Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2005. - 31.12.2005. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.217

Rīgā 2002.gada 28.maijā (prot. Nr.22, 39.§)
Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem
Izdoti saskaņā ar
Darba likuma 62.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbinieku darba samaksu (mēneša darba algu, piemaksas un prēmijas) un tās noteikšanas kārtību.

2. Darbinieka mēneša darba algas konkrēto apmēru atbilstoši amata kvalifikācijas kategorijai (1.pielikums) nosaka iestādes vadītājs saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. Amata kvalifikācijas kategoriju nosaka, izmantojot amatu novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas metodiku (3.pielikums).

3. Darbiniekam par darbu, kuru iespējams normēt, var noteikt akorda algu. Akorda algu nosaka, izmantojot šādu formulu:

I = Tl x Nl x A, kur

I — akorda alga latos;

Tl — amata kvalifikācijas kategorijai atbilstošā stundas likme latos. To nosaka, amata kvalifikācijas kategorijai atbilstošo mēneša darba algas lielumu dalot ar attiecīgā kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī;

Nl — darba norma stundās uz vienu izpildāmā darba apjoma mērvienību;

A — izpildītais darba apjoms mērvienībās (atbilst darba normas aprēķināšanā izmantotajām mērvienībām).

4. Darbinieks saņem piemaksu par papildus veicamo darbu, bet ne vairāk par 50 % no viņam noteiktās mēneša darba algas. Ja darbiniekam noteiktas vairākas piemaksas attiecīgi par dažādiem papildus veicamajiem darbiem, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 50 % no viņam noteiktās mēneša darba algas.

5. Par papildu darba pienākumu — prombūtnē esoša darbinieka vai vakanta amata pienākumu — pildīšanu, ja to veic vairāki darbinieki, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt prombūtnē esošā darbinieka vai vakantā amata mēneša darba algas apmēru.

6. Darbinieks saņem piemaksu par darbu īpašos apstākļos saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

7. Darbinieks par nakts darbu saņem piemaksu šādā apmērā:

7.1. neatliekamās medicīniskās palīdzības automobiļa vadītājs — ne mazāk kā 75 % apmērā no attiecīgajam darbiniekam noteiktās stundas algas likmes;

7.2. citi darbinieki — ne mazāk kā 50 % apmērā no attiecīgajam darbiniekam noteiktās stundas algas likmes.

(MK 28.09.2004. noteikumu Nr. 805 redakcijā)

8. Darbinieks par virsstundu darbu, darbu nedēļas atpūtas laikā vai svētku dienās saņem piemaksu ne mazāk kā 100 % apmērā no viņam noteiktās stundas vai dienas algas likmes.

9. Darbinieku par augstiem darba rezultātiem var materiāli stimulēt atbilstoši darbinieka darba ieguldījumam. Materiālajai stimulēšanai izmanto finanšu līdzekļus līdz 5 % no plānotā atalgojuma fonda, kā arī ietaupītos līdzekļus no atalgojuma fonda. Konkrēto prēmijas apmēru darbiniekam nosaka iestādes vadītājs, iestādes vadītājam — augstāka institūcija.

(Grozīts ar MK 14.01.2003. noteikumiem Nr. 16)

10. Noteikumu izpildi finansē valsts budžetā attiecīgajam gadam paredzētā atalgojuma fonda ietvaros. Par papildu finansējuma pieprasījumu kārtējam gadam lemj Ministru kabinets, izstrādājot kārtējā gada budžeta projektu.

(Grozīts ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr. 961)

11. Ieteikt visu līmeņu pašvaldībām no pašvaldību budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem piemērot šajos noteikumos noteikto darba samaksas sistēmu.

12. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūniju.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministra vietā —
izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija
noteikumiem Nr.217
No valsts budžeta finansējamo iestāžu darbinieku amatu sadalījums atbilstoši kvalifikācijas kategorijām

(Pielikums grozīts ar MK 17.06.2003. noteikumiem Nr.324; MK 28.09.2004. noteikumiem Nr. 805; MK 23.11.2004. noteikumiem Nr. 961)

1.tabula

No valsts budžeta finansējamo iestāžu darbinieku amatu sadalījums atbilstoši kvalifikācijas kategorijām (izņemot medicīnas darbiniekus)

