.

15.4. aprēķina telekomunikāciju uzņēmuma sniegto telekomunikāciju pakalpojumu tirgus daļu;

15.5. atzīstot telekomunikāciju uzņēmumu grupas būtisku ietekmi tirgū, summē tās dalībnieku (telekomunikāciju uzņēmumu) sniegto telekomunikāciju pakalpojumu tirgus daļas telekomunikāciju tirgu ietvaros.

16. Gadījumos, kad telekomunikāciju uzņēmumam ir ekskluzīvas tiesības uz kāda telekomunikāciju pakalpojuma sniegšanu telekomunikāciju tirgū, kurā atzīstami telekomunikāciju uzņēmumi vai telekomunikāciju uzņēmumu grupas ar būtisku ietekmi tirgū, Regulators var atzīt telekomunikāciju uzņēmuma vai telekomunikāciju uzņēmumu grupas būtisku ietekmi tirgū, neievērojot 10. un 15.punktā noteikto kārtību.

 

 

V nodaļa

Nobeiguma noteikumi

17. Saistības, kuras attiecas uz telekomunikāciju uzņēmumu ar būtisku ietekmi tirgū, noteiktas uzņēmuma saņemtajā individuālajā licencē uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē.

18. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

07.06.2002