Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par zvērinātiem revidentiem

I NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Šis likums regulē to personu profesionālās darbības tiesiskos pamatus, kas ir atbildīgas par grāmatvedības un gada pārskata pārbaudēm un revīzijām, kuras paredzētas Latvijas Republikas likumdošanas aktos par grāmatvedību.

2. pants. Ša likuma 1. pantā minētas pārbaudes un revīzijas ir tiesīgi veikt tikai zvērināti revidenti, t. i., personas, kuras nokārtojušās kvalifikācijas eksāmenu un saņēmušas attiecīgu licenci.

Personas, kurām nav licences, šā likuma 1. pantā minētās revīzijas un pārbaudes ir tiesīgas veikt tikai zvērināta revidenta vadībā kā viņa palīgi.

II NODAĻA

LICENČU IZSNIEGŠANAS NOTEIKUMI

3. pants. Kvalifikācijas eksāmenu pieņem un licences izsniedz Grāmatvedības metodiskā padome, kura nosaka ari šāda eksāmena kārtošanas un licences izsniegšanas, kā arī anulēšanas kārtību.

4. pants. Licenci zvērināta revidenta darbībai drīkst izsniegt tikai personai, kurai ir nevainojams raksturojums un laba reputācija, kura pārvalda valsts valodu, kurai ir augstākā izglītība grāmatvedības specialitātē un vismaz piecu gadu darba stāžs grāmatveža darbā, to skaitā ne mazāk kā divu gadu stāžs šā likuma 1. pantā minēto revīziju un pārbaužu veikšanā zvērināta revidenta vadībā.

Lai saņemtu licenci, šā panta pirmajā daļā minētajām personām ir jānokārto kvalifikācijas eksāmens, kuru pieņem Grāmatvedības metodiskā padome.

Licenci zvērināta revidenta darbībai nedrīkst izsniegt personai:

1) kura agrāk sodīta par nozieguma izdarīšanu;

2) kura agrāk izdarījusi noziegumu, bet no soda izciešanas atbrīvota sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu;

3) kura agrāk saukta pie kriminālatbildības, bet krimināllieta izbeigta uz nereabilitējoša pamata;

4) pret kuru ierosināta krimināllieta un notiek izmeklēšana.

Ja šā panta trešajā daļā minētie apstākļi iestājas pēc tam, kad personai ir izsniegta licence zvērināta revidenta darbībai, tas ir pamats izsniegtās licences anulēšanai.

5. pants. Grāmatvedības metodiskā padome ir tiesīga izsniegt licenci zvērināta revidenta darbībai arī personai, kura attiecīgo kvalifikāciju ieguvusi kādā Eiropas kopienas valstī vai citā ekonomiski attīstītā valstī, ja Grāmatvedības metodiskā padome uzskata, ka licences lūdzēja zināšanu līmenis ir pietiekams šā likuma 1. panta minēto darbību veikšanai.

Ja nepieciešams, Grāmatvedības metodiskā padome ir tiesīga pieprasīt licences lūdzēja zināšanu pārbaudi.

Izsniedzot licenci šādai personai, jānodrošina šā likuma 4. panta prasību ievērošana.

6. pants. Pārejas perioda Latvijas Republika ir atļauts izsniegt licenci zvērināta revidenta darbībai personām, kurām ir augstākā izglītība grāmatvedības specialitātē un vismaz 10 gadu darba stāžs grāmatveža darbā vai revīzijas dienestā. Ja nepieciešams, Grāmatvedības metodiskā padome var pieprasīt licences lūdzēja zināšanu pārbaudi.

Šādi pārejas perioda noteikumi nevar būt spēkā ilgāk par pieciem gadiem. Par pārejas perioda beigšanos Latvijas Republikā valdībai jāpieņem īpašs lēmums.