Nr.
p.k.
Amata nosaukumsKvalifikācijas kategorija
1.Iestādes vadītājs8–6
2.Direktors (valsts muzeji)10–6
3.Iestādes vadītāja vietnieks8–7
4.Padomes sekretārs, valdes sekretārs (Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijas)8–7
5.(Svītrots ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr. 961)
6.Direktora vietnieks, galvenais krājuma glabātājs, restaurētājs (valsts muzeji)10–7
7.Vadītāja padomnieks, vadītāja palīgs (pašvaldību institūcijas)8
8.Iestādes vadītāja padomnieks, nodaļas vadītājs, nodaļas vadītāja vietnieks, iestādes vadītāja palīgs9–8
9.Iestādes vadītājs (valsts institūciju vietējās iestādes)9–8
10.(Svītrots ar MK 17.06.2003. noteikumiem Nr. 324)
11.Rīgas pilsētas pašvaldību izglītības pārvaldes priekšsēdētājs9–8
12.Valsts (pašvaldību) pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītājs9–8
13.(Svītrots ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr. 961)
14.Dienesta viesnīcas vadītājs10–8
15.(Svītrots ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr. 961)
16.Direktors (valsts nozīmes bibliotēkas)10–8
17.Pašvaldības izpilddirektors, bāriņtiesas (pagasttiesas) priekšsēdētājs (rajonu, pilsētu un pagastu pašvaldību institūcijas), Rīgas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājs10–8
18.Skaitļošanas centra vadītājs (visas no budžeta finansējamās iestādes)10–8
19.Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs, galvenais speciālists pamatdarbības jautājumos, muzejpedagogs (valsts muzeji)11-8
20.Direktors (pašvaldību muzeji)11–8
21.Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks (valsts muzeji)11–8
22.Galvenais grāmatvedis (visas no budžeta finansējamās iestādes)12–8
23.(Svītrots ar MK 17.06.2003. noteikumiem Nr. 324)
24.(Svītrots ar MK 17.06.2003. noteikumiem Nr. 324)
25.(Svītrots ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr. 961)
26.Visu nosaukumu galvenie speciālisti (Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde)10–9
27.Galvenais redaktors (Aizsardzības ministrijas laikraksts)10-9
28.Preses sekretārs (citas valsts iestādes)10–9
29.Nodaļas vadītājs (valsts institūciju vietējās iestādes)10–9
30.(Svītrots ar MK 17.06.2003. noteikumiem Nr. 324)
31.(Svītrots ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr. 961)
32.Direktora vietnieks, galvenais bibliogrāfs, galvenais bibliotekārs (valsts nozīmes bibliotēkas)10–9
33.Daļas vadītājs, sektora vadītājs, laboratorijas vadītājs (Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde)10–9
34.Nodaļas (daļas) vadītājs (Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijas)10–9
35.Rajona, pilsētas pašvaldību izglītības pārvaldes priekšsēdētājs (rajonu, pilsētu un pagastu pašvaldību institūcijas)10–9
36.(Svītrots ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr. 961)
37.(Svītrots ar MK 17.06.2003. noteikumiem Nr. 324)
38.Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (valsts nozīmes bibliotēkas)11–9
39.Direktors (pārējās valsts un pašvaldību bibliotēkas)11–9
40.Direktors (valsts, pilsētu un rajonu centrālie kultūras nami un tautas nami)11–9
41.Visu nosaukumu vadošie speciālisti (Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde)11–9
42.Padomes sekretārs, valdes sekretārs, vadītāja padomnieks, nodaļas (daļas) vadītājs (rajonu, pilsētu un pagastu pašvaldību institūcijas)11–9
43.Skaitļošanas centra vadītāja vietnieks (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)11-9
44.Datu bāzu inženieris, programmēšanas inženieris, telekomunikāciju inženieris (Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde)11–9
45.Direktora vietnieks, pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (pašvaldību muzeji)11–9
46.Noformēšanas mākslinieks (valsts muzeji)12–9
47.Visu nosaukumu galvenie speciālisti (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes), atbildīgais sekretārs12–9
48.Galvenais krājuma glabātājs, galvenais speciālists pamatdarbības jautājumos, restaurētājs, muzejpedagogs (pašvaldību muzeji)12–9
49.Laboratorijas vadītājs, eksaminācijas centra vadītājs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)16–9
50.Vadošais ģeologs, vadošais hidroģeologs, vadošais programmētājs, vadošais ģeofiziķis, vadošais kartogrāfs10
51.Filologs10
52.(Svītrots ar MK 17.06.2003. noteikumiem Nr. 324)
53.Galvenā redaktora vietnieks (Aizsardzības ministrijas laikraksts)11–10
54.Nodaļas vadītāja vietnieks, visu nosaukumu galvenie speciālisti (valsts institūciju vietējās iestādes)11–10
55.(Svītrots ar MK 17.06.2003. noteikumiem Nr. 324)
56.(Svītrots ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr. 961)
57.Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks (valsts nozīmes bibliotēkas)11–10
58.Direktora vietnieks, pamatdarbības struktūrvienības vadītājs, pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks (pārējās valsts un pašvaldību bibliotēkas)11–10
59.Direktora vietnieks, mākslinieciskais vadītājs (valsts, pilsētu un rajonu centrālie kultūras un tautas nami)11–10
60.Direktors, direktora vietnieks (rajona pilsētu kultūras nami un tautas nami)11–10
61.Nodaļas (daļas) vadītāja vietnieks, galvenais speciālists (Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijas)11–10
62.Galvenais telekomunikāciju inženieris, galvenais elektronikas inženieris, galvenais radiokomunikāciju inženieris, galvenais skaitļotāju elektronikas inženieris (Valsts vienotās informātikas un sakaru centrs)11–10
63.Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra specializētās laboratorijas augsti kvalificēts veterinārārsts, augsti kvalificēti speciālisti: radioloģijas fiziķis, radioloģijas ķīmiķis, biologs, pārtikas un dzērienu tehnologs, ķīmiķis, higiēnas ārsts (Pārtikas un veterinārais dienests)11–10
64.Sociālais pedagogs11–10
65.Visu nosaukumu vecākie speciālisti (valsts institūciju vietējās iestādes)12–10
66.(Svītrots ar MK 17.06.2003. noteikumiem Nr. 324)
67.(Svītrots ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr. 961)
68.Galvenais bibliogrāfs, galvenais bibliotekārs, bibliotēkas vadītājs (pārējās valsts un pašvaldību bibliotēkas)12–10
69.Meteoroloģiskās stacijas, specializētās stacijas, hidrometeoroloģiskās stacijas, hidroloģiskās stacijas, jūras stacijas, bioklimatiskās stacijas vadītājs (Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde)12–10
70.Nodaļas (daļas) vadītāja vietnieks, galvenais speciālists (rajonu, pilsētu un pagastu pašvaldību institūcijas)12–10
71.Sociopsihologs12–10
72.(Svītrots ar MK 28.09.204. noteikumiem Nr. 805)
73.Krājumu glabātājs, bibliotekārs (Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde)13–10
74.Speciālists pamatdarbības jautājumos (valsts un pašvaldību muzeji)13–10
75.Bioķīmiķis, biologs, ķīmiķis, pārtikas un dzērienu tehnologs13–10
76.Direktors (pagastu kultūras nami un tautas nami)13–10
77.Mākslinieciskais vadītājs (rajona pilsētu kultūras nami un tautas nami)13–10
78.(Svītrots ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr. 961)
79.Skaitļotāja operators (Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde)14–10
80.Visu specialitāšu inženieri (Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde)14–10
81.Galvenais inženieris (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)15–10
82.Visu nosaukumu speciālisti (Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde)16–10
83.Entomologs11
84.(Svītrots ar MK 17.06.2003. noteikumiem Nr. 324)
85.(Svītrots ar MK 17.06.2003. noteikumiem Nr. 324)
86.Fiziķis12-11
87.(Svītrots ar MK 17.06.2003. noteikumiem Nr. 324)
88.(Svītrots ar MK 17.06.2003. noteikumiem Nr. 324)
89.Speciālists pamatdarbības jautājumos (valsts, pilsētu un rajonu centrālie kultūras nami un tautas nami)12–11
90.Bāriņtiesas (pagasttiesas) loceklis (rajonu, pilsētu un pagastu pašvaldību institūcijas), Rīgas pilsētas bāriņtiesas loceklis12–11
91.Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra specializētās laboratorijas kvalificēts veterinārārsts, kvalificēti speciālisti: radioloģijas fiziķis, radioloģijas ķīmiķis, biologs, pārtikas un dzērienu tehnologs, ķīmiķis, higiēnas ārsts, veterināri sanitārās ekspertīzes laboratorijas vadītājs (Pārtikas un veterinārais dienests)12–11
92.Augsti kvalificēts veterinārārsts, augsti kvalificēti speciālisti: biologs, pārtikas un dzērienu tehnologs, ķīmiķis, higiēnas ārsts (Pārtikas un veterinārais dienests)12-11
93.Skaitļošanas pakalpojumu struktūrvienības vadītājs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)12–11
94.Galvenais zivkopis (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)12–11
95.Iestādes izpilddirektors (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)12–11
96.Administrators (valsts muzeji)12–11
97.(Svītrots ar MK 28.09.204. noteikumiem Nr. 805)
98.(Svītrots ar MK 28.09.204. noteikumiem Nr. 805)
99.Visu nosaukumu speciālisti (valsts institūciju vietējās iestādes)13–11
100.Ķīmijas inženieris, pārtikas ķīmiķis, medicīnas bakteriologs, zoologs13–11
101.Bibliotekārs, bibliogrāfs (valsts un pašvaldību bibliotēkas)13–11
102.Telekomunikāciju inženieris, elektroietaišu ekspluatācijas inženieris, vecākais elektronikas tehniķis, signālsistēmu telekomunikāciju elektronikas tehniķis, elektrotehniķis (Valsts vienotās informātikas un sakaru centrs)13–11
103.Galvenais ekonomists (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)13–11
104.(Svītrots ar MK 28.09.204. noteikumiem Nr. 805)
105.(Svītrots ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr. 961)
106.Galvenais siltumenerģijas režīmu inženieris, galvenā grāmatveža vietnieks, kuģa kapteinis (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)14–11
107.Visu nosaukumu speciālisti16–11
108.Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (sociālās aprūpes jomā)18–11
109.Struktūrvienības vadītājs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)18–11
110.Agronoms12
111.Skaitļotāju datu bāzu analītiķis (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)12
112.Radioloģijas fiziķis, veterinārārsts, parazitologs13–12
113.(Svītrots ar MK 17.06.2003. noteikumiem Nr. 324)
114.(Svītrots ar MK 17.06.2003. noteikumiem Nr. 324)
115.(Svītrots ar MK 17.06.2003. noteikumiem Nr. 324)
116.Speciālists pamatdarbības jautājumos (valsts, pilsētu un rajonu centrālie kultūras nami un tautas nami)13–12
117.Kvalificēts veterinārārsts, kvalificēti speciālisti: biologs, pārtikas un dzērienu tehnologs, ķīmiķis, higiēnas ārsts, Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra specializētās laboratorijas veterinārārsts, speciālisti: radioloģijas fiziķis, radioloģijas ķīmiķis, biologs, pārtikas un dzērienu tehnologs, ķīmiķis, higiēnas ārsts (Pārtikas un veterinārais dienests)13-12
118.Hidrotehnikas būvinženieris (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)13–12
119.Vecākais meistars, izglītības iestādes vadītāja vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)14–12
120.Automobiļa vadītājs (Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes, Ieslodzījuma vietu pārvalde, prokuratūras iestādes)14–12
121.(Svītrots ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr. 961)
122.Speciālists (Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijas, rajonu, pilsētu un pagastu pašvaldību institūcijas)15-12
123.Vecākais rūpniecisko iekārtu un mehānismu mehāniķis, vecākais kuģa kapteiņa palīgs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)15–12
124.Datu bāzu inženieris, telekomunikāciju inženieris, programmēšanas inženieris (Pārtikas un veterinārais dienests)16–12
125.Arhitekts, apsildes, ventilācijas un saldēšanas mehānikas inženieris, elektronikas inženieris, mehānikas konstruktors, programmēšanas inženieris, komunikāciju programmētājs, programmētājs, matemātiķis, mehānikas tehnologs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)16–12
126.Sagādes struktūrvienības vadītājs, struktūrvienības vadītāja vietnieks (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)18–12
127.(Svītrots ar MK 17.06.2003. noteikumiem Nr. 324)
128.(Svītrots ar MK 17.06.2003. noteikumiem Nr. 324)
129.Speciālists pamatdarbības jautājumos (pagastu kultūras nami un tautas nami)14–13
130.Veterinārārsts, biologs, pārtikas un dzērienu tehnologs, ķīmiķis, higiēnas ārsts (Pārtikas un veterinārais dienests)14–13
131.Ihtiologs, dzīvnieku patologs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)14–13
132.Autobusa vadītājs (Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes, Ieslodzījuma vietu pārvalde, prokuratūras iestādes)14–13
133.Meistars (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)15–13
134.Kravas automobiļa vadītājs (Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes, Ieslodzījuma vietu pārvalde, prokuratūras iestādes)15–13