7. pants. Kvalifikācijas eksāmenā ir jāpārbauda šā likuma l pantā minēto darbību veikšanai nepieciešamais teorētisko zināšanu līmenis, kā arī prasme šīs zināšanas izmantot praksē.

Eksāmens daļēji, arī attiecībā uz revīzijas tehniku, ir jākārto rakstveidā.

Teorētisko zināšanu eksāmenā jāpārbauda zināšanas:

- uzņēmuma revīzijas jautājumos,

- vispārējā grāmatvedībā,

- gada pārskata analīzē un izvērtēšanā,

- koncernu grāmatvedībā,

- informācijas sniegšanā uzņēmuma vadībai,

- iekšējā kontrolē.

Turklāt personai, kuru eksaminē, jāpārzina uzņēmumu finansiālās darbības pamatprincipi, instrukcijas un noteikumi par uzņēmumu un koncernu gada pārskatu sastādīšanu un to pārbaudi.

Zvērinātam revidentam ir jāpārzina šādi Latvijas Republikas likumdošanas akti daļā, kas skar uzņēmumu darbības revidēšanu:

- likumi par uzņēmējdarbību,

- grāmatvedības likumi,

- likums par konkurenci un monopoldarbības ierobežošanu,

- likums par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju un bankrotu,

- nodokļu likumi,

- Civillikums,

- sociālo apdrošināšanu un nodrošināšanu regulējošie likumi. Nepieciešamas arī zināšanas par informācijas un kompjūteru sistēmām, valsts un uzņēmumu ekonomiku, matemātiku un statistiku.

III NODAĻA

PROFESIONĀLAIS GODĪGUMS UN NEATKARĪBA

8. pants. Zvērinātam revidentam šā likuma 1. pantā minētās revīzijas un pārbaudes jāveic profesionāli kompetenti un godīgi. Zvērināta revidenta tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas 1992. gada 14. oktobra likums «Par uzņēmumu gada pārskatiem» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs 1992,44/45).

9. pants. Zvērināts revidents nedrīkst veikt likumos paredzētās revīzijas un pārbaudes, ja viņš personiski tieši vai netieši ir ieinteresēts to iznākumā vai ja ir citi apstākļi, kas rada šaubas par viņa objektivitāti.

Zvērināts revidents nedrīkst būt:

a) līdz trešajai pakāpei radniecības vai otrajai pakāpei svainības attiecībās ar pārbaudāmā uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības īpašnieku vai pārvaldes institūcijas vadības locekli;

b) darba attiecībās ar pārbaudāmo uzņēmumu.

IV NODAĻA

ZVĒRINĀTU REVIDENTU DARBĪBAS ORGANIZĀCIJA UN ATBILDĪBA

10. pants. Zvērinātiem revidentiem ir atļauts veikt savu darbību individuālā darba veidā vai uzņēmējdarbības formā ar pilnu atbildību (individuālais uzņēmums, līgumsabiedrība).

Šādi uzņēmumi vai līgumsabiedrības drīkst veikt vienīgi tādus darbus, kas saistīti ar grāmatvedības un gada pārskatu pārbaudēm un revīzijām.

Zvērināts revidents šā likuma 1. pantā minētās darbības veic saskaņā ar līgumu, ko viņš pats, uzņēmums vai līgumsabiedrība noslēdz ar pārbaudāmo vai apkalpojamo uzņēmumu. Līgumu noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu regulē spēkā esošie likumdošanas akti.

Līguma izbeigšanas gadījumā revidents iesniedz rakstveida pārskatu par paveikto darbu un iepazīstina ar to pārbaudāmā uzņēmuma vadību un revidentu, kas turpina iesākto pārbaudi.

11. pants. Zvērināts revidents ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies uzņēmumam, uzņēmējsabiedrībai, tās dalībniekiem vai trešajām personām, ja viņš apzināti vai nolaidības dēļ nav izpildījis viņam uzliktos pienākumus.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 15. decembrī

04.01.1993