135.Auditors16–13
136.Agronoms, aprīkojuma inženieris, automobiļu mehāniķis, augstsprieguma elektroinženieris, bioķīmiķis, drošības tehnikas inženieris, visu pārējo specialitāšu inženieri, ekonomists, elektromehānisko iekārtu mehāniķis, finansists, grāmatvedis, psihologs, revidents, sociologs, tulks, kuģa kapteiņa palīgs, elektroinženieris, kuģa elektromehāniķis, noformēšanas mākslinieks (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)16-13
137.Sektora vadītājs, kancelejas vadītājs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)19–13
138.Augstskolu vecākais laborants (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)14
139.Augsti kvalificēts veterinārfeldšeris, augsti kvalificēts laborants (Pārtikas un veterinārais dienests)15–14
140.Ķīmijas laborants, fizikas laborants16–14
141.Juriskonsults (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)16–14
142.Režīma uzraugs (Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās mācību un pāraudzināšanas iestādes)16–14
143.Mikrobiologa palīgs17–14
144.Grāmatveža palīgs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)17–14
145.Saimniecības pārzinis (Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde)18–14
146.Automobiļa vadītājs (Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde)18–14
147.Ēdnīcas vadītājs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)15
148.Virtuves vadītājs15
149.Radiologa palīgs16–15
150.Kvalificēts veterinārfeldšeris, laborants (Pārtikas un veterinārais dienests)16–15
151.Dispečers, inspektors, informācijas kodētājs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)16–15
152.Personāla inspektors16–15
153.Pārtikas un dzērienu tehnologa palīgs, virusologa palīgs17–15
154.Laboratorijas tehniķis (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)17–15
155.Eksponātu uzraugs (valsts muzeji)18–15
156.Vecākais kasieris, fotogrāfs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)19–15
157.(Svītrots ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr. 961)
158.Instruktors, medicīnas instrumentu meistars, augstskolu laborants, vecākais elektriķis, vecākais matrozis, bocmanis (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)16
159.Ķīmijas tehniķis17–16
160.Meža novērošanas torņa dežurants, meža ugunsdzēsības stacijas operators, meža ugunsdzēsējs (Valsts meža dienests)17–16
161.Šefpavārs, teksta maketētājs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)17–16
162.Specializētā automobiļa vadītājs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)18–16
163.Vecākais lietvedis, dārznieks (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)19–16
164.Autobusa vadītājs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)20–16
165.Kravas automobiļa vadītājs, mazietilpīga kravas automobiļa vadītājs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)21–16
166.Akumulatorists, atslēdznieks, autoatslēdznieks, automehāniķis, elektroatslēdznieks, elektromontieris, galdnieks, gāzmetinātājs, ēku krāsotājs, remontatslēdznieks, telefona komunikāciju mehāniķis, virpotājs, metinātājs, ventilācijas iekārtas operators, deggāzes ražošanas iekārtas operators, visu citu profesiju strādnieki (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)24–16
167.Sekretārs stenogrāfs, kuģa mehāniķis, katlu mašīnists, kutera vadītājs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)17
168.Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātājs18–17
169.Mašīnrakstītājs darbam ar tekstiem svešvalodā, noliktavas pārzinis, stenogrāfs, datora operators (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)18–17
170.Darba aizsardzības inženieris19–17
171.Elektrosistēmas tehniķis, laborants, visu citu specialitāšu tehniķi, tehniskais sekretārs, veterinārārsts, sanitārā automobiļa vadītājs, traktora vadītājs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)19–17
172.Arhīva pārzinis (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)20–17
173.Paszinis, saimniecības vadītājs, sekretārs, sekretārs mašīnrakstītājs, bufetnieks (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)18
174.Mašīnrakstītājs, labiekārtošanas darbu strādnieks, matrozis, zivkopis, sūknēšanas iekārtas operators (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)19–18
175.Dezinfektors, saimniecības māsa (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)21–18
176.Sanitārtehniķis, cauruļvadu sanitārtehniķis (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)22–18
177.Visu nosaukumu strādnieki (Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde)24–18
178.Apkures krāšņu un katlu kurinātājs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)24–18
179.Attīrīšanas iekārtas operators20–19
180.Veļas mazgātavas vadītājs, audzinātāja palīgs, auklis, mantzinis (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)20–19
181.Sagādnieks20–19
182.Kopēšanas mašīnu operators, dokumentu kopētājs, automobiļa vadītājs, pavārs, šuvējs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)21–19
183.Kasieris (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)20
184.Veterinārsanitārs (Pārtikas un veterinārais dienests)21–20
185.Lifta platformas operators (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)22–20
186.Lietvedis (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)23–20
187.Trauku mazgātājs, virtuves strādnieks (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)24–20
188.Komandants, elektrokāra vadītājs, mazgāšanas operators, šūšanas operators (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)21
189.Veļas pārzinis (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)23–21
190.Saimniecības pārzinis23–21
191.Veļas gludinātājs23–21
192.Vecākais ekspeditors, vivārija dzīvnieku kopējs, motocikla vadītājs, lopkopējs, augkopības strādnieks, apgaitnieks (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)22
193.Arhivārs, ekspeditors, rēķinvedis, reģistrētājs, sagādes aģents, uzskaitvedis (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)23
194.Apkopējs, aprūpētājs, sanitārs, dežurants, sargs, ēkas sargs (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)24-23
195.Kurjers, palīgstrādnieks, sētnieks, transportstrādnieks, garderobists, zivsaimniecības strādnieks (visas no valsts budžeta finansējamās iestādes)24

2.tabula

No valsts budžeta finansējamo iestāžu medicīnas darbinieku amatu sadalījums atbilstoši kvalifikācijas kategorijām
(Tabula svītrota ar MK 28.09.204. noteikumiem Nr. 805)

Finansu ministra vietā —
izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija
noteikumiem Nr.217
No valsts budžeta finansējamo iestāžu darbinieku amatu kvalifikācijas kategorijas un mēneša darba algas

(Pielikums MK 23.11.2004. noteikumu Nr. 961 redakcijā)

Nr.
p.k.
Amata kvalifikācijas kategorijaMēneša darba algas apmērs
(latos)
1.6229–371
2.7182–298
3.8154–237
4.9127–200
5.10103–165
6.1185–134
7.1283–116
8.1381–107
9.1480–104
10.1580–102
11.1680–100
12.1780–98
13.1880–96
14.1980–94
15.2080–90
16.2180–88
17.2280–86
18.2380–84
19.2480
3.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija
noteikumiem Nr.217
Amatu novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas metodika

1. Metodika nosaka vienotu no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbinieku amatu novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas kārtību.

2. Atbilstoši metodikai no valsts budžeta finansējamās iestādes ekspertu grupa novērtē amatu, pamatojoties uz amata aprakstu, un nosaka amatam atbilstošo kvalifikācijas kategoriju.

3. Amatu novērtē un amata kvalifikācijas kategoriju nosaka saskaņā ar amata vērtēšanas rādītājiem (1.tabula).

4. Novērtējot amatu, izvēlas to katra elementārā vērtēšanas rādītāja pakāpi, kuras apraksts visprecīzāk atbilst attiecīgajam amatam izvirzītajām prasībām (2.tabula).

5. Summējot attiecīgā amata vērtēšanas rādītājiem atbilstošos pakāpju punktus, iegūst punktu kopsummu. Amata kvalifikācijas kategoriju nosaka atbilstoši iegūtajai punktu kopsummai (3.tabula).

 

1.tabula

Amata vērtēšanas rādītāji

RādītājiPakāpju skaitsMaksimālais punktu skaits
sintētiskieelementārie  
A. Darba sarežģītība1. Izglītība11300
2. Profesionālā pieredze10250
3. Novatorisms un jaunrade7250
4. Veiklība580
5. Sadarbība5150
B. Atbildība1. Par darba norisi un rezultātiem10200
2. Par lēmumiem7200
3. Par darba līdzekļiem un priekšmetiem5125
4. Par citu personu drošību5140
5. Par ārējiem kontaktiem5120
C. Darba smagums1. Psihiskā un nervu piepūle5115
2. Garīgā (intelektuālā) piepūle6115
3. Monotonitāte (vienmuļība, vienveidība)565
4. Psihiskā slodze, kas saistīta ar zemu darba prestižu565

2.tabula

Amata novērtēšanas tabula

PakāpePrasībasPunktu skaits

A1. Izglītība

 
A1.1.Pamata izglītība25
A1.2.Pamata izglītība, kas papildināta ar speciālām zināšanām35
A1.3.Arodpamatizglītība55
A1.4.Arodpamatizglītība, kas papildināta ar speciālām zināšanām65
A1.5.Vidējā izglītība85
A1.6.Arodizglītība105
A1.7.Vidējā izglītība, kas papildināta ar speciālām zināšanām120
A1.8.Profesionālā vidējā izglītība150
A1.9.Augstākā izglītība (bakalaura grāds)220
A1.10.Augstākā izglītība (maģistra grāds)275
A1.11.Augstākā izglītība (zinātņu doktora grāds)300

A2. Profesionālā pieredze

 
A2.1.Nav nepieciešama profesionālā pieredze. Vienkāršs, atkārtojams darbs5
A2.2.Nepieciešama apmācība darba vietā no viena līdz sešiem mēnešiem. Nelielas līdzīgu darbu izmaiņas15
A2.3.Nepieciešama viena gada darba pieredze. Atkārtojams darbs ar vidēju piepūles pakāpi vai vienkāršs mainīgs darbs30
A2.4.Nepieciešama divu līdz triju gadu darba pieredze. Sarežģīts, atkārtojams darbs vai mainīgs darbs ar vidēju piepūles pakāpi55
A2.5.Nepieciešama četru līdz piecu gadu darba pieredze. Mainīgs un sarežģīts darbs70
A2.6.Mainīgs un sarežģīts darbs, kam nepieciešamas zināšanas par darba norisi savstarpēji saistītās darba vietās, kā arī zināšanu papildināšana85
A2.7.Nepieciešamas zināšanas darba organizācijā, sadalē un norisē. Sarežģīts darbs. Nepieciešama zināšanu papildināšana110
A2.8.Sarežģīts darbs. Prasme koordinēt kolektīva darbu vai patstāvīgi veikt zinātnisko darbu. Nepieciešama zināšanu papildināšana150
A2.9.Pieredze lielu kolektīvu vadīšanā, sarežģītu un atbildīgu pasākumu koordinēšanā vai sarežģītu zinātnisko darbu veikšanā. Nepieciešama pastāvīga zināšanu papildināšana200
A2.10.Prasme atrisināt sevišķi sarežģītas problēmas. Prasme rīkoties riska un nezināmos apstākļos. Nepieciešama pastāvīga zināšanu papildināšana250

A3. Novatorisms un jaunrade

 
A3.1.Darba izpildes paņēmiens (operācija, darbība, metode) ir noteikts instrukcijā vai tehnoloģiskajā procesā5
A3.2.Nepieciešams patstāvīgi izvēlēties darba izpildes metodi15
A3.3.Darba izpilde saistīta ar esošo risinājumu adaptēšanu un pilnveidošanu50
A3.4.Darba izpilde saistīta ar sarežģītiem risinājumiem un to pilnveidošanu100
A3.5.Nepieciešams kritiski analizēt situāciju vai veikt pētījumus un projektēšanu, izmantot zinātnes un tehnikas sasniegumus, kā arī izmēģināt jaunus risinājumus150
A3.6.Nepieciešami jauni risinājumi, pamatojoties uz pasaules zinātnes un tehnikas sasniegumiem. Ļoti sarežģīts risināmo problēmu raksturs200
A3.7.Problēmas risināšanai nepietiek ar līdzšinējiem zinātnes un tehnikas sasniegumiem, nepieciešams panākt progresu attiecīgajā nozarē250

A4. Veiklība

 
A4.1.Nepieciešama normāla fiziskā veiklība5
A4.2.Nepieciešama palielināta fiziskā veiklība un kustību precizitāte15
A4.3.Nepieciešama liela fiziskā veiklība un kustību precizitāte35
A4.4.Nepieciešama ļoti liela fiziskā veiklība un kustību precizitāte50
A4.5.Nepieciešama sevišķi liela fiziskā veiklība un kustību precizitāte80

A5. Sadarbība

 
A5.1.Darbs izpildāms individuāli5
A5.2.Darbs grupā, nepieciešams koordinēt un saskaņot savu darba tempu ar citu darbinieku darba tempu15
A5.3.Kolektīvs darbs, nepieciešams saskaņot darbību ar citu kolektīvu. Informācijas vākšana. Kolektīva darba koordinēšana, izpildot vidēji sarežģītus, atkārtojamus darbus35
A5.4.Nepieciešamas organizatora spējas un spējas pārliecināt citus. Sadarbība ar ārvalstniekiem. Sarežģīti kolektīvi darbi projektēšanas un programmēšanas jomā. Kolektīvu darbu koordinēšana, izpildot komplicētus uzdevumus100
A5.5.Darbs saistīts ar darbinieku atlasi, kolektīva veidošanu, darba motivāciju un organizēšanu. Līgumu slēgšana, kolektīvo un sabiedrisko konfliktu novēršana. Darbu koordinēšana kopīgu programmu izpildē150

B1. Atbildība par darba norisi un rezultātiem

 
B1.1.Vienkāršs darbs ar ierobežotu atbildību5
B1.2.Vidēji sarežģīts darbs ar ierobežotu atbildību15
B1.3.Sarežģīts, daļēji kontrolējams individuāls darbs. Atbildība par brigādes, darbnīcas vai sekcijas darbu35
B1.4.Sarežģīts, atbildīgs, pārsvarā nekontrolējams individuāls darbs. Atbildība par nelielu uzņēmuma vai iestādes struktūrvienību darbu50
B1.5.Ļoti sarežģīts, atbildīgs, pārsvarā nekontrolējams individuāls darbs. Atbildība par vidēji lielu uzņēmuma vai iestādes struktūrvienību darbu75
B1.6.Individuāls darbs ar sevišķu grūtības pakāpi. Atbildība par lielu uzņēmuma vai iestādes struktūrvienību darbu90
B1.7.Atbildība par maza vai vidēja lieluma uzņēmuma, iestādes darbu105
B1.8.Atbildība par tāda vidēja vai liela uzņēmuma vai iestādes darbu, kam ir svarīga nozīme nozarē, reģionā vai eksportā125
B1.9.Atbildība par liela vai ļoti liela uzņēmuma vai iestādes darbu, kas ievērojami ietekmē daudzu citu uzņēmumu, iestāžu, vidēja lieluma pilsētas u.tml. darbu150
B1.10.Atbildība par vairāku uzņēmumu vai iestāžu darbu, kas ietekmē reģiona darba rezultātus, ievērojami sekmē eksportu u.tml.200

B2. Atbildība par lēmumiem

 
B2.1.Lēmumi attiecas tikai uz paša individuālu darbu. Lēmumus pieņem, pamatojoties uz pārbaudītiem datiem5
B2.2.Lēmumi ietekmē brigāžu, darbnīcu, kolektīvu darbību. Lēmumi daļēja riska situācijās15
B2.3.Lēmumi ietekmē darbību vidēja līmeņa organizācijās (cehos, nodaļās). Lēmumus pieņem riska situācijās35
B2.4.Lēmumi ietekmē struktūrvienību darbu vidējos un mazos uzņēmumos vai iestādēs. Lēmumi ietekmē dienestu darbu ar izšķirošu nozīmi lielos uzņēmumos un tiek pieņemti liela riska situācijās75
B2.5.Lēmumi ietekmē mazu un vidēju uzņēmumu vai iestāžu darbu. Lēmumi ietekmē struktūrvienību darbu lielos un sarežģītos uzņēmumos un iestādēs. Lēmumi ietekmē situāciju pagastā vai pilsētā (izņemot Rīgu)105
B2.6.Lēmumi ietekmē ļoti lielu uzņēmumu vai iestāžu darbu. Lēmumiem ir saimnieciskas vai sabiedriskas sekas uzņēmumā140
B2.7.Lēmumi ar stratēģisku raksturu. Tie ilgstoši ietekmē darbības jomu vai daudzus organizatoriskus veidojumus (Rīgā, reģionā, valstī)200

B3. Atbildība par darba līdzekļiem un priekšmetiem

 
B3.1.Ievērojot noteikumus, uzticētā iekārta vai materiāli netiek pakļauti bojājumiem5
B3.2.Iekārtas konstrukcija vai darba tehnoloģija rada vidēju varbūtību sabojāt iekārtu vai materiālus ar mazu vērtību. Relatīva atbildība (atbildība uzraudzības kārtībā) par mazvērtīgiem ražošanas līdzekļiem15
B3.3.Palielināta atbildība. Varbūtība sabojāt iekārtu vai materiālus ar vidēju vērtību. Relatīva atbildība par darba līdzekļiem ar vidēju vērtību35
B3.4.Liela atbildība. Pastāvīga varbūtība sabojāt iekārtu ar lielu vērtību. Relatīva atbildība par darba līdzekļiem ar lielu vērtību uzņēmuma vai nozares mērogā60
B3.5.Ļoti liela atbildība. Ļoti liela varbūtība radīt zaudējumus, kas saistīti ar darba līdzekļiem ar ļoti lielu vērtību. Relatīva atbildība par darba līdzekļiem vai priekšmetiem ar ļoti lielu vērtību125

B4. Atbildība par citu personu drošību

 
B4.1.Ievērojot noteikumus, nevar radīt negadījuma draudus citu personu veselībai un dzīvībai5
B4.2.Neraugoties uz noteikumu ievērošanu, pastāv noteikts risks radīt negadījuma draudus citu personu veselībai un dzīvībai20
B4.3.Palielināta atbildība. Neraugoties uz noteikumu ievērošanu, pastāv palielināts risks radīt negadījuma draudus citu personu veselībai un dzīvībai. Atbildība uzraudzības veidā par cilvēkiem, kuri strādā vietās ar vidējām negadījuma iespējām35
B4.4.Liela atbildība. Neraugoties uz visu drošības pasākumu ievērošanu, pastāv lieli negadījuma draudi citu cilvēku veselībai un dzīvībai. Darbs ar bērniem, jaunatni un citām personām, kurām nepieciešama uzraudzība. Atbildība uzraudzības kārtībā par citām personām60
B4.5.Ļoti liela atbildība. Ļoti liels risks cilvēku veselībai un dzīvībai ar grūti paredzamām negadījuma sekām. Atbildība uzraudzības kārtībā par citām personām140

B5. Atbildība par ārējiem kontaktiem

 
B5.1.Ļoti reti kontakti5
B5.2.Bieži kontakti vienveidīgu jautājumu risināšanā20
B5.3.Bieži kontakti dažādās jomās40
B5.4.Pastāvīgi kontakti un nepārtraukta sadarbība ar citiem uzņēmumiem un/vai iestādēm. Uzņēmuma vai iestādes interešu reprezentācija80
B5.5.Uzņēmuma vai iestādes interešu reprezentācija valsts vai starptautiskā mērogā120

C1. Psihiskā un nervu piepūle

 
C1.1.Normāla maņu orgānu receptoru slodze un normāla uzmanība5
C1.2.Palielināta maņu orgānu receptoru slodze un palielināta uzmanības koncentrācija darbdienas laikā15
C1.3.Ievērojama maņu orgānu receptoru slodze un liela uzmanības koncentrācija lielākajā darbdienas laikā. Darbs rada stresu45
C1.4.Liela maņu orgānu receptoru slodze un liela uzmanības koncentrācija visas darbdienas laikā. Nepieciešama psihiskā noturība un savaldība, ātra reakcija70
C1.5.Pastāvīga, ļoti liela maņu orgānu receptoru slodze, ārkārtīga uzmanības koncentrācija. Nepieciešama ievērojama psihiskā noturība un savaldība, ātra reakcija pēkšņās situācijās115

C2. Garīgā (intelektuālā) piepūle

 
C2.1.Normāla garīgā piepūle, kas saistīta ar informācijas apstrādi, nenoslogojot atmiņu5
C2.2.Pastāvīga palielināta garīgā piepūle, kas saistīta ar informācijas apstrādi15
C2.3.Periodiski liela garīgā piepūle, kas saistīta ar sarežģītas informācijas apstrādi un vienlaikus nelielu atmiņas noslodzi45
C2.4.Nepārtraukta liela garīgā piepūle, kas saistīta ar sarežģītas informācijas apstrādi un vienlaikus ievērojamu atmiņas noslodzi70
C2.5.Periodiski ļoti liela garīgā piepūle, kas saistīta ar ļoti sarežģītas informācijas apstrādi un vienlaikus lielu atmiņas noslodzi90
C2.6.Ļoti intensīva un nepārtraukta pastiprināta garīgā piepūle, kas saistīta ar ļoti sarežģītas informācijas apstrādi un vienlaikus ļoti lielu atmiņas noslodzi115

C3. Monotonitāte (vienveidība)

 
C3.1.Daudzveidīgs darbs5
C3.2.Darbs ar periodisku atkārtošanos15
C3.3.Darbs, kuru izpildot darba maiņas laikā jāveic 300 līdz 800 vienādas, atkārtojamas kustības30
C3.4.Darbs ar nepārtrauktu atkārtošanos. Darbu izpildot, darba maiņas laikā jāveic vairāk nekā 800 vienādas, atkārtojamas kustības45
C3.5.Darbs ar nepārtrauktu atkārtošanos piespiedu ciklā, kuru izpildot darba maiņas laikā jāveic vairāk nekā 800 vienādas, atkārtojamas kustības65

C4. Psihiskā slodze zema darba prestiža dēļ

 
C4.1.Darbs nerada negatīvu psihisko slodzi5
C4.2.Darbs ar pazeminātu prestižu15
C4.3.Darbam uzņēmumā vai iestādē ir zems prestižs30
C4.4.Darbs ar vispāratzītu zemu prestižu, kuru iespējams neveikt publiski45
C4.5.Publiski veicams darbs ar vispāratzītu ļoti zemu prestižu65

3.tabula

Kvalifikācijas kategorijas noteikšanas tabula

Kvalifikācijas kategorijaNovērtējuma punktu skaits

no

līdz

6.

1568-

7.

13681567

8.

11921367

9.

10341191

10.

8961033

11.

774895

12.

668773

13.

578667

14.

502577

15.

438501

16.

384437

17.

340383

18.

306339

19.

278305

20.

256277

21.

240255

22.

226239

23.

214225

24.

-213
Finansu ministra vietā —
izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
4.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija
noteikumiem Nr.217
Piemaksas no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem (izņemot ārstniecības personas un sociālā darba speciālistus) par darbu īpašos apstākļos

(Pielikums MK 28.09.2004. noteikumu Nr. 805 redakcijā)

Nr.
p.k.
Piemaksas par darbu īpašos apstākļosPiemaksas apmērs
(procentos no mēneša darba algas vai latos)
123
1.Iestādēs un struktūrvienībās AIDS slimnieku ārstēšanai (diagnostikai)30–40 %
2.Iestādēs un struktūrvienībās lepras slimnieku, psihiski slimo, alkoholisma un narkomānijas slimnieku ārstēšanai, kā arī struktūrvienībās, kurās ir veselībai sevišķi bīstami vai sevišķi smagi darba apstākļi7–10 latu
3.Iestādēs un struktūrvienībās infekcijas un tuberkulozes slimnieku ārstēšanai, radioloģijas, rentgena un apdegumu ārstēšanas struktūrvienībās, kā arī citās iestādēs un struktūrvienībās, kurās ir veselībai bīstami vai smagi darba apstākļi5–7 lati
4.Ārstniecības iestādēs un struktūrvienībās, kuru darbiniekiem darba apstākļu specifikas dēļ ir tiesības uz piemaksu (ja ir divi iemesli vai vairāk)11–15 latu
5.Bērnu un bāreņu aprūpes centros, zīdaiņu namos un bērnunamos, speciālajos centros, pansionātos pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un citās sociālās palīdzības sistēmas iestādēs, kurās ir veselībai bīstami vai smagi darba apstākļi10–20 %
6.Neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļu vadītājiem par bīstamiem darba apstākļiem7–10 %
7.Veterinārajās iestādēs par darbu, kas saistīts ar leikozes, brucelozes, tuberkulozes un sevišķi bīstamu slimību (piemēram, Sibīrijas mēra, mutes un nagu sērgas, trakumsērgas) ārstēšanu, kā arī ar radioloģiju, rentgenoloģiju un dezinfekciju saistītu darbu un citiem veselībai bīstamiem darbiem vai smagiem darba apstākļiem7–10 %
8.Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu darbiniekiem, kuri strādā: 
8.1.atklātajos cietumos7–10 %
8.2.daļēji slēgtajos cietumos un audzināšanas iestādēs (cietumos) nepilngadīgajiem11–15 %
8.3.slēgtajos cietumos15–20 %
9.Katastrofu medicīnas centra operatīvā medicīniskā dienesta speciālistiem par darbu nestandarta un sarežģītos apstākļos (atbilstoši izsaukumā pavadītajām stundām)līdz 50 %
10.Darbiniekiem, kuri strādā speciālās izglītības iestādēs (speciālās klasēs un grupās), kas paredzētas izglītojamiem ar somatiskām slimībām, skoliozi, fiziskās un (vai) garīgās attīstības traucējumiem, dzirdes, redzes, valodas attīstības traucējumiem, psihoneiroloģiskām slimībām, internātskolās bāreņiem un bez vecāku aizgādnības palikušiem bērniem10 %
11.Darbiniekiem, kuri strādā sociālās korekcijas izglītības iestādēs bērniem, kuri izdarījuši tādu nodarījumu vai pārkāpumu, par kuru likumā paredzēta kriminālatbildība vai administratīvā atbildība15 %
12.Darbiniekiem, kuri strādā ārstniecības iestādēs ar apsardzi un slēgtu režīmu psihiski slimu personu piespiedu ārstēšanai un personu tiespsihiatriskajai ekspertīzei15–20 %
01.01.2005